Navigace

Obsah

Informace z 5. porady zastupitelů konané 18.3.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali plán stavebních prací, výběrové řízení na pozici účetní a další obecní záležitosti.
Informace z 5. porady zastupitelů konané 18.3.2019                                   
Program jednání
 1. Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Stavební práce a údržba městyse
 4. Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v kapli sv. Romedia
 5. Výběrové řízení na pozici účetní, finanční referent a ostatní personální záležitosti
 6. Projekt Revitalizace Podrybníčků a Marešáku
 7. Smlouva o zřízení věcného břemena č. IV-12-2016907/VB/01 Choltice 139/3-přípojka NN
 8. Darování výtěžku z tomboly a další info o plesu městyse
 9. OZV o poplatku z VB
 10. Žádost o pronájem zubní ordinace pro účely kosmetického studia
 11. Žádost o prodej pozemku p. č. 40/2 a st. 43, oboje v k. ú. Ledec
 12. Kalendář městyse na rok 2020
 13. Program kulturních a sportovních akcí
 14. Prodej pozemků parc. č. 23/12, 23/11, 7/17 k.ú Ledec a směna pozemků 23/10, 23/13, 7/18 k.ú. Ledec
 15. Pořízení nového právního informačního systému

 

Průběh jednání a závěry

 

Ad 1 - Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí

1.4.   – Porada zastupitelů od 18:30

8.4.   – 2. zasedání zastupitelstva od 18:00

29.4. – Porada zastupitelů od 18:30

 

Ad 2 - Připomínky zastupitelů

 • dotaz na vjezd do hasičské zbrojnice - máme poslední část posudku, na další poradu bude připraveno k projednání
 • dotaz na podpis smlouvy s ŘK církví o uznání majetkových práv k mobiliáři kaple – podepsáno není, čekáme na vyjádření právníka zastupujícího ŘK církev, který má výhrady k dohodě.
 • možnost získat dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště z programu Oranžové hřiště (poskytovatel dotace ČEZ) - bude zařazeno k projednání na poradu 1.4.2019
 • stav kolem provozovny na dřevní odpad v Jedousovské ul., návrh instalace cedule zakazující odkládání odpadu do příkopu a instalaci fotopasti  – firma bude upozorněna na blížící se termín dokončení stavby oplocení  a úklidu skládky (30.4.2019)
 • možnost žádat o dotaci na pořízení lesního traktoru - podmínky dotace umožňují použití traktoru pouze pro lesní práce, nikoliv na údržbu obce. Bude dále zvažováno.

 

Ad 3 - Stavební práce a údržba městyse

Dětské hřiště – 11.3.2019 zahájena 2. etapa, usazeny prvky. Do 5.4.2019 bude zrát beton, pak firma přijede a dokompletuje prvky. Městys zajistí terénní úpravy. O pomoc budou požádáni rodiče.

Rekonstrukce ordinace praktického lékaře – v tomto týdnu bude připravena poptávka na stavební firmy, předpoklad zahájení rekonstrukce je 2.5.2019. MUDr. Hemžský bude ordinovat v náhradních prostorách v bývalé ordinaci zubního lékaře.

Rekonstrukce radniční věže – poptány 3 firmy, výběr z nabídek provede komise ve středu 20.3.2019 od 15:00.

Ořezávání lip – probíhá plánované ořezávání, došlo ke krátkému zdržení z důvodu poruchy pil.

Zámek – odsouhlaseno pořízení zábradlí nad jeskyni za cenu cca 11 tis. Kč (zvýšení bezpečnosti návštěvníků zámku) a pořízení mříže do sakristie za cca 12 tis. Kč (umožnění větrání a nahlížení návštěvníků do sakristie).

Stavební výbor – je svolán na středu 20.3.2019 od 15:30 a bude řešit harmonogram připravovaných stavebních akcí.

 

Ad 4 - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v kapli sv. Romedia

Projednána nabídka Martina Salfického (elektropráce) na rekonstrukci elektroinstalace v kapli sv. Romedia. Elektroinstalace je ve špatném stavu, oprava byla doporučena revizním technikem. V rámci rekonstrukce kabeláže by mohlo dojít i k modernizaci osvětlení doplněním o LED svítidla s dálkovým ovládáním a možností osvětlovat jednotlivé části kaple. Samotná oprava elektroinstalace by byla cenově nižší. Nabídková cena je 171 883,64 Kč bez DPH. Cena je odvislá od množství provedené práce a je max. možná. Spíše se předpokládá její snížení. Protože na akci nebyly v rozpočtu předem vyčleněny finance, bude tato akce upřednostněna před financováním projektové dokumentace na plochu před školou. Zastupitelé většinově souhlasili.

 

Ad 5 - Výběrové řízení na pozici účetní, finanční referent a ostatní personální záležitosti

Z důvodu ukončení pracovního poměru stávající účetní k 31.3.2019 proběhlo druhé kolo výběrového řízení (do 1. kola se nikdo nepřihlásil). Byla vybrána jediná uchazečka, která nastoupí 1.4.2019.

 

Ad 6 - Projekt Revitalizace Podrybníčků a Marešáku

Ve čtvrtek 14.3.2019 proběhlo jednání s firmou Envicons, která aktualizuje projektovou dokumentaci na revitalizaci rybníků Podrybníčky a Marešák. Schůzky se také zúčastnili členové stavebního výboru a nájemci rybníků Sdružení rybářů Choltic. Projekt byl prodiskutován a odsouhlasen. Bude požádáno o stavební povolení. Projekt je rozdělen na dvě části, jedna by měla být dotována z MZe a druhá z MŽP. Jakmile budou zveřejněny výzvy, budou podány žádosti.

 

Ad 7 - Smlouva o zřízení věcného břemena č. IV-12-2016907/VB/01 Choltice 139/3-přípojka NN

Jedná se o elektopřípojku k pozemku p.č. 139/3, na kterém se staví RD. Přípojka je uložena v obecních pozemcích v ul. Jedousovská p.č.  ZE 142/2 a parc. č. 954/10. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč. Zastupitelé souhlasili. Bude zařazeno na zasedání zastupitelstva 8.4.2019.

 

Ad 8 - Darování výtěžku z tomboly a další info o plesu městyse

Ples městyse na zámku Choltice proběhl 15.3.2019, ohlasy jsou kladné. Na plese vznikla z řad návštěvníků iniciativa věnovat příjem z prodeje lístků do tomboly místní mladé rodině, kterou postihlo neštěstí.  Vzhledem k tomu, že příjem z prodeje lístků do tomboly je příjem městyse, musí o daru rozhodnout zastupitelstvo. Zastupitelé po diskusi těsnou většinou souhlasili. Bude zařazeno na zasedání zastupitelstva 8.4.2019.

 

Ad 9 - OZV o poplatku z VB

Byla projednána možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou nebo stanovením ceny v ceníku městyse poplatek za zřízení věcného břemena (služebnosti) na obecním pozemku. Jedná se nejčastěji o využití pozemku pro uložení elektrického kabelu, v menší míře plynovodu a dalších sítí. Důvodem je značné omezení dalšího využití obecního pozemku. Zvažuje se výše poplatku 100 Kč za m2. Na další poradu připraví starosta varianty řešení.

 

Ad 10 - Žádost o pronájem zubní ordinace pro účely kosmetického studia

Znovu byla projednána žádost o pronájem bývalé ordinace zubního lékaře pro účely provozování kosmetického studia. Žadatelka akceptuje navržené podmínky projednané na minulé poradě. Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce a projednán na zasedání zastupitelstva 8.4.2019.

 

Ad 11 - Žádost o prodej pozemku p. č. 40/2 a st. 43, oboje v k. ú. Ledec

Zastupitelé se na poradě 28.1.2019 předběžně souhlasili s prodejem pozemků a stanovili podmínky prodeje a požádali k vyjádření Osadní výbor Ledec. Ten 17.3.2019 s tímto prodejem vyjádřil souhlas. Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce a projednán na zasedání zastupitelstva 8.4.2019.

 

Ad 12 - Kalendář městyse na rok 2020

Byla projednána cenová nabídka fotografa Tomáše Kubelky na pořízení série 12 fotografií z Choltic, které budou následně použity do reprezentativního kalendáře formátu A3 pro rok 2020. Polovina fotografií by měla být nočních s umělým nasvícením a polovina fotografií bude denní. Kalendář by měl být připraven k prodeji i prezentaci městyse nejpozději na začátku listopadu.

 

Ad 13 - Program kulturních a sportovních akcí

Byl projednán plán nejbližších kulturních akcí: 30.3. dětský karneval a otevření zámecké sezóny. Dále 13.4.2019 Lukostřelecké závody v oboře.

 

Ad 14 - Prodej pozemků parc. č. 23/12, 23/11, 7/17 k.ú Ledec a směna pozemků 23/10, 23/13, 7/18 k.ú. Ledec

Byl projednán prodej a směna pozemků v Ledci. Městys má zájem na zachování cesty mezi zahradami, ovšem část pozemků je soukromá, naopak někteří majitelé zahrad mají zaplocené obecní pozemky. Cena za m2 pozemku byla stanovena na 50 Kč/m2 a režijní náklady jsou rozpočítány podle poměru výměry prodávaných či směňovaných pozemků.

 

Ad 15 - Pořízení nového právního informačního systému

Úřad městyse v současné době používá právní informační systém, který je zaměstnanci hodnocen jako nekomfortní, nepřehledný a komplikovaný. Byl poptán alternativní právní systém CODEFIX. Na úřadě proběhla prezentace programu a program byl shledán uživatelsky vyhovující, funguje na webovém rozhraní, není třeba se o něj jakkoliv starat.

 


Vytvořeno: 30. 3. 2019
Poslední aktualizace: 30. 3. 2019 22:11
Autor: Tomáš Bolek