Navigace

Obsah

Informace z 15. porady zastupitelů konané 2.12.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali záměr bytové výstavby za Lesovnou, pořízení pozemků pod stavbou Božích muk u silnice na Veselí, OZV o místním poplatku za odpady, OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, OZV o místním poplatku ze psů a OZV o místním poplatku, stočné pro rok 2020, rozpočet pro rok 2020, nabytí pozemků, stavby komunikace a stavby kanalizace v Okružní ul. a další obecní záležitosti.
Program jednání
 1. Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a členem zastupitelstva
 4. Záměr bytové výstavby za Lesovnou
 5. Záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice
 6. Revitalizace Podrybníčků – zadávací řízení
 7. Nabídka úrazového pojištění pro JSDH
 8. Pořízení pozemků pod stavbou Božích muk u silnice na Veselí
 9. OZV o místním poplatku za odpady, OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, OZV o místním poplatku ze psů a OZV o místním poplatku
 10. Stočné 2020
 11. Rozpočet 2020
 12. Nabytí pozemků, stavby komunikace a stavby kanalizace v Okružní ul.
 13. Zásady pro prodeje obecních pozemků
 14. Ceník úhrad za zřízení věcného břemene (služebnosti)
 15. Žádost o dotaci na rekonstrukci tělocvičen ZŠ Choltice
 16. Žádost o dotaci na opravu křížku před lékárnou
 17. Informace o působení lékařů v Cholticích
 18. Program sportovních a kulturních akcí

 

Průběh jednání a závěry

Ad 1 - Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí

10.12. – úterý - zasedání zastupitelstva 18:00 Zámecká restaurace

13.1. – Porada od 18:30

20.1. – Porada od 18:30

27.1. - Zasedání zastupitelstva od 18:00

10.2. – Porada od 18:30

24.2. – Porada od 18:30

9.3.  - Zasedání zastupitelstva od 18:00

23.3. – Porada od 18:30

 

Ad 2 - Připomínky zastupitelů

URB – připomněla špatný stav dřevěného kříže na hřbitově. BOL – bude zvážena oprava

URB – podpořila pořízení altánu pro seniory v DPS čp. 160. BOL – je třeba vybrat vhodný typ

KOP – sdělil, že oprava silnice v Ledci před hostincem je hotová

KOR – upozornila na krátký interval svícení na chodbách v DCHB čp. 260. VAN – bude přenastaveno

 

Ad 3 - Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a členem zastupitelstva

Zastupitelé předběžně souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členem zastupitelstva Jakubem Kopeckým na provádění údržby veřejné zeleně v Ledci v roce 2019. Souhlas je třeba udělit podle zákona o obcích.

 

Ad 4 - Záměr bytové výstavby za Lesovnou

Zastupitelé projednali záměr developera zrealizovat výstavbu bytového domu o cca 30 bytových jednotkách na pozemku za Lesovnou. Zastupitelé po zvážení všech aspektů tento záměr nepodporují, protože by znamenal výrazný nárůst obyvatel v malé lokalitě, který by mohl narušit stávající klidné soužití.

 

Ad 5 - Záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice

Starosta informoval o jednání, které absolvoval na hradě Svojanov. Hrad je již několik let  opravován z programu na záchranu architektonického dědictví a mají s tímto programem bohaté zkušenosti, které městys využije při přípravě žádosti.

 

Ad 6 - Revitalizace Podrybníčků – zadávací řízení

Starosta informoval, že městys dokončuje přípravu zadávacího řízení na výběr zhotovitel akce Revitalizace Podrybníčků – dolní nádrž a Revitalizace Podrybníčků – horní nádrž. Vyzval členy zastupitelstva k účasti v hodnotící komise. Ing. Korbelová navrhla za kontrolní výbor Ing. Marii Fižovou, dalšími členy budou František Peml, Pavel Vančura, Ing. Miroslav Horák, Ing. Petr Vlášek (administrátor zadávacího řízení) a pravděpodobně ing. Jiří Hlavatý (TDI). Termín na doručení nabídek bude stanoven pravděpodobně na 18. nebo 19. 12. 2019.

 

Ad 7 - Nabídka úrazového pojištění pro JSDH

Zastupitelé znovu projednali nabídku pojišťovny NN Životní pojišťovna na úrazové pojištění členů JSDH. Se členy JSDH byla projednána spoluúčast na pojistném ve výši 500 Kč ročně a ti souhlasí. Městys by uhradil zbytek pojistného, tj. 3 026 Kč. Pojistné by městys platil 14-15 členům JSDH.

