Dnes má svátek : Magdaléna
 1. 0
 2. 4
 3. 10
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 17
 9. 19
 10. 21

Ve čtvrtek 11. 7. 2013 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013

5. 8. 2013 12:56

5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013 se konalo v Ledci v restauraci Na Výsluní. Zúčastnilo se ho 7 (z 11) zastupitelů a 37 občanů.

 

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

 

 

Informace ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice 

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o připravované akci „Oprava Mlýnského potoka v Ledci“. Od srpna do října budou probíhat stavební práce, při kterých budou opraveny poškozené kamenné nábřežní zdi, přespárován mostek, vyměněno nápustné potrubí pro koupaliště a budou odstraněny nánosy sedimentu pod mostem. Náklady na akci jsou rozpočtovány ve výši 312 tis. Kč vč. DPH. V rámci poptávacího řízení se předpokládá snížení ceny. Případné poškozené komunikace musí stavební firma uvést do původního stavu. Souběžně s touto akcí bude probíhat i čištění koryta Mlýnského potoka, a to  vlastníkem a správcem vodního toku, tj. Lesy ČR, s.p.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o přeložení elektrické přípojky k chatám v obci Ledec. V rámci příprav na opravu koryta Mlýnského potoka v Ledci byla zjištěna elektrická přípojka NN pro chatovou oblast, která procházela těsně pod hladinou potoka a tím tvořila překážku plynulému odtoku vody. V případě poškození chráničky hrozilo i nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V rámci rychlého uvedení do souladu s předpisy a s ohledem na termín zahájení oprav na Mlýnském potoce, rozhodl městys Choltice o urychleném přeložení chráničky 1 m pod koryto potoka. Tyto práce zadal městys odborné firmě, která je provedla v polovině června. Protože městys Choltice není vlastníkem této přípojky, byly celkové náklady ve výši 48 tis. Kč vč. DPH přeúčtovány 17 vlastníkům připojených chat. S vlastníky chat byla domluvena spolupráce na přemístění rozvodové a pojistkové skříně na obecní pozemek. Nyní se nacházejí na soukromých pozemcích a je k nim obtížný přístup.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhající Komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Ledec. Je ukončena etapa geometrického a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu a hranic pozemků neřešených v rámci KPÚ. Nyní probíhá vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu. Od září by mělo začít projednávání nároků vlastníků pozemků. Účastníci budou s předstihem informováni doporučeným dopisem.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu č. 2013/22709 s Pardubickým krajem o poskytnutí grantu z Programu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pk v roce 2013. Pk schválil pro Choltice dotaci ve výši 50 tis. Kč na pořízení 2 ks vstupních arkádových dveří do muzea vodníků a do obřadní síně. Náklady na pořízení budou cca 140 tis. Kč. Jako dodavatel byl vybrán Jaroslav Petr.

Různé - diskuse s občany, dotazy a připomínky:

 • Doplnění Osadního výboru – od 10.12.2012 nový předseda, 2 noví členové osadního výboru.
 • Informace o těžbě lesa v Ledci v lednu 2013 – starosta seznámil s příjmy a výdaji souvisejících s těžbou, částka 2/3 z příjmu půjde na opravu cesty Ledec – Urbanice.
 • Nový jízdní řád pro trať 015 Přelouč – Práchovice od 2013/12 – spoje neubyly, 2 až 4 spoje začínají opět jezdit až do Práchovic- v SO + Ne přibyly po 9. hodině turistické vlaky
 • Sportoviště – nové branky na malý fotbal – lze je pořídit z rozpočtu městyse.