Dnes má svátek : Květa

V pondělí 24.11.2014 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice ve volebním období 2014-2018

14. 12. 2014 23:00

2. zasedání se konalo v pondělí 24.11.2014 v Zámecké restauraci v Cholticích. Zúčastnilo se ho všech 11 zastupitelů a 25 občanů.

Zápis ze zasedání a výpis usnesení jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

Informace z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice ve volebním období 2014-2018

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zvolilo jako další členy kontrolního výboru Ing. Marii Fižovou a Ing. Rudolfa Havlíka. Každá obec má povinnost zřídit kontrolní výbor. Předseda výboru Ing. Málek byl zvolen na ustavujícím zasedání zastupitelstva městyse Choltice dne 3. listopadu 2014 a nyní byli zvolení zbývající členové výboru.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zvolilo jako další členy finančního výboru Ing. Miroslava Horáka a Miroslava Šupíka. Každá obec má povinnost zřídit finanční výbor. Předsedkyně výboru Olga Heřmanová byla také zvolena na ustavujícím zasedání zastupitelstva městyse Choltice a nyní byli zvolení zbývající členové výboru.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zřízení komisí a jejich složení. Starosta po domluvě se zastupiteli zřídil komise jako své poradní a iniciativní orgány, jmenoval jejich předsedy a členy.

Stavební komise – předsedou je Ing. Miroslav Horák, členy jsou Ing. Jiří Hončík, Pavel Vančura a Miroslav Šupík. Cílem stavební komise je zlepšit pozemní komunikace v Cholticích. V minulém volebním období byla připravena rekonstrukce kanalizace v SZ části městyse, v ulici U Školy a Hellichova. K realizaci akce by mělo dojít v roce 2015 v ulici U Školy, o rok později v ulici Hellichova. V posledním roce volebního období by měla být opravena ulice Severní. Snahou komise bude také získat dotace na opravy chodníků a úzká spolupráce na správě majetku městyse Choltice.

Komise pro pořádek a bezpečnost – předsedou je David Minařík, členy jsou Pavel Vančura a Jaroslav Dušek. Komise chce navázat na práci v minulém volebním období.

Školská komise – předsedou je Mgr. Jan Pavlík, členy jsou Patricie Vachutková, Mgr. Zuzana Dušková a PhDr. Jan Šponer. Městys Choltice je zřizovatelem mateřské a základní školy, jejichž činnostem se bude komise mimo jiné věnovat. Úkolem zřizovatele je také vypsat konkurz na ředitele ZŠ, neboť současný ředitel ZŠ Mgr. Aleš Kalina se rozhodl vzhledem k navršení důchodového věku v příštím roce skončit ve funkci.

Kulturní komise – předsedkyní je Jana Augustinová, členy jsou Pavel Kváč a Lenka Brožková. Komise se bude nadále podílet na tradičních kulturních akcích v městysi a pokračovat ve spolupráci s kastelánem choltického zámku Lukášem Rychteckým.

Sportovní komise – předsedou je Jan Čermák, členy jsou Pavel Kváč a Klára Kožená. Cílem komise je zachovat sportovní činnost, podporovat ji i nadále a především se zaměřit na podporu pravidelně fungujících složek, které pracují s mládeží.

Komise sociální a pro informace – předsedkyní je Vendula Fižová, členy jsou Ing. Pavlína Korbelová, Josef Raba, Patricie Vachutková, Daniel Půlpán, Hana Kolářová a Jana Koláčná. Komise bude kromě gratulací jubilantům, vítání občánků a zlatých svateb zajišťovat také informovanost občanů prostřednictvím webu, Choltického zpravodaje a Facebooku.

Komise pro životní prostředí – předsedou je Ing. Rudolf Havlík, členy Ing. Jan Málek a Ing. Leoš Tefr. Komise se především zaměří na svážení odpadu a připravení podmínek pro pytlový svoz odpadů z domácností.

Komise pro památky – předsedkyně Ing. Marie Fižová, členy jsou Vendula Fižová a Lukáš Rychtecký. Kromě hlavní činnosti – pomoci s rozvojem zámku, se komise zaměří i na drobnější památky, např. na získávání dotačních titulů.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č. 11/1/2014 ze dne 3. 11. 2014 a stanovilo měsíční odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva ve výši 360 Kč počínaje 4. 11. 2014, měsíční odměnu za výkon funkce předsedy výboru ve výši 800 Kč ode dne 4. 11. 2014, měsíční odměnu za výkon funkce předsedy komise ve výši 800 Kč od 1. 12. 2014 a měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty ve výši 4.000 Kč od 4. 11. 2014. Stanovení odměn členům zastupitelstva proběhlo na ustavujícím zasedání. Byly však stanoveny ve výši pro předsedy výborů a komisí. S ohledem na skutečnost, že předsedové komisí nebyli na ustavujícím zasedání zvoleni, bylo zapotřebí zrušit původní usnesení z ustavujícího zasedání a nahradit novým.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu č. 14214964 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zkvalitnění nakládání s odpady v městysi Choltice“. Městys získal dotaci ve výši 2 115 032 Kč se spoluúčastí deset procent, tj. 211 504 Kč včetně DPH na pořízení svozového automobilu s kontejnerovým nosičem, 1 ks středního kontejneru (4500x2300x750), 1 ks středního kontejneru se zastřešením (4500x2300x700) a 1 ks velkoobjemového kontejneru (4200x2300x1320). Dále je z dotace hrazeno zpracování žádosti o dotaci a analýza potenciálu produkce odpadů ve výši 59 920 Kč včetně DPH a organizace zadávacího řízení a zpracování zadávací dokumentace za 41 400 Kč včetně DPH. Oboje zpracovávala firma 3L Studio, s. r. o. Městys najal tuto firmu i na následnou administraci projektu, a to za cenu 750 Kč za hodinu. Projekt byl nazván „Zkvalitnění nakládání s odpady v městysi Choltice“ a jeho výsledkem by mělo být snížení množství odpadů ukládaného na skládku, zvýšení množství separovaného odpadu, sběr nebezpečných odpadů, sběr velkoobjemového odpadu a sběr bioodpadu vznikajícího při údržbě veřejné zeleně i ze zahrad občanů. Smlouva se Státním fondem životního prostředí musí být podepsána a vrácena na fond do 30. 11. 2014. Podmínkou podpisu smlouvy ze strany SFŽP bylo provedení řádného výběrového řízení na dodavatele svozového auta a kontejnerů. Městys oslovil tři dodavatele a jejich nabídky pak porovnal. Nejvýhodnější nabídku podala firma Autocentrum Hájek, spol. s r. o. ve výši 1 869 716 Kč včetně DPH (dodává značku IVECO), na druhém místě skončila firma NAPA TRUCKS, spol. s r. o. s nabídkou ve výši 2 089 852 Kč včetně DPH (dodává značku DAF) a na třetím místě firma  Hesti Hradec Králové, s. r. o. s nabídkou 2 187 377,50 Kč včetně DPH (dodává značku MAN). Vítěz výběrového řízení, firma Autocentrum Hájek, s. r. o., před podpisem kupní smlouvy odstoupila z důvodu neschopnosti dodat auto s airbagem. Auto bude dodáno firmou NAPA Trucks, s. r. o., která dodává značku DAF. Cena auta je o cca 75 tis. Kč vyšší, než bylo uvedeno v žádosti, rozdíl musí městys doplatit ze svého. Auto musí být dodáno do 31. 3. 2015. V tuto chvíli je nutné nastavit systém, jakým způsobem občané pytle získají, benefitní systém, perioda, kdy se bude svoz vyvážet. V úvodu budou zřejmě vyváženy pouze papír a plasty, přidá se tetrapak. Kontejnerová hnízda s pytlovým sběrem nezmizí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV1-12-2000253/001 Choltice – ul. Větrná, KNN, KVN + TS 35KV k pozemku p. č. 149/3 v k. ú. Choltice. Trafostanice v Severní ulici byla postavena v roce 2006, nyní se řeší z iniciativy ČEZu věcné břemeno na pozemek p. č. 149/3. Městys nechtěl ČEZu pozemek pod trafostanicí prodat, a tak se obě strany dohodly na věcném břemeni. Městys získá za věcné břemeno 1 000 Kč včetně DPH.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva.

- Starosta informoval o dokončení výměny sanktusníku na hrobce Thunů, byl v naprosto dezolátním stavu a byl nahrazen zcela novým oplechovaným mědí – část výměny již byla vyfakturována, na další část se faktura připravuje. Dotace z Ministerstva kultury ČR byla ve výši 96 tis. Kč, celkové náklady činily cca 360 tis. Kč.

- Starosta dále podal informaci o dokončování opravy úžlabí na střeše zámku, kde městys získal dotaci z havarijního fondu Ministerstva kultury ČR, a opravě oplechování komínu v úžlabí, kde došlo k protečení dešťové vody do depozitáře muzea. Oprava oplechování bude stát asi 20 tis. Kč. Oprava úžlabí přijde celkem na 450 tis. Kč, dotace činí 195 tis. Kč.

- Starosta následně pohovořil o probíhajících pracích na obci – byly ořezány lípy, část větví je ještě potřeba odvézt, uklizeno listí. Veřejně prospěšní pracovníci skončí s prací u městyse k 30. 11. 2014, nově byla přijata do konce října 2015 (od úřadu práce) jedna pracovnice.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo darovací smlouvu s Centrem Paraple o poskytnutí daru ve výši 37 230 Kč.  Při charitativní akci Choltický deštník, která se konala v areálu zámku 6. 9. 2014, vybral městys od návštěvníků uvedenou částku, která je určena na podporu činnosti společnosti Centrum Paraple.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zápisy kontrolního výboru ze dne 18. a 20. 11. 2014 a vyslovuje s nimi nesouhlas. Dále doporučuje pokračovat v odvolacím řízení u Ministerstva financí ČR. Starosta informoval o vyúčtování dotace na akci Rekonstrukce zámku Choltice – Renesanční zámek čp. 5. Dne 21. 11. 2014 rozhodl Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod o prominutí povinnosti odvodu ve výši 5 006 629,65 Kč za porušení rozpočtové kázně. Odvod dotace byl požadován za údajná pochybení při realizaci rekonstrukce renesančního zámku čp. 5 v Cholticích. Vratka byla vyměřena platebním výměrem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dne 21. 10. 2014 v celkové výši 7 957 570,66 Kč. Žádost o prominutí městys zaslal 11. 11. 2014. Z požadované vratky tak nyní zbývá obhájit 2 950 941,01 Kč. Městys Choltice využil svého zákonného práva a podal 20. 11. 2014 odvolání proti platebnímu výměru k Ministerstvu financí ČR. Chce se tak domáhat zrušení platebního výměru ve zbývající části odvodu. Proti podání odvolání se dne 18. 11. 2014 postavili předseda kontrolního výboru Ing. Jan Málek a členové zastupitelstva Ing. Marie Fižová, Ing. Rudolf Havlík a Vendula Fižová. Své stanovisko následně upravili dne 20. 11. 2014 po informační schůzce zastupitelů s advokátkami JUDr. Šárkovou Veskovou a JUDr. Helenou Vorlovou, konané dne 19. 11. 2014. Kromě souhlasu s podáním žádosti o prominutí 75 % odvodu nyní souhlasí i s podáním odvolání k Ministerstvu financí ČR. Dále v zápisu uvedli, že pokud regionální rada promine městysi 75 % odvodu, doporučují odvolání vzít zpět a zbylých 25 % zaplatit. Nepřiklání se k případnému soudnímu řešení, ale navrhují vymáhání prokázaných neshod s jednotlivými chybujícími subjekty. Přítomná advokátka JUDr. Vorlová vyjádřila souhlas s podáním odvolání k Ministerstvu financí ČR. Zároveň ubezpečila, že se bude posuzovat jen ta část odvodu, kterou nyní městys obhajuje, tj. 2,9 milionu Kč. Odvolání je v tuto chvíli možné doplňovat a Ministerstvo financí ČR se požádá, aby se zabývalo pouze příslušnou částí odvodu. Podotkla také, že kontrola Úřadu Regionální rady nemusela být kontrolou poslední, a tak je nyní třeba, aby zastupitelstvo vyjádřilo jasné stanovisko k obraně majetku městyse. Zároveň upozornila na skutečnost, že v případě zpětvzetí odvolání k Ministerstvu financí ČR nabývá platební výměr právní moci a je nutné ho ihned splatit.

 

V bodě různé byla vznesena připomínka ke dvěma přijatým usnesením zastupitelstva schvalujících pronájem nebytových prostor v zámku stávajícímu nájemci. Jedno usnesení bylo přijato již v dubnu 2010 a druhé v červnu 2013 – zastupitelstvo souhlasilo s pronájmem, ale ani po jednom usnesení nenásledovalo uzavření smlouvy. Usnesení z roku 2010 nebylo zrealizováno z důvodu možného převodu zámeckého areálu na stát. Usnesení z června 2013 není zatím podloženo smlouvou, ale stávající nájemce řádně platí nájemné v nové výši (20 tis. Kč měsíčně). Nájemce se o prostory řádně stará. Nájemní smlouva na pronájem komerčních prostor je stále rozpracovaná, protože se obě strany zatím neshodly na konečném znění, ale vůle dohodnout se je na obou stranách. Původní smlouva skončila v únoru 2014. Bude svolána schůzka právníků obou stran, aby se rozpory vyjasnily a připravila se smlouva akceptovatelná pro obě strany. Pak bude vše znovu projednáno zastupitelstvem.

 

Další zasedání se uskuteční v 22.12.2014 od 18:00 v Zámecké restauraci.