Navigace

Obsah

Informace z 11. porady zastupitelů v roce 2018 konané 17.9.2018

Typ: ostatní
Informace z 11. porady zastupitelů v roce 2018 konané 17.9.2018 1Zastupitelé se sešli na poslední poradě v tomto volebním období. Věnovali se změnám v rozpočtu, projektu Pošta Partner, převodům pozemků či zápisu do kroniky za rok 2016.
Program jednání
 1. Plán porad a zasedání
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Informace o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích
 4. Vodovodní přípojka pro cvičení hasičů
 5. Převod vodovodního řadu do majetku VAK Pardubice
 6. Odpočinkové místo na Horním Hlásku
 7. Záležitost provozování Pošty Partner - smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.
 8. Změna č. 1 územního plánu
 9. Směna pozemků p.č. 1784, p.č. 1789 a p.č. 2131, vše v k.ú. Choltice
 10. Lesní hospodářský plán
 11. Převzetí pozemků a infrastruktury od investora v ulici Okružní
 12. POV – žádost o dotaci na rok 2019
 13. Koupě pozemku ZE 754/1 v k.ú. Choltice
 14. Směna a prodej pozemků v Ledci
 15. Oprava hřbitovní zdi
 16. Zápis do kroniky za rok 2016
 17. Výpůjčka sbírkových předmětů pro výstavu Němcová-Hellich
 18. Veřejnoprávní smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace pro JSDH
 19. Rozpočtové opatření č. 10/2018
 20. Nové financování matrik

 

Ad 1 - Plán porad a zasedání

24.9.2018 – 5. zasedání zastupitelstva

 

Ad 2 Připomínky zastupitelů

Bez připomínek.

 

Ad 3 Informace o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích

Starosta seznámil s prací zaměstnanců našich technických služeb, kteří průběžně uklízí městečko, hřbitov i oboru. Firma Michal Káles dokončuje chodník v Okružní ulici a pokračovat bude budováním chodníku v Jedousovské ulici (od křižovatky po levé straně). V co nejbližší době by měla být zahájena akce výměny oken na budově úřadu a v místní části Ledec by měly být zahájeny práce na budově „úřadu“ (výměna střešní krytiny a oken), v polovině měsíce října by měly být zahájeny práce na dětském hřišti Pod Zámkem a do konce října by mělo být vybudováno odpočinkové místo s fit prvky a zakrytým sezením na Horním Hlásku.

 

Ad 4 Vodovodní přípojka pro cvičení hasičů

Jedná se o vybudování vodovodní přípojky i s měřením odběru z hlavního řadu na hřiště v blízkosti cvičného plata hasičů, kteří doposud při trénincích využívali hlavní řad a občané v okolí si stěžovali na pokles tlaku vody.

 

Ad 5 Převod vodovodního řadu do majetku VAK Pardubice

Starosta informoval zastupitele o situaci ohledně případných opravách vodovodního řadu, které společnost VAK Pardubice nechce již provádět bez úhrady, protože to není jejich majetek. Zastupitelé se shodli, že vodovod bude lepší převézt do majetku VAKu Pardubice, než hradit případné opravy. Úřad připraví podklady pro převod.

           

Ad 6 Odpočinkové místo na Horním Hlásku

Společný projekt s obcí Svinčany – každý účastník vybuduje odpočinkové místo s fit prvky u spojovací silnice mezi Cholticemi a Svinčany – městys bude mít na místě pohyblivou kladinu, malé schody, šikmé žebřiny a kryté sezení a vysadí tu lípu – dokončeno by mělo být do konce měsíce října.

 

Ad 7 Záležitosti provozování Pošty Partner – smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.

Starosta v průběhu uplynulých 14ti dnech zaslal zastupitelům znalecký posudek na budovu i návrh kupní smlouvy. Nyní je informoval o rozboru této kupní smlouvy právničkou městyse, která nedoporučuje smlouvu v této podobě podepisovat – je výhodná pouze pro prodávajícího. Nevýhodnost spočívá ve značném omezení budoucího využívání budovy. Zastupitelé souhlasili se starostou, který navrhl kupní smlouvu nepodepisovat a České poště odpovědět, že máme neustále zájem o koupi budovy a provozování Pošty Partner, ale že je třeba jednat o podmínkách kupní smlouvy a to z důvodu krátkého času nebylo možné. (posudek i kupní smlouvu městys obdržel začátkem září). Bude projednáváno na nejbližším zasedání zastupitelstva.

