Dnes má svátek : Eduard

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2018

9. 3. 2018 10:20

V pondělí 19. března 2018 se koná 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2018. Zasedání se koná v Zámecké restauraci v Cholticích od 18:00 hodin.

 

I N F O R M A C E

o konání 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2018

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Termín konání:      pondělí 19. března 2018 od 18:00 hod.

Místo konání:         Choltice, Zámecká restaurace

 

Navržený program:

1. Zahájení

2. Informace kastelána o činnosti zámku Choltice v roce 2017 a plán na rok 2018

3. Informace o rekonstrukci ulice U Obory – II. etapa

4. Informace o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích

5. Rozpočtové opatření č. 2/2018

6. Zpráva o uplatňování územního plánu Choltice

7. Informace o ordinaci stomatologa a pediatra

8. Mapování intravilánu městyse Choltice

9. Úprava nájmů v obecních bytech

10. OZV č. 1/2018 o nočním klidu

11. Pronájem části pozemku p.č. 42 a části pozemku p.č 44, oboje v k.ú Choltice, v ul. Ke Mlýnu

12. Prodej pozemku p.č. 1626/1 v k.ú. Choltice

13. Bezúplatný převod pozemků p.č. 887/5 a 887/6, oboje v k.ú. Choltice z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví městyse Choltice

14. Výpůjčka pozemků p.č. 1702 a p.č. 1703, oboje v k.ú. Choltice

15. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. IV-12-2014701/VB/1 Choltice – knn – Koldinský

16. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2015457/SIS/1 Choltice – knn - Kabíček

17. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – a dohoda o umístění stavby: Choltice Hellichova 767/40 knn Ing. Petr

18. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva

19. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek
starosta