V pondělí 24. 6. 2013 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013

3. 7. 2013 7:56

4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013 se konalo ve svatební síni Zámecké restaurace. Zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a 21 občanů.

 

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

 

 

Informace ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice 

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pronájem nebytových prostor v západním křídle zámku čp. 1 a to sklepních prostorů a místností v I. a II. nadzemním podlaží a pronájem části pozemku p. č. 9, na kterém je umístěna terasa a podium před vchodem do zámecké restaurace na dobu určitou do 28. 2. 2029 za cenu 240 000 Kč bez DPH ročně, panu Milanu Tomáškovi. Jedná se o zámeckou restauraci, terasu a velký sál v 1. patře včetně přilehlých místností ve stejném rozsahu, jako dosud. Stávající nájemní smlouva končí 28. 2. 2014. O pronájem projevil zájem jediný zájemce a to Milan Tomášek, dosavadní nájemce, který má prostory pronajaty od roku 1998 a provozuje zde zámeckou restauraci a Music club.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. OŽPZ/13/21097 z rozpočtu Pardubického kraje na projektovou dokumentaci odkanalizování SZ části městyse. Pardubický kraj schválil městysi dotaci ve výši 160 000 Kč na projektovou dokumentaci odkanalizování SZ části městyse. Nová kanalizace se bude stavět v ulicích Hellichova a U Školy, zahájení stavebních prací se předpokládá na jaře 2014.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na tříděný odpad č.70/0396 se společností EKO-KOM, a.s. Městys má od společnosti EKO-KOM vypůjčeno 14 ks barevných kontejnerů na tříděný odpad. Společnost EKO-KOM obdržela od MŽP nové Rozhodnutí o autorizaci, kterým se mění některé podmínky její činnosti, např. se mění institut ohlašování škod na nádobách. Proto mění společnost všechny smlouvy s obcemi. Princip bezplatné výpůjčky se nemění. 

Zastupitelstvo městyse Choltice neschválilo prodej pozemku p. č. 189/6 o výměře 1 716 m2 v k. ú. Choltice za cenu 65 Kč za m2 plus režijní náklady související s prodejem firmě Šaravec & Ruč s.r.o. Pozemek chtěla firma využít pro svoji podnikatelskou činnost, tj. zpracování dřevního odpadu. Se společností se bude jednat o jiné formě majetkoprávního vztahu.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výpůjčku části pozemku p. č. 188/3 o výměře cca 2000 m2 v k. ú. Choltice na dobu neurčitou firmě Šaravec & Ruč s.r.o. Společnost bude pozemek používat k parkování nákladních vozidel, která nyní parkují na hlavní silnici. Pozemek nebude sloužit k nakládání, skladování nebo k drcení materiálu. Společnost na své náklady po dohodě s městysem pozemek vyčistila, zpevnila podklad drcenou stavební hmotou a chystá se plochu opatřit asfaltovým frézinkem.

Zastupitelstvo městyse Choltice rozhodlo o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Choltice, tak jak je uvedeno v odůvodnění „Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2013“. Proti ÚP bylo podáno 31 námitek, z nichž 12 bylo vyhověno.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo vydání územního plánu Choltice – formou „Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2013“, na základě ověření, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu. Územní plán nabude účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo použití názvu ulice Hellichova pro ulici vznikající na části pozemku p.č. 767/17 a vedoucí  k cestě k jedousovskému hřbitovu. V souvislosti s budováním nových RD a nových komunikací vzniká potřeba pojmenování nových ulic. Ulice Hellichova se prodlouží až k cestě k jedousovskému hřbitovu, část pozemku p. č.767/17.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nabídku České spořitelny, a.s. na zlepšení úrokových podmínek stávajících úvěrových smluv vedených u České spořitelny, a.s.  a  dále dofinancování rekonstrukce zámecké budovy čp. 5 a opravy místních komunikací uzavřením smlouvy o úvěru 11082/13/LCD s Českou spořitelnou, a.s.,  a pověřuje starostu k podpisu příslušné smluvní dokumentace. Doba splácení 10 let, úroková sazba s dvouletou fixací ve výši 1,65% p.a., bez zajištění. Snahou městyse při jednáních s Českou spořitelnou bylo vyjednat výhodnější podmínky pro stávající úvěry a možnost získání úvěru na dofinancování rekonstrukce čp. 5 a na opravu místních komunikací. V současné době splácí městys dva dlouhodobé úvěry: na zateplení ZŠ zbývá 4,1 mil. Kč s úrokem 3,9% a splatností do prosince 2025 a na ČOV zbývá doplatit 2,6 mil. Kč s úrokem 3,2% a splatností do září 2016, měsíční splátka včetně úroků činí cca 112 tis. Kč, splátka postupně klesá. Přijetím nového úvěru ve výši 11 mil. Kč tak dojde k přefinancování stávajících dvou úvěrů v celkové výši 6,7 mil. Kč za úrok 1,65% p.a. a zbytek úvěru ve výši cca 4,3 mil. Kč bude použit v hodnotě cca 0,8 mil. Kč na dofinancování rekonstrukce čp. 5 a v hodnotě cca 3,5 mil. Kč na stavbu místních komunikací. Zkrátí se také doba úvěrového zatížení městyse pouze do roku 2023 z původně 2025.

Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013. Změny v rozpočtu jsou rozděleny na 4 části. 1. Přesouvají se finance z paragrafu muzeum do paragrafu zachování a obnova kult.památek, tj. zámek Choltice. Výdaje na zámek tak budou kvůli přehlednosti vedeny na jediném rozpočtovém paragrafu. Dále se přesouvají finance na úklid sněhu z paragrafu péče o vzhled do paragrafu silnice. Dále dochází k přesunu v paragrafu zachování a obnova kult.památek mezi položkami, tj. z investic do položek služby, drobný majetek, bankovní poplatky a do dlouhodobého majetku. 2. část změn reaguje na získané dotace z Pardubického kraje a od Úřadu práce. 3. část změn se týká pouze příjmů, navyšují se příjmy ze svateb, loterií, doplatky za kanalizační přípojky a příjem z plesu městyse. Celkem se zvyšují příjmy o 84 tis. Kč. 4. část změn se týká výdajů. Navyšují se plánované výdaje na zalesnění části lesa vykáceného v Ledci, výstavbu parkoviště u DCHB 260, opravu střechy nad MŠ, plat kastelána a průvodců včetně povinných odvodů, na vytápění a pořízení drobného majetku do čp. 5, pořízení web stránek zámku Choltice, pořízení tomboly pro ples městyse, pořízení projektu naučné stezky v Choltické oboře, a další. Celkem se navyšují výdaje o 1 398 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 1 346 tis. Kč. Rozpis rozpočtového opatření je na www.choltice.cz v sekci úřední deska, či v sekci dokumenty městyse - rozpočet nebo na podatelně úřadu.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zprávu Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice v roce 2012 a schválilo účetní závěrku a závěrečný účet městyse a schválilo celoroční hospodaření městyse Choltice za rok 2012 bez výhrad. Zpráva Finančního odboru Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření městyse Choltice, konstatuje, že hospodaření městyse je bez jediné závady. Zpráva o auditu je k dispozici na www.choltice.cz nebo na podatelně úřadu.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo účetní závěrku ZŠ Choltice a MŠ Choltice. Výsledky hospodaření prezentovala hospodářka ZŠ. Hospodaření je bez závad.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2013/22185 z rozpočtu Pardubického kraje na Tradiční akce lidové kultury a Festival komorních a chrámových sborů. Pardubický kraj schválil městysi dotaci ve výši 10 000 Kč na pořádání kulturních akcí a na Festival komorních a chrámových sborů.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí následující informace starosty:

 • Vypsání soutěže o návrh a realizaci památníku padlých 1.sv.války
 • Soudní spor s Lesy ČR
 • Přeložka kabelu v Ledci
 • Příprava výběrového řízení na dodavatele akce Opravy Mlýnského potoka v Ledci
 • Příprava žádosti o dotaci na zalesnění pozemku v Ledci
 • Ostatní stavební činnost -opravy místních komunikací, oprava římsy kaple, dveře do úřadu městyse, oprava arkádových dveří do muzea vodníků a do obřadní místnosti,
 • Revitalizace biotopů v Choltické oboře – přidělení dotace, výběr dodavatele,
 • Příprava žádosti a projektu naučné stezky v Choltické oboře
 • Pomoc městyse zatopené obci Tuháň Akce v Cholticích: cirkus Rodolfo, otevření čp. 5, rozloučení s 9. ročníkem
Různé - diskuse s občany, dotazy a připomínky:
 • Dotaz na dodělání chodníku ve Větrné ulici. Před lety došlo k rozebrání původní dlažby, nová položena nebyla. Opd.: v tuto chvíli není počítáno s fin. prostředky na pokračování stavby chodníku v této ulici.
 • Podnět k řešení: Problém s natékáním vody ze silnice (Pardubická ulice – parkoviště před prodejnou elektro) k obytnému domu, což způsobuje značné podmáčení domu.  Odp.: situace bude prověřena.
 • Podnět: Problém soužití se spoluobčany v jedné z bytovek. V rámci řešení těchto problémů bylo ustaveno společenství vlastníků, a připravován domovní řád.
 • Nový kastelán zámku přednesl zprávu o prvních třech měsících svého působení ve funkci kastelána. Otevřeny dva prohlídkové okruhy, zavedeno rodinné vstupné. Vytvořeno nové logo choltického zámku. Ve výrobě jsou internetové stránky zámku, facebookové stránky jsou již v  provozu. Předpokládané spuštění www stránek do začátku prázdnin.
 • Připravuje se naučná stezka ve spolupráci se zahradníkem P. Bochem, připraveno 16 zastávkových míst, připravuje se žádost o dotaci.
 • 25. června proběhne instalace nové informační tabule u vstupu do zámeckého areálu.
 • 14. července v 11 hod. bude slavnostní otevření č. p. 5 – všichni srdečně zváni. Pozvání přijal hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický a místopředsedkyně senátu paní Miluše Horská.
 • Festival chrámových sborů se uskutečnil 22. 6. 2013 – 15 sborů, zdařilá akce.
 • V pátek 28. června proběhnou noční požární útoky ve sportovním areálu.

Další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 11. července 2013 od 18:00 v Ledci v restauraci Na Výsluní.