Dnes má svátek : Cecílie

Nabídka pracovního místa - úředník/úřednice - referent/ka majetkové správy, matrikář/ka

23. 10. 2017 16:11

Starosta městyse Choltice vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2017 dle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

 

Veřejná výzva

 

Starosta městyse Choltice vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2017 dle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa:

 

Úředník/úřednice - referent/ka majetkové správy, matrikář/ka

 

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Místo výkonu práce: Městys Choltice, kancelář úřadu

 

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků tzn., že úředníkem podle tohoto zákona se může stát:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk.

 

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (vzdělání ekonomického směru výhodou),
 • znalost práce na PC (výborná znalost Word, Excel, internet…),
 • perfektní znalost českého jazyka,
 • nutná orientace v zákonech: o obcích, ve správním řádu a v daňovém řádu,
 • morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě,
 • vysoké pracovní nasazení, flexibilita, komunikativnost, samostatnost, odolnost proti stresu,
 • schopnost pracovat v týmu,
 • řidičský průkaz skupiny B,

Výhodou

 • VŠ ekonomického směru,
 • znalost anglického nebo německého jazyka,
 • znalost problematiky veřejné správy a správního řízení,
 • orientace v programech Gordic – pokladna, spisová služba, matrika, vidimace a legalizace,
 • praxe ve veřejné správě.

 

Předpokládaný nástup

 • 2. 1. 2018

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení a titul, datum a místo narození uchazeče/ky,
 • státní příslušnost uchazeče a místo trvalého pobytu,
 • telefonní kontakt a e – mail,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde – li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče/ky.

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

 • profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Náplň práce:

 • zajišťování matriční agendy,
 • vedení evidence a příprava smluv pro městys (majetkové, smlouvy o dílo, věcná břemena, pronájem hrobových míst, nájemní smlouvy atd…),
 • příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu,
 • vedení evidence obyvatel,
 • zveřejňování a kontrola zákonem stanovených informací na úředních deskách městyse,
 • zajišťování agendy týkající se bytů v DPS a DCHB (žádosti, nájemní smlouvy, předávání bytů, apod.),
 • zajišťování agendy RUIAN ve spolupráci se stavebním úřadem,
 • vyřizování agendy sociální péče (zprávy, posudky, pečovatelská služba),
 • vedení ohlašovny a správního řízení na úseku evidence obyvatel (rušení trvalého pobytu).

Platové zařazení

 • min. 9 platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 

Doručení přihlášky

 • Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: „1/2017“ na adresu: Úřad městyse Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice nebo podat osobně v uzavřené obálce přímo na podatelně Úřadu městyse Choltice a to nejpozději do 10. 11. 2017 do 13:00. Bližší informace o pracovním místě podá starosta městyse Mgr. Tomáš Bolek (tel.:606 660 226).

Uchazeči, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni k osobnímu pohovoru. Starosta městyse si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

     

Ke stažení

Veřejná výzva

                                                                                                         

                                                                                                           Mgr. Tomáš Bolek

                                                                                                                  starosta