Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace z 1. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 31. 10. 2022

Informace z 1. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 31. 10. 2022

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

1. Program porady

2. Plán porad a zasedání a organizační záležitosti

3. Připomínky a podněty zastupitelů

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

5. Plán inventur na rok 2022

6. Audit hospodaření za rok 2022

7. Příprava rozpočtu na rok 2023

 

2. Plán porad a zasedání a organizační záležitosti

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

7.11.2022 - porada zastupitelů od 18:00, zasedací místnost úřadu (1. čtení rozpočtu)

8.11.2022 - finanční výbor (rozpočet, kontrola hospodaření)

14.11.2022 - porada zastupitelů od 18:00, zasedací místnost úřadu (2. čtení rozpočtu)

28.11.2022 - porada zastupitelů od 18:00, zasedací místnost úřadu

7.12.2022 - 2. zasedání zastupitelstva od 18:15, Zámecká restaurace

9.1.2023 - porada zastupitelů od 18:00, zasedací místnost úřadu

23.1.2023 - porada zastupitelů od 18:00, zasedací místnost úřadu

6.2.2023 - 3. zasedání zastupitelstva od 18:15, Zámecká restaurace

 

Zastupitelé se dohodli na organizaci porada a zasedání.

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

Bez připomínek.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Projednaná témata

 • Běžná údržba městyse - probíhá standardně, sekání travnatých ploch, sběr listí, úklid hřbitova, probíhají běžné úklidové práce apod.
 • Bezpečné a bezbariérové chodníky - stavba je zkolaudována, na dvou místech se dělají louže, je domluveno s dodavatelem stavby, že tyto závady odstraní.
 • Prostor před úřadem - je hotovo, lavičky budou ještě ukotveny a zabezpečeny proti krádeži. Probíhá oprava fasády, terén pod okny bude doplněn kačírkem, aby nedocházelo ke špinění fasády od dešťové vody.
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - předání staveniště proběhne 1.11.2022 a během několika dní budou práce zahájeny. Letos se plánuje vystavět hrubou stavbu. V plánu je také zpevněná plocha dvora, pravděpodobně beton. Hasičská jednotka bude po dobu rekonstrukce fungovat neomezeně, v garážích se přesune část materiálu a techniky. Financování bude probíhat ze dvou dotací a to z GŘHZS ve vý ši cca 1,7 mil. Kč a z Pardubického kraje ve vý ši 1,5 mil. Kč. Letošní část stavby proběhne z dotací. Konec stavby je naplánován na konec října 2023.
 • Rekonstrukce sportovních kabin - stavba probíhá zdárně, proběhlo zastřešení budovy a instalace oken. Kontrolní dny probíhají pravidelně. Stavba je prováděna podle schválené upravené dokumentace. Letos se předpokládá kolem 2 mil. Kč financování ze strany městyse. Slavoj má od městyse na stavbu dotaci ve výši 3,6 mil. K č. Stavba by měla být dokončena do dubna 2023, kdy se předpokládá zahájení rekonstrukce obou tělocvičen a areál, případně nové kabiny, budou moci být využívány pro školní tělocvik. Další informace podal za Slavoj Richard Peml. Sdělil, že přes zimní měsíce budou probíhat stavební práce uvnitř budovy. Je snahou dokončit stavební práce tak, aby kabiny mohly sloužit jak fotbalistům, tak škole již v dubnu. Je třeba však koordinovat s městysem stavební řešení bezbariérového vstupu od školy do areálu. Jedná se obecní pozemek. Dále je třeba přestavět plochu pod tribunou. Jedná se o náklady, se kterými se v žádosti o dotaci nepočítalo, a proto je městys žádán o finanční sou činnost. Rovněž je třeba upravit a rozšířit konstrukci tribuny, která však zasáhne na obecní pozemek. Slavoj dodá rozpočet na bezbariérový chodník, geodetický náčrtek záboru pozemků pod přístavbou tribuny a více informací k rozšíření dlážděné plochy pod tribunou. Rovněž bude informovat, zda bude žádat o dotaci z NSA na tyto vícepráce.
 • WC v Ledci - stavební firma začne v prosinci či v lednu. Rozpočet na stavbu bude dodán zhotovitelem.
 • Lávka a chodník v ul. U Pošty - PD je hotová. Stavba zahrnuje ocelovou lávku přes a nad Struhou o délce cca 90 metrů a chodník ze zámkové dlažby až k ulici Nádražní. Po odkontrolování bude požádáno o stavební povolení.
 • Rekonstrukce ulice Na Hlásku - PD se upravuje podle požadavků občanů. Po projednání ve stavebním výboru bude požádáno o vyjádření dotčených orgánů a poté bude požádáno o stavební povolení.
 • Prostor před školou - PD je dokončena, vyjadřují se dotčené orgány. Poté bude požádáno o stavební povolení.
 • Zázemí technických služeb v Jedousovské ul. - PD je z velké části dokončena, čeká se na povolení vrtu. Se sousední firmou se bude domlouvat spolupráce na zajištění přívodu elektřiny a využití septiku.
 • Rekonstrukce WC na zámku - práce na PD pokračují pomalu.
 • Rekonstrukce tělocvičen ZŠ - rekonstrukce začne 1. 4. 2023

