Dnes má svátek : Magdaléna

Ve čtvrtek 10.7.2014 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2014

21. 7. 2014 13:00

5. zasedání se konalo ve čtvrtek 10.7.2014 v Ledci, v hostinci Na Výsluní. Zúčastnilo se ho 9 zastupitelů (z 11) a 20 občanů.

Zápis ze zasedání a výpis usnesení jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

Informace z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2014

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemena č. 9900074160/2/2014 s RWE GasNet, s.r.o. pro přípojku plynu na pozemcích p.č.7/12, p.č. 29 a p.č. 283/1 v k.ú. Ledec. Investorem přípojky plynu je pan L. z Ledce čp. 10, přípojka k jeho domu je vedena přes obecní pozemky p.č. 7/12, p.č. 29 a p.č. 283/1 v k.ú. Ledec. Městys souhlasí se zřízením věcného břemene pro tuto přípojku spočívající v právu umístění a provozování přípojky a k právu vstupovat a vjíždět na pozemky z důvodu údržby. Úplata za zřízení věcného břemena je 200 Kč. Žadatel současně požádal o umožnění vybudování zpevněného vjezdu přes pozemek p.č. 29 a p.č. 7/12 a o souhlas s úpravou veřejné zeleně na těchto pozemcích. Žádosti projednal i Osadní výbor a nebylo námitek.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pronájem prostor Lékárny u Romedia panu Petru Študentovi od 1.1.2015 do 31.12.2035 za cenu 18 000 Kč ročně. Současná nájemkyně lékárny paní Kalvachová podala 23.6.2014 výpověď z nájemní smlouvy s termínem skončení 31.12.2014. Lékárnu provozuje v Cholticích od roku 2000. Žádost o pronájem uvolněných prostor si podal pan Petr Študent, který chce pokračovat v provozování lékárny od 1.1.2015 ve stejné kvalitě a rozsahu, jako dosud, případně rozšířit nabídku lékařských služeb o odborné lékaře z oborů urologie, diabetologie a alergologie, kteří by mohli v Cholticích působit v 1-2 týdenních intervalech. Současná smlouva byla sjednána na dobu 20 let, výše nájemného je 12 108 Kč ročně a od roku 2000 se neupravovala. Zájemce žádal také o 20 letou dobu pronájmu a o zachování výše nájemného. Nájemné bylo zvýšeno na 18 000 Kč ročně (1500 Kč měsíčně). Oznámení o záměru pronajmout nebytové prostory lékárny bylo zveřejněno na úředních deskách městyse Choltice, žádný jiný zájemce se na uveřejněnou výzvu nepřihlásil.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o průběhu Komplexních pozemkových úprav. Starosta informoval, že v průběhu července bude ze strany projektantů KPÚ firmy GEOŠRAFO s.r.o. zahájeno projednávání nároků s jednotlivými vlastníky pozemků. Projednávání se uskuteční v prostorách úřadu městyse, vlastníci budou pozváni dopisem. V lednu byl zastupitelstvem schválen plán společných zařízení, ve kterém je kromě jiného i vybudování zpevněné cesty ke Kamennému a do Svojšic. Nikdo z vlastníků by neměl být krácen na výměře ani bonitě půdy, pouze by se měli seskupit a přeparcelovat pozemky, aby došlo pokud možno ke scelení pozemků, vlastník musí vždy souhlasit se směnou pozemků.

 

V bodě Různé byly podány informace o volbách do zastupitelstva, které se konají 10. - 11. října 2014 a o možných volbách do osadního výboru.

Byl vznesen požadavek na další kontejner na směsný odpad. Starosta přislíbil dodat kontejner v průběhu srpna.

Byl dán podnět ke zřízení sběrného dvoru. Starosta odpověděl, že o zřízení dvora se uvažovalo, ale vzhledem k velkým pořizovacím nákladům se k realizaci nepřistoupilo. Pokud se městysi podaří získat dotaci na pořízení kontejnerového auta, bude zaveden pytlový sběr tříděného odpadu. Ve třídění odpadu je třeba pokračovat, protože po tom, co bude zakázáno skládkování a přejde se ke spalování odpadu, vzroste cena na za likvidaci odpadu.

Jako vyhovující bylo hodnoceno sekání trávy na obecních pozemcích, práce jsou kontrolovány předsedou osadního výboru. Obecní pozemky seká 5 místních občanů a za jejich služby bylo minulý rok zaplaceno cca 40 tis. Kč. Technické služby městyse do Ledce s technikou nezajíždějí, občané při sekání obecních pozemků používají techniku vlastní.

 

Další zasedání zastupitelstva se uskuteční v září a bude pravděpodobně poslední v tomto volebním období.