 

Ad 8 - Pořízení pozemků pod stavbou Božích muk u silnice na Veselí

Městys Choltice, ve spolupráci a za finančního přispění nadace Adopce památek, zrestauroval v roce 2018 Boží muka u silnice k Veselí. Stavba však leží částečně na pozemku Pardubického kraje a částečně na soukromém pozemku. Městys nechal vyhotovit geometrický plán a předjednal s oběma vlastníky odkoupení pozemků. Se soukromým vlastníkem již bylo pořízení pozemku schváleno na zářijovém zasedání a je vypořádáno. S Pardubickým krajem byla schválena jen žádost o bezúplatný převod. Je třeba schválit samotný převod od Pardubického kraje. Jedná se o pozemek p.č. 2096/2 v k.ú. Choltice, ostatní plocha, o velikosti 1 m2. Bude projednáno na zasedání 10. 12. 2019.

 

Ad 9 - OZV o místním poplatku za odpady, OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, OZV o místním poplatku ze psů a OZV o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelé projednali nové znění vyhlášek o místních poplatcích, které jsou v souladu s novou legislativou, a jejich platnost bude od nového roku, protože s účinností od 1. 1. 2020 dochází ke změnám v zákoně č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích. Novelizace zákona znamená nutnost úpravy stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Pro poplatníky v Cholticích nevyplývají ze změn žádné nové povinnosti. Výše poplatků se nemění. Nové znění se týká těchto vyhlášek:

 • OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
 • OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • OZV o místním poplatku ze psů
 • OZV o místním poplatku ze vstupného

 

Ad 10 - Stočné 2020

Zastupitelé znovu projednali navýšení stočného. Z důvodu zvýšení cen energií a některých služeb a potřeby zvýšení finančních prostředků ukládaných do fondu obnovy ČOV se navrhuje navýšení stočného od roku 2020 na částku 21 Kč vč. DPH. Díky zvýšení bude do fondu obnovy ukládáno ročně o 50 000 Kč více, tedy 250 000 Kč.

Protože se od 1. 5. 2020 mění sazba DPH z 15% na 10%, je třeba přijmout také usnesení o této změně a rovněž pro rok 2020 upravit splatnost stočného tak, aby občané zbytečně neplatili stočné s vyšší sazbou. Stočné se tedy bude vybírat až od května. V souladu s vyhláškou se zvýší také o 1 m3 směrné číslo, z 35 m3 na 36 m3.

 

Ad 11 - Rozpočet 2020

Zastupitelé znovu projednali návrh rozpočtu. Nikdo nevznesl žádný požadavek na změnu.

 

Ad 12 - Nabytí pozemků, stavby komunikace a stavby kanalizace v Okružní ul.

Starosta informoval, že je možné dořešit převzetí pozemku, splaškové a dešťové kanalizace, stavby komunikace a veřejného osvětlení od investora Martina Čermáka, protože se mu podařilo doložit všechny městysem požadované dokumenty. S ohledem na doporučení daňové poradkyně budou pozemek a všechny stavební objekty od investora odkoupeny za cenu 250 Kč bez DPH za kus. Jedná celkem o 4 stavební objekty plus jeden pozemek, celková kupní cena bude 1 250 bez DPH. Budou zrušena usnesení přijatá na prosincovém zasedání v roce 2018. Bude projednáno na zasedání 10. 12. 2019.

 

Ad 13 - Zásady pro prodeje obecních pozemků

Zastupitelé projednali zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví městyse Choltice (dále jen „Zásady“). Tyto zásady upravují způsob podávání a náležitosti žádostí, postup projednávání a schvalování žádostí a podmínky uzavírání smluv. Zásady nestanovují ceny pozemků. O cenách bude vždy rozhodovat zastupitelstvo v pro každý pozemek zvlášť. Zásady budou schvalovány na zasedání 10. 12. 2019.

 

Ad 14 - Ceník úhrad za zřízení věcného břemene (služebnosti)

Zastupitelé projednali nový ceník, který upravuje výši úhrady za zřízení věcného břemene v případech, kdy městys Choltice, jako strana povinná, smluvně umožní jiné osobě, jako straně oprávněné, zatížit nemovitost ve vlastnictví městyse Choltice právem odpovídajícím věcnému břemeni. Výše úhrady byla stanovena v podobných sazbách, jako mají jiné obce.

Úhrady za zřízení věcného břemene se stanovují takto:

 • 300 Kč/bm podzemních i nadzemních liniových vedení, minimálně však 4 000 Kč,
 • 5 000 Kč za stavbu na pozemku (např. sloup, rozvodná skříň, šachta, pilíř apod.).

Výše úhrad je stanovena bez DPH.

Pokud bude žadatelem o zřízení věcného břemene fyzická osoba mající trvalý pobyt v městysi Choltice, násobí se sazba koeficientem 0,5.

Ceník bude schvalován na zasedání 10. 12. 2019.

 

Ad 15 - Žádost o dotaci na rekonstrukci tělocvičen ZŠ Choltice

Starosta informoval, že jednou z podmínek přijetí žádosti o dotaci je souhlas zastupitelstva s podáním žádosti. Z důvodu špatného technického stavu tělocvičen při ZŠ Choltice městys Choltice zadal vypracování projektové dokumentace na výměnu podlahových krytin a obložení stěn v obou sálech tělocvičny po propočtu nákladů bylo zjištěno, že se jedná o finančně náročnou akci a bude třeba ji rozdělit do dvou etap.  I. etapa velký sál, II. etapa malý sál.  Městys Choltice se rozhodl požádat na opravu o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“, který je zaměřen na opravu školních tělocvičen. Předpokládané náklady na opravu jsou cca 3 000 000,- Kč, žádost o dotaci bude ve výši 70% uznatelných nákladů, dle rozpočtu, který by měl být projektantem předán v lednu 2020.

Souhlas s podáním žádosti bude schvalován na zasedání 10. 12. 2019.

 

Ad 16 - Žádost o dotaci na opravu křížku před lékárnou

Starosta informoval, že jednou z podmínek přijetí žádosti o dotaci je souhlas zastupitelstva s podáním žádosti. Po provedeném stavebně technickém průzkumu křížku před lékárnou odborným restaurátorem panem Ondřejem Sigmundem, bylo zjištěno, že tento kříž je ve velmi špatném, až havarijním stavu, je narušena statika celého objektu. Městys Choltice se proto rozhodl požádat na opravu o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul „Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů“, jehož podmínkou je, aby stavba nebyla nemovitou kulturní památkou, což je v tomto případě splněno. Předpokládané náklady na opravu jsou 229 000 Kč, žádost o dotaci bude ve výši 160 000 Kč

Souhlas s podáním žádosti bude schvalován na zasedání 10. 12. 2019.

 

Ad 17 - Informace o působení lékařů v Cholticích

Starosta informoval, že v Cholticích od dubna 2018 není pediatr. Tuto službu vykonávala pro dětské pacienty z Choltic a okolních obcí společnost EUC Klinika, a.s. Dětská lékařka u nás ordinovala 3x v týdnu, ostatní dny ordinovala v nedaleké Přelouči. Jednalo se o vcelku ideální stav. Přerušení mělo být dočasné. V říjnu letošního roku nám bylo ze strany EUC Kliniky sděleno, že nadále službu nebudou poskytovat z personálních a provozních důvodů a požádali o skončení nájmu ordinace. Městys Choltice následně jednal s Pardubickým krajem a s VZP o možnosti zajistit pediatra pro Choltice jinými lékaři a oslovil některé pediatry ze širšího okolí. Kromě jedné lékařky nikdo o Choltice neměl zájem, většinou z kapacitních důvodů. Předběžné podmínky, které byly s oslovenou lékařkou diskutovány, ale nejsou ve většině akceptovatelné pro dotazované maminky. Zajistit nového pediatra se tedy zatím nepodařilo.

Od roku 2017 není v Cholticích ani stomatolog a ani výhled není pozitivní. Od ledna 2020 bude v uvolněných prostorách působit kosmetické studio.

Svoji činnost nadále v Choltích bude vykonávat rehabilitace pod vedením Dany Říhové a praktický lékař MUDr. Libor Hemžský.

 

Ad 18 - Program sportovních a kulturních akcí

 • 7. 12. 2019 – výlov Zrcadla nebude
 • 23. 12. 2019 – prodej kaprů na nádvoří zámku

 

 

Zapsal: Tomáš Bolek

 

 


Vytvořeno: 18. 12. 2019
Poslední aktualizace: 19. 12. 2019 16:19
Autor: Tomáš Bolek