Navigace

Obsah

Informace z 12. porady zastupitelů konané 14.10.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali hospodaření městyse, rekonstrukci zdravotního střediska, realizaci bylinkové zahrádky, pořízení komunální techniky a další obecní záležitosti.
Program jednání
 1. Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Hospodaření městyse, audit, rozpočtové opatření č.10/2019 a 11/2019
 4. Rekonstrukce zdravotního střediska
 5. Bylinková zahrádka ve zdravotním středisku
 6. Pořízení komunální techniky
 7. Rekonstrukce radniční věže
 8. Nabídka úrazového pojištění pro JSDH
 9. Studie přírodního koupacího biotopu
 10. Rekonstrukce tělocvičen v ZŠ Choltice
 11. Pořízení ochranné mříže do jeskyně pod zámkem
 12. Projektový záměr na akci Rekonstrukce knihovny městyse Choltice
 13. Záměr revitalizace náhonu Chrtnického rybníku
 14. Změna č. 1 územního plánu Choltic
 15. Územní studie plochy Z5a
 16. Návrh studie Úprava plochy před školou
 17. Přesunutí vlakové zastávky Choltice a zrušení železničního přejezdu P5035 za Cyklosem
 18. Mapování intravilánu – nová digitální mapa Choltic
 19. Svoz bioodpadu po celý rok
 20. Kalendář Choltice 2020
 21. Program sportovních a kulturních akcí

 

Průběh jednání a závěry

Ad 1 - Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí

15.10. – Kontrolní výbor

4.11. - Porada zastupitelů od 18:30 (první čtení rozpočtu)

11.11. - Porada zastupitelů od 18:30 (druhé čtení rozpočtu)

18.11. - Porada zastupitelů od 18:30 (poslední čtení rozpočtu)

2.12. - Porada zastupitelů od 18:30

9.12. - Zasedání zastupitelstva 18:00

 

Ad 2 - Připomínky zastupitelů

 • URB – připomněla pořízení nového označení ulic a potřebu opravit turistický infopanel na náměstí. BOL - nové cedule budou realizovány v roce 2020 a infopanel se zadá k opravě bezodkladně.
 • KOR – zápis z posledního kontrolního výboru prý není na webu a v posledním čísle Choltického zpravodaje byly chyby. BOL slíbil nápravu
 • KOR – dotaz na návrat pediatra do Choltic. BOL slíbil získat aktuální informace od ředitelky EUC Kliniky.
 • KOR – parkoviště před MŠ je plné kaluží. BOL + VAN slíbili nápravu, ale bez kompletní rekonstrukce povrchu to není zcela možné. Připravuje se rekonstrukce kabin a plochy před školou. V rámci realizace těchto akcí by mělo dojít k rekonstrukci plochy před MŠ.
 • FIŽ – připomněla potřebu ořezání vrby v ul. Ke Mlýnu, větve zasahují do komunikace. VAN – bude ořezána v nejbližší době. Z 6 zaměstnanců technických služeb máme ve stavu pouze jednoho.
 • HOR – připomněl potřebu posekat pozemek v areálu bývalé drůbeží farmy a plné kontejnery na plechovky. BOL + VAN – bude řešeno.

 

Ad 3 - Hospodaření městyse, audit, rozpočtové opatření č.10/2019 a 11/2019

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech městyse k 30.9.2019 činí 4 208 tis. Kč. Dále zastupitelé projednali rozpočtová opatření schválených starostou. Rozpočtové opatření č. 10/2019 – navyšují se výdaje o 99 tis. Kč, z toho 6 tis. Kč na sportovní činnost, 25 tis. Kč na pronájem kontejnerů na svoz tříděného odpadu, 13 tis. Kč na kulturu, 55 tis. Kč na DPP muzeum. Rozpočtové opatření č. 11/2019 – navyšují se příjmy o 485 tis. Kč o dotaci z OP vzdělávaní pro MŠ. Navyšují se výdaje o 13 tis. Kč na zálohy na elektřinu pro zdrav. středisko, o 11 tis. Kč na pořízení kávovaru pro úřad městyse (pro zaměstnance i návštěvy), o 50 tis. Kč na povinné dofinancování dotace na vybudování bylinkové zahrádky v areálu zdravotního střediska, 485 tis. Kč dotace pro MŠ. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 74 tis. Kč a bude financován z přebytku roku 2018.

V pondělí 14.10.2019 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření městyse, které provedl finanční odbor Pardubického kraje. Závěr kontroly je, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření.

 

Ad 4 - Rekonstrukce zdravotního střediska

Probíhá kompletace zařizovacích předmětů a svítidel, čeká se na vyschnutí podkladových betonů, aby se mohlo začít s pokládkou vinylových podlahových krytin. Předpokládaný termín předání stavby je počátek listopadu.

