Odpověď městyse Choltice na otevřený dopis doprovázející petici za zachování stávajícího počtu tříd...

24. 6. 2014 14:04

Současně s peticí za zachování stávajícího počtu tříd a personálního obsazení prvního stupně ZŠ Choltice obdržel městys Choltice otevřený dopis od spoluautorů petice. Níže je uvedena odpověď starosty městyse Choltice Mgr. Tomáše Bolka.

 

 

 

 

 

 

 

Odpověď na otevřený dopis doprovázející petici za zachování stávajícího počtu tříd a personálního obsazení prvního stupně ZŠ Choltice.

 

Vážený pane Moravče, vážení členové petičního výboru,

současně s peticí za zachování stávajícího počtu tříd a personálního obsazení prvního stupně ZŠ Choltice obdržel dne 15. 5. 2014 Úřad městyse Choltice také otevřený dopis.

 

V otevřeném dopise jsou uvedeny otázky, na které se pokusím odpovědět.

 

V první otázce konstatujete, že je v našem regionu dostatek dětí na dvě paralelní třídy s optimálním počtem žáků a ptáte se, co konkrétně chceme dělat, aby maximum dětí nastoupilo do první třídy. Je určitě možné, že ve spádové oblasti naší školy je dostatek dětí na dvě paralelní třídy. Naprostá většina dětí k nám do školy chodí. Pak je tu skupina dětí, které k nám nechodí z čistě rodinných důvodů, např. zaměstnání rodičů mimo náš region, či z důvodu, že jejich děti se aktivně věnují sportům či aktivitám, které zde v regionu nejsou k dispozici, např. plavání, basketbal, tancování apod. No a pak je určitý počet dětí, které do naší školy rodiče nedají, protože mají o způsobu vzdělávání svého dítěte jinou představu.  Proto, aby do naší školy chodilo co možná nejvíce dětí z regionu, činíme celou řadu úkonů. Tím zásadním je udržování financování školy na vysoké úrovni. Pro rok 2014 jsme z obecního rozpočtu uvolnili částku 2,18 mil. Kč na plnou úhradu nákladů na vytápění, osvětlení, běžné opravy, na rekonstrukci WC, modernizaci počítačové sítě na 1. stupni, modernizaci osvětlení na chodbách a ve třídách apod. V roce 2011 bylo dokončeno zateplení celé budovy včetně výměny oken. Celkové náklady dosáhly výše 17,6 mil. Kč, dotace byla 11,5 mil. Kč a podíl městyse činil 6,1 mil Kč, z toho na 4,55 mil Kč jsme si vzali úvěr, který dosud splácíme. Byl zmodernizován regulační systém budovy (130 tis. Kč), byly opraveny střechy (500 tis. Kč) a do jídelny byl pořízen konvektomat za 260 tis. Kč. Účelným financováním se snažíme udržovat budovu školy stále moderní, bezpečnou a atraktivní pro všechny, kdo v ní pobývají.

 

Na pravidelných čtvrtletních jednáních mikroregionu PŽH osobně informuji starosty okolních obcí o dění v naší škole a školce. Pro tuto příležitost se zpracovávají informační buletiny a starostové jejich prostřednictvím mohou informovat i své občany. V Choltickém zpravodaji jsou pravidelně otiskovány zprávy ze školy, které informují o školních aktivitách.

 

Já osobně, jako starosta, projevuji svůj zájem o školu mimo jiné i tím, že kromě zákonných povinností (rozpočet, výroční zprávy apod.) navštěvuji co nejvíce aktivit školy. Samozřejmostí je slavnostní zahájení školního roku, den učitelů, předvánoční akce a další. Osobně se účastním např. slavnostního vyřazení žáků 9. ročníku, koncertů školních dětí v kapli sv. Romedia, apod. Jako obec podporujeme školní sportovní olympiádu, naše knihovna pořádá pro školní děti spoustu akcí a v neposlední řadě také udržujeme sportovní areál, který využívá škola v rámci hodin tělesné výchovy. Toto nebývalo dříve zvykem. Rádi bychom podpořili i pěvecký sbor, pokud se jej podaří založit. I proto jsme založili tradici v pořádání festivalu dětských pěveckých sborů a doufáme, že se jej, jakmile to bude možné, zúčastní i choltický dětský sbor. Toto je pouze průřez aktivit, kterými městys Choltice, jako zřizovatel školy a já osobně, podporujeme Základní školu Choltice, aby mohla žákům nabídnout co nejlepší podmínky po dobu jejich povinné školní docházky.

