Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Webové stránky se upravují. 

Informace z 10. porady zastupitelů konané 30. 8. 2021

Informace z 10. porady zastupitelů konané 30. 8. 2021

.

Informace z 10. porady zastupitelů konané 30. 8. 2021

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky a podněty zastupitelů
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Realizace Rekonstrukce polní cesty C9 (k jedousovskému hřbitovu) a protipovodňového opatření OP1 se zelení KZ4 (Severní ulice) v k. ú. Choltice
 1. Nový návrh územní studie lokality Z11-Z12
 1. Úprava ceníku městyse Choltice
 1. Dodatek č. 2/2021 ke smlouvě o odvozu odpadu v městysi Choltice
 1. Smlouva o poskytování služby využití sběrného dvora SOP a.s. v Přelouči
 1. Žádosti o dotace
 1. Změny v oceňování náhrad za věcná břemena
 1. Nové obecně závazné vyhlášky
 1. Informace o organizaci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání.

30.8.2021 - porada zastupitelů

6.9.2021 - porada zastupitelů (13.9.2021 zrušeno)

20.9.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00

4.10.2021 - porada zastupitelů

18.10.2021 - porada zastupitelů

1.11.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

J. Zelenka - zeptal se na záměr realizace workoutového hřiště. Starosta odpověděl, že tento záměr je třeba odložit na další volební období. Jako vhodný prostor je zatím uvažován prostor mezi sportovním areálem a tenisovými kurty. Do obory tyto prvky nelze umístit.

F. Peml - zeptal se na realizaci sbírky pro Pánov. Starosta odpověděl, že sbírka byla odeslána Hodonínu pro místní část Pánov a dar městyse byl odeslán na účet humanitární organizace ADRA. Vše podle rozhodnutí zastupitelstva.

P. Korbelová - zeptala se na skvrnu na chodníku na křižovatce Jedousovská - Lipoltická. Starosta odpověděl, že se na místě stala dopravní nehoda a uniklý olej byl ošetřen absorbční látkou. Současně se staly nehody i na mostku u zámku, kde došlo k vylomení ochranného sloupku a dvě auta najela na ulomený trn a prorazila si celkem 4 pneumatiky. Sloupek byl druhý den opraven SÚS Pardubického kraje.

M. Horák - upozornil na častý nepořádek kolem kontejnerů v ul. Na Hlásku. Je třeba stále občanům vysvětlovat, že mimo kontejnery se nesmí nic odkládat.

Jsou plné kontejnery na oděv. K tomu starosta uvedl, že svozová firma již více oděvů nechce odebírat.

Občané musí oděvy prostě odložit do směsného kontejneru.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

P. Vančura informoval:

 • probíhá sekání veřejných prostor
 • je připraveno stání pro kola za úřadem
 • postavilo se nové hnízdo na sběrné nádoby u zámku
 • probíhá stavba plotu u budovy technických služeb
 • proběhla oprava střecha nad čp. 160 (zatékalo)

 

Ing. Horák informoval:

 • Revitalizace Podrybníčků a Marešáku - probíhá odbahňování, zpevňování hrází. Vše jde podle plánu.
 • Bezbariérové a bezpečné chodníky - probíhá výběr TDI a bude se připravovat zadávací dokumentace na dodavatele stavby.
 • Lávka v ul. U Pošty - pokračují jednání s projektantem a ostatními dodavateli dílčích částí projektu.
 • Pokračuje jednání s možným projektantem rekonstrukce budovy technických služeb.
 • Byl dokončen nátěr zvonice

 

Výběrová komise na výběr TDI pro Bezbar. chodníky se sejde v úterý 31. 8. 2021.

 

5. Realizace Rekonstrukce polní cesty C9 (k jedousovskému hřbitovu) a protipovodňového opatření OP1 se zelení KZ4 (Severní ulice) v k.ú. Choltice

Zastupitelé znovu projednali podmínky realizace cesty C9 a protipovodňového opatření v Severní ulici. Starosta informoval, že SPÚ předal v červnu městysi projektovou dokumentaci na protipovodňové opatření (příkop se zelení) v Severní ulici a zatrubnění odpadu odvádějící dešťovou vodu do dešťové kanalizace v ul. Severní. Na základě předchozích jednání bude městys financovat stavbu zatrubnění odpadu do kanalizace v Severní ulici.

SPÚ dále předal městysi projektovou dokumentaci na Rekonstrukce polní cesty C9 - cesta od Kvartýru k jedousovskému hřbitovu, kterou bude financovat SPÚ.

Městys a SPÚ by měly podepsat Smlouvu o společném zadávání zakázky malého rozsahu na akci:

 • protipovodňové opatření - příkop se zelení - v Severní ulici (financuje SPÚ).
 • zatrubnění odpadu odvádějící dešťovou vodu do dešťové kanalizace v ul. Severní (financuje městys).

Účelem společného postupu je vybrat jednu firmu, která zhotoví obě stavby v požadované kvalitě a současně. Městys bude mít právo nominovat jednoho člena do výběrové komise a také do výběrového řízení navrhnout stavební firmu na realizaci díla.

Další smlouva s SPÚ se týká souhlasu s realizací výše uvedených staveb na pozemcích městyse. Jedná se o Smlouvu č. 1/2021 o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru Rekonstrukce polní cesty C9 - cesta od Kvartýru k jedousovskému hřbitovu a protipovodňové opatření OP1 - příkop se zelení KZ4 - v Severní ulici.

