Dnes má svátek : Magdaléna
 1. 0
 2. 4
 3. 10
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 17
 9. 19
 10. 21

V pondělí 19. 11. 2012 se konalo 7. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

25. 11. 2012 10:38

7. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice se konalo ve svatební síni Zámecké restaurace. Zúčastnilo se ho všech 11 zastupitelů, 4 občané a 1 host.

 

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

 

 

Informace ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

 • Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podání Žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace biotopů v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Choltická obora“. Zástupce firmy Envicons, s.r.o., která pro městys zpracovává projekt a žádost, ing. Veselý, projekt znovu představil a rozebral jednotlivé položky rozpočtu. Celkové rozpočtované výdaje na projekt jsou 19,7 mil. Kč vč. DPH. Pokud bude dotace přidělena, práce budou zahájeny v létě 2013 a ukončeny na jaře 2014.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo převod pozemku p. č. 887/2 v k. ú. Choltice z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví městyse Choltice. Jedná se o pozemek pod chodníkem ke škole. Pozemek patří Pardubickému kraji (Pk), chodník zase patří městysi. Pk je ochoten pozemek pod chodníkem bezúplatně na městys převést. 
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2010390/VB3, Choltice-knn-ALIN-Nábytek s.r.o. Jedná se o věcné břemeno na umístění elektropřípojky k pozemkům firmy ALIN-NÁBYTEK s.r.o. v Severní ulici. Věcným břemenem bude dotčen obecní pozemek p. č. 181/2 v k. ú. Choltice. Za věcné břemeno zinkasuje městys 1 000 Kč bez DPH.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo částky za pronájem míst ke svatebním obřadům ve výši 3600 Kč vč. DPH. Jedná se o zámeckou obřadní místnost, kapli sv. Romedia a zámecký park (platan). Stávající cena je 1 200 Kč vč. DPH. Nová cena je 3 600 Kč vč. DPH a zahrnuje veškeré dodané služby – úklid, elektřinu, vytápění, květinovou výzdobu, údržbu. Pro rok 2013 zůstává zachován tzv. úřední den, úřední čas a úřední místo, kdy je svatba zdarma. Je to vždy první pátek v měsíci od 11 do 14 hodin v zámecké obřadní síni nebo na Úřadě městyse. V roce 2012 došlo k rekonstrukci zámecké obřadní místnosti a přístupových prostor, byla provedena první etapa rekonstrukce elektrického rozvodu v kapli a pro rok 2013 bude svatebčanům k dispozici nově opravený starý zámek se sociálkami. Uvažuje se také o rekonstrukci oddávacího místa v zámeckém parku pod platanem.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 2 k SOD z 6.8.2012 s firmou LOUČKA Pardubice s.r.o., ve kterém se prodlužuje termín dokončení stavby do 31.1.2013 a navyšuje se cena o vícepráce ve výši 388 833 Kč bez DPH. Pavel Vančura, technik městyse seznámil přítomné s postupem prací na stavbě a s důvody pro které je třeba přistoupit na prodloužení termínu a schválení víceprací. Vícepráce vyvolaly změny v konstrukčním řešení vyvolané statickými poruchami stropu v místnosti pro prodej vstupenek a statickými poruchami zdiva. Tyto skutečnosti byly zjištěny po odkrytí nesourodých částí omítek a staticky narušeného podhledu v uvedené místnosti. Stropní trámy jsou ve velké míře napadeny dřevokaznými houbami. V současné době jsou evidovány méněpráce oproti projektu a tyto méněpráce převyšují vícepráce. Cena za dílo, která je po schválení víceprací nyní ve výši  10 062 819,60 Kč vč. DPH, se po následném vyčíslení méněprací sníží. V nejbližší době proběhne výběr dodavatele vnitřního vybavení – vitríny a nábytek za cca 690 tis. Kč. Také probíhá ze strany Regionální rady regionu soudržnosti severovýchod kontrola vyčíslení víceprací.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej 25 akcií vydaných společností ČSAD BUS Chrudim a.s. za cenu 1 000 Kč za ks společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s. Městys vlastní dvoje akcie – společnosti VaK a ČSAD BUS Chrudim. Historicky vlastníme 25 akcií ČSAD BUS Chrudim, který nyní nabízí za tyto akcie 1 000 Kč za kus, což při počtu 25 ks činí prodejní cenu 25 000 Kč. Akcie jsou neobchodovatelné.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí s ČEZ Prodej, s.r.o. na období od 1.3.2013 do 28.2.2014 za ceny uvedené v příloze smlouvy. Smlouva bude povinnou přílohou tohoto zápisu. Městys spotřebuje ročně cca 85MW elektřiny. Společnost ČEZ nabízí pro městys na rok 2013 nižší smluvní cenu. Městys by tak měl ušetřit cca 25 tis. Kč, což činí zhruba 5 % ročních nákladů na elektřinu. Městys přehodnotí i některé tarify. Povolení s uzavřením smlouvy na rok bylo dáno i ŽS Choltice.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2012. Nejpodstatnější změnou je navýšení příjmů ze sdílených daní, takže rozdíl mezi příjmy a výdaji v rámci tohoto rozpočtového opatření je +930 tis. Kč. Tato částka zůstane zatím v rozpočtu jako rezerva.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo jako poskytovatele zimní údržby Choltic pana Františka Morávka ml. a jako poskytovatele zimní údržby Ledce a Podhorek pana Leoše Pajera, to za cenu 400 Kč bez DPH za hodinu práce a na dobu určitou od 19. 11. 2012 do 31. 3. 2013.
 • Dále byly podány tyto informace: 
 1. Informace o sporu s Lesy ČR
 2. Rekonstrukce památníku padlých v 1.sv.válce, stav válečných hrobů 
 3. Čištění Mlýnského potoka v Ledci v roce 2013 
 4. Úvodní jednání s vlastníky v rámci komplexní pozemkové úpravy 
 5. Kulturní akce listopad – prosinec 
 6. Vodnická expozice 2013 
 7. OZV o místním poplatku za odpad pro rok 2013 
 8. Havarijní stav varhan 
 9. Územní plán