Dnes má svátek : Čeněk
  1. 0
  2. 4
  3. 10
  4. 12
  5. 13
  6. 14
  7. 15
  8. 17
  9. 19
  10. 21

Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2012

1. 2. 2013 19:48

Naši knihovnu navštívilo v roce 2012 celkem 2 581 čtenářů a 3 613 návštěvníků navštívilo kulturní akce knihovnou pořádané. Fond knihovny městyse a krajský fond mají dohromady 25 999 svazků knih, které si můžou naši čtenáři vypůjčit. 

 


 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti Knihovny městyse v roce 2012

Knihovna působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jsou to tyto knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany, Svojšice, Jeníkovice a Poběžovice. O tyto knihovny se naše knihovna stará metodicky, nakupuje a zpracovává pro ně knihy a zasílá těmto knihovnám soubory knih. V roce 2012 to bylo 17 souborů a v nich bylo 1037 svazků knih.

Pro naši knihovnu jsme nakoupili 470 svazků knih.

Částka na nákup knih činila 51 380 Kč.

Částka na nákup časopisů činila 8 586 Kč.

Celkové náklady 59 966 Kč.

Sponzoři nám na nákup knih darovali 23 100 Kč. Chtěla bych moc poděkovat obcím Bezděkov, Chrtníky, Jedousov, Lipoltice, Svinčany, Urbanice, Veselí a firmě MART-PLASTIC s.r.o. Dále pak ing. Ferjenčíkovi, ing. Nevolemu a manželům Šponerovým. Díky těmto sponzorským darům jsme pro knihovnu získali krásné knihy, které bychom bez jejich finanční pomoci nemohli zakoupit.

Naše poděkování patří též Květince manželů Lomičových, protože díky nim jsou naše výstavy a ostatní kulturní akce vyzdobeny pěknými květinovými aranžmá, která pro tyto příležitosti připravují paní Irena Hrdá a paní Jana Smetanová. Za jejich práci jim moc děkujeme.

Další poděkování patří nájemci choltického zámku panu Milanu Tomáškovi, který pro nás technicky zajišťuje všechny kulturní akce a přednášky. Poděkování patří též vedoucímu Zámecké restaurace panu Josefu Rabovi, který se na našich kulturních akcích podílí a všem dobrovolníkům, kteří s námi spolupracují a pomáhají nám tyto kulturní akce realizovat. Bez všech těchto sponzorů a dobrovolníků by se tyto akce nedaly zvládnout. Všichni jmenovaní spolupracují s knihovnou pravidelně již mnoho let a výrazně tak přispívají k rozvoji kultury v našem městyse.

Do regionálního fondu přibylo 50 svazků knih. Nákup těchto knih hradí Krajská knihovna v Pardubicích a v tomto roce bylo z důvodu nedostatku finančních prostředků o proti loňskému roku nakoupeno o 70 knih méně než v loňském roce. Naše knihovna tyto knihy zpracovává a půjčuje knihovnám obvodu v souborech.

V knihovně městyse bylo zapsáno 241 čtenářů z toho 68 dětí.

Čtenáři si vypůjčili 17 056 svazků knih a časopisů.

Knihy,  které  naše knihovna nemá ve fondu je možné pro čtenáře objednat pomocí MVS  (meziknihovní výpůjční služba). Nejčastěji knihy zajišťujeme z Krajské knihovny z Pardubic a Univerzitní knihovny Pardubice. U těchto knihoven zajišťujeme MVS zdarma, ale u knih z jiných knihoven zaslaných poštou hradí náklady na poštovné čtenář, pro kterého jsme tyto knihy vypůjčili.

K 31. 12. 2012 má knihovna ve fondu 24 034 svazků knih.

Krajský fond má 1 965 svazků knih.

Fond knihovny městyse a krajský fond mají dohromady 25 999 svazků knih, které si můžou naši čtenáři vypůjčit.

Knihovnu v roce 2012 navštívilo 2 581 čtenářů a dohromady kulturní akce navštívilo 3 613 návštěvníků.

Kulturní akce knihovny v roce 2012

24. 2. se v zámecké restauraci uskutečnila beseda s promítáním s PhDr. Janem Čapkem O krásách Kuby – perly Karibiku. Účastníci besedy odcházeli spokojeni a těší se na další vyprávění, tentokrát o Kostarice.

