Navigace

Obsah

Informace z 10. porady zastupitelů konané 26.8.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali výpůjčku pozemku pro dětský koutek, záležitost Pošty Partner, pořízení pozemků pod Boží muka a další záležitosti.
Program jednání
 1. Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Výpůjčka části pozemku p.č. 181/7 v k.ú. Choltice, ul. Severní, pro účely dětského koutku
 4. Záležitost Pošty partner a pořízení budovy pošty
 5. Dohoda o uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple sv. Romedia
 6. Pořízení pozemku pod Boží muka (k Veselí)
 7. Záležitost cesty p.č. 907/1 k.ú. Choltice – výjezd do ul. Jedousovské
 8. Územní studie lokality Z5
 9. Oprava náhonu Chrtnického rybníka
 10. Program sportovních a kulturních akcí

 

Průběh jednání a závěry

 

Ad 1 - Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí

2.9. - Porada zastupitelů od 18:30

16.9. – Zasedání zastupitelstva 18:00

30.9. - Porada zastupitelů od 18:30

14.10. - Porada zastupitelů od 18:30

4.11. - Porada zastupitelů od 18:30 (první čtení rozpočtu)

11.11. - Porada zastupitelů od 18:30 (druhé čtení rozpočtu)

18.11. - Porada zastupitelů od 18:30 (poslední čtení rozpočtu)

2.12. - Porada zastupitelů od 18:30

9.12. - Zasedání zastupitelstva 18:00

 

Ad 2 - Připomínky zastupitelů

 • Hor – požádat majitele pozemku (býv. eko farma) o posekání lebedy. Bol – bude s majitelem projednáno.
 • Pem – informoval o nákaze Herpes viru na rybnících v našem okolí. Naše rybníky zasaženy nejsou.
 • Kor – byla požádána majitelem domu čp. 18 v Lipoltické ul. o řešení problému s přejížděním obrubníku nákladními vozy, které způsobují otřesy jeho domu. BOL informoval, že už s majitelem věc projednal a řešením by mohlo být umístění viditelných „překážek“ na trávníku nad obrubníky. Vzhledem k tomu, že se jedná o silnici III. třídy, je třeba úpravu projednat na odboru dopravy MěÚ Přelouč.
 • Zel – informoval o častém nepořádku po partě mladých u „zámecké jeskyně“ a jinde v parku. Proběhla diskuse o možnosti instalace fotopasti či kamerového systému a četnějším dohledu obecní stráže. Bude dále řešeno.

 

Ad 3 - Výpůjčka části pozemku p.č. 181/7 v k.ú. Choltice, ul. Severní, pro účely dětského koutku

Městys obdržel žádost majitelky RD ze Severní ul. o prodloužení smlouvy o výpůjčce části obecního pozemku. Obecní pozemek byl před 10 lety vypůjčen pro účely zřízení dětského koutku na náklady občanů bydlících v této lokalitě a s tím, že občané vlastními silami zajistí údržbu pozemku a herních prvků. Vzhledem k neutěšenému stavu prvků i pozemku má část zastupitelů pochybnosti o účelnosti existence tohoto dětského koutku. Zastupitelé se do další porady osobně seznámí se stavem a poté bude další postup zvážen.

 

Ad 4 - Záležitost Pošty partner a pořízení budovy pošty

Pavel Vančura podal informaci o jednání, kterého se zúčastnil spolu s naší právničkou JUDr. Vorlovou a hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým (mimo jiné člen dozorčí rady ČP) a zástupci GŘ České pošty, s.p.  dne 30. 7. 2019 v Praze na GŘ České pošty.  Na jednání zástupci městyse prezentovali trvající zájem na zachování pobočky pošty v Cholticích a zájem městyse na koupi budovy pobočky a provozování Pošty partner. Zároveň znovu prezentovali výhrady k podmínkám kupní smlouvy na budovu, protože jsou pro městys nevýhodné z hlediska jejího možného využívání. Ze strany České pošty byl vysloven příslib, že podmínky kupní smlouvy budou upraveny. Bude to však nějakou dobu trvat a prodej budovy se tedy letos nestihne uskutečnit. Jednání s Českou poštou budou dále pokračovat.