Zastupitelé se shodli, že je možné smlouvy projednat a schválit na zasedání 20.9.2021.

 

6. Nový návrh územní studie lokality Z11-Z12

Majitel společnosti Liponova a.s. Ing. Václav Stárek seznámil zastupitele s novým návrhem územní studie pro lokalitu Z11-Z12 v Cholticích za zahradami. Firma Liponova je vlastníkem všech pozemků.

V této lokalitě by mělo vzniknout 12 parcel pro rodinné domy, dětské hřiště a malé školící centrum pro agroturistiku (5 pokojů). Měla by proběhnout revitalizace stávajícího rybníčku a vybudování naučné přírodní stezky pro veřejnost. Investor vybuduje všechnu infrastrukturu, včetně dětského hřiště. Vše bude následně nabídnuto obci k převzetí.

Zastupitelstvo by mělo nový návrh ÚS schvalovat na svém nejbližším zasedání.

Zastupitelé se shodli, že záměr je akceptovatelný, je v souladu s územním plánem. Následně bude třeba doladit způsob odkanalizování a název lokality.

 

7. Úprava ceníků městyse Choltice

Odloženo na další poradu.

 

8. Dodatek č. 2/2021 ke smlouvě o odvozu odpadu v městysi Choltice

Dodatek smlouvy řeší navýšení počtu nádob na kovové obaly na 6 ks.

 

9. Smlouva o poskytování služby využití sběrného dvora SOP a.s. v Přelouči

Smlouva řeší poskytování služby sběrného dvora v SOP a.s. v Přelouči. Občané Choltic a majitelé nemovitostí mají od 1.9.2021 možnost odkládat do svěrného dvora nebezpečný, velkoobjemový a další odpad z domácností. Touto službou bude nahrazen mobilní svoz, který naposled bude realizován v říjnu 2021.

Odpad se odevzdává pouze po předložení občanského průkazu. Nelze odevzdávat pneumatiky a azbest.

Stavební suť bude odebírána pouze za poplatek.

 

10. Žádosti o dotace

Starosta seznámil s došlými žádostmi o dotaci:

 • Linka Bezpečí - žádají o 7 500 Kč.
 • Hospic Anežky České - letos ani vloni neposkytovali službu žádnému našemu občanovi. Výši příspěvku v žádosti neuvedli.

Zastupitelé v rámci diskuse vyjádřili rozdílné postoje k poskytnutí dotací. Konečné stanovisko městyse se rozhodne na zasedání zastupitelstva 20.9.2021.

 

11. Změny v oceňování náhrad za věcná břemena

Nová vyhláška o oceňování řeší také náhrady za věcná břemena. Obce by měly akceptovat ceny ve vyhlášce (jsou podstatně menší, než ceny v naší směrnici) nebo se na každé ocenění VB bude zadávat znalecký posudek, podle kterého se stanoví cena. V případě nesouhlasu s cenou dle znaleckého posudku může být pozemek vyvlastněn. ČEZ navrhuje min. cenu ve výši 2 000 Kč za VB.

Zastupitelé se shodli na dalším jednání o podmínkách ocenění VB.

 

12. Nové obecně závazné vyhlášky

Zastupitelé projednali nové znění OZV, které nebyly v roce 2020 akceptovány MV ČR. Městys by měl zrušit OZV o veřejném pořádku a nahradit ji dvěma novými vyhláškami a to na regulaci hlučných činností a omezení pyrotechnických činností. Omezení zůstává v mezích stávající vyhlášky. Ostatní regulace uvedené ve stávají vyhlášce jsou řešeny jinými zákony a nelze je upravovat v obecní vyhlášce.

Mění se OZV Požární řád a OZV o volném pohybu psů, kde došlo ke změně označení pozemku v Severní ulici, na kterém je volný pohyb psů umožněn.

 

 • OZV č. 1/2021 o regulaci hlučných činností,
 • OZV č. 2/2021 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky,
 • OZV č. 3/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Choltice,
 • Směrnice Požární řád,
 • OZV č. 4/2021, kterou se ruší OZV č. 1/2009 o veřejném pořádku a čistotě obce,  OZV č. 5/2021, kterou se ruší OZV č. 1/2010, Požární řád.

 

Vyhlášky budou schvalovány na zasedání zastupitelstva 20.9.2021.

Další nové vyhlášky budou o poplatku za odpady a poplatku za využívání veřejného prostranství. Budou projednány na dalším zasedání.

o zrušení OZV požární řád

 

13. Informace o organizaci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta informoval o organizaci voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR v Cholticích.

 • volební místnost bude opět v budově Úřadu městyse, v přízemí, dveře č. 11 - Knihovna městyse Choltice
 • volit se bude v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00
 • dodání hlasovacích lístků občanům proběhne od pátku 1.10.2021 do úterý 5.10.2021
 • vydávání voličských průkazů je možné od 23.9.2021 do 6.10.2021
 • voliči, kteří se ze závažných důvodů nemohou osobně dostavit do volební místnosti, mohou požádat o hlasování do přenosné volební urny na telefonu 466 972 200 do 14:00 pátku 8.10. 2021.
 • drive-in hlasování

Zapisovatelkou okrskové volební komise byla starostou jmenována Kateřina Krouželouvá.

 

Tomáš Bolek, starosta

 

Datum vložení: 12. 9. 2021 12:28
Datum poslední aktualizace: 12. 9. 2021 12:36
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Choltické podzimní slavnosti 2021

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště