Dnes má svátek : Emil

Nabídka pracovního místa - Úředník/úřednice - referent/ka stavebního úřadu

9. 5. 2018 13:00

Starosta městyse Choltice vyhlašuje výběrové řízení č. 3/2018 dle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.


Veřejná výzva

Starosta městyse Choltice vyhlašuje výběrové řízení č. 3/2018 dle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa:

 

Úředník/úřednice – referent/ka stavebního úřadu

- Pracovní poměr na dobu neurčitou
- Místo výkonu práce: Městys Choltice, kancelář úřadu

 

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků tzn., že úředníkem podle tohoto zákona se může stát:

- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
- dosáhla věku 18 let,
- je způsobilá k právním úkonům,
- je bezúhonná,
- ovládá jednací jazyk.

 

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

- minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (vzdělání v oboru výhodou),

- znalost práce na PC (výborná znalost Word, Excel, internet…),

- perfektní znalost českého jazyka,

- nutná orientace v zákonech: o obcích, ve správním řádu a stavební zákon,

- pečlivost, přesnost,

- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě,

- zájem o další vzdělávání ve veřejné správě,

- vysoké pracovní nasazení, flexibilita, komunikativnost, samostatnost, odolnost proti stresu,

- schopnost pracovat v týmu,

- řidičský průkaz skupiny B,

 

Výhodou

- vysokoškolské vzdělání v oboru

- praxe ve veřejné správě.

 

Předpokládaný nástup

- ihned nebo dle dohody

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

- přesné označení výběrového řízení,

- jméno, příjmení a titul, datum a místo narození uchazeče/ky,

- státní příslušnost uchazeče a místo trvalého pobytu,

- telefonní kontakt a e – mail,

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde – li o cizího státního občana,

- datum a podpis uchazeče/ky.

 

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

- profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Náplň práce:

- zajišťování činnosti obecného stavebního úřadu,

- zapisování do RUIANU,

- zajišťování agendy věcných břemen - služebnosti, týkajících se majetku městyse,

- zajišťování agendy pronájmu, prodeje či výpůjčky nemovitostí v majetku městyse,

- zajišťování agendy silničního správního úřadu,

- zajišťování agendy dotací na opravy majetku městyse,

- zajišťování činnosti na úseku ochrany přírody,

 

Platové zařazení

- 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 

Doručení přihlášky

- Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: „3/2018“ na adresu: Úřad městyse Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice nebo podat osobně v uzavřené obálce přímo na podatelně Úřadu městyse Choltice a to nejpozději do 23. 05. 2018 do 16:00. Bližší informace o pracovním místě podá starosta městyse Mgr. Tomáš Bolek (tel.:606 660 226).

 

Uchazeči, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni k osobnímu pohovoru. Starosta městyse si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

 

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

 

Ke stažení

Veřejná výzva

 

Oficiální znění též ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "Oznámení - informace".