V pondělí 22.12.2014 se konalo 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice ve volebním období 2014-2018

3. 1. 2015 23:00

3. zasedání se konalo v pondělí 22.12.2014 v Zámecké restauraci v Cholticích. Zúčastnilo se ho všech 11 zastupitelů a 21 občanů.

Zápis ze zasedání a výpis usnesení jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

Informace ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice ve volebním období 2014-2018

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace ředitelky školy o činnosti MŠ Choltice v roce 2014. Ředitelka MŠ Choltice Eva Nevolová přednesla zprávu o činnosti MŠ Choltice za rok 2014. Veškeré zprávy o činnosti mateřské školy jsou na webových stránkách školky. Do mateřské školky chodí 75 dětí, z toho je 37 dětí choltických. V letošním školním roce je 36 předškoláků, některé děti budou mít odklad, ale předpokládá se, že pro příští školní rok bude uvolněno 30 míst. Zápis dětí pro další školní rok je plánován na duben 2015.

Školka vzdělává děti podle výchovného programu „Hrajeme si, poznáváme a snažíme se chránit svět“. Děti dojíždí na plavání, velmi oblíbené je tzv. „veselé pískání na flétničky“, angličtina, jóga a sportovní školička.

Ředitelka dále informovala o provozních záležitostech – bylo opraveno osvětlení na hlavní chodbě, sociální zařízení 1. a 2. oddělení, upraven pitný režim, nakoupeny didaktické pomůcky i pomůcky pro ekologickou výchovu a tělesný rozvoj. V posledních dnech byla mateřská škola zabezpečena elektronickým vrátným (tzv. „bzučák“). Za pomoci p. Kálese, Řezníčka i za finančního přispění městyse Choltice a rodičů byla zrenovována zahrada MŠ Choltice, i s doplněním herních prvků.

Mateřská škola prošla v loňském roce auditem i kontrolou školní inspekce – vše bylo v pořádku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Výroční zprávu ZŠ Choltice za školní rok 2013/2014. Ředitel ZŠ Choltice Mgr. Aleš Kalina přednesl zprávu o činnosti ZŠ Choltice a seznámil veřejnost s Výroční zprávou ZŠ Choltice. Veškeré informace o činnosti i výroční zpráva jsou na webových stránkách základní školy. Ředitel školy seznámil přítomné se stavem technických pomůcek ve škole, se zasíťováním, s vybavením počítači i dataprojektory. Zároveň také podotkl, že bylo částečně zrekonstruováno osvětlení, opraveny herní prvky na školním dvoře, pořízen nábytek do tříd, samozřejmě se také udržuje okolí základní školy. V rekonstrukci osvětlení i nákupu nábytku pro učebny je nutné pokračovat, dále je nutné opravit radiátory v tělocvičně, je nutná výměna podlahových krytin, oprava oplocení ve směru k oboře. Na nutnost rekonstrukce osvětlení upozorňují i výsledky kontrol BOZP.

Základní škola má 11 tříd, navštěvuje ji 237 žáků. Celkem zde působí 19 pedagogických pracovníků a dva asistenti pedagoga. Školní družina má tři oddělení a navštěvuje ji 85 žáků. Předsedkyní SRPŠ je p. Piskačová, v současné době byli zvoleni zástupci rodičů ze všech tříd. Se školou spolupracuje sedm tříd ZUŠ a pro žáky je k dispozici 13 zájmových kroužků. Školní jídelna vaří pro 230 strávníků.

Zápis do první třídy se uskuteční 16. 1. 2015. Celkem se k zápisu dostaví 51 dětí a tři děti, které měly odklad. 36 dětí přijde z MŠ Choltice, cca 15 ze školek ve Veselí a Turkovicích.

