Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace z 13. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 12.6.2023

Informace z 13. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 12.6.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky a podněty zastupitelů
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Smlouva o spolupráci s EKO-KOM, a.s.
 1. Zpráva finančního výboru
 1. Rozpočtové opatření č. 4/2023
 1. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse
 1. Ukončení činnosti Stavebního úřadu v Cholticích
 1. Ukončení činnosti společnosti VČELKA sociální služby o.p.s.,
 1. Plán kulturních a sportovních akcí
 1. FVE
 1. Nová výstavba v areálu Lesovny

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 21.6.2023 - 5. zasedání zastupitelstva od 18:15 Zámecká restaurace
 • 28.8.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

 • J. Zelenka - informoval, že Kmen Trilobit zahájil stavbu jurty v areálu koupaliště (bude dotováno městysem).
 • R. Peml - pozval na slavnostní zahájení provozu nových kabin dne 12.8.2023 od 14:00 - první zápas sezóny.
 • J. Kopecký - informoval, že je dokončena oprava dřevěných prvků na hřišti v Ledci, je nainstalován septik u obecního domu a dokončují se zemní práce. Pořízení AED do Ledce není ze strany osadního výboru požadováno.
 • F.Peml - dal podnět k odstranění olše na břehu Zrcadla, havarijní stav.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Starosta podal informace:

 • Běžná údržba - probíhá převážně sekání trávníků, úpravy keřů, běžný úklid obce,
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - práce pokračují dle plánu, KD bude 13.6.2023.
 • Rekonstrukce tělocvičen ZŠ - KD bude 15.6.2023, naváží se materiál na akustické obklady, podlahy a obklady stěn.
 • Protipovodňové opatření v Severní ulici - hlavní příkop je hotov, práce pokračují na pokládce potrubí

 

5. Smlouva o spolupráci s EKO-KOM, a.s.

Nová smlouva reaguje na změny v legislativě. Jednotlivé změny jsou vysvětleny v průvodním dopise. Eko Kom zajišťuje pro městys zpětný odběr a využití z obalů a za to poskytuje městysi odměnu.

 

6. Zpráva finančního výboru

Předsedkyně FV Olga Urbanová seznámila se zprávou FV.

FV se sešel 17.5.2023 a projednal:

 • Stav finančních prostředků k 30. 4. 2023.
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu“ za duben 2023.
 • Rozpočtové opatření č. 4/2023.
 • Porovnání nabídek pojištění majetku městyse.
 • Požádal starostu, aby na příští jednání FV předložil vyúčtování dotace TJ Slavoj Choltice na rekonstrukci kabin.
 • Kontrolu účetních dokladů za 1. Q 2023 a navrhl změnu způsobu provádění kontrol, a to elektronicky, na základě podkladů vygenerovaných z účetního systému.

 

7. Rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2023.

Příjmy se navrhují upravit o 3 875 322 Kč, výdaje se navrhují upravit o 4 091 263 Kč. Rozdíl ve výši 215 941 Kč bude uhrazen z přebytku roku 2022.

Podrobně jsou změny v příjmech a výdajích uvedeny v rozpočtovém opatření - ve vysvětlivkách.

 

8. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse

Kmen Trilobit požádal městys Choltice o dotaci ve výši 600 000 Kč na pořízení jurty, která bude postavena na louce v areálu koupaliště a bude sloužit k činnosti kmene Trilobit.

Smlouva bude projednávána na zasedání zastupitelstva 21.6.2023.

 

9. Ukončení činnosti Stavebního úřadu v Cholticích

Starosta informoval, že se zatím nepodařilo obsadit místo na stavebním úřadě za referentku, které k 30.6.2023 odchází do důchodu. Z toho důvodu byla zahájena příprava na předání agendy stavebního úřadu do Přelouče. Pokud se nepodaří volné místo obsadit, skončí stavební úřad v Cholticích k 31.12.2023.

O odnětí stavebního úřadu musí městys požádat Krajský úřad Pardubického kraje co nejdříve, nejpozději v září.

 

10. Ukončení činnosti společnosti VČELKA sociální služby o.p.s.,

Starosta informoval, že obdržel oznámení o skončení činnosti obecně prospěšné společnosti VČELKA sociální služby o.p.s., IČO 24732915, - pracoviště Přelouč.

Důvodem je nedostatečné pokrytí provozních nákladů dotacemi. Včelka přestane svoji činnost vykonávat k 31.7.2023.

Starosta zahájil jednání s MěÚ Přelouč, sociálním odborem, a případnými ostatními sociálními službami, které by mohly od srpna poskytovat pečovatelskou službu choltickým občanům. Klienti končící Včelky se nemusejí obávat, že jim nebude od srpna poskytována potřebná péče.

 

11. Plán kulturních a sportovních akcí

Zastupitelé se seznámili s plánem akcí a zhodnotili akce uskutečněné.

20.5.                    DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - účast 21 dětí, akce se povedla.

26.5.                   PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO, koncert v zámecké kapli - akce se povedla, kaple byla plná.

27.5.            DĚTSKÝ DEN - akce se povedla, cca 200 dětí, spousta soutěží, naučná stezka oborou.

9.6.                     GOOD SEASON v kapli sv. Romedia - hudební večer s francouzskými šansony.

9. – 11.6.          DRÁTENICKÉ CHOLTICE

10.6.                   TRILOBIT MAN - triatlon organizuje Kmen Trilobit

16.6.                   DEN S CHOLTICKÝMI HASIČI

17.6.                   FESTIVAL CHRÁMOVÝCH A KOMORNÍCH SBORŮ

25.6.                   VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ paní Vondřejcové

26.8.                   CHOLTICKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

1.9.                     ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

2.9.                     BENEFIČNÍ FESTIVAL CHOLTICKÝ DEŠTNÍK

7.9.                     VARHANNÍ KONCERT V KAPLI SV. ROMEDIA od 19:00

16.9.                   BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI

 

12. FVE

Na pracovní poradu byl pozván zástupce odborné firmy, který však nedorazil.

 

13. Nová výstavba v areálu Lesovny

Investor Martin Čermák seznámil zastupitele se záměrem výstavby v areálu bývalé lesovny. V lokalitě by mělo stát 5 rodinných domů a několik budov poskytujících ubytování, wellness, kuželnu a další. Zastupitelé se většinově shodli, že záměr je pro městys akceptovatelný.

Jednou z podmínek realizace je odkoupení části obecního pozemku na straně u obory. Tento pozemek je pro jakoukoliv stavbu nevhodný, mohl by sloužit jako zahrada pro majitele RD. O podmínkách prodeje pozemku bude dále jednáno, pokud investor podá oficiální žádost.

 

Zapsal Tomáš Bolek

 

Datum vložení: 30. 6. 2023 15:57
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu