V pondělí 4.11.2013 se konalo 7. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013

16. 11. 2013 17:06

7. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013 se konalo v Zámecké restauraci v Cholticích. Zúčastnilo se ho 10 (z 11) zastupitelů a 15 občanů.

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

 


Informace ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH s Pardubickým krajem na částku 99 500 Kč. Městys obdržel dotaci od Pardubického kraje ve výši 99 500 Kč na pořízení hasičských přileb. Pro výjezdovou jednotku bylo pořízeno 15 nových přileb.  

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pořízení CAS T 815 pro JSDH za cenu 1 mil. Kč vč. DPH. Naše Tatra T 148 používána choltickou výjezdovou jednotkou je již veteránem a udržovat ji v provozuschopném stavu vyžaduje spoustu úsilí a času dobrovolných hasičů. Město Cvikov nabízí CAS Tatra 815 z roku 1988 za 1 mil. Kč. Tatra působila na letišti Mošnov a je ve výtečném stavu. SDH Choltice potřebu nového hasičského auta mnohokrát urgovalo. Tatra bude uhrazena na dvě splátky po 500 tis. Kč. První splátku uhradí městys do konce roku, druhou do 12 měsíců.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo  koupi pozemku p.č. 935/2 (ZE) za cenu 9 723 Kč. Jedná se o polní cestu kolmou na polní cestu spojující Bezděkov a Jeníkovice. Využívá se pro obsluhu pole. Majitelé sami nabídli městysi pozemek k odkoupení. Cena je dohodnuta na 7 Kč za m2, což při výměře 1 389 m2 činí 9 723 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo  koupi pozemku p.č. 759/1 (PP) za cenu 2 800 Kč. Jedná se o pozemek pod budoucím chodníkem u Kvartýru, pro městys je žádoucí vlastnit tento pozemek. Výměra je 140 m2 a dohodnutá cena 20 Kč za m2.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 10/2013. Uvádíme pouze významnější položky, podrobný přehled je na www.choltice.cz, hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč. Dochází ke snížení příjmů do rozpočtu o 1.194 tis. Kč. Zásadní snížení příjmů představuje nevyčerpaná dotace na čp. 5 (1 893), proti tomu se navyšují příjmy z daně  z příjmů fyzických osob ze SVČ (120), daň z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou (50), poplatek za užívání veřejného prostranství (svatby, deponie zeminy 30), správní poplatky (30), příjmy z prodeje dřeva v oboře (200), příspěvky od občanů na budování kanalizace (108), příjmy ze vstupného a prodeje up. předmětů na zámku (80).

Výdaje se celkově zvyšují o 267 tis. Kč. Jedná se o náklady na těžbu dřeva v oboře (200), štěrk pro cesty v Ledci a v Cholticích (30), opravu cesty Ledec-Urbanice a MK Choltice (120), projektové dokumentace na ulice Hellichova, U Školy, Severní, Na Hlásku (197), opravy chodníků (90), podklady pro ÚAP - zaměření vodovodu (35), podklady pro ÚAP - zaměření kanalizace (35), akce Revitalizace obory (221), oprava střechy zámku čp. 1 (130), snížení nákladů na rekonstrukci čp. 5 (1.671), dětské hřiště, houpačky (34), rozšíření osvětlení na Hlásku (127), úřední desky před úřadem (35), CAS zásahové vozidlo pro jednotku SDH (500) a další. V rámci přeúvěrování došlo také ke snížení úroků z úvěrů o 129 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tak činí 1.331 tis. Kč a bude uhrazen z rezervy.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o realizaci akce „Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora“. V pátek 30. 8. 2013 proběhla hodnotící komise, která vybrala firmu POPR s.r.o. z Hradce Králové. Firma nabídla nejnižší cenu a to 7 542 623 včetně DPH. Celkové náklady jsou nyní rozpočtovány ve výši 8 957 613 Kč vč. DPH. Spoluúčast městyse je 10%. Práce byly zahájeny 14. října. Od 15. 2. 2014 je plánováno opětovné napouštění obou rybníků. Do 31. 5. 2014 budou všechny práce dokončeny.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o stavební činnosti ve 2. pololetí 2013 a výhled na 2014. Proběhly opravy místních komunikací (200 tis. Kč Choltice a 100 tis. Ledec), arkádových dveří do muzea vodníků a do obřadní místnosti (140 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč dotace z Pk). Opraveny dveře do úřadu (33 tis. Kč), opraveny úřední desky (38 tis. Kč), opraveno zadní schodiště za jídelnou ZŠ (81 tis. Kč), opravena střechy nad MŠ za 123 tis. Kč, rozšířeno veřejné osvětlení v ulici Na Hlásku o 4 lampy, vybudován nový chodník od zdravotního střediska směrem k prodejně COOP za  265 tis. Kč (z toho dotace z Pk 100 tis. Kč), u DCHB č.p. 260 byla vybudována nová parkovací místa za 105 tis. Kč, opraven byl vjezd do dvora DCHB, jako bezbariérový byl upraven přechod přes ulici B. Jelínka a část chodníku před DCHB čp. 260.

Proběhla oprava opěrných zdí Mlýnského potoka v Ledci (220 tis. Kč) a čištění koryta od sedimentu (financovaly Lesy ČR). Bylo dokončeno restaurování Božích muk u Podhorek (103 tis. Kč, z toho dotace z MK 70 tis. Kč).

