Navigace

Obsah

Informace z 3. porady zastupitelů konané 11.2.2019

Typ: ostatní
Informace z 3. porady zastupitelů konané 11.2.2019 1Zastupitelé se věnovali opravě křížku před lékárnou, výstavě o B.Němcové a malíři J.V.Hellichovi a dalším obecním záležitostem.

Informace z 3. porady zastupitelů konané 11.2.2019

Program jednání
 1. Plán porad a zasedání
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Žádost o souhlas s umístěním haly pro skladování v ul. Podrybníčky
 4. Oprava křížku před lékárnou
 5. Rozpočtové opatření č. 14/2018
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2019
 7. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse (elektropřípojka k RD, SDH Svinčany)
 8. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem
 9. Nabytí pozemků, stavby komunikace a stavby kanalizace v Okružní ul.
 10. OZV č. 1/2019 o nočním klidu
 11. Výstava Božena Němcová a Josef Vojtěch Hellich
 12. Program kulturních a sportovních akcí
 13. Program 1. zasedání zastupitelstva v roce 2019
 14. Informovanost občanů

 

Průběh jednání a závěry

 

Ad 1 - Plán porad a zasedání

18. 2. – 1. zasedání zastupitelstva od 18:00 hodin – hospůdka Na Hřišti

   4. 3.  – Porada zastupitelů od 18:30

18. 3.  – Porada zastupitelů od 18:30

   1. 4. – Porada zastupitelů od 18:30

   8. 4.  – 2. zasedání zastupitelstva od 18:00

29. 4.  – Porada zastupitelů od 18:30

 

Ad 2 – Připomínky zastupitelů

- informace o plánované schůzce k řešení prořezávky dřevin kolem Zrcadla,

- obecní stráž – dotaz na rozsah služeb a jejich rozvržení, ude prezentováno příště,

- nefunkčnost objednacího kalendáře pro přeloučskou pediatrii, řešeno s ředitelkou,

- dodatečné doplňování informací do zápisů z pracovních porad - nebylo většinou přijato.

- provedena instalace okapu na budově OÚ v Ledci.

 

Ad 3 – Žádost o souhlas s umístěním haly pro skladování v ul. Podrybníčky

Zastupitelé vyslechli prezentaci záměru soukromého podnikatele vybudovat halu o rozměrech 12m x 25m  a výšce 3,5m, která by sloužila pro skladování a zpracování PE pěn v ul. Podrybníčky v místě, kde to územní plán městyse povoluje. Zastupitelé záměr prodiskutovali a shodli se, že existence haly by měla mít minimální dopad na kvalitu života v okolí.

Závěr: Zastupitelstvo neshledalo důvody k neschválení realizace záměru.

 

Ad 4 – Oprava křížku před lékárnou

Městys může požádat o dotaci na kompletní restaurování křížku před lékárnou. Restaurátor P. Sigmund zpracoval posudek s návrhem postupu restaurování a finančními náklady (229 295 Kč vč. DPH). Tento posudek by byl použit jako podklad pro žádost o dotaci z MMR ve výši 70 % nákladů. K podání žádosti je potřeba souhlas zastupitelů – bude zařazeno na program zasedání zastupitelstva 18. 2. 2019.

 

Ad 5 – Rozpočtové opatření č. 14/2018

Zastupitel projednali rozpočtové opatření č. 14/2018, které reaguje na konečný stav rozpočtu městyse v roce 2018.

Konečný stav na bankovních účtech městyse byl k 31. 12. 2018 ve výši 3 858 tis. Kč. Výše úvěrů je  k 31. 12. 2018 celkem 11 815 000 Kč, poslední splátka by měla být v roce 2026.

Bude zařazeno na program zasedání zastupitelstva 18. 2. 2019.

 

Ad 6 – Rozpočtové opatření č. 1/2019

Toto rozpočtové opatření reaguje na navýšení příspěvku na státní správu do rozpočtu městyse a na poskytnutí dotací z rozpočtu městyse na úhradu elektro přípojky pro RD v ul. Hellichova a pro SDH Svinčany (příspěvek na vybavení zničené požárem skladu). Bude zařazeno na program zasedání zastupitelstva 18. 2. 2019.

 

Ad 7 – Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse na úhradu elektro přípojky pro RD v ul. Hellichova a SDH Svinčany

Smlouvy korespondují s rozpočtovým opatřením č. 1/2019. Jejich projednání je zařazeno na program zasedání zastupitelstva 18. 2. 2019.

