Navigace

Obsah

Informace z 10. porady zastupitelů v roce 2018 konané 3.9.2018

Typ: ostatní
radniceZastupitelé se věnovali záležitostem, které se budou projednávat na zasedání zastupitelstva. Mimo jiné provozováním Pošty Partner, organizací komunálních voleb v Cholticích, prodejemi a koupí pozemků, OZV o volném pobíhání psů a dalšími záležitostmi.

Informace z porady starosty se zastupiteli městyse Choltice

 

Program jednání:
 1. Plán porad a zasedání
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Informace o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích
 4. Záležitost provozování Pošty Partner - smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.
 5. Oslavy 100. výročí vzniku Československa – program
 6. Organizace komunálních voleb v Cholticích
 7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Choltice Spolku Deštník
 8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na opravy chodníků
 9. Změna č. 1 územního plánu - vyjádření vlastníka
 10. Koupě pozemku p.č. 767/39 v k.ú. Choltice
 11. Prodej pozemku p.č. 887/6 v kú. Choltice
 12. Prodej pozemku p.č. 1015 a 1016 v kú. Choltice
 13. Pacht pozemku p.č. 2027 v k.ú. Choltice
 14. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016191/VB1 „Choltice,725/41 – knn – L.Colombo Sršňová
 15. Návrh řešení dopravní situace na nám. Sv. Trojice
 16. Lesní hospodářský plán
 17. Úprava dopravního značení v ulici Severní
 18. Odpočinkové místo Na Hlásku
 19. Bylinkový minipark
 20. Návštěva z Litultovic, okres Opava (patří pod ně místní část Choltice)
 21. OZV č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
 22. Kulturní a sportovní akce

 

Průběh jednání a závěry:

 

Ad. 1 - Plán porad a zasedání

17.9.2018 – porada zastupitelů

24.9.2018 – 5. zasedání zastupitelstva

 

Add 2 Připomínky zastupitelů

Ing. Fižová – hrob ruských zajatců na hřbitově – po domluvě s technikem městyse je navrhováno, že by bylo nejlepší nechat udělat nový žulový náhrobek s původním obrysem a původním nápisem (oprava stávajícího pomníku dle odborníků není jednoduchá či spíše nemožná) – zastupitelé souhlasili.

Ing. Málek – do doby než bude vyrobena nová deska, se nabídl, že stávající pomník částečně opraví – náklady maximálně do tisíce korun – zastupitelé souhlasili

Olga Urbanová poukázala na nevhodně zaparkované rozbité auto na náměstí, starosta odpověděl, že s majitelem bylo jednáno, vůz se chystá opravit a dále používat.

 

Add 3 Informace o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích

Starosta seznámil s dokončením a převzetím stavby ulice U Obory – II. část směrem k zámku – hodnota 1 074 tisíc Kč, vícepráce byly 120 tisíc Kč, méněpráce byly 274 tisíc Kč, stavba je připravena ke kolaudaci; v týdnu od 10. 9. by měla být zahájena akce výměny oken na budově úřadu a v místní části Ledec by měly být zahájeny práce na budově „úřadu“ (výměna střešní krytiny a okna)

           

Add 4 Záležitosti provozování Pošty Partner – smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.

Starosta informoval, že se jedná o vzorovou smlouvu pro Poštu Partner. Zastupitelé ke smlouvě neměli připomínek. Ke koupi budovy pošty - doposud městys neobdržel znalecký posudek na cenu budovy, nevíme tedy kupní cenu a další podmínky koupě. Starosta přislíbil rozeslat mailem, jakmile vše obdrží.

 

Add 5 Oslavy 100. výročí vzniku Československa – program 

Starosta seznámil zastupitele s průběhem vernisáže výstavy ke stému výročí republiky, která se konala v neděli 2.9.2018 od 14:00 na malém zámku za velmi pěkné účasti veřejnosti a hostů. Informoval, že na výstavě je spousta zajímavých dokumentů a doporučil zastupitelům její návštěvu. Dále seznámil zastupitele s návrhem programu 28. října – z náměstí sv. Trojice půjde průvod složený ze zástupců jednotlivých složek a představitelů městyse za doprovodu hudby Václava Čermáka na hřbitov k pomníku padlých v první světové válce, kde budou položeny věnce, zazní hymna a projevy.

