V pondělí 10. 12. 2012 se konalo 8. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

22. 12. 2012 17:16

8. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice se konalo ve svatební síni Zámecké restaurace. Zúčastnilo se ho 9 zastupitelů, 2 občané a 1 host.

 

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

 

 

Informace z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

 • Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Výroční zprávu ZŠ Choltice za školní rok 2011/2012. Zprávu za ZŠ přednesl ředitel školy Mgr. Aleš Kalina. Zprávu za MŠ přečetl také ředitel ZŠ Mgr. Aleš Kalina (paní ředitelka MŠ omluvena). V diskuzi se probírala možná dotace pro MŠ na dětské hřiště, působení psychologické poradny na ZŠ, poničení autobusové zastávky na náměstí, rekonstrukce osvětlení ve škole, jednání školské rady, vyhodnocení úspor tepla a úhrada platu pomocné kuchařky ŠJ z rozpočtu městyse. Spolupráce městyse s oběma školami byla hodnocena jako bezproblémová.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDH pro rok 2012 ve výši 8 165 Kč od Pardubického kraje. Jedná se o dotaci na výjezdní jednotku hasičů. Částku hasiči použijí na částečné krytí nákladů na odborná školení a materiál.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo OZV č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nejpodstatnější změnou ve vyhlášce je zvýšení poplatku na 600 Kč.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice zachovalo výši stočného stejnou jako v roce 2012, tj. 17 Kč vč. DPH. Kalkulace stočného dle nákladů na ČOV v roce 2012 je 17,37 Kč vč. DPH 15 %, stočné se ale zvyšovat nebude, rozdíl bude hrazen z rozpočtu městyse.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočet městyse Choltice na rok 2013. V rozpočtu je počítáno s příjmy ve výši 24 838 tis. Kč a s výdaji ve výši 24 757,7 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů činí 82,3 tis. Kč. V příjmech je počítáno s dotací na rekonstrukci renesančního zámku ve výši 9 965 tis. Kč a na výdajové straně s částkou 10 847 tis. Kč na stejný účel. Rozdíl bude hrazen z připraveného úvěru. Rozpočet na rok 2013 nezahrnuje předpokládané změny RUD, které ke dni schválení tohoto rozpočtu nejsou dosud schváleny Parlamentem ČR. Proto je rozpočet sestaven jako velice úsporný s důrazem na zabezpečení základních provozních potřeb městyse. Po schválení vyhlášky, která stanovuje daňovou predikci podle nových pravidel, přistoupí městys ke změně rozpočtu podle nových pravidel, a to na prvním zasedání v roce 2013. 
 • Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informaci o probíhající rekonstrukci renesančního zámku. Byly také podány informace o ukončené kontrole ze strany Úřadu regionální rady. Při kontrole nebyla zjištěna žádná pochybení. Hovořilo se rovněž o chystaném výběrovém řízení na vnitřní vybavení renesančního zámku.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru. Kontrolní výbor kontroloval plnění usnesení zastupitelstva – usnesení jsou postupně plněna, dále kontroloval využití poskytnutých příspěvků na činnost TJ Slavoj, kmenu Trilobit a SDH Choltice – využití příspěvků je řádně dokladováno.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu: školské komise, komise pro občanské záležitosti, kulturní komise, komise pro památky, stavební komise a sportovní komise. Předsedové jednotlivých komisí zhodnotili činnost svých komisí v roce 2012.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice určilo Františka Rokytu a Jiřího Koláře členy Osadního výboru Ledec a jako předsedu Osadního výboru Ledec zvolilo Jakuba Kopeckého. Stávající předseda OV se dlouhodobě v Ledci nezdržuje, o dalšího člena přišel OV z důvodu úmrtí. Do OV Ledec proběhly v roce 2010 volby, a proto se nyní schvaluje doplnění OV o dva členy, kteří jsou v kandidátce na řadě a souhlasí s volbou do OV. OV Ledec bude pracovat v tomto složení: Jakub Kopecký, Josef Kolář, Pavel Perner, Zdeněk Kalousek st., František Rokyta, Zuzana Vyhnálková a Jiří Kolář. 
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 1/2013 ke smlouvě č. 024/02 o odvozu odpadu s SOP, a. s. Cena za odvoz odpadu se proti roku 2012 navýšila o cca 2 %. 

Dále byly podány tyto informace:

 • Informace o těžbě dřeva v Ledci – Smejtka. Souhlas s přednesenými podmínkami.
 • Hodnocení kulturních akcí – listopad - prosinec
 • Informace o veřejném projednání územního plánu
 • Informace o přípravě voleb prezidenta ČR