Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Webové stránky se upravují. 

Informace z 12. porady zastupitelů konané 18. 10. 2021

Informace z 12. porady zastupitelů konané 18. 10. 2021

.

Informace z 12. porady zastupitelů konané 18. 10. 2021

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. OZV č. 6/2021 místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 2154 a 2157 k.ú Choltice
 7. Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku z rozpočtu Pardubického kraje pro JSDH Choltice

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

1.11.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00, zasedací místnost na úřadě.

8.11.2021 - porada zastupitelů 18:00

15.11.2021 - porada zastupitelů 18:00

29.11.2021 - porada zastupitelů 18:00

6.12.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

J. Zelenka - zeptal se na bránu, která je nově na pozemku u nádra ží. Odpověděl M. Horák, že si u nádraží někdo koupil část pozemku od bývalého majitele a tuto část si oplotil. Městys tam žádné pozemky nemá. Starosta doplnil, že tyto pozemky byly před časem nabízeny také městysi, ale pro vyšší cenu o ně městys neměl zájem.

J. Brožek - informoval, že škola spolupracuje na akcích Kytičkový den a Bílá pastelka. Jedná se veřejné sbírky. Poděkoval za hlášení obecním rozhlasem.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Technik P. Vančura podal následující informace:

 • probíhá standartní údržba veřejných prostor, sekání, úklid listí, ořezávání keřů a stromů,
 • trápí nás nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad, občané odkládají odpad mimo nádoby, odpad u nás odkládají také občané z okolních obcí,

Další informace podal ing. M. Horák:

 • Bezpečné a bezbariérové chodníky - je vybrán TDI, připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby, projektant dokončuje drobné úpravy PD vyžádané SFDI. Stavba by měla začít  v březnu 2022 a skončit v září 2022.
 • Lávka přes Struhu v ul. u Pošty - řeší se PD na opěrnou zeď, připravuje se jednání s SÚS.
 • Revitalizace Podrybníčků a Marešáku - v úterý je další kontrolní den, na Marešáku se buduje hlavní hráz, je osazen betonový požerák a odpadní potrubí.
 • Zvonice - je otlučená narušená omítka, poptávají se pokrývači na zhotovení stříšky, zatím jediná nabídka je na cca 195 tis. Kč bez DPH.

J.Kopecký podal informace o stavební činnosti v Ledci:

 • odvodňovací žlábek - čeká se na dodání žlábků,
 • oprava kanalizace před bývalým hostincem - je naplánována na tento víkend.

 

Starosta doplnil další akce:

 • betonová odstavná plocha na kontejnery - bude vybudována v areálu technických služeb,
 • Boží muka u Luhů - budou vybudovány základy, na ně pak budou BM usazeny.
 • rekonstrukce hasičské zbrojnice - městys získal dotaci. Projektant přislíbil dokončení DSP do konce listopadu a následně podá žádost o stavební povolení. Do 5.1.2022 dokončí projektant DPS, v četně aktuálního rozpočtu rekonstrukce. Následně se vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby. V roce 2022 by se měly udělat přípojky, zkraje roku 2023 by měla být zahájena samotná rekonstrukce. Náklady jsou dnes spočítány na 3,8 mil. Kč vč. DPH, dotace je 50%.
 • cesta do Podhorek - je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, udržuje se dosypáváním štěrku do výmolů, je třeba komplexnější opravy. Jednou z možností je výsprava frézinkem. Připravuje se rozpočet akce.

 

Informace o hospodaření městyse k 30.9.2021:

Starosta dále doplnil informace o aktuálním stavu finančních prostředků na bankovních účtech městyse k 30.9.2021: celkový stav je 12,08 mil. Kč. Městys hradí své závazky průběžně. Došlo k navýšení příjmů ze sdílených daní - u DPPO o cca 1 mil. Kč přišlo více, než je predikce této daně na celý rok.

Starosta dále sdělil výše nedoplatků na poplatcích za odpady a na stočném. Nedoplatky se pohybují kolem 10% z příjmů. Městys je bude důsledně vymáhat.

 

5. OZV č. 6/2021 o místním o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Nová odpadová legislativa účinná od 1. ledna 2021 výrazně mění formu výběru poplatků za odpady od občanů, což pro všechny obce znamená přijmout zcela nové obecně závazné vyhlášky s účinností od 1. ledna 2022.

Novinkou je, že jsou v šechny poplatky obsaženy v jediném zákoně , a to zákoně o místních poplatcích. Obec má na výběr ze dvou poplatků, u druhého z nich je pak ještě zapotřebí zvolit jeden z tří základů. Jedná se o:

 • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství,
 • místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, přičemž si obce musejí vybrat některý ze základů:
 • kapacita soustřeďovacích prostředků,
 • hmotnost vyprodukovaného odpadu,
 • objem vyprodukovaného odpadu.

I podle nové právní úpravy platí, že si obce musejí vybrat pouze jednu variantu zpoplatnění, jednotlivé poplatky ani základy nelze kombinovat.

 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za obecní systém odpadového hospodá řství je kromě pojmenování v zásadě stejný jako místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníkem je nadále fyzická osoba přihlášená v obci (nejčastěji osoba přihlášená k trvalému pobytu), nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Ve vymezení poplatníků nová právní úprava zahrnuje mezi poplatníky i právnické osoby, které jsou vlastníky nemovité v ěci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Doposud totiž byla poplatníkem kromě občanů jen fyzická osoba vlastnící takovou nemovitost, nikoliv pak osoba právnická.

V rámci nové právní úpravy se doplňují i některé zákonné důvody osvobození od poplatkové povinnosti například na poplatníky, kteří jsou poplatníky poplatku za odkládání komunálního odpadu (druhého z možných poplatků) v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště. Bydlištěm je pak třeba rozumět faktický stav. Obcím zůstává možnost osvobodit jiné poplatníky nebo jim alespoň výši poplatku snížit tzv. úlevou.

še poplatku také prošla několika úpravami, nově již není třeba rozlišovat dvě složky (paušální a dle skutečných nákladů), ale postačí stanovit poplatek v jakékoliv výši, která nepřevýší 1 200 K č . Úprava tohoto poplatku ve srovnání s poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tak doznala určitého zjednodušení jak pro poplatníky, tak pro samotné správce poplatku. Jednoduchost zavedení a správy poplatku však s sebou přináší efekt nespravedlnosti, kdy každý poplatník hradí stejnou výši poplatku bez ohledu na skutečně vyprodukovaný odpad.

 

Náklady na SKO 2020:

1 306 971 Kč / 1315 (1171 počet přihlášených osob + 144 počet staveb určených k rekreaci, bytů a RD bez přihlášené osoby) = 993,90 Kč.

V roce 2018 činily náklady na poplatníka 857,26 Kč.

Náklady mezi roky 2020 a 2021 stouply o 3,83%.

Příjmy v roce 2020: 704 150 Kč

Příjmy v roce 2021: 708 950 Kč

 

Poplatky v sousedních obcích:

Svojšice 800 Kč (500 Kč v roce 2020)

Veselí 700 Kč (600 Kč v roce 2020)

Svinčany 600 Kč (600 Kč v roce 2020)

Přelouč 600 Kč (600 Kč v roce 2020)

 

Množství odpadů:

2019:  SKO 210 , BIO 84 tun,  celkem 294 tun

2020:  SKO 206 tun, BIO 113 tun, celkem 319 tun. (Náklady 1 306 971 Kč na 1315 poplatníků)

Zastupitelé se předběžně dohodli na navýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na 750 Kč za poplatníka a shodli se na znění OZV.

Dále bude zachován stávající bonusový systém, který bude ještě upraven.

OZV bude schvalována na zasedání zastupitelstva 1.11.2021.

 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 2154 a 2157 k.ú Choltice

ČEZ Distribuce a.s., je provozovatelem distribu ční soustavy na distribuci elekt řiny, která je provozována ve ve řejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 2154 a 2157 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené geometrickém plánu. Věcné břemeno na vedení v délce 139 m se zřizuje za jednorázovou náhradu 41 700 Kč, dle sazebníku městyse Choltice, smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením zastupitelstva č. 17/4/2020, dne 22. 6. 2020.

Smlouva bude schvalována na zasedání zastupitelstva 1.11.2021.

 

7. Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku z rozpočtu Pardubického kraje pro JSDH Choltice

Pardubický kraj schválil pro JSDH dotaci ve výši 20 000 Kč (max. 70%) na pořízení plovoucího čerpadla. Smlouva o dotaci bude schvalována na zasedání zastupitelstva 1.11.2021.

 

Zapsal: Tomáš Bolek, starosta

 

Datum vložení: 2. 11. 2021 22:52
Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2021 9:39
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Choltické podzimní slavnosti 2021

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště