Dnes má svátek : Magdaléna

V pondělí 22.9.2014 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2014

1. 10. 2014 8:17

6. zasedání se konalo v pondělí 22.9.2014 v Zámecké restauraci v Cholticích. Zúčastnilo se ho všech 11 zastupitelů a 26 občanů. Toto zasedání bylo posledním zasedáním v tomto volebním období.

Zápis ze zasedání a výpis usnesení jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

Informace z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2014

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2012688/VB/1 – název stavby: Choltice Ledec – knn- Zelinová. V chatové osadě v Ledci mají dlouhodobé problémy s elektřinou. Do osady vede jedna přípojka, která již svoji kapacitou nestačí. Majitelé chat se společně domluvili a požádali ČEZ o zřízení nových přípojek k jednotlivým chatám. Kabelové vedení povede obecními pozemky, proto se zřizuje věcné břemeno na pozemky p.č. 39/1, 269/2, PK 178/1 a PK 269. Náhrada za zřízení VB bude 1000 Kč + DPH. Současně se dává ČEZu právo stavbu na obecních pozemcích provést. 

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2014. Navyšují se příjmy o 387,5 tis. Kč (13 tis. Kč za odnětí půdy ze zemědělského fondu, 5 tis. Kč poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa, 232 tis. Kč správní poplatky, 134,5 tis. Kč dividendy ze SOP a.s., 150 tis. Kč dotace od Pardubického kraje na hasičské auto, 20 tis. Kč příjmy z úhrad dobývacího prostoru lomu Chrtníky, 3 tis. Kč z prodeje triček propagujících Choltickou oboru, 35 tis. Kč vstupné Choltický deštník a Burčákové slavnosti, 15 tis. Kč pokuty přijaté od firem v k.ú. Choltice, 195 tis. Kč účelový finanční příspěvek na obnovu komínů a střešního úžlabí zámku čp.1 od MK ČR, - 400 tis. Kč předpokládané krácení dotace z ROP na renesanční zámek čp. 5, - 15 tis. Kč snížení příjmu z pronájmu koupaliště). 

Navyšují se výdaje o 1068,2 tis. Kč (71 tis. Kč oprava silnice v Cholticích a Ledci,  160 tis. Kč opravy chodníků, 20 tis. Kč manipulační řády rybníky Chrtnický a Červený, 200 tis. Kč investiční příspěvek pro MŠ Choltice na dětské hřiště, 9 tis. Kč audit hospodaření MŠ za roky 2012 a 2013, 18 tis. Kč audit hospodaření ZŠ za roky 2012 a 2013, 16,2 tis. Kč příspěvek pro ZŠ na pedagogickou asistentku, 100 tis. Kč na právní služby dotace zámek čp.5, 5 tis. Kč odměny pro školní olympiádu a dětský den v Ledci,  141 tis. Kč demoliční práce, okna, garážová vrata – budova technických služeb – býv. jedous. Kravín, 11 tis. Kč závora do obory, 12 tis. Kč budky pro ptáky v oboře (podmínka dotace),  30 tis. Kč obora – vývoz klestu, kácení nebezpečných jasanů u Chrtnického rybníka,  24 tis. Kč vybudování zpevněné plochy v DPS 160, 45 tis. Kč prapor SDH Choltice, 6 tis. Kč školení BOZP zaměstnanci, 5 tis. Kč dar městu Přelouč na zakoupení dětských jízdních kol pro dopravní výchovů našich žáků, 195 tis. Kč na obnovu komínů a střešního úžlabí zámku čp.1.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 682,7 tis. Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření z roku 2013.                                         

