Dnes má svátek : Milan

V pondělí 16.12.2013 se konalo 8. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013

23. 12. 2013 13:18

8. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013 se konalo v Zámecké restauraci v Cholticích. Zúčastnilo se ho 10 (z 11) zastupitelů a 14 občanů.

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

 


Informace z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Výroční zprávu ZŠ Choltice za školní rok 2012-2013. Na zasedání byli pozváni ředitelka MŠ Eva Nevolová a ředitel ZŠ Mgr. Aleš Kalina. Ve svých vystoupeních podali informace o činnosti škol v roce 2013, o uskutečněných kontrolách České školní inspekce a o plánech na rok 2014. V souladu s legislativou pak byla schválena Výroční zpráva ZŠ. Mateřské škole zákon zpracovat výroční zprávu neukládá.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDH pro rok 2013 ve výši 43 333 Kč od Pardubického kraje. Hasiči použijí finance na nákup dýchacích masek pro výjezdní jednotku a nákup zimních pneumatik na Ford Tranzit.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu se SFŽP č. 13143896 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora. Městys získal dotaci ve výši 7 236 tis. Kč. V souvislosti s nižší vysoutěženou částkou na realizaci díla došlo ze strany SFŽP k ponížení dotačně uznatelných nákladů na projektovou dokumentaci, autorský a technický dozor, což způsobí navýšení podílu městyse na celkové ceně díla o 839 tis. Kč na 1 684 tis. Kč. Celkové náklady na akci jsou rozpočtovány na 8 920 tis. Kč. V současné době jsou práce s odbahňováním pozastaveny, čeká se na zámrz půdy (auta se bořila).

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočet městyse Choltice na rok 2014. Hlavními prioritami pro rok 2014 je dokončení Revitalizace Choltické obory (7,1 mil. Kč) a zahájení výstavby kanalizace v ulicích U Školy, Hellichova, Luční a Lipoltická s následným budováním povrchů. Tato stavba bude budována na etapy několik let. Vždy se vybuduje kanalizace a hned povrch komunikace. Pro rok 2014 je připraveno 5,2 mil. Kč. Příjmy rozpočtu jsou navrženy ve výši 25 311 tis. Kč a výdaje ve výši 27 649 tis. Kč. Rozpočet je tedy schodkový ve výši 2 338 tis. Kč. Pro krytí schodku bylo schváleno následující financování: z roku 2013 se použije přebytek ve výši 670 tis. Kč a zbytek schváleného úvěru ve výši 2 700 tis. Kč, což činí celkem 3 370 tis. Kč. V rámci financování je ještě nutno uhradit splátky úvěru, které činí 1 032 tis. Kč. Úhrada schodku je tedy zabezpečena. Letošní zůstatek na bankovních účtech by měl činit cca 1 367 tis. Kč. Neplánuje se žádný převod neuhrazených závazků do roku 2014. Úřad městyse také činí všechny právní kroky k vymáhání pohledávek po splatnosti (nájmy a poplatky).

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtový výhled městyse Choltice na roky 2015-2017. V rozpočtovém výhledu jsou plánovány příjmy a výdaje na roky 2015-2017. Běžné příjmy jsou plánovány pro rok 2015 ve výši 19 817 tis. Kč a v dalších letech s očekávaným navyšováním o cca 1,5%. Běžné výdaje pro rok 2015 jsou plánovány ve výši 14 896 tis. Kč a v dalších letech rovněž s 1,5% navyšováním. Plánovaný provozní přebytek činí v průměru 4 mil. Kč. Z této částky se ještě hradí splátky úvěru ve výši 1 032 tis. Kč. Zbytek ve výši cca 3 mil. Kč může být každoročně uvolňován na potřebné věci. Prioritou je dokončení povrchů ulic.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu KV. Kontrolní výbor se zabýval zprávou z dílčího auditu hospodaření provedeného  pracovníky Krajského úřadu Pk dne 25.10.2013. Kontrolováno bylo období od ledna 2013 do října 2013, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  Dále proběhly kontroly na úseky státní správy a to činností matriky (bez závad) a stavebního úřadu (zde bylo vytýkáno úsporné zdůvodňování rozhodnutí, jinak bez závad).

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu: školské komise, pořádkové komise, komise pro občanské záležitosti, komise pro památky, kulturní komise, stavební komise a sportovní komise. Jednotliví předsedové komisí zhodnotili činnost svých komisí v roce 2013. Své zprávy přednesli: Jan Pavlík – školská komise, Pavel Vančura – pořádková komise, Hana Kolářová – komise pro občanské záležitosti, Marie Fižová – komise pro památky, Jana Augustinová – kulturní komise, Miroslav Horák – stavební komise, Pavel Kváč - sportovní komise.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 1/2014 ke smlouvě č. 024/02 o odvozu odpadu s SOP a.s. Cena za svoz odpadu se proti roku 2013 navyšuje o cca 2 %. Choltice produkují stále hodně směsného (netříděného) odpadu a jeho množství bohužel v posledních dvou letech neklesá. Uvažuje se proto o změnách, které by motivovaly občany k lepšímu třídění.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej hasičské cisterny T148 obci Sány za cenu 130 000 Kč. Městys Choltice zakoupil v listopadu pro JSDH nové cisternové vozidlo T815. Stará T148 tak může být prodána. Záměr prodeje byl zveřejněn na internetu. O vozidlo projevila zájem obec Sány (okres Nymburk). Cena vozu byla stanovena s ohledem na stáří a vybavení vozu.

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva:

 • Pořízení hasičského auta CAS
 • Rozšíření sportovního areálu
 • Zajištění úklidu sněhu pro zimu 2013-2014
 • Informace o možných dotačních titulech na roky 2014-2020
 • Úpravy místních poplatků: SKO, ubytování…
 • Plán kulturních a společenských akcí na rok 2014
 • Oprava mostku přes Struhu směr Stojice
 • Kontrola Kr.Ú.  Pk na Stavebním úřadě a Matričním úřadě
 • Dopravní situace u Cyklosu
 • Komplexní pozemkové úpravy – plán společných zařízení (polní cesty apod.)
 • Územní studie na lokalitu Z1 (Choltice západ) a lokalitu Z7 (Choltice sever)
 • Rekonstrukce renesančního zámku čp. 5 – vyhodnocení
 • Nový občanský zákoník a jeho dopad na činnost městyse
 • Kulturní akce listopad – prosinec – hodnocení
  • 2.11.  – Strašidla na zámku
  • 12.11. - Čekání na Martina
  • 15.11. – Hello, Dolly! - zájezd do Prahy na muzikál
  • 23.11. - Mikulášský vlak (nádraží a zámek Choltice)
  • 1.12. - Rozsvícení vánočního stromu
  • 7.12. - Advent na zámku
  • 13-17.12 - Výstava obrazů M. Holuba
  • 13.12. – I. Předvánoční koncert - skupina Country Colaps a sbor ZŠ Choltice
  • 17.12. – II. Předvánoční koncert – Světlušky ZŠ Studánka Pardubice

Další zasedání je naplánováno na pondělí 27. ledna 2014.