Navigace

Obsah

Informace z 1. porady zastupitelů konané 14.1.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali záměr výstavby v lokalitě Z11 a Z12, záležitosti ohledně Pošty Partner, žádost o využívání prostor DPS ke cvičení jógy a další body.

Program jednání
 1. Plán porad a zasedání
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Kontrola z EKO - KOM
 4. Záměr výstavby v lokalitě Z11 a Z12
 5. Záležitost Pošty Partner
 6. Žádost o využívání prostor DPS ke cvičení jógy
 7. Žádost o proplacení nákladů na elektropřípojku
 8. Záležitost vjezdu do hasičské zbrojnice
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemku p. č. 952/1, 645/5 a 629/13 v k. ú. Choltice
 10. Žádost o prodej pozemku p. č. 961/15 v k. ú. Choltice
 11. Žádost o prodej pozemku p. č. 954/10 v k. ú. Choltice
 12. Žádost o prodej pozemku p. č. 763/3, 768/58, 763/59 a 763/60 v k. ú. Choltice
 13. Žádost o prodej pozemku p.č. 71/2 v k. ú. Ledec

 

Průběh jednání a závěry:

 

Ad 1 - Plán porad a zasedání

28. 1. 2019 - porada zastupitelů od 18:30

11. 2. 2019 - porada zastupitelů od 18:30

18. 2. 2019 – 1. zasedání zastupitelstva od 18:00

4. 3. 2019 - porada zastupitelů od 18:30

18. 3. 2019 - porada zastupitelů od 18:30

1. 4. 2019 - porada zastupitelů od 18:30

8. 4. 2019 – 2. zasedání zastupitelstva od 18:00

29. 4. 2019 - porada zastupitelů od 18:30

 

Ad 2 – Připomínky zastupitelů

F. Peml – mezi svátky problém s osvětlením v Nádražní ul., byl urgován občany. Starosta vysvětlil, že v takovém případě stačí kontaktovat technika městyse, který nahlásí příslušné firmě a většinou druhý den je sjednána náprava. Tentokráte došlo k prodlevě díky svátkům.

F. Peml – je termín jednání s p. Pešatou ohledně prořízky dřevin v okolí Zrcadla? Technik městyse vysvětlil, že termín zatím není, čeká se na lepší počasí. Dle názoru p. Pemla se dané dřeviny kácet mohou, bude ověřeno s p. Pešatou telefonicky/e-mailem.

P. Korbelová – bude na dětském hřišti pod zámkem nějaká finální úprava terénu, úprava okolí (kvůli blátu, ničení trávníku)? Starosta odpověděl, že potřebná místa budou vysypána dřevěnou drtí.

P. Korbelová – požádala starostu o termín kontroly plnění usnesení za r. 2018 kontrolním výborem. Předběžně domluven termín 29.1. 2019 od 18 hodin, P. Korbelová potvrdí e-mailem po odsouhlasení jednotlivými členy výboru.

P. Korbelová – kdo má nyní na starost finální jazykovou korekturu Choltického zpravodaje? V posledním čísle bylo větší množství hrubých chyb a překlepů. Starosta si je situace vědom, přislíbil zlepšení.

J. Brožek – díry v silnici od Veselí. Technik městyse nahlásí na SÚS, silnice nižších tříd ovšem rozhodně nejsou prioritou.

J. Brožek – informoval o jednání (Bro, Bol, Van) s dotační kanceláří o možném získání dotace na rekonstrukci tělocvičen, je možnost 70% dotace, čeká se na návrh.

P. Vančura – informoval o žádosti MUDr. Hemžského zahrnout do projektu na rekonstrukci ordinace instalaci klimatizace, která se v současné době stává již standardem ve zdravotnických zařízeních. Jednalo by se o tři klimatizační jednotky (u sestry, v ordinaci, v čekárně). Projektant bude požádán o doplnění do projektu.

J. Zelenka – již několikrát se na poradách upozorňovalo na neutěšený stav u jedousovského kravína, stav se zhoršuje, je nějaký progres v jednání s majitelem firmy? Starosta přislíbil nachystat jednání na příští poradu, bylo by vhodné, aby firma pozemek na svoje náklady zaplotila.

J. Zelenka – jednání s projektantem ohledně koupaliště, projektant přislíbil návštěvu

J. Zelenka – dotaz na inventuru, která má dle plánu probíhat v lednu. Technik městyse uvedl, že zatím nejsou připraveny podklady k inventuře, měly by být k dispozici do konce týdne.

