V pondělí 30.6.2014 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2014

8. 7. 2014 14:00

4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2014 se konalo v Zámecké restauraci Choltice. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 23 občanů. Jako hosté byli přítomni zástupci pedagogického sboru ZŠ Choltice v čele s ředitelem školy Mgr. Alešem Kalinou a členové petičního výboru p. Moravec, Zelenka a Vavříček.

Zápis ze zasedání a výpis usnesení jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

Informace z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2014

 

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

 

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zprávu Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice v roce 2013 a schválilo účetní závěrku a závěrečný účet městyse a schválilo celoroční hospodaření městyse Choltice za rok 2013 bez výhrad. Byly podány informace o výsledku hospodaření v roce 2013 a o proběhlém auditu. Zprávu o kontrole hospodaření projednal kontrolní výbor. Výsledná zpráva přezkumu účetnictví říká, že hospodaření městyse je bez závad.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 5/2014. Navyšují se příjmy o 75 tis. Kč (37 tis. Kč příjmy z prodeje pozemků a 38 tis. Kč příjmy ze správních poplatků přijatých stavebním úřadem). Navyšují se výdaje také o 75 tis. Kč (64 tis. Kč zpevněná plocha pro hasičský sport, plot, brána, zemní práce a 11 tis. Kč projektová dokumentace veřejného osvětlení ul. Hellichova). Zůstatek financí na běžných účtech k 30. 6. 2014 je 791 666 Kč. Rozpočtové opatření č. 4/2014 bylo rozhodnutí starosty a týkalo přidělené dotace na volby do EU Parlamentu ve výši 18 tis. Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí odpověď starosty na petici a otevřený dopis. Městys obdržel 15. 5. 2014 petici za zachování stávajícího počtu tříd a personálního obsazení prvního stupně ZŠ Choltice a současně s ní i otevřený dopis, ve kterém petiční výbor shrnuje připomínky vůči škole sebrané při podepisování petice. Na petici i otevřený dopis odpověděli ředitel školy i starosta písemně, zdůvodnili své dosavadní postupy a stanoviska k vyřčeným připomínkám. Zachování paralelních tříd je přáním rodičů, tak školy i městyse (jako zřizovatele školy) a ve vzájemné spolupráci je třeba hledat taková opatření, která k jejich zachování povedou. Nelze ale počítat s financováním pedagogických pracovníků z rozpočtu městyse, to je plně povinnost státu. Zlepšit by se měla také komunikace rodičů se školou a angažovanost rodičů v institucích k tomu určených jako je školská rada a SRPŠ.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o akci Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora. Rybníky jsou hotové a zkolaudované, požeráky v pořádku, přebrány rybáři, pro nedostatek vody jde napouštění pomalu, manipulační řády jsou zpracované, s financováním akce nejsou problémy, potřebné doklady odeslány, 2 roky nesmí být umístěna násada ryb. Slavnostní otevření je plánováno za účasti veřejnosti a hostů na sobotu 9. 8. 2014 u Chrtnického rybníka v čase od 14-18 h. V souvislosti s opětovným převzetím péče o rybníky bylo zjištěno, že napouštěcí stavidlo na přítoku není v dobrém technickém stavu, je zřejmě v majetku obce Chrtníky a bylo by vhodné jej převést pod správu městyse a následně opravit.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o přípravě akce Odkanalizování severozápadní části Choltic a rekonstrukce místních komunikací ulic Hellichova a U Školy. Je vydáno stavební povolení na stavbu kanalizace a čeká se na dokončení projektu na komunikace ulic U Školy a Hellichova. Poté bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby kanalizace a komunikace. Pro vlastníky RD v ulici U Školy byla zorganizována informační schůzka s projektanty komunikace na čtvrtek 3. 7. 2014. V případě, že z technických důvodů nebude možné napojit RD zvlášť na dešťovou kanalizaci a zvlášť na splaškovou, udělí městys výjimku k odvodu dešťových vod do splaškové kanalizace. V rámci komplexních pozemkových úprav by měla být mimo jiné řešena i cesta k jedousovskému hřbitovu i s příkopem, který by měl odvádět dešťovou vodu z polí do nově budované dešťové kanalizace. Nyní je voda z polí svedena jednotnou kanalizací na ČOV, kde zbytečně prochází technologickým procesem čištění. Další část dešťové kanalizace povede ulicí Luční a Lipoltickou ulicí ke křižovatce U Kvartýru, kde do ní budou zavedeny oba silniční příkopy. V současné době voda ze silničních příkopů teče do jednotné kanalizace a tím i zbytečně do ČOV.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o inventuře sbírek na zámku Choltice. Inventura byla zahájena v dubnu 2013 příchodem nového kastelána. Nyní se zpracovává za metodické pomoci Východočeského muzea závěrečná zpráva, které bude předložena na některém dalším zastupitelstvu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o průběhu Komplexních pozemkových úprav. V průběhu července bude ze strany projektantů KPÚ firmy GEOŠRAFO s.r.o. zahájeno projednávání nároků s jednotlivými vlastníky pozemků. Projednávání se uskuteční v prostorách úřadu městyse, vlastníci budou pozváni dopisem.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva.

