Navigace

Obsah

Informace z 2. porady zastupitelů konané 28.1.2019

Typ: ostatní
Informace z 2. porady zastupitelů konané 28.1.2019 1Zastupitelé projednali záležitosti veřejného osvětlení, provozovny na dřevní odpad, působení dětského lékaře a další body.
Program jednání
 1. Plán porad a zasedání
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Záležitosti veřejného osvětlení
 4. Záležitosti provozovny na dřevní odpad
 5. Záležitosti působení dětského lékaře v Cholticích
 6. Žádost o využívání prostor DPS ke cvičení JÓGY - dodatek
 7. Žádost o souhlas s umístěním haly pro skladování
 8. Žádost SDH Svinčany o finanční pomoc
 9. Žádost o prodej pozemku p. č. 40/2 a st. 43, oboje v k. ú. Ledec
 10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2017082/VB/1
 11. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016716/VB/1

 

Průběh jednání a závěry:

 

Ad 1 - Plán porad a zasedání

11. 2.  – Porada zastupitelů od 18:30

18. 2. – 1. zasedání zastupitelstva od 18:00 hodin – hospůdka Na Hřišti

   4. 3.  – Porada zastupitelů od 18:30

18. 3.  – Porada zastupitelů od 18:30

   1. 4. – Porada zastupitelů od 18:30

   8. 4.  – 2. zasedání zastupitelstva od 18:00

29. 4.  – Porada zastupitelů od 18:30

 

Ad 2 – Připomínky zastupitelů

František Peml se informoval ohledně kácení stromů, náletů a odbahnění rybníku Zrcadlo. Starosta odpověděl, že na tuto středu je domluvena telefonická konzultace a z ní by měl vzejít termín návštěvy pracovníka odboru životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje.

Vendula Fižová se informovala, zda mají svatby výjimku z nočního klidu. Starosta odpověděl, že obecná výjimka na svatby není, noční klid lze upravit pouze obecně závaznou vyhláškou na základě žádosti.

Ostatní bez připomínek.

 

Ad 3 - Záležitosti veřejného osvětlení

Starosta informoval o pravidelném jednání s firmou Osvětlení a energetické systémy, s.r.o. (dříve Citelum a.s.), která spravuje veřejné osvětlení v Cholticích a Ledci. Byla konstatována dobrá vzájemná spolupráce, byl představen výhled obnovy veřejného osvětlení na rok 2019 a další roky. Firma doporučuje nepřecházet na LED osvětlení, pokud máme sodíkové lampy v pořádku.  Smysl to má pouze v nově budovaných částech a musí se jednat o kompletní nové osvětlení, včetně podzemní kabeláže.

Dále starosta informoval, že s firmou má městys smlouvu od roku 2007 a v roce 2015 byla prodloužena na dalších 7 let s tím, že firma v tomto období proinvestuje na obnově osvětlení částku 1,21 mil. Kč vč. DPH. V současné době máme 193 světelných bodů.

Dále starosta informoval o jednání se zástupcem jiné firmy, která nabízí dodání LED světel a dobíjecích panelů na elektro automobily. Jedná se o českého výrobce. Informace budou předány naší servisní firmě.

 

Ad 4 - Záležitosti provozovny na dřevní odpad

Starosta informoval o průběhu jednání s firmou Ekopaliva Venro s.r.o. Ze stany městyse byly vzneseny dva požadavky – úklid skládky a její oplocení. Úklid – během února až dubna firma provede likvidaci téměř celého odpadu, který je nyní navezen v prostoru podél komunikace. Úklid souvisí i s plánovanou přeložkou kabelu na pozemku městyse. Oplocení - bude realizováno do konce dubna.

 

Ad 5 - Záležitosti působení dětského lékaře v Cholticích

Starosta jednal s ředitelkou EUC kliniky v Přelouči. Momentálně není k dispozici dětský lékař, který by mohl v Cholticích působit. Starosta připomněl zájem městyse, aby se dětský lékař do Choltic co nejdříve vrátil, opětovně to bylo paní ředitelkou slíbeno. Paní ředitelka také doporučuje rodičům využívat on-line objednávací kalendář pro neakutní případy, aby nemusely s dětmi zbytečně čekat. Pavlína Korbelová uvedla, že přímo v ordinaci dětské lékařky jí žádná taková možnost nabízena nebyla, že je škoda, že o ní maminky nevědí.

 

Ad 6 - Žádost o využívání prostor DPS ke cvičení JOGY – dodatek

Pro velký zájem paní Slezáková žádá o jednu další hodinu ve čtvrtek. Bude vyhotoven dodatek k uzavřené dohodě.

 

Ad 7 - Žádost o souhlas s umístěním haly pro skladování

P. ............ požádal o projednání záměru vystavět skladovací halu na pěnové desky, se kterými obchoduje. Halu chce vystavět na zahradě rodinného domu v ul. Podrybníčky, v prostoru, určeném podle územního plánu k výstavbě průmyslových zařízení. V hale by mělo probíhat skladování a řezání desek. Provoz charakterizuje jako bezhlučný, bezprašný a bez pachů. Doprava by měla probíhat jednou za měsíc nákladním autem. Výška stavby do 10.5 m. Zastupitelé žádají o poskytnutí dalších informací pro rozhodování. Starosta pozve pana ............. na příští poradu zastupitelstva.

 

Ad 8 - Žádost SDH Svinčany o finanční pomoc

SDH Svinčany požádal okolní obce o finanční pomoc. Na konci prosince jim shořel sklad s vybavením. Starosta seznámil zastupitele s obsahem dopisu a navrhnul finanční dar ve výši 20 000 Kč. Zastupitelé se s návrhem ztotožnili.

 

Ad 9 - Žádost o prodej pozemku p. č. 40/2 a st. 43, oboje v k. ú. Ledec

Pan .........., žádá městys Choltice o prodej pozemku, na kterém stojí jeho chata, a pozemku kolem chaty. Pozemky mají velikost 30 m2 (st. parcela), zahrada 364 m2. Navržená cena 50 Kč/m2, plus režijní náklady. Zastupitelé odsouhlasili a věc bude dále postoupena osadnímu výboru k projednání.

 

Ad 10 - Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2017082/VB/1

Jedná se o přípojku NN k pozemku ......... v ul. Hellichova. Odsouhlaseno

 

Ad 11 - Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016716/VB/1

Jedná se o přípojku NN k pozemku .............v ulici Na Hlásku. Odsouhlaseno.

 

Vendula Fižová podala informace o Tříkrálové sbírce dne 9. 1. 2019, která probíhala v Ledci a v Cholticích. 32 dětí bylo rozděleno do tříčlenných skupinek za účasti dospělých. Vybrala se částka opět vyšší než loni, celkem 22 361 Kč.

 

Olga Urbanová informovala o termínu kontroly Finančního výboru, dne 12. 2. 2019.

 

 

Zapsala Olga Urbanová, dne 30. 1. 2019

 

 


Vytvořeno: 8. 2. 2019
Poslední aktualizace: 8. 2. 2019 20:42
Autor: Tomáš Bolek