 

V dopise zmiňované „zdánlivě nesmyslné přesouvání třídních učitelek na prvním stupni“ považuji za nepravdivé tvrzení. K přesunům třídních učitelek dochází pouze na základě organizačních důvodů, je vždy ředitelem školy pečlivě zvažováno a jsem o něm vždy informován. I na prvním stupni ZŠ existuje určitá specializace, kdy první a druhé třídy můžou být obsazovány učitelkami – elementaristkami a poté se pro třetí až pátý ročník třídní učitelka mění.

 

Běžný chod školy je financován ze dvou zdrojů. Platy zaměstnanců a učební pomůcky financuje stát. Na chod budovy, její opravy, modernizaci, energie a na další výdaje, na které stát peníze nedává, poskytuje finance městys Choltice. Jinými zdroji pro školu mohou být dary od sponzorů či jiné dotace. Škola např. získala 1 235 192 Kč z EU na projekt EU Peníze do škol, v rámci kterého pořídila nové počítače, interaktivní tabule, didaktický software, učebnice a další moderní pomůcky. V minulých letech byly realizovány i další menší dotované projekty na pořízení moderních výukových pomůcek.

 

Personální otázky jsou plně v kompetenci ředitele školy, a proto se k nim nebudu vyjadřovat.

 

Známky šikany se bohužel čas od času vyskytnou na každé škole. Jsem přesvědčen, že v naší škole je šikana potírána s maximální možnou razancí a že je věnováno značné úsilí také prevenci. Škola se řídí preventivním programem pro potírání sociálně patologických jevů, v rámci kterého pořádá pro žáky na toto téma přednášky odborníků, besedy s policií a např. také organizuje značné množství zájmových kroužků, ve kterých mají možnost žáci upevňovat sociální vztahy.

 

Ve své úvodní části Váš dopis vyzývá ke vzájemné spolupráci zřizovatele, školy a občanů. K této výzvě si dovolím se připojit. Spolupráce zřizovatele a školy je na velice dobré úrovni. Pokud se aktivněji do spolupráce zapojí i rodiče, a mají k tomu 2 místa v 6 členné školské radě, celé SRPŠ, choltičtí občané i školskou komisi pod zastupitelstvem městyse, určitě se dají najít další cesty, které mohou naši školu posunout zase o kousek dále.

 

Udržování dobré pověsti školy nezáleží pouze na řediteli školy, učitelích či na zřizovateli. Záleží také ve značné míře na rodičích, jak zodpovědně přistupují ke spolupráci se školou a jak se věnují svým dětem. A v neposlední řadě - děti samy také reprezentují školu na veřejnosti.

 

V současné době je práce učitelů daleko těžší, než v minulosti. Často se místo výuky řeší chování dětí, jejich rostoucí agresivita, ze strany rodin pak neochota se školou na řešení výchovných problémů spolupracovat. Přesto škola ve vzdělávací oblasti díky kvalitní práci pedagogů dosahuje úspěchů. Nedávno například skončily žákyně 9. ročníků na 3. místě v okrese  v soutěži Finanční gramotnost, kterou pořádá MŠMT ČR. Naši žáci dosahují dobrých umístění i v celé řadě dalších soutěží. Pedagogové organizují pro žáky spoustu dalších aktivit, ať už v rámci vyučování či mimo něj, stačí si jen prohlédnout webové stránky školy, kde jsou všechny akce prezentovány. Každoročně jsou pro žáky organizovány zájezdy do zahraničí (Itálie, Francie, Anglie).

 

Vzájemná spolupráce školy, rodičů a zřizovatele je tedy velice důležitá a mohla by být ještě daleko těsnější, než dosud. Osobně jsem přesvědčen, že je třeba se školou především spolupracovat a ne hledat pouze nedostatky v její činnosti.

 

 

S pozdravem  

Mgr. Tomáš Bolek
starosta
 

Ke stažení

Otevřený dopis (upraveno v souladu se zák. na ochranu os.údajů)

Odpověď městyse Choltice