Dnes má svátek : Čeněk

V pondělí 11. 3. 2013 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013

20. 3. 2013 16:24

2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013 se konalo ve svatební síni Zámecké restaurace. Zúčastnilo se ho všech 11 zastupitelů a 15 občanů.

 

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

 

 

Informace ze 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

Zastupitelstvo městyse Choltice zřídilo pracovní pozici kastelán – správce zámku Choltice a zrušilo pracovní pozici správce muzea. Zastupitelé se rozhodli pro zřízení stálého místa kastelána z důvodu potřeby zajištění celosezónního provozu (jedna z podmínek udržení dotace získané na rekonstrukci renesančního zámku čp.5), kvalitnější péče o sbírky a expozici, většího využití zámeckých prostor k pořádání kulturních akcí a s tím související zvýšení návštěvnosti zámeckého areálu a potřeby zvýšení propagace objektu všemi možnými způsoby. Tyto a další povinnost nebylo možné plnit jinak, než na plný úvazek.

Zastupitelstvo městyse Choltice jmenovalo na pracovní pozici kastelán – správce zámku Choltice pana Lukáše Rychteckého. Na základě provedeného výběrového řízení a po tajném hlasování vybralo zastupitelstvo ze sedmi přihlášených zájemců nového kastelána. Nový kastelán nastoupí 1. 4. 2013, dosud působil ve správě státního hradu Kunětická hora.

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č. 7/7/2012 a schválilo dodatek č. 2 k SOD z 6.8.2012 s firmou LOUČKA Pardubice s.r.o., ve kterém se prodlužuje termín dokončení stavby do 31.1.2013 a navyšuje se cena o vícepráce ve výši 409.427 Kč bez DPH a snižuje se cena o méněpráce ve výši 494.700 Kč bez DPH, čímž výsledná cena činí 7.911.577 Kč bez DPH. Zastupitelstvo bylo informováno o aktuální situaci na stavbě. Akce je stavebně ukončena, v současné době probíhají administrativní práce kolem dotace. Veškeré viditelné vady díla (popraskaná, odlupující se omítka, nátěr fasády) jsou řešeny v rámci kolaudačních vad, které dodavatelská firma odstraní, jakmile bude vhodné počasí. Bylo zahájeno výběrové řízení na dodání vitrín pro expozice a výběrové řízení na dodání ostatního nábytku. V opraveném usnesení se nově schvalují méněpráce a vícepráce provedené dodavatelem stavby.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zřízení fondu oprav pro ČOV a DPS/DCHB s roční úložkou 50 000 Kč na každý objekt. Z fondu se budou provádět větší opravy na objektech či zařízeních. Peníze budou spořeny na zvláštním účtu.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 3/2013. Navyšují se příjmy o 48,75 tis. Kč.  Zásadnější změny jsou na výdajové straně rozpočtu, kde je počítáno s částkou 500 tis. Kč na renesanční zámek čp. 5 (bezpečnostní mříže, elektronický bezpečnostní systém, osvětlovací rampa nad vitrínami, pískovcová dlažba kolem části objektu, atd.). Tyto výdaje není možné hradit z dotace. Dalšími schválenými výdaji jsou výdaje za služby MĚSTSKÉ POLICIE Přelouč (5 tis. Kč), Pečovatelské služby Přelouč (50 tis. Kč), za opravu hydrantů (10 tis. Kč), příspěvky pro Domov důchodců v Přelouči (15 tis. Kč), Charitu Přelouč (10 tis. Kč) a Čs. abylimpijskou asociaci (2,5 tis. Kč).Výdaje se navyšují v celkové částce 601 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji v tomto RO tak činí -552,25 tis. Kč. Přesný výčet příjmů a výdajů v tomto RO je k dispozici na www.choltice.cz.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Dohodu o zrušení Veřejnoprávní smlouvy č. 10/2008 VPS, na úseku sociálně-právní ochrany dětí. S ohledem na novou zákonnou úpravu platnou od 1. 1. 2013 v oblasti sociálně právní ochrany dětí rozhoduje o výchovných opatřeních týkajících se dětí přímo město Přelouč. Stávající veřejnoprávní smlouva o zajištění této odborné činnosti mezi Cholticemi a Přeloučí tak byla zrušena.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru o kontrole hospodaření ZŠ a MŠ Choltice. Předseda Kontrolního výboru Zdeněk Kolbaba sdělil, že 20. 2. 2013 byla provedena finančním a kontrolním výborem kontrola hospodaření v ZŠ a MŠ Choltice. Kontrola nezjistila žádná pochybení při hospodaření s obecními financemi.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky za rok 2008 a uložilo kronikářce dokončit zápisy za roky 2009 a 2010 do konce roku 2013, zápisy za roky 2011, 2012 a 2013 do konce roku 2014, zápis za rok 2014 dokončit nejpozději do 30. 6. 2015. Zápis za rok 2015 a další roky dokončit vždy do 31. 3. následujícího roku. Kronikářka M. Fižová vysvětlila důvody vzniku časového zpoždění u zápisů do kroniky za jednotlivé roky. Následně přislíbila dokončení chybějících zápisů v souladu s usnesením.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva.

Starosta informoval o níže uvedených záležitostech:

 • komplexní pozemkové úpravy;
 • revitalizace Mlýnského potoka;
 • těžba lesa v Ledci;
 • pronájem pozemku p. č. 761/34;
 • oprava památníků padlých;
 • příprava podmínek pro pronájem části barokního zámku;
 • vypsání výběrových řízení na pozici matrikářka-účetní a knihovnice;
 • oprava Božích muk u Podhorek;
 • nový plán péče o Choltickou oboru;
 • přijímací řízení do MŠ Choltice;
 • zápis do 1. třídy ZŠ Choltice;
 • držba místních komunikací;
 • jednání s radním Pk za cestovní ruch;
 • příprava 2. plesu městyse.

Různé

Přítomný občan upozornil na propadající se kanál v ulici Okružní. Tento i ostatní kanály budou zkontrolovány a podle potřeby budou opraveny.

Další dotaz byl na situaci ohledně prodeje louky pod Třešňovkou. Příprava prodeje je momentálně zastavena, dotčeným pozemkem prochází biokoridor, který by neměl být zaplocován. Budou probíhat další jednání.