Dnes má svátek : Magdaléna

V pondělí 31.3.2014 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2014

7. 4. 2014 19:05

2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2014 se konalo v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 14 občanů.

Zápis ze zasedání a výpis usnesení jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

Informace z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí stížnost občanů na hluk z provozovny na zpracování dřevního odpadu v ul. Jedousovská a její projednání. Starosta informoval o stížnosti, kterou na úřad městyse obdržel dne 4.3.2014. Stěžovatelé (4 signatáři) si stěžují na hluk pocházející z provozovny na zpracování dřevního odpadu firmy Šaravec a Ruč s.r.o. Starosta přečetl plné znění stížnosti přítomným zastupitelům a veřejnosti. Starosta vyzval přítomné signatáře k doplnění stížnosti a ti tak učinili.

Vyjádřil se i zástupce firmy pan Hackenberg. Nejdříve shrnul historii působení firmy v Cholticích, poté popsal zdroje hluku z jejich provozovny. Uvedl, že zákonné limity překročovány nejsou, firma provádí průběžně měření hluku. Je objednáno i měření KHS. Firma aktuálně prochází změnou vlastníků a jednatelů. Ze zbytků zeminy, odtěžené z plochy nyní upravené na parkování, byl vybudován val, který by měl působit jako ochrana proti hluku a prachu. Letos bude osázen svídou (dřevina cca 3m vysoká). Firma svoji činnost bude provádět v době od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Z provozních důvodů je výjimečně nutné provozní dobu prodloužit. Zpracování, skladování a nakládání materiálu nebude probíhat na pozemku vypůjčeném od městyse, tj. v části blíže k bytové zástavbě. Tím by se obtěžování hlukem mělo snížit na únosné minimum.

Do červnového zasedání zastupitelstva bude provozován testovací režim, kdy firma bude pracovat v rámci opatření, která navrhla pro snížení hlukové zátěže. Na příštím VZ budou realizovaná opatření vyhodnocena z obou stran.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí návrh územní studie lokality Z7 (Choltice – sever) a úkoluje starostu k provedení průzkumu trhu.Městys na podzim 2013 objednal u společnosti SURMPO a.s. Hradec Králové (projektanti územního plánu Choltic) první dvě ÚS na lokality, u kterých je předpoklad brzké výstavby. Jedná se o lokality Choltice – západ (Z1) a Choltice – sever (Z7). Vzhledem k tomu, že v lokalitě Choltice – západ vlastní pozemky více vlastníků, probíhají zatím s těmito vlastníky jednání o podobě ÚS, takže studie zatím není připravena ke schválení. Lokalita Choltice – sever je celá ve vlastnictví městyse Choltice, byla projednávána na pracovních poradách zastupitelů, byla prezentována občanům bydlícím v okolí lokality a byla tak připravena ke schválení. Nicméně z diskuze s přítomnými občany vyplynul podnět na zjištění zájmu o tyto nové stavební pozemky ještě před schválením ÚS. Zastupitelstvo podnět akceptovalo a pověřilo starostu zajištěním průzkumu trhu. Schválení studie tak bylo odloženo.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhající akci Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora. V současné době probíhá výstavba požeráků a odpadního potrubí. Stavba má mírný skluz způsobený nezimním počasím, ukončení prací je plánováno na konec května.  Městys minulý týden podal žádost o druhou platbu, která činí 3 620 tis. Kč. První platba ve výši 1 107 tis. Kč došla na účet městyse v prosinci 2013.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. 690/7 o velikosti 650 m2 v k. ú. Choltice za cenu 50 Kč za m2 a úhradu režijních nákladů souvisejících s prodejem. Pozemek bude využíván jako zpevněný přístup k dílně žadatele a bude následně oplocen. Vzhledem k poloze pozemku není pro něj jiné využití. Přístup k sousedním pozemkům a potoku bude zachován. Bylo uskutečněno místní šetření, při kterém byla provedena obhlídka místa a předjednány rozměry požadovaného pozemku. Kolem potoka bude zachován prostor o šíři min. 4 metrů. Podle této dohody byl vypracován na náklady žadatele GP, který z pozemku p.č. 690/3 odděluje část pozemku p.č. 690/7 o velikosti 650 m2. Cena pozemku je stanovena na 50 Kč za m2 (žadatel pozemek dlouhodobě udržuje, zpevnil ho na své náklady kamenivem) a úhradu režijních nákladů. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úředních deskách od 15. 3. 2014 do 16:00 hodin dne 31.3.2014. Připomínky či jiné nabídky nebyly v této lhůtě úřadu doručeny.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. st. 567 o velikosti 8 m2 v k.ú.Choltice za cenu 80 Kč za m2 plus režijní náklady související s prodejem. Žadatel požádal odprodat pozemek pod garáží, která byla postavena před lety. Na jeho náklady byl vypracován GP, který z obecního pozemku odděluje část pozemku p.č. st. 567 o velikosti 8 m2. Cena je stanovena na 80 Kč plus režijní náklady. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úředních deskách od 15. 3. 2014 do 16:00 hodin dne 31. 3. 2014. Připomínky či jiné nabídky nebyly v této lhůtě úřadu doručeny.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. 6/1 v k.ú. Ledec o výměře 163 m2 za cenu 20 Kč za m2 plus režijní náklady. Jedná se o pozemek v Ledci, který sousedí s pozemkem žadatelovy matky. Je převážně skalnatý, cena je proto stanovena na 20 Kč za m2 plus režijní náklady. Prodej pozemku byl projednán v Osadním výboru Ledec. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úředních deskách od 15. 3. 2014 do 16:00 hodin dne 31. 3. 2014. Připomínky či jiné nabídky nebyly v této lhůtě úřadu doručeny.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výpůjčku pozemku p.č. 273/2 (ZE) v k.ú. Choltice o výměře 5 111 m2 na dobu jednoho roku od podpisu smlouvy. Jedná se obecní travnatý pozemek za hřbitovem, který není využíván a je neudržovaný. Účelem výpůjčky je využití k pastvě koní. Žadatelka bude pozemek udržovat. Záměr výpůjčky byl řádně zveřejněn na úředních deskách od 15. 3. 2014 do 16:00 hodin dne 31. 3. 2014. Připomínky či jiné nabídky nebyly v této lhůtě úřadu doručeny.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zařazení správního území městyse Choltice do území v působnosti MAS Železnohorský region na období 2014 - 2020.V rámci přípravy Železnohorského regionu na další období dotací z EU 2014-2020  musí MAS splnit takzvané podmínky certifikace, bez kterých se nebude moci ucházet o dotační prostředky na aktivity v našem regionu, či přímo v obci.

