Dnes má svátek : Magdaléna

V pondělí 19.5.2014 se konalo 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2014

25. 5. 2014 14:00

3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2014 se konalo v Zámecké restauraci Choltice. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 11 občanů.

Zápis ze zasedání a výpis usnesení jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

Informace z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o závěrečném účtu a přezkumu hospodaření za rok 2013. Hospodaření městyse za rok 2013 prošlou kontrolou, kterou provedl na počátku květnaFinanční odbor Pardubického kraje. Hospodaření městyse je bez jediné závady. Zpráva o auditu je k dispozici na www.choltice.cz nebo na podatelně úřadu. Na tomto zasedání mělo dojít ke schválení závěrečného účtu a zprávy o přezkumu. Zákonnou podmínkou schválení je zveřejnění na ÚD po dobu min. 15 dní před projednáním v zastupitelstvu. Závěrečný účet zveřejněn byl řádně, ale bohužel u zveřejnění zprávy o přezkumu se stala chyba – místo zprávy byl na eÚD umístěn jiný dokument. Zastupitelstvo tento bod projedná na příštím zasedání.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo účetní závěrku ZŠ Choltice za rok 2013 a účetní závěrku MŠ Choltice za rok 2013. Byly podány informace ovýsledcích hospodaření ZŠ a MŠ.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo společnost WARRIOR SECURITY s.r.o. jako poskytovatele bezpečnostních služeb spočívajících ve vykonávání obecní stráže. Městys si od zřízení obecní stráže slibuje nejen ochranu obecního majetku, ale i prevenci v oblasti dodržování veřejného pořádku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 3/2014. Navyšují se příjmy o částku 773 tis. Kč, z toho se např. jedná o 506 tis. Kč z dotace ÚP na VPP, 50 tis. Kč z prodeje palivového dříví z obory či 130 tis. Kč za prodej hasičského auta T148. Výdaje byly navýšeny o 1.180 tis. Kč, z toho se např. jedná o 73 tis. Kč na geodetické zaměření stávajícího vodovodu, 60 tis. Kč na geodetické zaměření stávající kanalizace, 100 tis. Kč na opravu úžlabí na zámku, 260 tis. Kč na opravu sanktusníku na hrobce Thunů, 485 tis. Kč na mzdy pro VPP, či 105 tis. Kč na Obecní stráž. Rozdíl 450,5 tis. Kč mezi příjmy a výdaji (financování) bude uhrazen z přebytku roku 2013. Rozpočtová opatření 1 a 2/2014 byly schváleny rozhodnutím starosty. Rozpočtové opatření č. 1/2014 se týkalo přijetí dotace od PK ve výši 160 tis. Kč na projekt na Podrybníčky a 150 tis. Kč na pořízení CAS. Rozpočtové opatření 2/2014 zahrnuje poskytnutou dotaci od Pk ve výši 10 tis. Kč na kulturní akce v Cholticích. Přesné znění rozpočtových opatření je k dispozici na podatelně Úřadu městyse nebo na www.Choltice.cz

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. OŽPZ/14/21015 z rozpočtu Pardubického kraje na akci „Městys Choltice, revitalizace Podrybníčků a nádrže Marešák - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení“. Pardubický kraj schválil na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Městys Choltice, revitalizace Podrybníčků a nádrže Marešák“ ve výši 160 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu PK 2014 na pořízení automobilu CAS Tatra 815. Další přidělenou dotací je dotace na pořízení požárního auta CAS ve výši 150 000 Kč. Pořízení auta bylo již realizováno.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravy chodníků v obci ve výši 100 000 Kč. Dotace je 50%. Městys bude pokračovat v rekonstrukci chodníku v Pardubické ulici směrem k prodejně COOP. Pro občany se sníženou pohyblivostí je důležité, aby alespoň jedna strana Pardubické ulice umožňovala pohodlný přesun do centra městyse. Náklady na rekonstrukci jsou plánovány pro rok 2014 ve výši 200 tis. Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z podpory kulturních aktivit v Pk na rok 2014 ve výši 10 000 Kč na pořádání tradičních akcí lidové kultury, festivalu chrámových sborů a festivalu dětských pěveckých sborů. Přidělená dotace je z Programu podpory kulturních aktivit v Pk na rok 2014 a bude využita na snížení nákladů na pořádání tradičních akcí lidové kultury, festivalu chrámových sborů a festivalu dětských pěveckých sborů.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO – KOM a. s. V nové smlouvě je zohledněno prodloužení autorizace EKO-KOMU a nový občanský zákoník, mění se též struktura odměn. V roce 2011 inkasoval městys za třídění 69 199 Kč, v roce 2012 to bylo 97 829 Kč a v roce 2013 již 124 372 Kč. Třídit se tedy vyplatí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhající akci Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora. Městys bude 29. 5. 2014 přebírat stavbu od zhotovitele. Akce je u konce. V pátek 23. 5. 2014 se začne s napouštěním Chrtnického rybníka. Po jeho napuštění se bude napouštět rybník Červený. Zbývá osadit lávky k požerákům, lavičky na břehy a dokončit vrchní vrstvu cest. Pamětní kámen připomínající výstavbu a financování této akce bude umístěn na hrázi Chrtnického rybníka.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o přípravě akce Odkanalizování severozápadní části Choltic a rekonstrukce místních komunikací ulic Hellichova a U Školy. Je hotov projekt pro stavební povolení spojnice ulic Hellichova a U Školy a v brzké době bude předán i projekt ulic Hellichova a U Školy. Zbývá vyjádření RWE ohledně umístění stávajícího plynového vedení, které nevhodně zasahuje pod těleso komunikace. U projektu na odkanalizování je v běhu už řízení o vydání stavebního povolení. Ústní jednání je nařízeno na 12. 6. 2014 v 10:00 na úřadě v Cholticích.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č.6/2/2014 ze dne 31.3.2014 a  schválilo výpůjčku pozemku ve zjednodušené evidenci č. 273 v k.ú. Choltice o výměře 5111m2 na dobu jednoho roku od podpisu smlouvy. Při přípravě usnesení na březnové zasedání došlo k chybě v označení pozemku, správné označení pozemku je 273 (PK), nikoliv p.č. 273/2. Proto muselo být březnové usnesení k této výpůjčce revokováno.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva.

  • Byly osloveny realitní kanceláře za účelem zjištění zájmu o stavební parcely v Choltících
  • Probíhá oprava úžlabí na zámku
  • Probíhá oprava sanktusníku na hrobce Thunů
  • Probíhá výstavba plata pro požární sport sportovním areálu
  • Obdržena petice za zachování stávajícího počtu tříd a personálního obsazení I. st. ZŠ
  • Doručení rozsudku odvolací soudu ve sporu s Lesy ČR o pozemky u Lesovny
  • Kulturní akce – květen – červen

 

V bodě různé padl dotaz na soud s Bertholdem Thun Hohensteinem. Od roku 2010 do dubna 2014 probíhal soud mezi Bertholdem Thun Hohensteinem (BTH) a Pozemkovým úřadem (ten byl před soudem zastupován ÚZSVM). BTH se domáhal navrácení choltického panství přes restituční zákony. Pozemkový úřad majetek nevydal. Nyní soud rozhodnutí Pozemkového úřadu potvrdil.

 

Další zasedání zastupitelstva je plánováno na 30.6.2014 od 18:00 v Zámecké restauraci a 10.7.2014 v Ledci v restauraci Na Výsluní.