Navigace

Obsah

Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019

Typ: ostatní
V pondělí 24.6.2019 se koná 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019 od 18:00 v hospůdce Na Hřišti.

I N F O R M A C E

o konání 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019

 

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

 

Termín konání:         pondělí 24. června 2019 od 18:00 hod.

Místo konání:            Choltice, hospůdka Na Hřišti

 

Navržený program:

 

 1. Zahájení
 2. Informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku
 3. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2018
 4. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2018
 5. Zpráva finančního výboru č.2/2019
 6. Rozpočtové opatření č. 5/2019 a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje a městyse Choltice
 7. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
 8. Výpůjčka pozemku p. č. ZE 273 v k. ú. Choltice
 9. Prodej pozemků p. č. 763/3, 763/58, 763/59 a 763/60 v k. ú. Choltice
 10. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2104 v k.ú. Choltice
 11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek p.č. 725/107 v k.ú. Choltice
 12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby na pozemcích parc. č.  273 (PK663), 273/39, 273/40, 273/41 a 628/9 k.ú Choltice
 13. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 42 v k.ú. Choltice
 14. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 606 k.ú. Ledec
 15. Dohoda o uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple sv. Romedia
 16. Změna katastrální hranice mezi městysem Choltice a obcí Jedousov
 17. Zrušení OZV č. 1/2019 o nočním klidu
 18. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 19. Různé

 


Vytvořeno: 14. 6. 2019
Poslední aktualizace: 14. 6. 2019 13:53
Autor: Tomáš Bolek