Zůstatek na běžných účtech městyse ke dni 31.8.2014 je 1 671 424 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o záměru přístavby sportovních kabin. TJSlavoj Choltice podala žádost o odprodej pozemku kolem kabin se záměrem přístavby k objektu sportovních kabin. Investorem přístavby by byl soukromý subjekt. V rámci přístavby by mělo dojít k rozšíření sportovního zázemí o dvě kabiny pro sportovce, kabinu a sprchu pro rozhodčí, sklad pro sportovní potřeby a WC pro sportovce a diváky. Dále by měla být vybudována kuželna, kuchyň, sklad pro kuchyň a WC pro hosty hospody a personál. Ve 2. NP by měly být pokoje s kapacitou 48 míst. Zároveň by došlo k rozdělení objektu na samostatné jednotky dle druhu využití. TJ Slavoj požádala městys o odkoupení potřebných pozemků, záměr přístavby podporuje. Názory právníků se shodují, že musí být jasně definovány nebytové jednotky a jejich vlastníci a musí být řádná smlouva o výstavbě. Toto všechno vyžaduje delší čas na přípravu smluv, ale i projektu. Vzhledem k obtížnosti s majetkoprávním uspořádáním zastupitelé přenechali rozhodnutí o prodeji pozemků novému zastupitelstvu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o přípravě akce Odkanalizování severozápadní části Choltic a rekonstrukce místních komunikací ulic Hellichova a U Školy. Je připraveno výběrové řízení na dodavatele stavby kanalizace. Ještě na podzim by se mělo začít s realizací části splaškové a části dešťové kanalizace v ulici Lipoltická, Luční a U Obory. V případě nepřízně počasí se bude pokračovat na jaře, kdy se započnou jako první i práce v ulici U Školy. Harmonogram prací bude znám po vybrání dodavatele stavby. Výběrové řízení připravila firma Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, otevírání obálek je naplánováno na 7.10.2014. Bylo poptáno 10 firem. Rozpočtové náklady na tuto etapu jsou 4.993.403,-- Kč bez DPH. Technický dozor investora bude zajišťovat ing. Jiří Hlavatý z firmy ŽP Projekt Chrudim, koordinátora BOZP ing. Chaloupka a autorský dozor projektanta ing. Herman z VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. z Hradce Králové.

Na rekonstrukci povrchů ulic U Školy a Hellichova není zatím vydáno stavební povolení, zahájení stavby je odsunuto na jaro, na podzim bude zrealizováno výběrové řízení na dodavatele stavby.

 

Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi v souvislosti s provedenou inventurou sbírkových předmětů zámku Choltice oznámit Policii ČR chybějící sbírkové předměty a požádat o prošetření. V souvislosti s příchodem nového kastelána na zámek Choltice na jaře 2013 nařídil starosta provedení inventury sbírkových předmětů. Po ukončení inventury dne 8.9.2014 chybí sbírkové předměty v hodnotě 135 tis. Kč. Vzhledem k dalším pochybením při správě muzea, které v souvislosti s inventurou vyšly najevo, byla přijata další usnesení, která definují zanedbané problémy a ukládají starostovi jejich řešení v novém volebním období. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout přístup a nasazení inventarizační komise při plnění tohoto časově náročného úkolu. Inventura v kapli byla také zahájena, ale zde je nutná spolupráce s NPÚ a církví, bez jejichž pomoci nelze řádnou inventuru provést. Vlastníkem kaple je městys, který podle kupní smlouvy z roku 1946 musí církvi umožnit konání liturgických obřadů. Úkol dokončit inventuru v kapli trvá.

 

Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi zajistit ve spolupráci s kastelánem zámku Choltice a VČM Pardubice posouzení rozbitých, neúplných či jinak poškozených předmětů sbírky s cílem vyřazení z evidence. Soubory knih, vyjma knih souvisejících s Cholticemi, nabídnout VČM Pardubice.

 

Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi zajistit zřízení nového inventárního seznamu sbírkových předmětů se zvláštní přílohou odcizených či nenalezených předmětů a to v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

 

Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi zajistit vyřazení předmětů z CES, které byly ze sbírek Vlastivědného muzea vyřazeny nebo odcizeny před datem zápisu sbírky do CES.

 

Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi dodatečně informovat ministerstvo kultury o krádeži sbírkových předmětů, ke které došlo ve dnech 3. – 4. 7.2002.

 

Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi zajistit provedení vizualizace sbírkových předmětů vedených v CES.

 

Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi zajistit lepší podmínky pro uložení sbírek, aby nebyly poškozovány kolísáním teploty a vlhkosti a prachem.

 

Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi zajistit konzervování a restaurování ohrožených sbírkových předmětů.

 

Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi zajistit každoroční inventarizaci sbírky v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a podávat každoročně zprávy o výsledku inventarizace na ministerstvo kultury.

 

Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi zajistit doplnění údajů do sbírkové evidence v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) z. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

 

Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi zajistit dokončení inventury vybavení kaple Sv. Romedia.

 

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu Kontrolního výboru o kontrole usnesení. Na konci volebního období zůstalo nesplněno 5 usnesení, a to:

 - Usnesení 9/2/2013 týkající se harmonogramu zápisů do kroniky, kde bylo kronikářce uloženo dokončit zápisy v určitých termínech. Posledním dokončeným zápisem je rok 2009. Vzhledem k nesplněným termínům bude muset zastupitelstvo stanovit nové termíny dokončení zápisů.

