Dnes má svátek : Leoš

V pondělí 13. 5. 2013 se konalo 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013

21. 5. 2013 10:16

3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013 se konalo ve svatební síni Zámecké restaurace. Zúčastnilo se ho všech 11 zastupitelů a 15 občanů.

 

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

 

 

Informace ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice 

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

Zastupitelstvo městyse Choltice jmenovalo do funkce knihovnice paní Radku Zelenkovou. Nástup nové knihovnice je naplánován na 1. srpna, dosavadní knihovnice paní Zdena Houfová odchází do důchodu. Do výběrového řízení se přihlásilo 11 uchazečů, z nichž byli 3 uchazeči výběrovou komisí pozváni do dalšího kola, tj. k ústní prezentaci na poradu zastupitelů, která se konala 6.5. Zastupitelé se tak mohli blíže seznámit s jednotlivými uchazeči a s jejich pohledem na funkci knihovníka. Na prezentaci před zastupitele byli pozváni Lucie Studničková z Chrudimi, Aleš Jirásek z Bezděkova a Radka Zelenková z Choltic.

Hlasování proběhlo jako tajné, výsledný poměr hlasů v prvním kole ve prospěch jednotlivých uchazečů na pozici knihovník/knihovnice byl tento: Lucie Studničková 0 hlasů, Aleš Jirásek 4 hlasy a Radka Zelenková 7 hlasů.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace na rekonstrukci renesančního zámku, ve kterém se do smlouvy doplňují čísla úvěrových účtů. Jedná se o administrativní změnu smlouvy.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH. Poskytnutá dotace ve výši 15 000 Kč je na plovoucí čerpadlo pro výjezdovou jednotku SDH Choltice.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2013. V rozpočtu se navyšují příjmy o 633 tis. Kč, např. v tis. Kč: 300 dotace z Úřadu práce, 160 dotace na projekt kanalizace, 47 daň z příjmů fyz.osob, 35 přijaté sponzorské dary na ples městyse, 14 za pronájem hrobů, 20 příjem ze svateb, 25 za prodej akcií a další menší příjmy.

Výdaje se upravují v částce 656 tis. Kč, např. v tis. Kč: 180 projekt a stavební úpravy Mlýnského potoka v Ledci, 20 příspěvek na opravu rozhledny Barborky v Raškovicích, 50 bourání části bývalého jedousovského kravína a likvidace stavebního materiálu,  100 odvody DPH ze stočného, 224 platy na VPP, 56 sociální pojištění VPP, 20 zdravotní pojištění VPP a další menší výdaje.

Zastupitelstvo městyse Choltice delegovalo starostu Mgr. Tomáše Bolka jako zástupce městyse na valné hromadě VAK Pardubice a.s., konané dne 16. 5. 2013. Městys je akcionářem VAKu Pardubice a pro účast na valné hromadě musí delegovat svého zástupce.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva

 • Příprava podmínek pro pronájem části Barokního zámku
 • Výběrové řízení na pozici matrikářka-účetní
 • Inventura na zámku
 • Soudní spor s Lesy ČR
 • Přeložka kabelu v Ledci
 • Pracovní návštěva poslankyně ing. Matušovské
 • Jedousovský kravín – výpůjčka odstavné plochy, stavební úpravy
 • Úpravy odstavné plochy před č.p.2 u zámku
 • Zalesnění pozemku v Ledci
 • Ostatní stavební činnost - opravy místních komunikací, oprava římsy kaple, dveře do úřadu městyse, oprava arkádových dveří do muzea vodníků a do obřadní místnosti, úřední vývěsky
 • Přidělení dotace od PK na projekt kanalizace v ul. U Školy a Hellichova
 • Revitalizace biotopů v Choltické oboře – žádost, výběr dodavatele
 • Kulturní a sportovní akce v Cholticích

Různé – diskuse s občany

 • Při velkých deštích teče voda do zahrad v lokalitě ulice U Školy. Městys prověří možnosti terénních a stavebních úprav.
 • Dotaz na způsob realizace nové kanalizační sítě v ulicích U Školy a Hellichova. Splašková kanalizace plánována nová, pro dešťovou vodu je plánováno využití stávající kanalizace a její odvedení starou stokou kolem školy do potoka (bude řešeno projektantem, zjištění proveditelnosti, zaměření výšek atd.)
 • Upozornění na špatný stav balkonu na DPS čp. 160. Městys stav prověří a případně provede nutné stavební úpravy.
 • Nový kastelán Lukáš Rychtecký shrnul své měsíční působení na zámku v Cholticích.
 • Zastupitelka Hana Kolářová kladně zhodnotila 2. ročník dětských chrámových sborů.

Další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 24. 6. 2013.