Navigace

Obsah

Informace z 11. porady zastupitelů konané 2.9.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali výpůjčku pozemku pro účely dětského koutku, rozpočtová opatření, studii na stavební úpravy plochy před školou, záměr zasíťování lokality Choltice západ a další obecní záležitosti.
Program jednání
 1. Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Výpůjčka části pozemku p.č. 181/7 v k.ú. Choltice, ul. Severní, pro účely dětského koutku
 4. Zpráva stavebního výboru č. 3/2019 a údržba městyse
 5. Zpráva finančního výboru č. 3/2019
 6. Rozpočtové opatření č. 6/2019, 7/2019, 8/2019 a č. 9/2019
 7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro JSDH
 8. OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 9. Pořízení komunální techniky
 10. Záležitost vjezdu do hasičské zbrojnice
 11. Návrh studie Úprava plochy před školou
 12. Směrnice pro prodej pozemků
 13. Zasíťování lokality Z1 – Choltice západ
 14. Restaurování Božích muk ke Svinčanům
 15. Program sportovních a kulturních akcí

 

Průběh jednání a závěry

 

Ad 1 - Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí

16.9. – Zasedání zastupitelstva 18:00 - hospůdka Na Hřišti

30.9. - Porada zastupitelů od 18:30

14.10. - Porada zastupitelů od 18:30

4.11. - Porada zastupitelů od 18:30 (první čtení rozpočtu)

11.11. - Porada zastupitelů od 18:30 (druhé čtení rozpočtu)

18.11. - Porada zastupitelů od 18:30 (poslední čtení rozpočtu)

2.12. - Porada zastupitelů od 18:30

9.12. - Zasedání zastupitelstva 18:00

 

Ad 2 - Připomínky zastupitelů

Urb – navrhla doplnit, vyměnit či obnovit informační cedule s názvy ulic pro jejich neúplnost a opotřebovanost. Zastupitelé se shodli řešit celý informační systém komplexně v příštím roce.

Kor – informovala o ucpané kanalizační vpusti před domem čp. 24 a čp. 25. Van – bude řešeno.

 

Ad 3 - Výpůjčka části pozemku p.č. 181/7 v k.ú. Choltice, ul. Severní, pro účely dětského koutku

Část zastupitelů se byla podívat na dětský koutek v Severní ulici, který není ve správě městyse, ale místních občanů, a nyní se zvažuje o opětovném vypůjčení pozemku pro tento účel. Jeho stav je opravdu zanedbaný, některé prvky se jeví jako ne zcela bezpečné. Zastupitelé se shodli na termínu místního šetření za účasti občanů bydlících v této lokalitě a to ve středu 11. 9. 2019 od 16:30 na místě. Pozvánky budou dodány občanům do schránek. Další postup bude projednán na zasedání zastupitelstva 16. 9. 2019.

 

Ad 4 - Zpráva stavebního výboru č. 3/2019 a údržba městyse

Předseda stavebního výboru Ing. Horák seznámil se zprávou z jednání SV dne 21. 8. 2019 a s aktuálním stavem probíhajících stavebních akcí. Stavební výbor projednal akce: rekonstrukce zdravotního střediska, rekonstrukce radniční věže, výstavbu chodníku v ul. U Pošty a další záležitosti. Zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva 16. 9. 2019.

 

Ad 5 - Zpráva finančního výboru č. 3/2019

Předsedkyně finančního výboru Olga Urbanová seznámila se zprávou FV z jednání 13. 8. 2019. Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření městyse za 2Q, projednal rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8, vyhodnotil plnění rozpočtu městyse za červenec a další záležitosti. Zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva 16. 9. 2019.

 

Ad 6 - Rozpočtové opatření č. 6/2019, 7/2019, 8/2019 a č. 9/2019

Zastupitelé se seznámili s rozpočtovými opatřeními 6, 7 a 8/2019 a s návrhem opatření č. 9/2019, které bude projednáváno na zasedání zastupitelstva 16. 9. 2019. Zásadní úpravou rozpočtu je návrh na přesun financí plánovaných na pořízení budovy pošty a jejich využití na pořízení komunálního traktoru a dofinancování rekonstrukce zdravotního střediska. Rovněž se do rozpočtu zapojují dividendy inkasované od SOP a.s.

 

Ad 7 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro JSDH

Pardubický kraj vyhověl žádosti městyse Choltice o poskytnutí dotace na pořízení zásahových oděvů pro jednotku SDH. Dotace činí 45 000 Kč. Smlouva bude projednána na zasedání zastupitelstva 16. 9. 2019.

 

Ad 8 - OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Městys Choltice zvažuje úpravu OZV o poplatku za svoz a likvidaci odpadů. Nová úprava by měla zrušit osvobození pro poplatníky, kteří své nemovitosti pronajímají. Vyhláška bude projednána na zasedání zastupitelstva 16. 9. 2019.

 

Ad 9 - Pořízení komunální techniky

Technik Pavel Vančura zdůvodnil potřebu pořízení komunálního traktoru s několika přídavnými zařízeními pro úklid komunikací a lesní práce. Zastupitelé se shodli na jeho pořízení a dohodli se na výběrové komisi ve složení: Ing. Horák, Vančura, Kopecký. Budou prověřeny všechny dotační možnosti.

 

Ad – 10 Záležitost vjezdu do hasičské zbrojnice

Zastupitelé projednali odpověď městyse na podnět pana ........ a pana ........ ohledně úpravy vjezdu do dvora hasičské zbrojnice. Městys navrhuje odstranění nákolníků z obecního pozemku na své náklady a tím nebude docházet k najíždění kol hasičského či jiného nákladního auta na nákolníky u domů obou stěžovatelů. 

 

Ad 11 – Návrh studie Úprava plochy před školou

Městys zadal zpracování studie na úpravu plochy před školou. Studie řeší zvýšení kapacity parkovacích ploch, přechody pro chodce, zastávku autobusu, umístění sběrného místa pro odpad a příjezd ke stavebním pozemkům za Lesovnou. Studie je projednaná s dopravním odborem MěÚ Přelouč a DI Policie ČR. Je tedy z hlediska předpisů realizovatelná. Zastupitelé prodiskutovali jednotlivé části návrhu a návrh studie odsouhlasili. Studie bude projednána s veřejností a následně zařazena do finančního plánu k realizaci v následujících letech.

 

Ad 12 - Směrnice pro prodej pozemků

Zastupitelé souhlasili s potřebou stanovit závazná pravidla pro prodej pozemků, např. způsob podávaní žádostí, postup projednávání a schvalování, upřesnění nákladů hrazených žadatelem apod. Směrnice by měla být schvalována na prosincovém zasedání a platit by měla od roku 2020.

 

Ad 13 - Zasíťování lokality Z1 – Choltice západ

Zastupitelé se shodli na zahájení prací na zasíťování 5 obecních pozemků v lokalitě Choltice Z1 – Západ, prodloužení ulice Hellichovy. Jakmile bude dokončeno nové mapování Choltic a dokončena digitalizace katastrální mapy, předpokládá se do konce roku 2019, bude proveden výběr dodavatele projektové dokumentace na zasíťování pozemků.

 

Ad 14 - Restaurování Božích muk ke Svinčanům

Městys obdržel nabídku od nadace Adopce památek na pokračování spolupráce s restaurováním drobných památek. V roce 2018 nám nadace pomohla zrestaurovat Boží muka u Veselí. Nyní se jedná o restaurování Božích muk u cesty ke Svinčanům. Finanční spoluúčast městyse by měla být 25% z nákladů, zbytek by měla hradit nadace. Sochař pracující pro nadaci si byl již místo obhlédnout a nyní zpracuje cenovou nabídku. Těsně vedle Božích muk rostou dvě velké třešně a prostor pro Boží muka je zde velmi stísněný. Bude třeba rozhodnout, zda obě třešně pokácet nebo posunout Boží muka o několik metrů do volného prostoru. Většin zastupitelů se kloní k zachování obou stromů a k přesunutí Božích muk. Zastupitelé předběžně se zapojením do tohoto projektu souhlasili, konečné stanovisko bude dáno po obdržení cenové nabídky.

 

Ad 15 - Program sportovních a kulturních akcí

Zastupitelé projednali plán akcí: 7.9. – Choltický deštník, 14.9. – Burčákové slavnosti, 14.9. – Discgolfový turnaj o pohár městyse, 28.9. – Choltické podzimní slavnosti. 4.10. – Choltický zlaťák (cyklovýlet po Cholticku), 9. 11. – Výlov Chrtnického rybníka.

 

 

Zapsal: Tomáš Bolek

 

 


Vytvořeno: 16. 9. 2019
Poslední aktualizace: 16. 9. 2019 09:59
Autor: Tomáš Bolek