Výhled na 2014: v 1. polovině roku bude dokončena akce Revitalizace obory… a v plánu je výstavba kanalizace v ulici U Školy a Hellichova s následným budováním povrchů ulic. Přesnější rozsah stavebních prací v roce 2014 bude znám, jakmile budou dokončeny projektové dokumentace na kanalizaci pro ulice Hellichova, U Školy a Luční a projektové dokumentace na místní komunikace Hellichova, U Školy, Severní a Na Hlásku. Bude se také pokračovat v opravách ostatních místních komunikací a chodníků.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o zadání územních studií na lokalitu Z1 (Hellichova-Luční) a lokalitu Z7 (Severní - Pod křížkem). Územní studie (dále jen ÚS) zpracovává společnost SURPMO a.s., která tvořila územní plán (ÚP) Choltic. U obou lokalit bude nejdříve zpracován koncept, který bude s vlastníky pozemků a dotčenou veřejností diskutován. Koncept bude předložen do 2 měsíců. Po jeho schválení bude vypracován čistopis. Po vypracování územních studií bude možné v těchto lokalitách zahájit přípravu výstavby příslušné infrastruktury a následně výstavbu rodinných domů. Pozemky v lokalitě Z1 (Hellichova-Luční) vlastní převážně soukromníci, menší výměru vlastní městys. Bude proto nutné najít shodu mezi všemi vlastníky. Pozemky v lokalitě Z7 (Severní - Pod křížkem) vlastní pouze městys.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo jako dodavatele pomníku obětem 1. sv. války pana Ericha Seidla a souhlasí s podáním žádosti o grant z Ministerstva obrany ČR. Výběrového řízení se zúčastnilo 5 návrhů. Vybraný návrh je od pana Ericha Seidla ze Svojšic u Kolína. Pomník je navržen z Bočanovského pískovce, výška cca 3 m. Cena 226 tis. vč. DPH. Nyní se zpracovává žádost o dotaci od Ministerstva obrany. Dotace by mohla být až 70% a předpokládaná realizace je v roce 2015. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu Kontrolního výboru o kontrolách hospodaření městyse a příspěvků poskytnutých občanským sdružením. Kontrolní a Finanční výbor provedly kontrolu hospodaření městyse za 1. pololetí 2013 s výsledkem bez závad. Dále byla provedena kontrola čerpání poskytnutých příspěvků u TJ Slavoj Choltice (80 tis. Kč), SDH Choltice (38 tis. Kč) a Kmene Trilobit – Lesní liga moudrosti (1 tis. Kč) za rok 2012. Použití příspěvků bylo v souladu se smlouvou, mimo jedné položky u TJ Slavoj v částce 2 200 Kč za občerstvení. Po TJ Slavoj je požadována náprava. Slavoj a SDH dostávají příspěvek na sportovní činnost, Trilobit dostal příspěvek na odměny pro Drakiádu.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky za rok 2009. K předloženému zápisu za rok 2009 nikdo ze zastupitelů neměl připomínky.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo peněžní dar ve výši 31 300 Kč pro Centrum Paraple, o.p.s. Jedná se o výtěžek z charitativní akce Choltický deštník, která se konala na choltickém zámku 7. 9. 2013. Akce se povedla. Naši ochotníci přijali pozvánku do Prahy hrát pro zaměstnance Centra Paraple. Představení shlédne i Zdeněk Svěrák, který je zakladatelem a patronem Centra Paraple.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva:

 • Rekonstrukce ulic Hellichova a U Školy, jednání s občany nad studiemi
 • Doplnění herních prvků na dětském hřišti ve sportovním areálu
 • Ukončení restaurování Božích muk u Podhorek
 • Změna systému prodeje dřeva z Choltické obory v sezóně 2013-2014
 • Doplnění názvosloví místních částí do map
 • Dopravní situace - náměstí Sv. Trojice, Na Medenici, Nádražní
 • Zajištění voleb do sněmovny 2013
 • Rozšíření sportovního areálu
 • Informace MP Přelouč o měření rychlosti v městysi v roce 2012
 • Snížení tarifů za elektřinu pro městys, ZŠ a MŠ Choltice v roce 2014
 • Umístění druhého vánočního stromu na zámecké nádvoří
 • Kulturní a sportovní akce v Cholticích
  • 19.11. Přednáška o Kanadě s RNDr. Vladimírem Lemberkem
  • 23.11. Mikulášský vlak
  • 23.11. Vítání občánků
  • 30.11. Vánoční dílna v knihovně (od 14.00 do 18.00 hod)  – výroba adventních věnců, vizovického pečiva a vánočních přání
  • 1.12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
  • 7.12. Advent na zámku – předvánoční jarmark, koncerty v zámecké kapli, výstava betlémů, živý betlém,  příjezd Tří králů, staročeská zabíjačka
  • 13.12. – 17.12. Výstava obrazů malíře Miroslava Holuba  –  renesanční zámek čp. 5
  • 13.12.   Předvánoční koncert v kapli (17.00 hod) – Skupina Country Colaps
  • 17.12.   Předvánoční koncert v kapli (17.00 hod) – Světlušky ze ZŠ Studánka za doprovodu kapely Elixír
  • 17.1.2014  První ples Slavoje Choltice
Další zasedání se uskuteční 16.12.2013