 

Ad 5 - Bylinková zahrádka ve zdravotním středisku

Dodavatel dokončí tento týden veškeré práce a v pátek 18.10.2019 dojde k předání díla.

 

Ad 6 - Pořízení komunální techniky

Městys poptal 3 firmy na dodání středního traktoru vhodného pro údržbu veřejných ploch (letní a zimní úklid komunikací, sekání příkopů a cest, sběr a odvoz trávy, listí, větví, atd.) a práci v lese. Svoji nabídku zaslala pouze firma AGROMETALL s.r.o. z Heřmanova Městce. Nabídla traktor JOHN DEERE 3045R za cenu 1 072 000 Kč vč. DPH a požadovaný nosič kontejnerů s 5 m3 kontejnerem za cenu 227 480 Kč vč. DPH. Výběrová komise shledala, že nabídka je v souladu s poptávkou a doporučila ji akceptovat. Traktor včetně nosiče a kontejneru bude dodán ještě před zahájením zimy. Další příslušenství potřebná k úklidu a údržbě veřejných ploch a lesa budou pořizována později s ohledem na finanční možnosti městyse a úspěšnost při získání dotace na vybavení.

 

Ad 7 - Rekonstrukce radniční věže

Městys převzal dokončenou radniční věž. Veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce byly provedeny. Závady nebyly shledány. Radnice má zcela novou věž. Zbývá dokončit seřízení věžních hodin, které prošly také kompletní rekonstrukcí, což by mělo být dokončeno do konce týdne. Cena za rekonstrukci věže byla před zahájením prací dojednána na 935 035 Kč vč. DPH. Konečná cena byla nakonec 868 580 Kč. Zbývá ještě dofakturovat práce hodináře na samotných hodinách.

 

Ad 8 - Nabídka úrazového pojištění pro JSDH

Městys obdržel nabídku na úrazové pojištění členů JSDH. Nabídka bude prostudována a zastupitelé se k nabídce vrátí na některé z dalších porad.

 

Ad 9 - Studie přírodního koupacího biotopu

Městys Choltice obdržel na základě své poptávky cenovou nabídku od firmy BAPO s.r.o. na zpracování studie přírodního koupacího biotopu v prostorách stávajícího areálu koupaliště. Nabídka je v hodnotě 90 750 Kč vč. DPH. Protože zaslaná nabídka obsahuje málo informací o obsahu nabízené textové a výkresové dokumentace, bude firma požádána o doplnění nabídky o podrobnější uvedení rozsahu nabízené dokumentace.

 

Ad 10 - Rekonstrukce tělocvičen v ZŠ Choltice

Městys Choltice má v úmyslu rekonstruovat obě tělocvičny ZŠ. Předmětem rekonstrukce by měla být výměna podlah, obkladů stěn, cvičících prvků, klimatizace a elektroinstalace. Na takovou to rekonstrukci je možné žádat dotace z MMR. Zastupitelé projednali cenovou nabídku firmy SW architekti s.r.o. na zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby na rekonstrukci obou tělocvičen. Nabídka je v souladu s poptávkou a je v hodnotě 110 000 Kč. Dle úvahy je možné rozšířit dodávku o akustickou studii za 11 500 Kč. Ceny jsou bez DPH. Zastupitelé souhlasili s akceptováním nabídky a to včetně akustické studie.

 

Ad 11 - Pořízení ochranné mříže do jeskyně pod zámkem

Při obhlídkách zimovišť netopýrů v zámeckém areálu byl shledán úbytek netopýrů v zámecké jeskyni v parku. Důvodem úbytku je pravděpodobně přílišný pohyb lidí v jeskyni, rušení kouřem a hlukem, což vše vede k nežádoucímu zvyšování teploty v zimovišti, k probouzení netopýrů a jejich následnému úhynu z důvodu vyčerpání. Jediným vhodným řešením je opětovné zamřížování vchodu do jeskyně a zamezení jakéhokoliv pohyb lidí v ní. Na výrobu mříže je možné žádat dotaci z Pk. Zastupitelé souhlasili. Z důvodu ochrany netopýrů bude vstup do jeskyně zakázán.

 

Ad 12 - Projektový záměr na akci Rekonstrukce knihovny městyse Choltice

Zastupitelé se seznámili s projektovým záměrem, který je podkladem pro žádost o dotaci na rekonstrukci knihovny městyse z Programu rozvoje venkova EU pro rok 2020. Poskytovatelem dotace je MAS Železnohorský region. Koncepce vychází z úmyslu přizpůsobit užívání knihovny různým věkovým skupinám čtenářů a komunitním skupinám.  Předmětem rekonstrukce budou stavební úpravy – nové členění prostor, výměna elektroinstalace, výměna oken, pořízení nového mobiliáře, zřízení čtenářské terasy v přilehlé zahradě. Předběžné náklady jsou ve výši 1 600 tis. Kč. Pokud městys dotaci získá, bude knihovna rekonstruována v roce 2020.

