Přehled zásadních rozhodnutí zastupitelstva městyse Choltice na zasedání dne 27.2.2017

10. 3. 2017 6:03

První zastupitelstvo v roce 2017 se konalo v pondělí 27.2.2017 a než bude zveřejněn zápis ze zasedání s podrobnějším komentářem k jednotlivým bodům, zveřejňujeme nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva.

Přehled zásadních rozhodnutí zastupitelstva městyse Choltice na 1. zasedání konaném dne 27.2.2017

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace kastelána o činnosti zámku Choltice v roce 2016.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících a uskutečněných stavebních akcích, např. 10. 4. by měly být zahájeny práce na stavbě komunikace v ulici U Obory v letních měsících dojde k rekonstrukci WC v MŠ Choltice a vzduchotechniky v kuchyni ZŠ, atd.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výpověď smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 188/3 v k. ú. Choltice uzavřenou s firmou Šaravec a Ruč, s. r. o. ke dni 28. 2. 2017. Z důvodu výhrad ze strany veřejnosti a kvůli častému porušování ustanovení smlouvy (hluk, prašnost) byla vypovězena výpůjčka části pozemku p. č. 188/3 - Jedousovský kravín.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 164/4 o výměře 29 m2 v k. ú. Choltice za cenu 80 Kč za m2 a úhradu režijních nákladů spojených s prodejem pozemku ve výši 3 962 Kč. Dochází k narovnání hranic, pozemek je dlouhodobě zaplocen kupujícím a s jeho pozemkem tvoří funkční celek.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 767/40 o výměře 1000 m2 za cenu 800 Kč za m2 s podmínkou, že kupující musí do dvou let od prodeje zahájit stavbu. Prodej pozemku byl již žadatelům schválen v loňském roce, došlo však ke změně výměry o 1 m2 a změně čísla pozemku v souvislosti se zhotovením nového geometrického plánu. Původní usnesení z 12.12.2016 bylo zrušeno.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo 6 smluv o zřízení věcného břemene na přípojky nízkého napětí či plynu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací s: LTC Choltice na částku 20 000 Kč, s SDH Choltice na částku 55 000 Kč, s TJ Slavoj Choltice na částku 195 000 Kč, s TJ Slavoj Choltice na částku 250 000 Kč, s Domovem pro seniory v Heřmanově Městci na částku 8 000 Kč, Domovem u fontány v Přelouči na částku 8 000 Kč, s Centrem pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o. p. s. na částku 24 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo čerpání z fondu oprav v roce 2016.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 11/2016.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Strategický plán rozvoje městyse Choltice na roky 2017 - 2022.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu.

 

Noční klid je stanoven od 22 hodin do 6 hodin ráno s těmito výjímkami:

  • - 31. 12. - 1. 1. - není stanoven noční klid
  • - v noci ze dne 13. 5. 2017 na 14. 5. 2017 od 0:00 do 6:00 hodin, a to z důvodu konání Firemní oslavy ve sportovním areálu;
  • - v noci ze dne 17. 6. 2017 na 18. 6. 2017 od 0:00 do 6:00 hodin, a to z důvodu konání Oslav ukončení sportovní sezóny ve sportovním areálu;
  • - v noci ze dne 30. 6. 2017 na 1. 7. 2017 od 3:00 do 6:00 hodin, a to z důvodu konání hasičských závodů – Noční útoky ve sportovním areálu;
  • - v noci ze dne 26. 8. 2017 na 27.8.2017 od 23:00 do 6 hodin z důvodu konání Pivního festivalu v zámeckém areálu;

 Žádosti o další výjimky je možné schvalovat na každém zasedání zastupitelstva, nelze však předpokládat uspokojení každého žadatale.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do obecní kroniky za rok 2014.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

 

Zastupitelstvo projednalo 14 bodů souvisejících se stížnostmi a podněty pana Káni a paní Křenové.

 

 

Mgr. Tomáš Bolek

starosta