 

Add 6 Organizace komunálních voleb

Starosta seznámil zastupitele s organizací voleb – volební místnost bude opět v knihovně městyse, zapisovatelkou byla jmenována Ing. Lucie Koláčná, do středy 5. 9. mají jednotlivé strany a uskupení možnost jmenovat si svého zástupce do okrskové volební komise – do celkového počtu šesti byla ještě za městys do komise jmenována Hana Kolářová.

 

Add 7 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Spolku Deštník

Starosta konstatoval, že již dříve zastupitelé souhlasili s příspěvkem spolku ve výši 10 tisíc Kč – na zasedání zastupitelstva bude proto schválena veřejnoprávní smlouva.

 

Add 8 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na opravy chodníků

Pardubický kraj nejprve dotaci odmítl poskytnout, nově poskytl dotaci ve výši 100 tisíc Kč na opravy chodníků, na zasedání zastupitelstva bude schválena veřejnoprávní smlouva.

 

Add 9 Změna č. 1 územního plánu – vyjádření vlastníka

Starosta přečetl nesouhlasné stanoviska vlastníka pozemku v zóně Z23 s jeho změnou z průmyslové na zemědělskou, čímž došlo dle jeho vyjádření k výraznému snížení hodnoty pozemku. Ve svém stanovisku navrhuje městysi řešení směny pozemků, a to jeho pozemek za pozemek v blízkosti benzínové čerpací stanice u Cyklosu, kde je prostor určen pro průmyslovou výstavbu – zastupitelé v diskuzi souhlasili s tímto řešením v těchto variantách – směna pozemků metr za metr a doplacení rozdílu (navrhovatel vlastní menší pozemek než městys), případně doplnění dalším pozemkem navrhovatele a doplacení zbytku metrů navrhovatelem, a to 200 Kč za m².

 

Add 10 Koupě pozemku p.č. 767/39 v k.ú. Choltice

Jedná se o pozemek o výměře 211 m² v ul. Lipoltická, u výjezdu na Lipoltice. Městys odkoupí celý pozemek za 2000 Kč. V budoucnu je na něm počítáno s chodníkem.

 

Add 11 Prodej pozemku p.č. 887/6 v k.ú. Choltice

Jde o narovnání stavu, kdy část obecního pozemku je zaplocena soukromým vlastníkem – jde o 9 m² - městys pozemek prodá za 80 Kč za m² a náklady na režii. Bude zveřejněno na úřední desce.

 

Add 12 Prodej pozemku p.č. 1015 a 1016 v k.ú. Choltice

Opět se jedná o narovnání stavu, kdy část obecního pozemku je zaplocena soukromým vlastníkem – jedná se o pozemky u hasičské zbrojnice v celkové výměře 21 m² - městys pozemky prodá za 80 Kč za m² a režijní náklady spojené s prodejem. Bude zveřejněno na úřední desce.

 

Add 13 Pacht pozemku p.č.2027 v k.ú. Choltice

Městys Choltice vlastní travnatý pozemek o výměře 2 605 m2 u obce Jeníkovice. Pozemek užívá Agro Jeníkovice, které projevilo zájem o jeho další užívání. Bude zveřejněno na úřední desce.

 

Add 14 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016191/VBI „Choltice,725/41 – knn – L. Colombo Sršňová“

Jedná se o 4 přípojky elektřiny k nemovitostem Na Hlásku. Městys za VB získá 1 000 Kč, bude projednáno na zasedání zastupitelstva městyse.