 

Ad 8 – Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem

Zastupitelé byli seznámeni se zprávou kontrolního výboru. Usnesení z roku 2018 jsou ve velké míře splněna, zbývají usnesení z prosincového zasedání zastupitelstva, na kterých se pracuje.

Některá usnesení z roku 2014 nejsou dosud splněna. Týkají se inventarizace a evidence sbírkových předmětů na zámku. Byly stanoveny nové termíny a kontrolní výbor provede jejich kontrolu v září.

Inventura mobiliáře kaple sv. Romedia není dosud dokončena, městys čeká na podpis dohody o uznání vlastnického práva k mobiliáři od  královehradecké diecéze. Diecéze shání nového právníka, proto celé věc stojí.

 

Ad 9 – Nabytí pozemků, stavby komunikace a stavby kanalizace v Okružní ulici

Tři schválená usnesení o nabytí pozemků, staveb komunikace a kanalizace v Okružní ulici nelze v současné době realizovat, protože stavitel a investor staveb nezapsal všechny pozemky do katastru nemovitostí. Projednání je zařazeno na program zasedání zastupitelstva 18. 2. 2019.

 

Ad 10 – OZV č.1/2019 o nočním klidu

Zastupitelé projednali dvě žádosti o povolení výjimky z nočního klidu:

 1.  výjimku v termínech 11. - 12. 5. 2019, 15. - 16. 6. 2019 a 20. 7. - 21. 7. 2019 v areálu koupaliště a sportovního areálu
 2.  výjimku pro noční útoky, které se konají 28. – 29. 6. 2019.

Starosta připraví návrh obecně závazné vyhlášky, kterou projedná zastupitelstvo na zasedání 8. 4. 2019.

 

Ad 11 – Výstava Božena Němcová a Josef Vojtěch Hellich

Zastupitelé projednali dosavadní průběh příprav výstavy Božena Němcová a Josef Vojtěch Hellich, jejímž kurátorem je pan Jiří Ehl. Vernisáž výstavy je naplánována na 6. 7. 2019 od 14:00 a výstava bude probíhat až do 1. 9. 2019. V lednu 2020 by měla být odhalena pamětní deska na rodném domě J. V. Hellicha (čp. 5). Zastupitelé vybrali ze 4 předložených návrhů na provedení desku s ručně sekaným a stříbrným písmem za 11 211 Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající pamětní deska Bohdana Jelínka na domě čp. 5 je prasklá, rozhodli zastupitelé zadat zhotovení nové pamětní desky za stejnou cenu 11 211 Kč.

 

Ad 12 – Program kulturních a sportovních akcí

Nejbližší naplánované akce: ples SDH (15. 2.), přednáška o grafologii s ing. Čechovou (1. 3.), ples městyse (15. 3.), karneval pro děti – zahájení zámecké sezóny (30. 3.)

 

Ad 13 – Navržený program 1. zasedání zastupitelstva 18. 2. 2019

Zastupitelé měli možnost některé body znovu prodiskutovat.

 1. Zahájení
 2. Rozpočtové opatření č. 14/2018
 3. Rozpočtové opatření č. 1/2019
 4. Oprava křížku před lékárnou
 5. Územní studie pro lokalitu Z11 a Z12
 6. Prodej pozemku p.č. 961/15 v k.ú. Choltice
 7. Prodej pozemku p.č. 954/10 v k.ú. Choltice
 8. Prodej pozemků p.č. 763/3, 763/58, 763/59 a 753/60 v k.ú. Choltice
 9. Prodej pozemku st. 71/2 v k.ú. Ledec
 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-2015787/VB/01 – ul. Nádražní
 11. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016716/VB/1 – ul. Na Hlásku
 12. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2017082/VB/1 – ul. Hellichova
 13. Nabytí pozemků, stavby komunikace a stavby kanalizace v Okružní ul.
 14. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
 15. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem
 16. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 17. Různé

 

Ad 14 – Informovanost občanů

Zastupitelé diskutovali o různých názorech na psaní zápisů z porad. Většinově se shodli, že zápisy z porad budou nadále psány, zastupitelé se budou v jejich psaní střídat, zápisy budou obsahovat popis projednávané záležitosti a závěr. Nebudou dodatečně doplňovány o nově zjištěné skutečnosti. Zápisy budou nadále kontrolovány starostou z důvodu věcné správnosti.

 

 


Vytvořeno: 15. 3. 2019
Poslední aktualizace: 15. 3. 2019 18:20
Autor: Tomáš Bolek