Dnes má svátek : Libor
 1. 0
 2. 4
 3. 10
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 17
 9. 19
 10. 21

Ve středu 15. 8. 2012 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

1. 9. 2012 10:51

5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice se konalo v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 9 zastupitelů. Na jednání nikdo z občanů nedorazil.

 

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

 

Stručné informace ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0798/S k projektu „Rekonstrukci zámku v Cholticích - renesanční zámek (čp.5)“. Důvodem dodatku je nový termín zahájení 7. 8. 2012 a nový termín ukončení stavby 30. 6. 2013. Původně se počítalo s dokončením rekonstrukce 31. 12. 2012, ale z důvodu opakování výběrového řízení na stavební práce se termíny musely posunout. V té souvislosti pak starosta zdůvodnil změnu na postu technického dozoru investora, místo původního ing. Jana Pavliše, který odstoupil z důvodu časového zaneprázdnění, bude tuto pozici zastávat pan Petr Janko ze Stojic.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje smlouvu č. PA-NET/OSNM/205/2012 s VČP Net, s.r.o. o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 725/106 a 725/107 – Prodloužení STL plynovodu, STL přípojky plynu Na Hlásku. Věcné břemeno se týká umístění plynárenského zařízení na obecních pozemcích v ulici Na Hlásku, kde byl v roce 2011 vybudován nový plynovod a 9 nových přípojek.  Městys za VB zinkasuje 600 Kč.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje uzavření smlouvy o přijetí revolvingového úvěru od České spořitelny a.s. do výše 5,2 mil. Kč na financování projektu „Rekonstrukce zámku v Cholticích - renesanční zámek (čp.5)“ se splatností do 31. 12. 2013 a zajištěného budoucími příjmy městyse. Úvěr bude využit na profinancování dotace
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje název „Na Kopaninách“ pro novou ulici, která vznikne za choltickým hřbitovem na pozemku p. č. 273/4. Výstavba RD pokračuje i v částech Choltic, které nemají přidělen úřední název ulice. Pro zapsání stavby do registru a přihlášení trvale bydlících osob je nutné, aby RD byl začleněn do konkrétní ulice. Proto se zastupitelé rozhodli pojmenovat území za choltickým hřbitovem historicky doloženým názvem Na Kopaninách. Po dobu, než bude území geodeticky rozměřeno a budou známa všechna parcelní čísla pozemků, na kterých se ulice vybuduje, je tato ulice umístěna na pozemek p.č. 273/4. Pro území Choltice – západ, které se nachází na konci Choltic, při výjezdu na Lipoltice vpravo, a pro spojovací ulici mezi ulicemi U Školy a Hellichova, se vhodný název nevybral a bude tak dán prostor pro náměty ze strany občanů.
 • Starosta informoval o pozvánce od obce Jedousov na oslavy 110. výročí politické samostatnosti (oddělení od Choltic). Oslavy se uskuteční 25. 8. 2012 a za městys Choltice se jich zúčastní starosta a místostarosta.
 • Ing.Fižová požádala o zveřejnění oznámení o uzavření muzea v neděli 26.8.2012 a to z důvodu natáčení českého filmu Obchodníci. (více informací na www.choltice.cz)
 • Ing.Fižová navrhla znovu projednat s Generali podmínky úrazového pojištění starosty.
 • Ing.Fižová vyjádřila nesouhlas, že nebylo vyhlášeno výběrové řízení na novou knihovnici a upozornila na Zřizovací listinu Knihovny městyse, kde je uvedeno, že knihovník je jmenován a odvoláván zastupitelstvem městyse. Stávající knihovnice odchází k 31.10.2012 do důchodu. Starosta sdělil, že veřejné výběrové řízení není ze zákona povinné a že výběr nové knihovnice provedl po pečlivém zvážení a vyhodnocení všech jemu známých okolností. Na pozici nové knihovnice vybral paní Radku Zelenkovou, kterou navrhne na nejbližším zasedání zastupitelstvu jako novou knihovnici.
 • Ing.Horák informoval o přípravě oslav 130 let trati Přelouč – Prachovice – 8. a 9.9.2012. Na choltickém nádraží se v tyto dny uskuteční program. (více na www.choltice.cz)