 - Usnesení č. 3/4/2014 týkající se pronájmu komerčních prostor v choltickém zámku čp.1 – není podepsána nájemní smlouva. Smlouva na pronájem části zámku nemůže být jednoduchá, má svá specifika i s ohledem na délku pronájmu a nutné investice do budovy, proto se na ní stále pracuje, strany mají rozdílné názory na některá ustanovení, je nutné svolat schůzku právníků k řešení rozporů.

 - Usnesení č. 9/1/2014 týkající se pořízení herních prvků pro dětské hřiště MŠ. Nebylo realizováno z důvodu nepřidělení dotace. Usnesení nepřidělením dotace pozbylo platnost.

 - Usnesení č. 4/2/2014 - prodej pozemku p. J.A. není dosud realizován z důvodu dodání chybného geometrického plánu ze strany kupujícího. Kupní smlouva byla podepsána a kupní cena uhrazena, ale Katastrální úřad smlouvu vrátil z důvodu závad na GP. Až bude ze strany kupujícího dodán nový GP, bude prodej dotažen do konce.

 - Usnesení č. 4/5/2014 - pronájem lékárny u Romedia od 1.1.2015 – nájemní smlouva byla předána novému nájemci k připomínkování. K naplnění usnesení dojde v nejbližší době.

 Nesplněná usnesení přejdou na nové zastupitelstvo k jejich dalšímu řešení.

 

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva

- Vyúčtování dotace na Renesanční zámek č.p. 5. Podrobné informace byly podány v rámci vyhrazeného bodu.

- Zkvalitnění nakládání s odpady v městysi Choltice - příprava ZD. je zveřejněna výzva na dodání kontejnerového auta a 3 kontejnerů. Termín pro podání nabídek končí 30.9.2014.

- Jednání s majiteli chat v Ledci o rekonstrukci cesty v KPÚ. Většina majitelů chat nechce kolem chat asfaltovou komunikaci, kterou by měl budovat a platit v rámci pozemkových úprav Pozemkový úřad. S úřadem, bude jednáno, za jakých podmínek je možné povrch komunikace změnit na šotolinový.

- Uzavření ubytovny na koupališti.  Kontrola z Krajské hygienické správy konstatovala nedostatečné hygienické podmínky v ubytovně. Bez rekonstrukce nelze uvést ubytovnu do řádného stavu. Městys nemá na rekonstrukci potřebné finance, proto přestane dočasně ubytovnu provozovat. Byla vyměřena nejnižší možná pokuta 2000 Kč plus 1000 Kč správní poplatek.

- Objednání Územní studie na lokalitu Z11.  Vlastníci pozemků za zahradami požádali městys o vypracování územní studie, aby mohly být jejich pozemky připraveny pro výstavbu RD. Městys objednal vypracování územní studie u společnosti SURMPO a.s. Hradec Králové (projektanti územního plánu a ÚS na lokality Z1 Choltice západ a Z7 Choltice Sever).

- Jednání s realitní kanceláří Remax o lokalitě Z7. RK realizovala pro městys průzkum zájmu o parcely v Cholticích v lokalitě Z7 Choltice Sever. Podle RK je o tuto lokalitu zájem, zájemcům vyhovuje prostředí, veřejné prostranství, komplexnost zasíťování a k tomu adekvátní cena (800 Kč za m2).

- Jednání starostů mikroregionu PŽH v Cholticích (studie na cyklostezky, evidence obyvatel).  Přítomní starostové schválili podání žádosti do POV PK na r. 2015 na akci: Studie proveditelnosti cyklostezek na území mikroregionu. Bude se jednat o studii pro cyklostezky na území mikroregionu v návaznosti na páteřní cyklostezku Pardubice-Srnojedy-Valy-Přelouč-Kladruby-Kojice, která bude realizována z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020.  Starostové dále schválili společné jednání s Ministerstvem vnitra ohledně zefektivnění registru evidence obyvatel. Získávání dat je zbytečně administrativně náročné.

- Stavební práce – probíhají nebo již byly ukončeny v průběhu prázdnin tyto stavební práce: oprava sanktusníku na hrobce Thunů, opravy chodníků a místních komunikací, oprava střechy na DPS 160, nátěry oken v DPS 160, rekonstrukce hrobu B. Jelínka, osvětlení radničních hodin.

- Připravovali se akce Řemeslná sobota, Válka v krajce, Slavnostní ukončení Revitalizace Choltické obory, Sokolnictví, Třicetiletá válka, Hradozámecká noc, Vzpomínkový akt u hrobu B. Jelínka, cvičení HZS na zámku, Choltický deštník, Burčákové slavnosti.

