V pondělí 28. 1. 2013 se konalo 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013

5. 2. 2013 21:24

1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013 se konalo ve svatební síni Zámecké restaurace. Zúčastnilo se ho všech 11 zastupitelů a 13 občanů.

 

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

 

 

Informace z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2012. Předseda FV M. Šupík seznámil přítomné s výraznějšími změnami v příjmech a výdajích městyse Choltice v závěru loňského roku. Výsledný stav účtu městyse k 31. 12. 2012 činil 1 515 tis. Kč. Zůstatek financí se použije v letošním roce.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2013. Předseda FV M. Šupík seznámil přítomné s úpravy rozpočtu na rok 2013. Dopady změn v novém RUD (rozpočtové určení daní) - navýšení příjmů ze sdílených daní, snížení státního příspěvku na státní správu (matrika, stavební úřad, školství), zrušení povinnosti obcí platit za své žáky navštěvující MŠ a ZŠ Choltice (nyní řešeno zvýšeným podílem na sdílených daních), celkový předpoklad navýšení rozpočtu o 2 190 tis. Kč. Na základě těchto skutečností se upravuje výdajová část rozpočtu - navýšení rozpočtu na opravy silnic ze 100 tis. Kč na 200 tis. Kč, navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové kanalizace v ulici U Školy a Hellichova o 233 tis. Kč a zpracování projektové dokumentace na veškeré inženýrské sítě včetně komunikace v Severní ulici – další etapa (150 tis. Kč).

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o probíhající rekonstrukci renesančního zámku. Pavel Vančura, technik městyse, uvedl, že stavební práce jsou těsně před dokončením - termín předání stavby je 31. 1. 2013, zbývá dokompletovat elektřinu, sanitu a provést drobné úpravy dlážděné podlahy. Ing. Fižová dále uvedla, že se intenzivně připravuje výběrové řízení na vnitřní vybavení – tj. vitríny, židle, prodejní pult a další nábytek apod. za celkovou cenu 687 tis. Kč.

V květnu nebo červnu, po instalaci expozice, bude budova slavnostně otevřena.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace informace o změnách v jízdních řádech. Starosta a ing. Horák postupně informovali o jednáních s firmou OREDO a s radním Pardubické kraje odpovědným za dopravu J. Duškem. Pardubický kraj vyčleňuje ze svého rozpočtu na rok 2013 méně financí, proto dochází k úsporným opatřením. Očekávané změny: Od 3. 3. 2013 vstoupí v platnost nové změny v JŘ, linka 627 Přelouč - H. M. beze změn, linka 605 Pce - Sovolusky - zrušení všech víkendových spojů, zrušení spojů jedoucích pouze v pondělí a ve středu v 9:30 z Pardubic a zpět v 11:00 z Choltic, dále spoj s odjezdem z Choltic v 8:56 nebude zajíždět k Cyklosu.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní a hasičské činnosti v roce 2012. Pavel Vančura, velitel JSDH a předseda pořádkové komise, shrnul ve zprávě spolupráci s PČR, kdy v roce 2012 nedošlo k žádným závažnějším trestním činům na území městyse, objasněnost méně závažných trestných činů je cca 52%. Dále byla podána informace o činnosti Městské policie Přelouč v Cholticích, která u nás měří rychlost na základě veřejnoprávní smlouvy. Aktuálně řeší pořádková komise nejčastěji tyto prohřešky: parkování na zelených plochách a chodnících, černé skládky, volné pobíhání psů. Součástí zprávy byly i informace o činnosti výjezdové jednotky SDH. V roce 2012 zasahovala jednotka u 11 mimořádných událostí (v roce 2011 zasahovala u 13 událostí). Ve výbavě JSDH nově přibyl Ford Tranzit, který byl pořízen s přispěním Pardubického kraje v roce 2012.

Mgr. Pavlík vyjádřil poděkování členům SDH za práci s dětmi a vzornou reprezentaci na soutěžích.

Více o činnosti našich hasičů na http://hasici.choltice.eu

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo strategický plán městyse Choltice. Starosta seznámil zastupitele a přítomnou veřejnost se zněním strategického  plánu. (původně plán obnovy venkova). Jedná se o dokument, který stanovuje další rozvoj městyse a bývá vyžadován jako příloha k žádostem o dotace ze státního či krajského rozpočtu. Jeho znění je k dispozici na podatelně Úřadu městyse nebo na www.choltice.cz

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo jako dodavatele projektové dokumentace na odkanalizování severozápadní části městyse firmu VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., které dodá projekt za cenu 192 000 Kč bez DPH. Stáří kanalizace v  ulicích Hellichova a U Školy je cca 40 let a více a její technický stav není vyhovující. Z toho důvodu se uvažuje o vybudování úplně nové kanalizace, aby problém s odkanalizováním v těchto ulicích byl vyřešen trvale a mohlo se přistoupit k vybudování povrchů komunikací, které jsou rovněž dlouhodobě v havarijním stavu. Nová kanalizace by měla být řešena jako jednotná kanalizace včetně odlehčovací komory a odlehčovací stoky pro dešťovou vodu. Byla poptána firma VIS Hradec Králové, která projektovala naši ČOV a novou kanalizaci budovanou v letech 2005 – 2006 a její odbornost a znalost naší kanalizační sítě je tedy ověřena. Firma nabídla cenu za vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve výši 192 000 Kč bez DPH, což je 233 000 Kč vč. DPH. V ceně je i vypracování žádosti o dotaci z Pardubického kraje.

Informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva. Starosta informoval o níže uvedených záležitostech:

 • Komplexní pozemkové úpravy – proběhlo zjišťování hranic
 • Revitalizace Mlýnského potoka – bylo zadáno vypracování projektu
 • Těžba dřeva v Ledci
 • Zřízení nového bankovního účtu u ČNB
 • Žádosti o příspěvky na činnost – Charita Přelouč, Domov důchodců Přelouč
 • Pronájem pozemku p. č. 761/34
 • Prezentace městyse na svatebním veletrhu 1. - 2. 2.2013 – prezentace zámeckých prostor
 • Oprava památníků padlých na hřbitově – příprava žádosti o dotaci na opravu
 • Žádost o dotaci na dětské hřiště u MŠ
 • Volby prezidenta – zajištění prvního a druhého kola
 • Stížnost na obtěžování hlukem
 • Zadání závazných stanovisek na opravu varhan a prosklených výplní zámeckých arkád
 • Koncepce zámeckého areálu

Různé.

 • Do tohoto bodu se přihlásil občan, který poukazoval na problémy s některými občany, hluk v době nočního klidu, neplacení poplatků. Úřad městyse toto řeší v rámci možností daných mu zákony. Rušení nočního klidu je v kompetenci Police ČR.
 • Z. Kolbaba podal informaci o sporu s Lesy ČR – další stání proběhlo 31. 1. 2013