Dnes má svátek : Květa

V pondělí 26.8.2013 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013

1. 9. 2013 23:02

6. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013 se konalo v Zámecké restauraci v Cholticích. Zúčastnilo se ho 10 (z 11) zastupitelů a 7 občanů.

 

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 Informace ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Zastupitelstvo projednalo tyto body:


Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Dodatek č. 3 smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0798/D3 na rekonstrukci renesančního zámku čp. 5. Dodatek č. 3 řeší změnu výše podílu investiční a neinvestiční dotace. Původně byla schválena investiční dotace ve výši 11 646 846,96 Kč a neinvestiční dotace ve výši 812 509,42 Kč, tedy dotace celkem 12 459 356, 38 Kč. Při realizaci rekonstrukce došlo ke snížení nákladů a v rámci pořizování vybavení došlo k přesunu mezi investičními a neinvestičními náklady (tři vitríny a pult přesáhly ceny neinvestičního majetku, tj. do 40 tis. Kč a přesouvají se do kapitoly investičního majetku). Nově je výše investiční dotace 8 920 713,65 Kč a neinvestiční dotace 440 193,62 Kč. Dotace celkem činí 9 360 907, 27 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. OŽPZ/13/22238 z rozpočtu Pardubického kraje na „Opravu chodníků v obci“. Pardubický kraj schválil pro městys Choltice dotaci ve výši 100 tis. Kč na opravu chodníků. Jedná se o 50% dotaci, městys tedy přidá dalších 100 tis. Kč. Naplánována je generální oprava chodníku od zdravotního střediska směrem k prodejně COOP. Stávající dlaždice budou sejmuty a uloženy pro použití na opravy starých chodníků. Bude použito nové zámkové dlažby ve tvaru I. Oprava bude provedena během září a října. Tato strana Pardubické ulice bude postupně přebudována jako bezbariérová, umožní tak snazší pohyb občanům s omezenou pohyblivostí.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 7/2013. Rozpočtové opatření upravuje jak příjmy, tak výdaje. Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. Na straně příjmů dochází k navýšení příjmů u poplatků za užívání veřejného prostranství (20), u správních poplatků (50), u pronájmu movitých věcí (1), u příjmů za služby knihovny (10), u přijatých darů na kulturu - divadlo 17. května (7), u příjmů ze vstupného a prodeje upomínkových předmětů – choltický zámek (200) a u příjmů z prodeje dříví z obory (15). Snižuje se předpokládaný příjem ze vstupného do muzea o 50 tis. Kč, protože je tato položka nově rozpočtována u příjmů ze zámku Choltice. Celkem se navyšují příjmy městyse o 253 tis. Kč.

Na straně výdajové se navyšují výdaje u sportovních zařízení – terénní úpravy valu ve sportovním areálu a odborná revize dětského hřiště (10) a u výdajů na krizové stavy, tj. červnové povodně, materiální pomoc obci Tuháň (18). Celkové výdaje se navyšují o 28 tis. Kč. Rozdíl mezi změnami v příjmech a výdajích činí 225 tis. Kč a tato částka zůstane jako rezerva pro další potřeby městyse.

Rozpočtovému opatření č.7/2013 předcházelo RO č. 6/2013, o kterém v rámci svých kompetencí rozhodl starosta dne 19. 7. 2013 a které se týkalo přijatých dotací na opravy chodníků (100 tis. z Pk) a opravu Božích muk u Podhorek (70 tis. Kč od MK ČR).

Podrobný rozpis všech rozpočtových opatření je na www.choltice.cz v sekci úřad městyse/dokumenty městyse/jednání zastupitelstva/rozpočet městyse.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva:

 • Vypsání soutěže o návrh a realizaci památníku padlých 1. sv. války
 • Vynesení rozsudku v soudním sporu s Lesy ČR
 • Přeložka pojistkové skříně v Ledci
 • Výběrové řízení na dodavatele akce Opravy Mlýnského potoka v Ledci
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby pro akci „Revitalizace biotopů v Choltické oboře“
 • Výlov Červeného rybníka (14.9.) a Chrtnického rybníka (21.9.)
 • Výběrové řízení na technický dozor investora pro akci „Revitalizace biotopů v Choltické oboře“
 • Výběrové řízení na autorský dozor investora pro akci „Revitalizace biotopů v Choltické oboře“
 • Výběrové řízení na koordinátora BOZP pro akci „Revitalizace biotopů v Choltické oboře“
 • Poptávka zpracování územních studií pro lokality Choltice západ a Choltice sever.
 • Odkanalizování ulic Hellichova a U Školy
 • Ostatní stavební činnosti -opravy místních komunikací, oprava římsy kaple, dveře do úřadu městyse, oprava úředních desek, oprava arkádových dveří do muzea vodníků a do obřadní místnosti
 • Revize dětského hřiště ve sportovním areálu
 • Podání žádosti o dotaci na naučnou stezku v Choltické oboře
 • Poděkování hasičům za pomoc obci Tuháň a za pomoc v Cholticích
 • Nové dopravní značení křižovatky U Pošty – Nádražní – Na Hlásku
 • Sportovní a kulturní akce v Cholticích v srpnu a září
  • 31.8. - Hradozámecká noc
  • 7.9. - Choltický deštník
  • 14.9 - promítání filmu „Obchodníci“
  • 14.-15.9. Choltická 60 a 100 (Hasiči)
  • 21.9. - Burčákové slavnosti
  • 23.9 - Choltický časostroj (hra pro ZŠ, pořádáno Trilobitem)