Zastupitelé se je ště vrátili v diskusi k prostoru před úřadem. Část zastupitelů se přikláněla k pořízení laviček dle projektu, tj. kruhových kolem obou stromů (kovová konstrukce a dubové sedáky). Cena je v šak min. 150 tis. K č za jednu. Instalace stávajících 4 klasických laviček je provizorní. Bude zvažována i jiná konstrukce laviček. Jakmile bude finančně příznivější doba, budou lavičky pořízeny.

Do prostoru před pítko bude ještě umístěn zrestaurovaný mlýnský kámen. Po levé straně radnice jsou čtyři stojany na kola. Kola stačí o ně přít a k rámu uzamknout.

Rovněž bude připravováno automatické otevírání vstupních dveří do budovy radnice. I zde se jedná o finančně náročnou věc, která ale zjednoduší vstup do budovy. Příští týden budou nainstalovány vnitřní automatické prosklené dveře. Ve vstupním prostoru radnice bude tak vytvořeno zádveří, které omezí únik tepla z chodby a pomůže lépe organizovat vstup návštěvníků radnice.

 

5. Plán inventur na rok 2022

Zastupitelé se dohodli na členech inventarizační komise:

Pavel Vančura - předseda komise (zaměstnanec městyse)

Lenka Brožková - zastupitelka

Jakub Kopecký - zastupitel

Harmonogram inventarizace

 • 5.12.2022 - 6.1.2023 - osoby odpovědné za majetek provedou kontrolu svěřeného majetku.
 • 5.1.2023 - 16.1.2023 - inventurní komise jmenovaná starostou provede fyzickou inventuru majetku.
 • 16.1.2023 - 3.2.2023 - inventurní komise jmenovaná starostou provede dokladovou inventuru majetku
 • 4.2.2023 - předložení inventarizační zprávy.

 

6. Audit hospodaření za rok 2022

Dne 31.10.2022 proběhl díl čí audit hospodaření m ěstyse Choltice se závěrem, že nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření městyse. Audit provádí finanční odbor Pardubického kraje.

 

7. Příprava rozpočtu na rok 2023

Zastupitelé se seznámili s harmonogramem přípravy rozpočtu:

 • 7.11.2022 - první čtení rozpočtu - příjmy a provozní výdaje, návrh investičních výdajů,
 • 8.11.2022 - finanční výbor,
 • 14.11.2022 - druhé čtení rozpo čtu - úplný rozpo čet, rozpo čet Z Š a M Š, dotace pro spolky, poslední změny,
 • 21.11.2022 - zveřejnění rozpočtu na ÚD,
 • 7.12.2022 - schválení rozpočtu na zasedání zastupitelstva,
 • 31.12.2022 - zveřejnění schváleného rozpočtu.

 

Zapsal Tomáš Bolek

 

 

Datum vložení: 12. 11. 2022 8:25
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu