Ve čtvrtek 21. 6. 2012 se konalo 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

5. 7. 2012 7:06

3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice se konalo v Ledci v hostinci Na Výsluní. Zúčastnilo se ho všech 11 zastupitelů a podívat se na jednání přišlo 12 občanů. 

 

 

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

 

Stručné informace ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

 • Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo závěrečný účet městyse za rok 2011 včetně zprávy Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice a schvaluje celoroční hospodaření městyse Choltice za rok 2011 bez výhrad. Zastupitelstvo zároveň schvaluje roční  účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městysem, tj. ZŠ Choltice a MŠ Choltice.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků PK na podporu sportu a volnočasových aktivit č. OŠKT/12/40702, Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkov č. OŽPZ/12/41017 na opravy chodníků v obci a Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků PK na kulturní aktivity v roce 2012.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2012/4.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení zápisu údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí s obcí Poběžovice.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje OZV č. 1/2012, kterou se ruší některé OZV. Ruší se vyhláška o fondu rozvoje a bydlení a o místním poplatku za výherní hrací automaty. Obě vyhlášky jsou již bezpředmětné.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje dodatek č. 1 k OZV č. 6/2010 o místním poplatku z veřejného prostranství. Sazba se zvyšuje z 10 Kč na 20 Kč. Jedná se o bod 1. písm. b). – pojízdné prodejny zaplatí za zabrání místa dvojnásobek.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje přihlášku městyse Choltice do Sdružení místních samospráv. Členský příspěvek činí 1 000 Kč + 1 Kč za každého občana ročně. Celkem cca 2 050 Kč. Sdružení zastupuju menší obce při jednáních s vládou.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice ruší usnesení č. 4/2/2012 ze dne 10. 4. 2012. Dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že pro posouzení a hodnocení nabídek je nezbytné uplatnit požadavek, aby uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, doplnil některé skutečnosti. Z tohoto důvodu zadavatel – městys Choltice - svoje rozhodnutí o vítězi firmy LOUČKA Pardubice s.r.o. zrušil a věc vrátil k projednání nově ustavené hodnotící komisi.
 • Starosta informoval o přípravě podkladů pro spor s Lesy ČR.
 • MP Přelouč odsloužila v městysi celkem 106 hodin, zdokumentovala 108 přestupků, na pokutách bylo vybráno 99 000Kč.
 • Starosta seznámil veřejnost s výsledky jednání se státem – stát nemá z důvodu nedostatku financí zájem (NPÚ a jeho záměry z důvodu nedostatku peněz také nemohou být realizovány)
 • Revitalizace Choltické obory - plánovaný začátek akcí spojených s revitalizací je podzim 2013
 • Trvalá nepřítomnost jednoho z členů osadního výboru Ledec – starosta vyzval k doplnění osadního výboru a volbě nového předsedy.
 • Zanesený a zarostlý potok v Ledci, hrozí nebezpečí povodní – městys vyzve Lesy ČR jakožto nového vlastníka k opětovnému vyčištění potoku.
 • Volně pobíhající psi v Ledci (konkrétní majitel znám), strach občanů z napadení – starosta doporučil vždy volat Policii ČR. Policie psa odchytí a odveze, o odchytu zvířete udělá úřední záznam – následně bude postoupeno přestupkové komisi. Majitel pobíhajícího psa bude následně řešen v přestupkovém řízení. Doporučení platí pro všechny občany Choltic, Ledce a Podhorek.
 • Sekání trávy v Ledci, nerovné plochy nejsou dosekávány křovinořezem – starosta doporučil vyřešit si to v rámci osadního výboru, který vloni systém sekání navrhl a uvedl do života, případně angažovat jiné sekáče. Městys sekáčům za sekání platí.