- Audit hospodaření MŠ a ZŠ Choltice za roky 2013 a 2012. Od června probíhal audit hospodaření Mateřské školy Choltice a Základní školy Choltice za roky 2012 a 2013, který objednal městys Choltice jako zřizovatel škol. Výsledkem auditu je závěr, že účetnictví obou příspěvkových organizací je bez závad.

- Pozvánka na akce září-prosinec

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období. Zastupitelstvo se sešlo na 32 zasedáních, přijalo 287 usnesení. Vždy bylo usnášení schopné. Nejvíce usnesení (22) bylo přijato 20.12.2010. Zasedání navštívilo celkem 414 občanů, nejvíce 40 na ustavujícím zasedání 8.11.2010 a 37 v Ledci 11.7.2013. Třikrát byla účast veřejnosti 0. Zastupitelé se sešli na 69 poradách (v běžném roce cca 17).

Z největších investičních akcí lze zmínit zateplení budovy základní a mateřské školy za 17,5 mil. Kč, rekonstrukci Renesančního zámku čp. za 10,5 mil. Kč, revitalizace biotopů v Choltické oboře za 9 mil. Kč, opravu vikýře a části střechy na barokním zámku za 1,2 mil. Kč, rekonstrukce zámecké obřadní místnosti za 120 tis. Kč, opravu sanktusníku na hrobce Thunů za 350 tis. Kč, každý rok jsme vybudovali nebo opravili chodníky za 300 tis. Kč a opravili místní komunikace za 200 tis. Kč. Opravili jsme většinu střech na budově základní a mateřské školy v nákladech za 600 tis. Kč. V místní části Ledec jsme zrevitalizovali část Mlýnského potoka za 220 tis. Kč. Na Hlásku jsme stavěli plynovod za 380 tis. Kč, veřejné osvětlení za 180 tis. Kč a kanalizaci za 100 tis. Kč. Náročnou akcí pro nás také byla tvorba nového územního plánu, na kterém jsme pracovali 3 roky, a stál nás 700 tis. Kč, rozpracované jsou územní studie na nové lokality k bydlení a také Komplexní pozemkové úpravy, kterým se věnujeme celé 4 roky, a dokončeny budou v únoru 2015. Pořídili jsme naší výjezdové jednotce hasičů novou CAS Tatru 815 za 1 mil. Kč a zásahové vozidlo Ford Transit za 170 tis. Kč a pravidelně se doplňovalo jejich vybavení. Na většinu těchto projektů jsme získali částečné dotace a jejich zpracování bylo také náročné.

Podařilo se oživit zámecký areál, návštěvnost se dříve pohybovala kolem 1500 ročně, v roce 2013 jsme měli 7500 návštěvníků a letos očekáváme další navýšení. Pořídili jsme kvalitní techniku a zvýšili počet pracovníků na údržbu veřejné zeleně a to se projevilo zvýšením kvality péče o zelené plochy. Starali jsme se kompletně o zeleň ve sportovním areálu. Realizovali jsme spoustu dalších drobných oprav obecního majetku. Pro další období jsou připraveny projektové dokumentace na ulice U Školy, Hellichova, Severní a Na Hlásku  a projektová dokumentace na odkanalizování severozápadní části Choltic.

Personál zajišťující chod městyse se rozrostl o tři zaměstnance – dva pečují o veřejnou zeleň a třetím je kastelán zámku. Byly provedeny dvě výměny z důvodu odchodu do důchodu - na pozici knihovnice a na pozici matrikářka - personalistka. Standardně jsme zaměstnávali 5-6 lidí na VPP.

Kromě vlastního majetku se podařilo ve spolupráci s majiteli opravit např. mostek přes Struhu na silnici směrem na Stojice (SÚS Pk), vyčistit od nánosů bahna Mlýnský potok v Ledci (Lesy ČR), vyčistit části koryta Struhy pod splavem u Řeháku a pod penzionem Hastrman (Povodí Labe), byl opraven povrch křižovatky U Kvartýru (SÚS Pk).

Co se naopak příliš nepovedlo, nebo prostě nestihlo?  Nepovedlo se dobudovat místní komunikace v nových lokalitách, vybudovat parkoviště pro zámecký areál, oživit areál koupaliště a zrekonstruovat pomník padlým 1. sv. války. Místní komunikace a parkoviště musí být prioritou v novém volebním období, projektové dokumentace jsou téměř všechny připraveny, ještě letos se začne s první etapou. Rekonstrukce pomníku je připravena, areál koupaliště asi bude muset počkat na další volební období.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o volbách do zastupitelstva městyse. Volby do zastupitelstva proběhnou v termínu 10. – 11. října 2014 v knihovně městyse, volební komise bude 6 členná (5 + 1). Zapisovatelkou byla jmenována paní Petra Joštová. Na obecní vývěsce bude vyhrazena jedna plocha pro volební letáky kandidujících uskupení. O práci v zastupitelstvu se ucházejí 4 uskupení nezávislých. Do 7.10. budou občanům do schránek rozneseny volební lístky.

 

Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-2002397/VB/01 název stavby:  Choltice-přeložka kNN-Městys k pozemku p.č. 181/2 v k.ú. Choltice. Jedná se o kabel, který se bude překládat v Severní ulici. Důvodem jeho přeložení je kolize s plánovanou stavbou komunikace. Za zřízení věcného břemene obdrží městys 1 000 Kč bez DPH.

 

Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o poskytnutí finančního daru městu Přelouč ve výši 5000 Kč na pořízení jízdních kol pro výuku dopravní výchovy dětí organizovanou Městskou policií Přelouč. Městská policie Přelouč organizuje pro okolní školy dopravní výchovu na dopravním hřišti v Přelouči.  Dopravní výchovy se pravidelně účastní také žáci nižších ročníků naší základní školy. Městys byl starostkou Přelouče požádán o příspěvek na pořízení jízdních kol.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o závěrečném vyúčtování dotace na akci Rekonstrukce zámku Choltice - Renesanční zámek čp. 5. Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen kontrolní orgán) zpochybnil využití dotace na akci Rekonstrukce zámku Choltice - Renesanční zámek čp. 5.  Protokol obsahuje výčet 7 zjištění, kde podle kontrolního orgánu městys porušil podmínky smlouvy o přidělení dotace. Kontrolní orgán nám vytýká nízkou podrobnost projektové dokumentace a výkazu výměr, což prý uchazečům o zakázku neumožnilo jednoznačně určit předmět veřejné zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Zpochybněna byla také zadávací dokumentace na stavební práce, za což byla navržena sankce vrácení 100 % dotace na stavební práce, což činí 7,2 mil. Kč. Městys se brání tvrzením, že zadávacího řízení se účastnilo pět uchazečů, v zadávacím řízení nebyly podávány dotazy a nebyly požadovány dodatečné informace. Nebyly podány žádné námitky proti výsledkům výběrového řízení, uchazeči tedy neměli problém zpracovat nabídky. Navíc byla zadávací dokumentace řídícím orgánem kontrolována ihned po ukončení zadávacího řízení a byla řídícím orgánem schválena. Kontrolní orgán dále zpochybnil kvalitu či neprovedení některých stavebních prací. Tyto práce městys reklamuje na stavební firmě. Dále je vytýkáno použití alternativních stavebních prvků (dveře, topná tělesa, obklady) oproti projektové dokumentaci. Vesměs se jedná o prvky lepších parametrů za stejnou cenu. Vytýkáno je také realizování stavebních průzkumů vybranou stavební firmou až v době zahájení stavby. Městys argumentuje tím, že realizace průzkumů vybranou stavební firmou byla již uvedena v žádosti o dotaci podanou v lednu 2010 a řídící orgán tuto žádost takto schválil. Ve spolupráci s Advokátní kanceláří Veska & Vesková, se kterou má městys smlouvu na právní služby, byla vypracována obsáhlá námitka proti protokolu o kontrole. Námitka byla podána dne 15.8.2014.

Se závěrem protokolu, že případ je posouzen jako nesrovnalost spočívající v porušení rozpočtové kázně se sankcí ve výši 7 957 571 Kč (z celkové částky dotace 8 602 779 Kč) plus penále městys nesouhlasí a bude se všemi zákonnými prostředky bránit.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o přípravě smlouvy na komerční prostory zámku čp.1.  Nájemní smlouva na pronájem komerčních prostor zámku je stále rozpracovaná, protože se obě strany zatím neshodly na konečném znění. Bude svolána schůzka právníků obou stran, aby se rozpory vyjasnily osobně. Nájemné v nové výši (20 000 Kč měsíčně) je řádně placeno v souladu s usnesením zastupitelstva č.3/4/2013.

 

Další zasedání se uskuteční v listopadu a bude to ustavující zasedání nového zastupitelstva.