Dnes má svátek : Leoš

V pondělí 27.1.2014 se konalo 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2014

8. 2. 2014 11:54

1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2014 se konalo v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 10 (z 11) zastupitelů a 16 občanů.

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

 

 

 

 

Informace z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 11/2013.  Předseda Finančního výboru pan M. Šupík seznámil přítomné s konečnou úpravou rozpočtu roku 2013. Dále sdělil, že k 31. 12. 2013 bylo na bankovních účtech městyse 2 039 904 Kč. V roce 2012 bylo na účtech ke stejnému datu 1 515 030 Kč. Přesné znění rozpočtového opatření je k dispozici na podatelně Úřadu městyse nebo na www.choltice.cz

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Plán společných zařízení pro k.ú. Choltice a k.ú. Ledec. Jedná se o součást Komplexních pozemkových úprav, které v Cholticích a Ledci probíhají od roku 2012.Byla potvrzena síť 22 cest, které se nacházejí v extravilánu městyse, a které jsou důležité pro obsluhu pozemků v krajině.

Dále byla navržena opatření proti vodní erozi v lokalitách Choltice sever a Choltice západ spočívající ve vybudování odvodňovacích příkopů podél stávajících cest. Příkopy by měly být propojeny s dešťovou kanalizací, která se bude v těchto lokalitách budovat. Návrh plánu společných zařízení vychází z jednání sboru vlastníků a zastupitelů. Na úpravu cest a budování protierozních opatření bude možné žádat dotace ze státního rozpočtu, případně z fondů EU. 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhající akci Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora. Odbahňovací práce byly přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek od 5.12. do 17.12.2013, pak se 3 dny pracovalo a od 21.12.2013 do 16.1.2014 se opět stálo. Ihned po zámrazu odbahňování opět započalo. Sediment se odváží na pole nad oboru, kde se ihned rozhrnuje. Po skončení navážení bude zaorán. V současné době pracují na stavbě 4 bagry a 4 nákladní auta, což je max. možná kapacita s ohledem na přístupové cesty k rybníkům.

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo Pravidla pro úhradu stočného v městysi Choltice ke dni 31.12.2013. Změny v zákoně č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, vyvolávají změnu ve výběru stočného. Novému postupu výběru stočného je věnován zvláštní článek v Choltickém zpravodaji č. 2014/1.

Zastupitelstvo městyse Choltice stanovilo výši stočného v městysi Choltice na 17 Kč vč. DPH za m3 a to od 1.1.2014. Výše stočného se proti roku 2013 nemění. Stočné se vypočítává z ročních nákladů na provoz ČOV a z množství vyčištěné vody. Náklady na provoz ČOV byly v roce 2013 ve výši 561 169 Kč bez DPH (DPH je 15%). Na stočném bylo vybráno 529 096 Kč bez DPH. V roce 2013 se snížily náklady na úroky z úvěru (městys přeúvěroval v polovině roku všechny své úvěry a získal lepší podmínky) a za elektřinu (městys vyjednal nižší platby za elektřinu), zvýšily se náklady na opravy, mzdy a odvoz kalu. Městys také zvýšil částku na obnovu ČOV a to z 50 tis. Kč na 100 tis. Kč. Tato částka bude každoročně ukládána na zvláštní bankovní účet a bude čerpána na obnovu zařízení ČOV a kanalizace v dalších letech. V součtu činí rozdíl 32 073 Kč, který městys doplácí ze svého rozpočtu.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Plán financování obnovy vodovodů, kanalizace a ČOV Choltice s platností od 1.1.2014. Každý vlastník kanalizace má podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zpracovat a realizovat Plán financování obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV (dále jen PFO). Jedná se o zákonem stanovený nástroj, který má zajistit životaschopnost vodohospodářského majetku do budoucna, tj. zajistit zdroje pro nutnou obnovu tohoto majetku v budoucnu. Úprava PFO je v kompetenci zastupitelstva. Z důvodů zabezpečení řádné obnovy technologie ČOV  a kanalizace byla navýšena částka na obnovu z 50 tis. Kč na 100 tis. Kč ročně. Tato částka je ukládána na zvláštní účet městyse.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na pořízení dětského hřiště v Cholticích a schválilo pořízení herních prvků pro dětské hřiště od firmy TEWICO systems s.r.o. z Liberce za cenu 598 054 Kč vč. DPH.  V roce 2010 byla zvýšena kapacita MŠ Choltice z 50 na 75 dětí. Tím se stala kapacita školního hřiště nedostatečná. Také postupné dožívání stávajícího vybavení vyvolalo potřebu obnovy herních prvků. Již v loňském roce městys připravil a podal žádost o dotaci z MMR ČR na vybudování dětského hřiště, ale neuspěl, uchazečů bylo mnoho. Letos se pokoušíme opět. Bylo poptáno u třech firem 10 stejných herních prvků včetně montáže, dopadová plocha z pryžových desek EPDM, revizní služby a dopravné. Návrh herních prvků byl konzultován s ředitelkou MŠ, děti také namalovaly, jak si nové hřiště představují. Vybudování nového hřiště podpořili také rodiče. Nejvýhodnější cenu nabídla firma TEWICO systems s.r.o. Dotace je ve výši 70%. Akce v plném rozsahu se uskuteční, pouze pokud bude dotace přidělena. Pokud nebude dotace přidělena, zrealizuje městys herní prvky do částky 200 tis. Kč. Tato částka je v rozpočtu na rok 2014 již připravena.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podání žádosti o dotaci z Havarijního fondu MK ČR na opravu střechy zámku čp. 1 Choltice. Městys žádá dotaci na opravu zámku čp. 1 a to konkrétně na úžlabí nad muzeem, které je v havarijním stavu. Rozpočet na opravu je ve výši 450 tis. Kč, dotace by mohla být až 60%. Realizace v první polovině letošního roku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o přípravě projektů na ulice U Školy, Hellichova, Severní a Na Hlásku. U Školy a Hellichova – projekt kanalizace se dokončuje, nyní se k projektu vyjadřují dotčené instituce. U Školy a Hellichova – projekt komunikace se dokončuje, ve čtvrtek 30.1.2014 bylo místní šetření u problémových částí za účasti vlastníků těchto RD. Severní – projekt komunikace se dokončuje. V rámci projekčních prací byla zjištěna kolize stávajícího zemního vedení elektřiny s budoucí komunikací. Elektrický kabel bude nutno na několika místech o kousek přeložit. Městys už jedná s ČEZ, a.s. o podmínkách přeložení.  Na Hlásku - projekt komunikace je před dokončením. U Obory – projekt komunikace bude objednán po dokončení předchozích projektů.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva:

 • Uskutečnění prodeje hasičské Tatry
 • Žádost o dotaci na revitalizaci rybníků Malé a Velké Podrybníčky a rybníku Marešák
 • Dopravní situace u Cyklosu
 • Odpady – informace o jednání s SOP a.s.
 • Územní studie na lokalitu Z1 (Choltice západ) a lokalitu Z7 (Choltice sever)
 • Obnovení ordinace zubní lékařky od 3. února 2014
 • Tříkrálová sbírka v Cholticích
 • Zájezd ZŠ Choltice do Anglie
 • Zápis do první třídy ZŠ Choltice
 • Zápis do MŠ Choltice
 • Kulturních akce leden – únor – březen
  • 17.1. – I. ples Slavoje Choltice – zdárně proběhl
  • 15.1. – 19.1. – pokračovala výstava obrazů M. Holuba – nová expozice
  • Výstava "Komiksy z časopisu ABC" v Knihovně městyse Choltice
  • 7.2.  - Přednáška hledače stěchovického pokladu J. Mužíka
  • 14.2. - Hasičský ples
  • 21.2. - Přednáška o Novém Zélandu (A. Jirásek, S. Rudolfová)
  • 22.2. - Turnaj v ping-pongu – pořádá TJ Slavoj Choltice
  • 14.3. - Ples městyse Choltice
  • 8.3. - dětský maškarní karneval na zámku Choltice

V bodě Různé zastupitelé odpovídali na dotazy a podněty občanů – údržba obecního majetku a životní jubilea.

 

Další zasedání zastupitelstva je naplánováno na pondělí 31. 3. 2014.