 

Ad 5 - Dohoda o uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple sv. Romedia

Dohoda o uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple sv. Romedia je podepsána z obou stran a ŘK církev podala na NPÚ žádost o přepis vlastníka z církve na městys Choltice. Tím by měla skončit dlouholetá anabáze s uznáním vlastnického práva majetku městyse.

 

Ad 6 - Pořízení pozemku pod Boží muka (k Veselí)

Městys Choltice, ve spolupráci a za finančního přispění nadace Adopce památek, zrestauroval v roce 2018 Boží muka u silnice k Veselí. Stavba však leží částečně na pozemku Pardubického kraje a částečně na soukromém pozemku. Městys nechal vyhotovit geometrický plán a předjednal s oběma vlastníky odkoupení pozemků. S Pardubickým krajem se bude jednat o bezúplatný převod 1 m2 a se soukromým vlastníkem bude převod pozemku o výměře 2 m2 úplatný za cenu 50 Kč za m2. Oba záměry budou schvalovány na zasedání zastupitelstva dne 16. 9. 2019.

 

Ad 7 - Záležitost cesty p.č. 907/1 k.ú. Choltice – výjezd do ul. Jedousovské

Vlastník pozemku p.č. 183/3 – v Jedousovské ulici informoval městys o svém záměru zaplotit si tento pozemek a využít ho pro parkovaní svých vozidel. Z tohoto důvodu se zúží stávající cesta na cca 3 m a nebude možné ji používat pro velkou zemědělskou techniku. Průjezd menších vozidel zůstane zachován. Starosta informoval o této skutečnosti dotčené zemědělce. Dále proběhlo jednání s vlastníkem přilehlého pozemku p.č. 142/1 o možnosti odprodat městysi část pozemku k rozšíření cesty. Jednání nebylo úspěšné.

 

Ad 8 - Územní studie lokality Z5

Vlastník pozemků v Jedousovské ul. p.č. 188/16, 17 a 18 pozemky prodává ke stavbě RD. Vzhledem ke skutečnosti, že v této lokalitě je územním plánem dána povinnost mít územní studii, zadá městys na tyto pozemky zhotovení jednoduché územní studie, aby výstavba domů byla z urbanistického hlediska regulována.

 

Ad 9 – Oprava náhonu Chrtnického rybníka

Obec Chrtníky, jako vlastník pozemků, požádala městys Choltice, který je správcem náhonu Chrtnického rybníka, o jeho částečnou revitalizaci a opravu stavidla. Současně byla městysi předána dokumentace pro ohlášení stavby, kterou si obec Chrtníky již nechala zpracovat. Zastupitelé se shodli, že nejdříve proběhne místní šetření, na kterém se seznámí s možným rozsahem prací, poté se žádost projedná a případně zařadí do harmonogramu akcí na rok 2020 či následující.

 

Ad 10 - Program sportovních a kulturních akcí

Zastupitelé kladně zhodnotili uplynulé akce: 6. 7. 2019 – Vernisáž výstavy Němcová – Hellich včetně komentovaných prohlídek výstavy kurátorem panem Jiřím Ehlem, 24. 8. 2019 – Pivní slavnosti.

Nejbližší akce: 30. 8. 2019 – Rozloučení s prázdninami, 7. 9. 2019 – Choltický deštník, 14. 9. 2019 – Burčákové slavnosti, 28. 9. 2019 – Choltické podzimní slavnosti, 9. 11. 2019 – Výlov Chrtnického rybníka.

 

 

Zapsal: Tomáš Bolek

 

 


Vytvořeno: 5. 9. 2019
Poslední aktualizace: 5. 9. 2019 14:35
Autor: Tomáš Bolek