 

Ad 8 Změna č. 1 územního plánu Choltice

Starosta seznámil zastupitele s úkony, které je zapotřebí provést, aby mohl být změněn územní plán se všemi návrhy. Návrhy vyplynuly z jednání s projektantem změny č. 1 územního plánu:

 • zrušit usnesení, kde byly schváleny územní studie 11 a 12 (za zahradami), které nebudou realizovány
 • zrušit pozemkovou rezervu pro plánovaný obchvat Choltic (není prakticky žádná šance, že by Pardubický kraj tento obchvat zahrnul do územního plánu kraje) a jeho zachování v plánu by nedovolilo provézt již schválené změny
 • schválit případný podíl žadatelů na nákladech, které městys vynaloží při zpracování této změny územního plánu – zastupitelé se nakonec dohodli, že podíl na nákladech ve výši 22 500 Kč (osmina nákladů) bude městys požadovat pouze po žadateli změny týkající se pozemku u Veselí
 • schválit projektovou firmu, která změnu územního plánu č. 1 provede

Městys oslovil firmu SURPMO Hradec Králové, která zpracovávala pro městys všechny územní plány, situaci v Cholticích dobře zná a z tohoto důvodu zastupitelé souhlasili s výběrem této firmy – náklady na vypracování změny územního plánu č. 1 díky značnému rozsahu prací dosáhnou částky 179 080 Kč vč. DPH. Bude projednáváno na nejbližším zasedání zastupitelstva.

 

Ad 9 Směna pozemků p.č. 1784, p.č. 1789 a p.č. 2131, vše v k.ú. Choltice

Jedná se o směnu pozemků soukromého vlastníka ze zóny Z23 za pozemky u Cyklosu, kde jsou pozemky dle územního plánu určeny pro průmyslovou zónu a jsou ve vlastnictví městyse – pozemky soukromého vlastníka jsou výměrou menší než pozemky městyse – vlastník navrhuje ke svým pozemkům ze zóny Z23 ještě dát pozemek u Kříže, ale již rozdíl mezi pozemky ve výměře (jedná se o 236 m²) nedoplácet anebo směnit jen pozemky ze zóny Z23 a doplatit rozdíl mezi těmito pozemky a pozemky městyse u Cyklosu, a to 200 Kč/m²; nesouhlasil s návrhem směnit pozemky ze Z23, k tomu ještě pozemek u Kříže a zbytek doplatit.

Zastupitelé se po diskusi nakonec přiklonili k verzi směny pozemky za pozemky a rozdíl doplatit. Bude projednáváno na nejbližším zasedání zastupitelstva.

 

Ad 10 Lesní hospodářský plán

Lesní hospodářský plán pro městys zpracuje firma Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., která zpracovávala i minulý plán, a to za 510 Kč za hektar bez DPH (celková hodnota plánu by tak byla 38 877,30 Kč vč. DPH – obora má 63 ha) – ve smlouvě je stanoveno, že do 31. 5. 2019 bude probíhat příprava, na které se bude podílet i městys poskytnutím potřebných dokladů a plán bude vyhotoven do 31. 1. 2020. V termínu do 20. 2. 2020 by měl být schválen zastupitelstvem městyse. Bude projednáváno na nejbližším zasedání zastupitelstva.

 

Ad 11 Převzetí pozemků a infrastruktury od investora v ulici Okružní

Starosta informoval zastupitele, že městys by měl přebrat pozemky a infrastrukturu od investora v ulici Okružní – převzetí proběhne ve dvou krocích: nejprve městys vše převezme fyzicky (VO, kanalizaci, komunikaci) při kolaudaci předávacím protokolem. Druhým krokem potom bude majetkové převzetí pozemku a infrastruktury smlouvou o převodu. Zastupitelé s postupem souhlasili. Majetkový převod se připraví na prosincové zasedání.

 

Ad 12 POV – žádost o dotaci na rok 2019

Městys podá žádost o dotaci z programu obnovy venkova, a to na chodník v ul. U Pošty - od hřbitova směrem k mostu u penzionu Hastrman. (při budoucí opravě celého chodníku až z náměstí bude tato opravená část z projektu vyjmuta) – chodník bude vybudován v šíři 1,5 m, včetně silničních obrubníků a podezdívky pod plot sousedící zahrady. Opraví se chodník v délce cca 170 metrů.

 

Ad 13 Koupě pozemku ZE 754/1 v k.ú. Choltice

Jedná se o pozemek ZE 754/1 o výměře 44 m², a to pod chodníkem u Kvartýru, vlastníkem je soukromá osoba. Omylem byla schválena koupě jiného pozemku p.č. 754/3. na zasedání 25.6.2018 pod usnesení č. 12/4/2018. Toto usnesení bude zrušeno a nahrazeno novým. Bude projednáváno na nejbližším zasedání zastupitelstva.

 

Ad 14 Směna a prodej pozemku v Ledci

Jde o narovnání stavu, kdy jsou části obecního pozemku zaploceny soukromými vlastníky a části pozemků soukromých vlastníků slouží jako veřejná cesta – pozemky boudou v části směněny, v části odkoupeny městysem a v části prodány soukromým vlastníkům; náklady na geometrický plán budou rozděleny mezi dotčené. Prodejní cena pozemku bude 50 Kč za m2.

 

Ad 15 Oprava hřbitovní zdi

Starosta informoval, že mikroregion Podhůří Železných hor plánuje v roce 2019 vypsat dotační titul na opravy hřbitovních zdí – městys by požádal o dotaci; je proto nutné požádat památkáře o závazné stanovisko pro opravu naší hřbitovní zdi (zeď i plot je zapsán v seznamu kulturních památek), aby poté mohla být podána žádost o dotaci.

 

Ad 16 Zápis do kroniky 2016

Zastupitelé obdrželi zápis e-mailem, schválen bude na zasedání zastupitelstva; připomínky starosta odešle kronikářce, J. Čermák doplní zápis o kuželkářské výsledky.

 

Ad 17 Výpůjčka sbírkových předmětů pro výstavu Němcová - Hellich

Starosta informoval zastupitele o jednáních o zapůjčení předmětů z muzea Boženy Němcové z České Skalice pro naši výstavu v roce 2019 – 2020 (kurátorem výstavy je Jiří Ehl). Bude nám zapůjčen psací stůl Boženy Němcové, obrazy B. Němcové (tisk a kopie Hellichova obrazu) a sloupkové hodiny. Pro zapůjčení jsou připraveny smlouvy.

 

Ad 18 veřejnoprávní smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace pro JSDH

Starosta informoval zastupitele o získané dotaci ve výši 24 tis. Kč, které Pardubický kraj poskytl pro naši hasičskou jednotku jako příspěvek na zakoupení radiostanice s příslušenstvím. Náklady na pořízení radiostanice jsou 34 517 Kč. Bude projednáváno na nejbližším zasedání zastupitelstva.

 

Ad 19 Rozpočtové opatření č. 10/2018

Starosta seznámil zastupitele se změnami v rozpočtu městyse, kdy příjmy se celkem zvýší příjmy i výdaje; příjmy se zvýší u daní z hazardních her, městys obdržel dividendy ze SOPu, dále se zvýší příjmy za samotěžbu dřeva, pronájmy, vratka Slavoje za nevyčerpanou část dotace na projektovou dokumentaci z roku 2017 a prodej hasičského majetku. Ve výdajích dojde k několika přesunům mezi položkami, zvýší se výdaje na opravy rozhlasu, energie, odpady, byly vybaveny novými stolky a lavicemi pro venkovní sezení oba domy pro seniory, zvýší se výdaje pro úřad (nové počítače, tiskárny a kancelářský nábytek  pro nové pracovnice, školení pro získání odborné způsobilosti, nové webové stránky).

 

Ad 20 Nové financování matrik

Starosta informoval o státem chystané změně financování matrik, kdy stát by měl platit pouze za úkony, a to svatby, narození a úmrtí – městys by tak místo současných 434 tis. Kč paušálního příspěvku obdržel jen asi 140 tis. Kč. Starosta zaslal písemný nesouhlas do poslanecké sněmovny, kam byl pozván na jednání, ale z důvodu konání porady zastupitelů se nemohl jednání zúčastnit.

Dále zastupitelé prošli a projednali ve stručnosti jednotlivé body navrženého programu pro zasedání zastupitelstva a s programem souhlasili.

 

Program pro 5. zasedání zastupitelstva městyse Choltice

 1. Zahájení
 2. Rozpočtové opatření č. 10/2018
 3. Změna č. 1 územního plánu Choltice
 4. Záležitost provozování Pošty Partner v Cholticích
 5. Veřejnoprávní smlouva s městem Přelouč o přestupkové komisi
 6. Veřejnoprávní smlouva se Spolkem Deštník o poskytnutí dotace
 7. Veřejnoprávní smlouva s Hospicem Anežky České o poskytnutí dotace
 8. Veřejnoprávní smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace na opravu chodníků
 9. Veřejnoprávní smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace pro JSDH
 10. Koupě pozemku p.č. 767/39 v k.ú. Choltice
 11. Koupě pozemku ZE 754/1 v k.ú. Choltice
 12. Prodej pozemku p.č. 1015 a p.č. 1016 v k.ú. Choltice
 13. Pacht pozemku p.č. 2027 v k.ú. Choltice
 14. Směna pozemků p.č. 1784, p.č. 1789 a p.č. 2131, vše v k.ú. Choltice
 15. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016191/VBI „Choltice, 725/41 – knn
 16. Lesní hospodářský plán na období 2020 – 2029
 17. Obecně závazná vyhláška městyse Choltice č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
 18. Zápis do kroniky za rok 2016
 19. Informace o volbách do zastupitelstva městyse Choltice
 20. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 21. Různé

 

Závěrem se probíral Choltický zlaťák a jeho organizace a starosta pozval zastupitelé na setkání se zastupiteli a občany obce Litultovice, jejich součástí je i místní část Choltice – setkání se uskuteční 28. září, kdy v 10 hodin bude návštěva přivítána starostou a místostarostou, poté bude následovat procházka oborou s komentářem zahradnice Ing. Koláčné, v 11 hodin návštěva kaple a muzea, poté oběd v Zámecké restauraci a odpoledne je zajištěn průvodce na rozhledně Barborka.

 

Zapsala: Vendula Fižová

 


Příloha

Vytvořeno: 3. 10. 2018
Poslední aktualizace: 3. 10. 2018 17:14
Autor: Úřad městyse