Již v minulosti jsme schvalovali zařazení Choltic do územní působnosti MAS ŽR a toto usnesení je stále v platnosti. Bohužel tehdy nebyl požadavek na uvedení časového období. Nyní platné podmínky certifikace požadují přesné časové vymezení pro nové období, tj. pro roky 2014-2020. Jedná se tedy pouze o administrativní úkon.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podání žádosti o dotaci a investiční záměr na akci „Choltice - památník padlým 1914 – 1918“. Ministerstvo obrany vyzvalo městys k doplnění prvního usnesení k žádosti o dotaci na vybudování pomníku padlým v 1. sv. válce, které zastupitelstvo schválilo na zasedání 4. 11. 2013. V usnesení si nepřejí uvádět dodavatele a naopak si přejí doplnit schválení investičního záměru. Proto bylo přijato usnesení nové.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu FV a KV o kontrole hospodaření v MŠ a ZŠ za rok 2013. Zprávu za Kontrolní a Finanční výbor přednesl Z. Kolbaba, obě kontroly jak v ZŠ, tak v MŠ dopadly bez výhrad.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o přípravě projektů na stavbu kanalizaci a stavbu komunikace ulic U Školy, Hellichova, Severní a Na Hlásku. Aktuální stav prací na projektových dokumentacích ulic je následující:

U Školy a Hellichova – projekt kanalizace - je dokončen, je podána žádost o stavební povolení. Z lesního půdního fondu byla vyňata část pozemku p.č. 756/1 v dubince u sportovního areálu kvůli stavbě dešťové stoky. Toto řízení způsobilo 3 měsíční oddálení vydání stavebního povolení.

U Školy a Hellichova – projekt komunikace - nyní se řeší kolize nové komunikace se stávajícím podzemním vedením elektřiny, telefonu a plynu. Na několika místech se dostává vedení pod novou komunikaci. Ověřuje se nutnost přeložek.

Severní – projekt komunikace se upravuje o nové vjezdy na pozemky. Připravuje se přeložka elektrického kabelu (zde se opět dostává vedení pod novou komunikaci).

Na Hlásku - projekt komunikace je dokončen. Podle projektu byly realizovány první obrubníky u novostavby dvojdomku. Pro kontrolu bylo minulý týden provedeno místní šetření a kontrolní zaměření geodetem, které potvrdilo soulad realizovaného díla s projektovou dokumentací.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva.

 • Příprava prodeje části louky pod Třešňovkou p.č. 657 majitelům sousedních RD
 • Informace o opravě sanktusníku na hrobce Thunů
 • Soud s Lesy ČR (Krajský soud potvrdil platnost verdiktu okresního soudu)
 • Žádost o dotaci z OPŽP na kontejnerové auto
 • Umísťování dvouletých děti do MŠ Choltice
 • Volby do EU parlamentu 2014
 • Nabídka na zřízení obecní stráže v Cholticích
 • Příspěvky na budování vjezdů k RD
 • Údržba Choltické obory – aktuální stav
 • Stočné na rok 2014, nové smlouvy
 • Kulturní akce leden – únor – březen – viz Kalendář akcí

 

V bodě různé byl podán dotaz na možnost financování pedagogických pracovníků ZŠ Choltice z rozpočtu městyse Choltice, aby nedocházelo ke slučování tříd v ZŠ. Tazateli byl vysvětlen princip financování pedagogických pracovníků (financuje stát) a provozních výdajů školy (financuje městys) s tím, že financování pedagogických pracovníků není v možnostech městyse. Takové financování by suplovalo povinnosti státu a šlo na úkor péče o obecní majetek.

 

Další zasedání Zastupitelstva městyse Choltice je naplánováno na 19. 5. 2014 od 18:00 v Zámecké restauraci.