 

Add 15 Návrh řešení dopravní situace na nám. sv. Trojice

Starosta zastupitelům představil první návrh řešení dopravní situace na náměstí sv. Trojice. Zastupitelům se příliš návrh nezamlouval, především pro přesunutí autobusové zastávky k cukrárně Andělka, navíc toto přesunutí neřeší situaci, kdy tu autobusy na sebe čekají. Nakonec se zastupitelé dohodli, že další práce na tomto projektu zastaví a souhlasili s návrhem Ing. Horáka pokusit se tuto situaci vyřešit s řešením dopravní situace u školy (přesunout zastávku autobusu ke škole i s ohledem na to, že v budoucnu dojde k posunu zastávek autobusů u hřbitova blíže ke středu městečka).

 

Add 16 Lesní hospodářský plán

Lesní hospodářský plán pro městys zpracuje firma Lesprojekt, která zpracovávala i minulý plán – firma nabízí vyhotovit plán za 510 Kč za hektar bez DPH (celková hodnota plánu by tak byla 38 945 Kč vč. DPH– obora má 63,11 ha) – hospodářský plán by byl vyhotoven opět na 10 let – zastupitelé souhlasili.

 

Add 17 Úprava dopravního značení v ulici Severní

Starosta seznámil zastupitele se stížností obyvatelky Severní ulice na nesprávné parkování v této ulici. Dopravní policie doporučila doplnění značení o značku zákaz stání. Městys, jako vlastník komunikace, zrealizuje doplnění značky během září.

 

Add 18 Odpočinkové místo na Hlásku

Jedná se o společný projekt městyse spolu s obcí Svinčany – každý účastník vybuduje odpočinkové místo u spojovací silnice mezi Cholticemi a Svinčany (u prostředního Hlásku) – místo musí obsahovat prvky fit centra – městys bude mít na místě pohyblivou kladinu, šikmé žebřiny a kryté sezení a vysadí tu strom (dotace ve výši 100 tisíc Kč + spoluúčast). Zastupitelé se shodli na pojmenování tohoto místa na „Odpočinkové místo na Horním Hlásku“.

 

Add 19 Bylinkový minipark

Městys má možnost požádat o dotaci z MAS Železnohorsko na úpravu zeleně. Zahradnice navrhly podat žádost na bylinkovou zahradu a upravit tak prostor uvnitř areálu zdravotního střediska. Při úspěchu žádosti by dotace byla příští rok, úpravy by se prováděly až po provedení úprav prostor ordinace praktického lékaře.

 

Add 20 Návštěva z Litultovic, okres Opava (patří pod ně místní část Choltice)

Starosta informoval o jednání se starostou městyse Litultovice, pod který spadá místní část Choltice, a zájmem jeho občanů o návštěvu našeho městečka. Návštěva přijede 28. září na naše Podzimní slavnosti – projdou si oboru spolu se zahradnicí Ing. Koláčnou, navštíví kapli sv. Romedia a zámek, budou mít zajištěný oběd v Zámecké restauraci a odpoledne navštíví rozhlednu Barborku. Starosta pozval zastupitele k účasti na tomto setkání.

 

Add 21 OZV č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Ministerstvo vnitra mělo výhrady k této vyhlášce. Zpřesní se místo volného pobíhání psů, vypustí se ustanovení, která jsou součástí zákona o přestupcích a vyhláška se zaktualizuje podle současné legislativy. Vyhláška bude projednána na zasedání zastupitelstva městyse.

 

Add 22 Kulturní a sportovní akce

Zastupitelé pojednali tyto akce:

8. 9. hasičské závody, turnaj malých tenistů, Choltický deštník

6. 10. Choltický zlaťák, koncert Choltického mládí

 

1. 9. navštívil Choltice Konstantin Thun, jeden z potomků rodu, s celou rodinou. Prošel si zámek, byl velmi překvapen a potěšen jeho stavem, poděkoval městysi za péči. Věnoval také dar ve výši 200 euro. 

 

Zapsala: Vendula Fižová

 

 


Příloha

Vytvořeno: 16. 9. 2018
Poslední aktualizace: 19. 9. 2018 09:35
Autor: Úřad městyse