Mgr. Aleš Kalina také shrnul personální změny v uplynulém školním roce, kdy odešli čtyři pedagogičtí pracovníci. Všechna místa již byla obsazena. Zároveň také podotkl, že chce v letošním školním roce skončit ve vedení školy. Konkurz by měl proběhnout v době šesti měsíců, minimálně tří měsíců před skončením funkčního období současného ředitele. Mgr. Kalina požádal zastupitele, aby konkurz byl vyvolán co nejdříve, aby nový ředitel mohl co nejdříve převzít práci na organizaci nového školního roku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o činnosti obecní stráže za období od června do prosince 2014. Činnost obecní stráže odprezentoval velitel obecní stráže Zdeněk Zářecký. Obecní stráž slouží v městysi jako prevence proti kriminalitě. Dvoučlenná hlídka zde odslouží 48 hodin měsíčně. Všechny přestupky, které obecní stráž při své službě odhalí, řeší domluvou, případně je zdokumentuje a předá Úřadu městyse Choltice, který je následně odešle na Policii ČR, jež je řeší.

Za půlroční působení v městysi se jim podařilo vykázat mládež z náměstí, která se scházela v čekárnách a rušila noční klid hlasitou hudbou, pomáhali k udržování pořádku kolem zámku při diskotékách na zámku, kontrolovali povolení vjezdu k zámku (na začátku jejich působení zajíždělo i přes zákaz vjezdu k zámku až 15 aut, dnes cca čtyři za měsíc). Všechny přestupky, které obecní stráž při své službě odhalí, řeší domluvou, případně je zdokumentuje a předá Úřadu městyse Choltice, který je následně odešle na Policii ČR, jež je řeší. Při každé hlídce probíhá také kontrola zebezpečení obecních budov.

Dalším úkolem obecní stráže je odchyt volně pobíhajících psů, zároveň dbají na dodržování obecně závazné vyhlášky ohledně pohybu psů pouze na vodítku. Dohlíží i na zákaz kouření v parku. Za dobu působení v městysi také vykázala dva bezdomovce z jeskyně. Přijímá také oznámení od občanů – například o obnažujícím se muži v parku. Po těchto oznámeních vždy hlídka po určitou dobu zesílí dohled, zkontroluje uvedená místa. Hlídka mimo jiné také napomohla při odvozu opilého mladíka, který v nočních hodinách usnul na silnici. Obecní stráž zároveň pomáhala při všech kulturních akcích – např. s řízením dopravy – např. Choltický deštník, Strašidla na zámku. Služby obecní stráže byly využity také při fotbalovém utkání Choltice – Valy.

Roční náklady na obecní stráž se předpokládají ve výši 195 tis. Kč, v ceně je i napojení na pult centrální ochrany, který je využíván pro ochranu budov městyse. Hlídka je při výkonu služby kromě jiného vybavena služebním automobilem, střelnou zbraní, tonfou, slzným sprejem, pouty, audio a videozáznamovým zařízením, jednotným a nezaměnitelným úborem, základními hasicími prostředky a prostředky pro poskytování první pomoci. Od roku 2015 budou pracovníci disponovat i reflexními bundami s nápisem Obecní stráž. Veškeré vybavení patří bezpečnostní agentuře.

Na základě vzájemné  spolupráce s městysem Choltice nabízí agentura občanům zabezpečení jejich domů napojením na pult centrální ochrany. Služba by občana stála 250 Kč měsíčně.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně pro jednotku SDH Choltice. Pardubický kraj rozpouští jako každý rok v závěru roku rezervy, městys tak získal účelovou dotaci pro jednotku SDH ve výši 43 940 Kč. Z dotace budou hrazeny výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků, hasičský materiál spotřebovaný při zásazích a věcné vybavení a opravy techniky.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2014. Navyšují se příjmy o 2 478 tis. Kč, z toho se jedná např. o 40,7 tis. Kč navýšení daně z příjmů fyz. osob ze SVČ, 43,8 tis. Kč navýšení daně z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů, 491,2 tis. Kč navýšení daně z příjmů právnických osob, 561,8 tis. Kč navýšení daně z přidané hodnoty, 30 tis. Kč navýšení poplatku za komunální odpad, 43 tis. Kč příjem na jednotku SDH, 80 tis. Kč a 1 360 tis. Kč příjem dotace SFŽP na svozové vozidlo, 220 tis. Kč příjem ze vstupného a prodeje upomínkových předmětů na zámku atd. Výdaje byly sníženy o 2 233 tis. Kč, z toho 2 200 tis. Kč snížení z důvodu nerealizace opravy místní komunikace U Školy a 2 470 tis. Kč z důvodu nerealizace akce odkanalizování SZ části Choltice. Obě akce byly přesunuty na rok 2015. Naopak se výdaje navyšují o 1 600 tis. Kč za zálohu na pořízení svozového vozidla a související služby, 100 tis. Kč za různý materiál pro zámek, 70 tis. Kč za pořízení dataprojektoru, 2 ks pláten a velkoplošného obrazu pro zámek, 50 tis. Kč za služby technického zabezpečení a vystoupení na akci Choltický deštník, 50 tis. Kč za opravy a revizi elektroinstalace na zámku atd. Ruší se zapojení úvěru od ČS ve výši 2 700 tis. Kč. Saldo tohoto RO činí 2 011 tis. Kč.

Přesné znění rozpočtových opatření je k dispozici na podatelně Úřadu městyse nebo na www.choltice.cz.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podle § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pověření starosty k provádění rozpočtových opatření schváleného rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2014 v období od 23. prosince 2014 do 31. prosince 2014 v neomezené výši s tím, že si zastupitelstvo vyhradilo schválení těchto rozpočtových opatření na svém nejbližším zasedání, tj. v lednu 2015. Zastupitelstvo městyse vyslovilo starostovi souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního veřejného zasedání v roce do konce roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou projednána a schválena na prvním zasedání zastupitelstva v novém roce. Důvodem je časový nesoulad mezi povinností městyse odevzdat roční výkazy FIN (23. 1. 2015) a termínem prvního zasedání zastupitelstva (asi 26. 1. 2015).

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočet pro rok 2015. Příjmy jsou předpokládány ve výši 20 469,7 tis. Kč a výdaje ve výši 20 940,6 tis. Kč. Rozpočet je tedy schodkový ve výši 470,9 tis. Kč a tento schodek bude uhrazen z přebytku roku 2014, který činí k 31. 12. 2014 výši 2 357 821 Kč (součet zůstatků na všech bankovních účtech městyse).

Příjmy: Celkové příjmy jsou předpokládány ve výši 20 469,7 tis. Kč. Příjmy ze sdílených daní očekáváme ve výši 12 258 tis. Kč, příjmy z poplatků ve výši 1 211 tis. Kč (např. 640 tis. Kč komunální odpad, 400 tis. Kč správní poplatky apod.), příjem z daně z nemovitosti očekáváme ve výši 1 300 tis. Kč a nedaňové příjmy ve výši 3 757,7 tis. Kč (z toho např. 610 tis. Kč příjem ze stočného, 360 tis. Kč příjem ze vstupného a prodeje upomínkových předmětů na zámku, 240 tis. Kč příjem z pronájmu komerčních prostor zámku, 182 tis. Kč příjmy z pronájmů obecních bytů, 125 tis. Kč odměna od EKO-KOMU za třídění odpadu, 510 tis. Kč příjem pronájmu bytů v DCHB čp. 260, 280 tis. Kč příjem z pronájmu bytů v DPS čp. 160, atd.).

Příjmy z dotací by měly být ve výši 1 943 tis. Kč, z toho 1 279,8 tis. Kč dotace na činnost stavebního a matričního úřadu, 463 tis. Kč dotace ze SFŽP na svozové auto a 200 tis. Kč příjem do fondu obnovy ČOV, DPS a DCHB.

Výdaje: Celkové výdaje jsou předpokládány ve výši 20 940,6 tis. Kč. Kromě financování běžných provozních činností jsou finance připraveny také na stavby a opravy: 2 500 tis. Kč stavba splaškové kanalizace ul. U Školy, 300 tis. Kč rekonstrukce chodníků, 300 tis. Kč opravy místních komunikací, 30 tis. Kč rekonstrukce kanalizace u zámku, 550 tis. Kč nutné opravy na zámku (střecha, podlahy, elektroinstalace, okna, dveře, zabezpečovací systém), 190 tis. Kč veřejné osvětlení a rozhlas v nové části ulice Hellichova, 50 tis. Kč opravy vnitřních prostor u praktické lékařky, 60 tis. Kč výměna baterií u nouzových světel v DPS a DCHB, 30 tis. Kč oprava střechy na DPS čp. 160, 50 tis. Kč nátěr střechy hasičské zbrojnice v Cholticích, atd.

Dále jsou připraveny finance ve výši 170 tis. Kč na projektovou dokumentaci na chodník od nám. sv. Trojice až ke křižovatce Nádražní – Na Hlásku včetně a autobusových zastávek u hřbitova, 152 tis. Kč na projektovou dokumentaci na akci revitalizace Podrybníčků a Marešáku a 65 tis. Kč na územní studii lokality Z11 – za zahradami.

Náklady na školu budou 2 405 tis. Kč, a to včetně rekonstrukce střechy nad jídelnou za 130 tis. Kč. Náklady na školku budou 550 tis. Kč, doplatek za svozové auto bude ve výši 590 tis. Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podle § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, starostovi pravomoc schvalovat rozpočtová opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších rozpočtů. Jedná se o aktualizaci pověření starosty provádět rozpočtové opatření u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších rozpočtů (dotací). Tato rozpočtová opatření se budou provádět rozhodnutím starosty.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku

- p. č. 657/5 o výměře 664 m2 za cenu 13 280 Kč plus režijní náklady související s prodejem ve výši 5 137 Kč,

- p. č. 657/6 o výměře 463 m2 za cenu 9 260 Kč plus režijní náklady související s prodejem ve výši 4 339 Kč,

- p. č. 657/7 o výměře 1 163 m2 za cenu 23 620 Kč plus režijní náklady související s prodejem ve výši 7 118 Kč,

- p. č. 657/8 o výměře 728 m2 za cenu 14 560 Kč plus režijní náklady související s prodejem ve výši 5 391 Kč,

- p. č. 657/9 o výměře 1 551 m2 za cenu 31020 Kč plus režijní náklady související s prodejem ve výši 8 659 Kč,

vše v k. ú. Choltice. Jde o parcely na louce pod Třešňovkou, které byly prodány majitelům pozemků v Nádražní ulici, na které louka pod Třešňovkou navazuje. Jedná se o nezastavěné území, přístupnou veřejnou zeleň, kde se v současné době nesmí podle územního plánu stavět ploty ani žádné stavby (kvůli biokoridoru). Majitelé pozemků měli o prodej parcel zájem, rozšíří si zde své zahrady. Ve smlouvě bude zaznamenáno věcné břemeno na kanalizaci procházející přes pozemky. Kolem potoka zůstane volný prostor pro případnou údržbu koryta. Městysi tím ubyly prostory, které musely být pravidelně sekány.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 1/2015 ke smlouvě č. 024/02 o odvozu odpadu. Svoz odpadu zajišťuje společnost SOP, a. s. Cenové podmínky se upravují každý rok, pro rok 2015 zůstává ale cena za odvoz odpadu stejná. Cena se počítá dle počtu popelnic a počtu obyvatel. Pro rok 2015 se nemění ani ceny za uložení odpadu na skládkách. Tuna směsného odpadu uloženého na skládku ve Zdechovicích nás stojí 1 340 Kč a tuna bioodpadu uloženého na kompostárnu nás stojí 531 Kč. Poplatek vybíraný městysem za svoz odpadu na rok 2015 zůstává pro občany i majitele nemovitostí stejný, tj. 600 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši stočného od 1. 1. 2015 ve výši 19 Kč/m3 včetně DPH. Při použití směrného čísla roční spotřeby ve výši 35 m3 na občana je cena stočného 665 Kč. Vzhledem k tomu, že cena stočného ve výši 17 Kč/m3 pokryla pouze režijní náklady na provoz čistírny odpadních vod a finanční rezervu do fondu obnovy ve výši 100 tis. Kč, zastupitelstvo schválilo zvýšení částky stočného od 1. 1. 2015 na 19 Kč/m3 včetně DPH. Při použití směrného čísla roční spotřeby ve výši 35 m3 na občana se cena zvýší na 665 Kč ze současných 595 Kč. Díky navýšení stočného bude městys do fondu obnovy ČOV a kanalizace ročně ukládat částku 200 000 Kč, která bude použita na obnovu technologie ČOV a opravy stávající kanalizace, protože technologie ČOV stárne a bude potřeba v nejbližší budoucnosti zásadních oprav.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši roční úložky do fondu obnovy ČOV a kanalizace pro rok 2014 ve výši 100 000 Kč a od roku 2015 ve výši 200 000 Kč. Jedná se o příděly do fondu obnovy ČOV a kanalizace, ze kterých bude v následujících letech hrazena obnova technologie.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nařízení městyse Choltice č. 1/2014 – Tržní řád. Z důvodu zamezení podomního a pochůzkového prodeje a tím ochrany našich spoluobčanů byl iniciován vznik Nařízení městyse Choltice – Tržní řád. Nařízením se na území městyse Choltice zakazuje pochůzkový prodej (prodej a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech) a podomní prodej (prodej a poskytování služeb provozovaný bez prodejního zařízení pochůzkou v neveřejných prostorách, zejména v domech určených k bydlení). Pochůzkový a podomní prodej se zakazuje na celém území městyse Choltice, tj. v k. ú. Choltice i k. ú. Ledec. Nové nařízení se nebude vztahovat na veřejné sbírky a na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při městysem nebo místními spolky pořádaných slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního a pochůzkového prodeje při pořádání těchto akcí. Tzn., že v případě prodeje vstupenek na hasičský ples SDH Choltice jejich členy nedochází k porušení tohoto nařízení.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky městyse Choltice za rok 2010. Kronikářka Ing. Marie Fižová v této souvislosti přislíbila, že se pokusí v roce 2015 dokončit zápisy za roky 2011 a 2012, v roce 2016 zápisy za roky 2013 a 2014 a v roce 2017 zápisy za roky 2015 a 2016. Od roku 2018 tak budou zápisy psány dle zákonných požadavků (jeden zápis ročně za uplynulý rok).

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva. Starosta informoval o probíhajícím šetření Policie ČR ve věci nedohledaných předmětů z depozitáře Vlastivědného muzea. Podnět k prošetření ztráty majetku městyse v hodnotě 135 tis. Kč, zjištěné při inventuře, podal městys prostřednictvím starosty na základě usnesení předchozího zastupitelstva. Dle písemného sdělení Policie ČR vyšetřování stále probíhá.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č. 4/2/2014 z 31. 3. 2014 – prodej pozemku p. č. 567 v k. ú. Choltice. Nešlo zrealizovat prodej pozemku pod garáží vzhledem k špatně zpracovanému geometrickému plánu, který dodal kupující. Katastrální úřad odmítl podle tohoto GP prodej pozemku zapsat. K prodeji se bude možné vrátit, až bude kupujícím dodán nový GP.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zvolilo do Školské rady ZŠ Choltice za zřizovatele Mgr. Olgu Havlíkovou a Jiřího Zelenku. Školské radě končí tříleté období. Dne 10. listopadu si své zástupce zvolili pedagogičtí pracovníci a rodiče. Za rodiče byly zvoleny Ing. Ilona Fialová a Markéta Kolářová, za učitele Mgr. Iva Sedláčková a Mgr. Ivana Benešová, zřizovatel do školské rady navrhl Mgr. Olgu Havlíkovou a Jiřího Zelenku. Oba kandidáti se svojí nominací souhlasili.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo JPO 5 Ledec. Po dohodě s velitelem JSDH Choltice a s ledeckými hasiči došlo ke zrušení výjezdové jednotky JPO 5 Ledec, protože jednotka nemá odpovídající vybavení, je nepočetná a nemůže se plnohodnotně zapojovat do požární ochrany při výjezdech. Její opětovné vybavení by stálo desítky tisíc korun a nebylo by zaručeno, že jednotka s ohledem na malý počet bude výjezduschopná. Městys bude nadále podporovat SDH Ledec, aby měl odpovídající vybavení pro pomocné zásahy v místě.

 

Další zasedání zastupitelstva se bude konat 26. 1. 2015 v Zámecké restauraci od 18:00 hodin.