 

Ad 13 - Záměr revitalizace náhonu Chrtnického rybníku

Zastupitelé projednali záměr revitalizace náhonu Chrtnického rybníka. Žadatelem o revitalizace je obec Chrtníky. Majitelem díla – náhonu Chrtnického rybníka – je městys Choltice. Dne 30.9.2019 proběhlo místní šetření za účastí starostky Chrtník, starosty Choltic, pracovnice našeho stavebního úřadu a zástupce rybářského spolku, na kterém byl určen předpokládaný rozsah revitalizace. Mělo by se jednat o vybudování nového stavidla, zpevnění břehů volně loženým kamenem a vyčištění koryta od sedimentu. Záměr bude konzultován s odborem životního prostředí MěÚ Přelouč, bude zhotoven předpokládaný rozpočet díla, bude zvážena možnost požádat o dotaci a poté bude zastupiteli záměr znovu projednán.

 

Ad 14 - Změna č. 1 územního plánu Choltic

Starosta informoval o aktuálním stavu prací na změně č.1 územního plánu Choltic.  Projektanti zapracovali všechny připomínky z pracovního jednání konaného na počátku září. Společné jednání by mělo být na konci listopadu.

 

Ad 15 - Územní studie plochy Z5a

Městys nechá zhotovit územní studii na lokalitu Z5a. Jedná se o tři stavební pozemky soukromého vlastníka v ulici Jedousovská. Postup je v souladu s územním plánem. Územní studii zhotoví projekční firma SURPMO a.s. z Hradce Králové za 30 613 Kč vč. DPH.

 

Ad 16 - Návrh studie Úprava plochy před školou

Zastupitelé se dohodli, že studie úpravy plochy před školou bude veřejnosti prezentována na prosincovém zasedání zastupitelstva. Bude pozván projektant.

 

Ad 17 - Přesunutí vlakové zastávky Choltice a zrušení železničního přejezdu P5035 za Cyklosem

Městys Choltice byl požádán o připomínkování záměru přesunutí vlakové zastávky Choltice. Byly nabízeny dvě varianty a to přesun před přejezd naproti vilkám a přesun za Cyklos. S první variantou městys souhlasil, ale nesouhlasili s ní vlastníci vilek. S druhou variantou městys nesouhlasil z důvodu přílišné odlehlosti zastávky od zástavby. Rovněž městys nesouhlasil se záměrem zrušení přejezdu za Cyklosem na cestě k Luhům.

 

Ad 18 - Mapování intravilánu – nová digitální mapa Choltic

Od 30.10.2019 do 12.11.2019 mají majitelé nemovitostí možnost na úřadě v Cholticích nahlédnout do nové mapy a nechat si vytisknout srovnávací sestavu.  Nahlédnutí bude v těchto dnech zajišťovat starosta Tomáš Bolek a pracovnice stavebního úřadu Pavlína Chudomská. Ve dnech 30.10 a 6.11. budou na úřadě v Cholticích také přítomni pracovníci katastrálního úřadu. Bližší informace o termínech a časech budou na letáku. Nová digitální mapa bude platit od 28.11.2019.

 

Ad 19 - Svoz bioodpadu po celý rok

V souladu s novelou vyhlášky bude od letošního prosince až do konce zimy jednou měsíčně prováděn svoz hnědých bio popelnic. V minulých letech se bio v zimě nevyváželo. Termíny svozu budou občanům včas sděleny. Pro městys se tak navýší náklady na svoz odpadu. O navýšení poplatku pro občany městyse zatím neuvažuje. Od letošního léta je možně na bio popelnice odkládat plastové láhve s olejem z domácností.

 

Ad 20 - Kalendář Choltice 2020

Zastupitelé si prohlédli fotografie Choltic dodané fotografem Tomášem Kubelkou. Fotografie budou použity do kalendáře městyse Choltice 2020. Kalendář bude k dispozici počátkem listopadu a bude v prodeji v knihovně a na podatelně. Prodejní cena bude stanovena podle konečných výrobních nákladů.

 

Ad 21 - Program sportovních a kulturních akcí

9.11. – výlov Chrtnického rybníka

23.11. – Mladá vína od 16:00 na malém zámku

7.12. – Advent na zámku Choltice

 

Zapsal: Tomáš Bolek


Vytvořeno: 30. 10. 2019
Poslední aktualizace: 30. 10. 2019 13:32
Autor: Tomáš Bolek