2. 3. Knihovna uspořádala besedy pro žáky 2. tříd o malíři Zdeňku Milerovi.  Z besedy si děti do školy odnesly literární kvizy, které byly vyhodnoceny a děti se zapojily do soutěže Už jsem čtenář.  Za účast v soutěži při pasování na čtenáře knihovny dostaly knihu.

23. – 24. 3. se konala Jarní výstava, jejíž velikonoční motivy byly tentokrát doplněny, zvláště pro naše děti, oblíbenou postavou Krtečka od malíře Zdeňka Milera. Děti měly za úkol namalovat Krtečka a z netradičních materiálů např. zátek od šampaňského, moduritu a dalších materiálů vyrobit krásné Krtečky. Výstava byla velmi úspěšná a kromě jiného se zde prodávaly i knihy o Krtečkovi.

30. 3.   Noc s Andersenem se konala  ve spolupráci s kmenem Trilobit a byla zaměřena na historii Choltic a rod Gerštorfů. Noci se zúčastnilo 43 dětí, které vytvořily 8 družstev. Každé družstvo zastupovalo jednu z okolních obcí za  kterou  soutěžilo. O půl 9 nás na svůj zámek pozval pán z Gerštorfů a seznámil nás s  právy a privilegii obce. Po podepsání pergamenu husím brkem a slibem, že budou dobrými poddanými se všichni odebrali na hostinu do zámecké restaurace. Pohoštění pro děti připravil pan Josef Raba a další finanční částkou přispělo i SRPŠ.  Po báječné hostině čekal děti ještě jeden úkol, hledání pokladu. Po splnění úkolů a sečtení bodů, zvítězilo družstvo Choltic. Za odměnu dostalo knihu. Sladkou odměnu, ale dostaly všechny děti. Po vyřešení problému, kam s tolika spáči po jedné hodině začaly menší děti usínat a nakonec usnuli všichni.  Ráno po snídani se všichni odebrali do svých domovů. Poděkování za skvěle připravený program patří manželům Zelenkovým z  Trilobitu, ing. Janu Málkovi a Markétě Zářecké.

13. 4. se uskutečnila v zámecké restauraci beseda Nahlédnutí do minulosti Choltic. Beseda byla přípravou na zájezd Krajem Gerštorfů a připravili si ji pro nás pan Petr Boch a ing. Jan Málek. Účastnilo se 50 posluchačů.

27. 4. jsme vyjeli autobusem na výlet Krajem Gerštorfů. Nejprve jsme navštívili kostel sv. Vavřince s náhrobky Gerštorfů ve Svinčanech, dále pak židovskou synagogu, židovský hřbitov a v prostorách židovské školy Galerii Cyrany v Heřmanově Městci. V galerii se nachází sbírka východočeských malířů a sochařů 20. století. Tuto sbírku nashromáždili a posléze věnovali městu Heřmanův Městec manželé Ema a Josef Horákovi. Z Heřmanova Městce vedla naše cesta na tvrz do Svojšic a odtud do turkovického kostela. Zde jsme si kromě kostela prohlédli i náhrobky rodu Gerštorfů na místním hřbitově.  Umělecký kovář pan Lukáš Kučera nám na barokní faře z  roku 1731 ve své dílně předvedl některé své výrobky a provedl nás farou, která je v rekonstrukci. Na závěr naši výletníci vystoupali ke zvonu na věž lipoltického kostela, kde se jim otevřel krásný pohled na Železné hory. Zájezd  se všem moc líbil a všichni účastníci byli potěšeni znalostmi dobrovolníků, kteří nás po těchto tak blízkých památkách  provázeli a o to větší bylo naše překvapeni,  jaké umělecké poklady se v našem okolí nachází.

12. 5. se uskutečnil 1. ročník festivalu Dětské sbory zpívají s choltickým vodníkem na zámku. Festivalu se zúčastnilo 7 dětských sborů. Na závěr si pro děti v zámeckém sále připravil loutkové divadlo pan Ivan Novotný.

5. 6. proběhlo v slavnostní síni Úřadu městyse pasování žáků 1. tříd na čtenáře knihovny. Akci připravila knihovna ve spolupráci se ZŠ a SRPŠ. Děti za krásné čtení obdržely knížku Zdeňka Svěráka - Tatínku ta se ti povedla, knihu Miloše Urbana – Školníci, čokoládu a zdarma průkaz čtenáře knihovny. Pasováno bylo 34 dětí.

23. 6. jsme na zámku přivítali účastníky 9. ročníku festivalu chrámových a komorních sborů. Na festivalu vystoupilo 14 sborů z celé republiky. Pro sbory je vystoupení na našem festivalu srdeční záležitostí, příležitostí setkat se s přáteli, ukázat co se za rok naučily a prožít v příjemném prostředí pěkný den mezi přáteli.  Věříme, že jubilejní 10. ročník, který se uskuteční v roce 2013, bude opět tak úspěšný, jako ty předcházející.

19. 9. knihovna připravila zájezd na královský hrad Karlštejn. Návštěvu tohoto hradu jsme si vybrali nejen pro jeho nezastupitelnou úlohu v českých dějinách, krásu a věhlas, ale i kvůli našemu rodákovi Vítkovi z Choltic, který byl lékařem Otce vlasti Karla IV. a píše o něm František Kubka ve své knize Karlštejnské vigilie. Prohlédli jsme si celý hrad, oba prohlídkové okruhy a všichni byli zájezdem nadšeni.

3. a 11. 10. se uskutečnily dvě besedy s žáky 2. tříd nad knížkami Ivony Březinové – Teta to plete a Teta to zase plete. Žáci si vyzkoušeli své znalosti na literárních testech. Besedy se zúčastnilo 51 dětí.

16. 11. se v zámecké restauraci konala beseda s promítáním s panem RNDr. Vladimírem Lemberkem - Norsko - 13 krát chvála jedné země. Pan doktor nám velice zasvěceně přiblížil slovem i obrazem život v této krásné severské zemi a hlavně její přírodu. Besedu navštívilo 60 posluchačů.

8. 12. se konal Advent na chrlickém zámku. Na zámeckém nádvoří probíhal vánoční jarmark, v zámecké kapli vystoupil na vánočním koncertě dívčí sbor Kantiléna a dětský sbor Fiori Cantanti. V zámecké expozici si všichni mohli prohlédnout betlémy a vánoční dekorace, které pro nás vyrobily děti ze ZŠ, MŠ, děvčata z Květinky a ostatní. V jeskyni pod zámkem byl živý betlém a nad ním se mohly děti potěšit se stádečkem zvířátek. Po celé odpoledne jste mohli ochutnat výrobky z domácí zabijačky a svézt se kočárem taženým kladrubskými bělouši. V 17 hodin v slavnostně nasvíceném zámeckém areálu tři králové přivítali Ježíška a předali mu dary. Na závěr všichni účinkující i návštěvníci slavnosti zazpívali píseň Narodil  se Kristus Pán.

V říjnu, listopadu a prosinci knihovna uspořádala prodejní výstavy knih.

Rok 2013 v knihovně

Knihovna bude v roce 2013 odebírat tyto časopisy: Burda, Chatař a chalupář, Květy, Praktická žena, Rytmus a Story.

Ze zlevněných časopisů to jsou: Dům a zahrada, Flóra, Moje země, Země světa, Vlasta, Pěkné bydlení, Sluníčko, Tom a Jerry, Tajemství české historie, Zahrádkář, Pes - přítel člověka, Otazníky historie, Praktik a Receptář.

Další knihy a časopisy dostáváme darem od našich čtenářů. Loni nám čtenáři darovali 20 titulů časopisů. Moc jim za ně děkujeme.

Výpůjční doba knihovny

Pondělí a středa                        od 7 do 11 hodin    od 12 do 17 hodin

Poplatek za rok :                       dospělí   70,- Kč

                                                děti        20,- Kč

Internet pro veřejnost je zdarma.

Nejdůležitější akce knihovny na rok 2013

22. 2.                  Kostarika - přednáška PhDr. Jana Čapka s promítáním

Březen                Měsíc knihy – besedy se žáky ZŠ  a ŠD

22. – 23. 3.         Jarní výstava - součástí dinosauři a draci

5. 4.                    Noc s Andersenem

Duben                 Zájezd do Kutné Hory a okolí

11. 5.                   Festival dětských sborů

Květen                 Konec soutěže Lovci perel

Červen                Pasování žáků 1. tříd na čtenáře knihovny

Červen                Vyhodnocení soutěže Lovci perel

20. 6.                   Výstava panenek v dobovém oblečení

22. 6.                   Festival chrámových a komorních sborů

30. 9. – 6. 10.      Týden knihoven

Listopad              Přednáška  Libanon nebo Kanada

9. 12.                    Advent na choltickém zámku

Říjen, listopad a prosinec prodejní výstavy knih.

 

Zpracovala: Zdenka Houfová - knihovnice

Všechny Zprávy o činosti knihovny jsou ke stažení na Dokumenty městyse.