O. Urbanová – požádala o termín kontroly 4Q/2018 finančním výborem. Starosta předběžně přislíbil na druhou polovinu února.

M. Horák – u kontejnerů Na Hlásku odloženy nárazníky, prosí o umístění cedule s upozorněním na pokutu. Technik městyse přislíbil odklizení, cedule tam dříve byla, není účinná, navrhuje monitoring sběrných míst jako efektivnější řešení.

M. Horák – pochválil odpočinkové místo na horním Hlásku a dotázal se, zda bude prostor sekat obec? Starosta informoval, že sekání přislíbil p. Dostál.

M. Horák – informoval o jednání České společnosti pro údržbu na malém zámku čp. 5 dne 15. 2. 2019.

J. Kopecký – požádal o dokončení okapu na OÚ v Ledci. Bude dokončeno, objednat u p. Kratochvíla.

 

Ad 3 - Kontrola z EKO - KOM

Starosta informoval zastupitele o kontrole z EKO – KOM, která proběhla 13. 12. 2018 a týkala se odpadového hospodářství a vyúčtování odměn za třídění. Kontrole byl přítomen technik městyse, nebyly shledány závady.

 

Ad 4 - Záměr výstavby v lokalitě Z11 a Z12

Starosta představil záměr nového vlastníka celého pozemku (Liponova, a.s.) v Nádražní ulici pod zahradami (v místech, kde dříve provozovala farmu soukromá osoba. Jedná se o vybudování/zvětšení rybníku pro extenzivní chov ryb (vodní plocha 8900 m2) a výstavbu dvou objektů – penzionu pro 18 osob (5 pokojů) a většího rodinného domu, tenisových kurtů, parkoviště pro penzion a vjezdů. Liponova nabízí městysi odkup okrajové části pozemku a části podél zdi k zachování cesty a případnému vybudování chodníku. Zároveň starosta informoval o předchozí územní studii, která řešila využití pozemku za dřívějších vlastníků k bydlení.  Studie byla ještě minulým zastupitelstvem zrušena, stávající nový návrh není v rozporu s územním plánem. Zastupitelé se po diskuzi shodli, že tento návrh posunou do další fáze.

 

Ad 5 - Pošta Partner

Starosta shrnul vyjádření České pošty a nově i ředitele východočeské divize, že Česká pošta nemá zájem na jednání ohledně úpravy podmínek (věcného břemene) uvedených v návrhu kupní smlouvy na budovu české pošty čp. 138. F. Peml upozornil, že v médiích nyní proběhla informace, že ČP mění strategii ohledně rušení poboček, což potvrdili i další zastupitelé. Zastupitelé se shodli, že zájem zachovat provoz pošty v Cholticích trvá, jednání s ČP zůstává otevřené, vyčká se na vývoj situace s rušením poboček ČP.

 

Ad 6 - Žádost o využívání prostor DPS ke cvičení jógy

Starosta informoval, že 12. 12. 2018 obdržel žádost paní ..... o užívání nebytových prostor v DPS čp. 160 (společenská místnost v suterénu) ke cvičení jógy v pondělí od 9 do 10 hodin a ve čtvrtek od 18 do 19h. Prostor je již nyní využíván ke cvičení taj-či a ke cvičení seniorek. Časově by se jednotlivé skupiny nekryly. Zastupitelé vyjádřili souhlas, bude připravena dohoda o užívání nebytových prostor v ceně 50Kč/hod užívání.

 

Ad 7 - Žádost o proplacení nákladů na elektropřípojku

7. 1. 2019 byla doručena žádost ...... (pozemek v ul. U Školy) o proplacení nákladů na elektropřípojku ve výši 12 500 Kč. Starosta informoval, že pozemek p. .... byl prodán za cenu zasíťovaného pozemku s příslibem zřízení všech přípojek. Žádosti bude vyhověno.

Zároveň starosta promítl územní studii pro celou lokalitu – je zde ještě 5 nezasíťovaných parcel ve vlastnictví městyse a další v soukromém vlastnictví.

 

Ad 8 - Záležitost vjezdu do hasičské zbrojnice

Starosta informoval, že po místním šetření 5. 12. 2018, jehož výsledek už byl předmětem diskuze na zasedání zastupitelstva 10. 12.2018, následovala v prvním lednovém týdnu obhlídka místa statikem společně se starostou a technikem městyse. Statik byl doporučen projektanty, se kterými městys spolupracuje. Statik na místě provedl prohlídku místa, hasičské Tatry, fotodokumentaci, navštívil i oba dotčené domy. Nyní se čeká na zprávu s posouzením důvodu prasklin a výpočtem zatížení od Tatry. K záležitosti se vyjádřila i JUDr. Vorlová – domnívá se, že záležitost lze řešit dohodou, nikoli soudním sporem, doporučuje odborné posouzení a následně provedení vhodného stavebně-technického řešení.

O. Urbanová se zeptala, zda byl tento statik odsouhlasen i s vlastníky obou domů, p. ...... a p. ........ Technik městyse odpověděl, že při místním šetření bylo domluveno, že statika zajistí městys.

V. Fižová připomněla, že stále neviděla zprávu stavebního výboru, která měla být přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva. Starosta přislíbil zaslání. Dále se V. Fižová zeptala, proč nebyli k obhlídce statikem přizváni p. ..... a p. ....... Technik městyse odpověděl, že nebylo třeba a že shodou okolností byl p. ...... doma a statika pozval i do svého domu, aby mohl praskliny prohlédnout. Starostou bylo přislíbeno, že k dalším jednáním již budou vlastníci obou domů přizváni.

 

Ad 9 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemku p. č. 952/1, 645/5 a 629/13 v k. ú. Choltice

Starosta seznámil zastupitele s potřebou zřídit věcné břemeno na obecních pozemcích pro el. kabel. Jedná se o přípojku k parcelám u ČOV. Kabel bude veden v trase starého kabelu a nebude zasahovat pod komunikaci.

 

Ad 10 - Žádost o prodej pozemku p. č. 961/15 v k. ú. Choltice

Starosta informoval o žádosti paní ....... o koupi pozemku č. 961/15 o výměře 11 m2, který navazuje na její pozemky 71/2 a 961/14. Jedná se o část bývalého náhonu ke mlýnu, většina těchto pozemků již byla v minulosti odprodána a připojena k přilehlým zahradám jednotlivých vlastníků. Zbývá ještě právě pozemek p. č. 961/15 a p. č. 961/5.

Prodej pozemku č. 961/15 byl zastupiteli předběžně odsouhlasen za cenu 80 Kč/m2 plus poplatek 1000 Kč za vklad do katastru. Kupní smlouvu připraví kupující. Záměr prodeje bude zveřejněn.

 

Ad 11 - Žádost o prodej pozemku p. č. 954/10 v k. ú. Choltice

Starosta informoval o žádosti manželů ........o koupi pozemku č. 954/10 o výměře 118 m2, který navazuje na jejich pozemky č. 1018 a č. 139/3 v Jedousovské ulici. Prodej pozemku byl zastupiteli předběžně odsouhlasen za cenu 80 Kč/m2 plus režijní náklady. Záměr prodeje bude zveřejněn.

 

Ad 12 - Žádost o prodej pozemku p. č. 763/3, 763/58, 763/59 a 763/60 v k. ú. Choltice

Starosta informoval o zhotovení geometrického plánu pro pozemek městyse mezi zahradami domů v Hellichově ulici a novou výstavbou řadových domů M. Čermáka v Okružní ulici. Majitelé domů v Hellichově ulici (...............) o odkoupení příslušné části pozemku zažádali v r. 2017.  Prodej příslušných částí pozemku byl zastupiteli předběžně odsouhlasen za cenu 80 Kč/m2 plus poměrná část režijních nákladů. Záměr prodeje bude zveřejněn.

 

Ad 13 - Žádost o prodej pozemku p.č. 71/2 v k. ú. Ledec

Starosta informoval o žádosti firmy Dipa, s.r.o. (vrakoviště v Cihelně) o koupi pozemku č. 71/2 o výměře 11 m2, který leží pod hlavní budovou firmy. Jedná se narovnání dlouhodobě nedořešených právních vztahů, pozemky pod firmou leží částečně v k. ú. Svojšice a částečně v k. ú. Ledec a vlastníkem jednoho z nich je městys. Prodej pozemku byl zastupiteli předběžně odsouhlasen za cenu 100 Kč/m2 plus režijní náklady. Záměr prodeje bude zveřejněn.

 

 

Zapsala: Pavlína Korbelová


Vytvořeno: 20. 1. 2019
Poslední aktualizace: 20. 1. 2019 21:51
Autor: Tomáš Bolek