 • Podány informace o další stavební činnosti. Probíhá oprava sanktusníku na hrobce Thunů, skončena oprava úžlabí na zámku, skončeno čištění náletu v oboře a vyčištění cest v oboře, zhotoven nový vjezd do sportovního areálu pro potřeby hasičů, zabudovány nové stojany na kola u vstupu do zámku, končí oprava mostu směrem na Stojice (v režii Správy a údržby silnic), u přihlášených RD probíhají opravy vjezdů a příjezdových komunikací svépomocí občanů za materiálního přispění městyse Choltice. Je připraveno pokračování opravy chodníku v Pardubické ulici směrem k prodejně COOP, plánována je oprava zdi obory u Chrtník, bude zahájen nátěr oken a zábradlí v DPS 160, připravuje se výsprava místních komunikací.
 • První měsíc probíhá dohled bezpečnostní agentury Warrior security
 • Zahájeno pořízení herních prvků pro hřiště MŠ Choltice.
 • Připravuje se pronájem nebytových prostor Lékárny u Romedia v Cholticích. Stávající nájemkyně požádala o skončení nájmu k 31.12.2014. Záměr je zatím ve stadiu zveřejnění. Žádost již podal jeden zájemce, provoz lékárny nebude přerušen.
 • Oprava pomníku B. Jelínka proběhne v průběhu letních prázdnin.
 • Pomník obětem 1. sv. války – dotace z Min.obrany přidělena nebyla, rekonstrukce je odložena na rok 2016, městys znovu o dotaci požádá
 • Kulturní akce – červenec – srpen - září
  • 5.7.  - Řemesla na zámku (zámek)
  • 19.7. – Třicetiletá válka v Cholticích (zámek)
  • 2.8. – Válka v krajce (zámek)
  • 9.8. – Slavnostní ukončení Revitalizace PR a EVL Choltická obora (Chrtnický rybník 14-18 h, zábavné odpoledne v přírodě)
  • 16.8. – Sokolnictví (zámek)
  • 30.8. – Hradozámecká noc (zámek)
  • 6.9. – Choltický deštník (charit.zábavné odpoledne na zámku)
  • 13.9. – Burčákové slavnosti (zámek)

V diskuzi padly následující dotazy či podněty:

Více míst pro venčení psů - lze řešit pouze úpravou vyhlášky o volném pohybu psů, je potřeba nejdříve další vhodná místa najít. Je to podnět pro další zastupitelstvo.

Tel. kontakt na bezpečnostní agenturu - nebude městys poskytovat, v případě ohrožení majetku či života občanů je třeba volat výhradně Policii ČR.

Vybudování záchytného parkoviště pro kulturní akce v zámeckém areálu - bylo již v plánu od roku 2013, ale potřebných cca 250 tis. Kč na úpravu plochy se zatím nepodařilo uvolnit.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o provozovně na zpracování dřevního odpadu v jedousovském kravíně. S majiteli firmy byla dojednána prohlídka provozovny včetně přilehlých prostranství na středu 25. 6. 2014. Přítomní zastupitelé na místě posoudili realizaci opatření vedoucích ke snížení hlučnosti provozovny. Provedené změny jsou pozitivní. Bylo provedeno měření hluku při činnosti provozovny, výsledek je v normě.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o činnosti Obecní stráže. Obecní stráž působí v Cholticích od 1. 6. 2014, její činnost spočívá především v oblasti prevence proti vandalismu, porušování pořádku v obci, dodržování vyhlášek a v kontrole zabezpečení obecních objektů apod. Svoje poznatky získané při výkonu služby předává ihned vedení městyse. Městys obdržel nabídku přímého střežení obecních objektů přes pult centralizované ochrany a na spolupráci při větších kulturních akcích městyse (zejména při řízení dopravy a organizačním zajištění parkování motorových vozidel). Obě nabídky byly přijaty kladně. Poznatky o opilých a zfetovaných řidičích usedajících po diskotéce za volant jsou předávány Policií ČR se žádostí o zpřísnění kontrol.

 

Další zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 10. 7. 2014 od 18:00 v Ledci, v restauraci Na Výsluní.