Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace z 5. porady zastupitelů konané 21.3.2022

Informace z 5. porady zastupitelů konané 21.3.2022

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2022
 6. Prodej části pozemku parc. č. 749/20 k. ú. Choltice
 7. ČOV Choltice
 8. Josef Pardus - choltický rodák, příslušník RAF
 9. Plán sportovních a kulturních akcí
 10. Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem Music clubu na zámku Choltice

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 6.4.2022 - (středa) zasedání zastupitelstva 18:15 hod. v Zámecké restauraci
 • 25.4.2022 - porada zastupitelů od 18:00 hod.
 • 9.5.2022 - porada zastupitelů od 18:00 hod.
 • 16.5.2022 - porada zastupitelů od 18:00 hod.
 • 23.5.2022 - zasedání zastupitelstva 18:00 hod.

Další zasedání:

 • 27.6.2022 - zasedání zastupitelstva 18:00 hod.
 • 26.9.2022 - poslední zasedání zastupitelstva 18:00 hod.

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

Bez připomínek.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 • Běžná údržba

P. Vančura informoval o probíhající výsadbě stromů v zámeckém parku a kolem Podrybníčků. Od 1.3.2022 májí technické služby nového pracovníka na plný úvazek. Jeden pracovník je dlouhodobě nemocen.

 • Bezpečné a bezbariérové chodníky

P. Vančura a Ing. Horák informovali, že práce na stavbě probíhají bez zásadních problémů. Nyní se budují zastávky a chodníky u hřbitova a firma postupně začíná s chodníkem kolem DCHB. Proběhla schůzka s občany dotčenými stavbou, na které byl prezentován průběh stavby a řešeny individuální požadavky občanů.

 • Rekonstrukce radnice - architektonická studie

Starosta informoval, že projektant dokončuje architektonickou studii rekonstrukce radnice. Probíhají poslední konzultace nad dispozicí vnitřních prostor budovy.

 • Hasičská zbrojnice

Starosta a P. Vančura prezentovali návrh na zahájení stavebních prací již na podzim letošního roku. Nyní městys požádá o stavební povolení, v létě by mohlo proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby a na podzim by mohly být práce zahájeny. Letos budou také vybudovány přeložky a přípojky plynu, vody a elektřiny. Dokončení rekonstrukce zbrojnice se předpokládá v polovině roku 2023.

 • Sportovní kabiny

Ing. Horák informoval, že Slavoj zatím nezískal dotaci na stavbu. Proto nebudou zatím žádné práce pokračovat. Rozhodnutí o dotaci má dorazit během dubna. Předseda Slavoje Richard Peml je pozván je společné jednání stavebního a finančního výboru 30.3.2022, kde bude jednáno o dalším postupu. Dále bylo projednáno zmenšení stavebního dvora, aby bylo možné rozšířit parkování před MŠ, pokud nebude stavba kabin zahájena v nejbližší době.

 • Lávka přes Struhu

Ing. Horák informoval, že projektant dodal první verzi projektu. Ta bude odkontrolována a budou zpracovány připomínky. Do 30.6.2022 bude PD předána a bude požádáno o stavební povolení.

 • Ul. Na Hlásku

Ing. Horák informoval, že pokračují práce na PD. Dešťová kanalizace bude přesměrována směrem do Struhy a nebude tak zatěžovat ČOV. Na tuto část kanalizace musí být zpracována zvláštní projektová dokumentace.

 • Parkoviště u zámku

P. Vančura informoval, že po odstranění dřevní hmoty z pokácených stromů bude plocha porovnána a zaštěrkována, aby ji bylo možné co nejdříve využívat jako odstavnou plochu pro zámecký areál.

 • Boží muka u Luhů

Starosta informoval, že probíhají úklidové práce v okolí, zbývá domalovat liturgický obrázek. Slavnostní žehnání proběhne v sobotu 23. 4. 2022 od 16:30

 • Zastávka v Ledci

P. Vančura informoval, že projektant zaslal k připomínkování návrh umístění zastávky. Bude projednáno v osadním výboru.

 • Vybudování WC v obecním domě v Ledci

Ing. Horák informoval, že pokračují práce na PD.

 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2022
 • Hospodaření městyse v období 1-3/2022

Starosta informoval, že příjmy a výdaje městyse probíhají bez mimořádných výkyvů.  Městys nemá žádné problémy s financemi. Na spořícím účtu je uloženo 10,6 mil. Kč, na provozních účtech je cca 2 mil. Kč.

 • Rozpočtové opatření č. 3/2022

Starosta prezentoval návrh rozpočtového opatření. Příjmy se navyšují o 254 580 Kč, výdaje o 2 034 580 Kč. U výdajů se většina úprav týká navýšení položek za teplo. Kalkulace počítá s dvojnásobným zdražením. Dále se navyšují neinvestiční příspěvky pro MŠ a ZŠ, hlavně na energie, náklady na mzdy pracovníků technických služeb a náklady na přeložky plynu, vody a elektřinu u stavby hasičské zbrojnice. Rozdíl ve výši 1 780 000 Kč bude čerpán z přebytku roku 2021.

Rozpočtové opatření bude projednáváno na zasedání zastupitelstva 6. 4. 2022.

 

6. Prodej části pozemku parc. č. 749/20 k. ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 749/20 k. ú Choltice o výměře 264 378 m2 (druh pozemku lesní pozemek). Jedná se o pozemek Choltické obory. Manželé ... projevili zájem o odkoupení dvou částí tohoto pozemku, protože jej dlouhodobě v dobré víře užívají jako zahradu u svého domu. Jedná se o část „A“ o výměře cca 150 m2 a část „B“ o výměře cca 145 m2, vypracování geometrického plánu na oddělení pozemků žadatel zajistí na svůj náklad. Dle lesního zákona nelze oddělit lesní pozemek menší 1 ha. Pozemek menší než 1 ha musí být vyňat z PUFL a to musí být v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, což v tomto případě není.

Starosta informoval, že oslovil MěÚ Přelouč s žádostí, aby potvrdil, že nelze z lesního pozemku oddělit lesní pozemek menší než 1 ha. Pokud to MěÚ potvrdí, žadatelům se nevyhoví. Změna územního plánu se v této věci nechystá.

 

7. ČOV Choltice

Na ČOV Choltice stále natéká velké množství balastních vod. Zastupitelé se shodli na objednání kamerové kontroly starých betonových stok, aby se určila místa s průsaky balastních vod a místa napojení melioračních drenáží. Provedení průzkumu bude dokončeno nejpozději v květnu. Poté bude průzkum vyhodnocen a projednán další postup.

 

8. Josef Pardus - choltický rodák, příslušník RAF

Městys Choltice byl osloven leteckým historikem z Prahy, že z Choltic pochází významný plukovník letectva, příslušník 311. čs. bombardovací perutě RAF ve Velké Británii Josef Pardus, který se narodil v Cholticích v čp. 50. Městys Choltice byl vyzván, zda-li by bylo možné tomuto letci instalovat na rodný dům pamětní desku.

Zastupitelé se k instalaci pamětní desky vyslovili kladně. Starosta instalaci desky projedná s vlastníkem domu.

 

9. Plán sportovních a kulturních akcí

Olga Urbanová informovala o přípravě cyklistického orientačního závodu dvojic, který se koná 25. 6. 2022 v Cholticích. Pořadatelem je Team Cyklo RD Pardubice.

Jede se pro radost a na své si přijdou jak hobby jezdci, tak závoďáci či rodiny s dětmi. Startuje se v několika kategoriích včetně kategorie elektrokol. Startovací čísla jsou zároveň čísla tombolová o 100 hodnotných cen.

Start bude v areálu zámeckého parku Choltice od 11:00, prezentace od 9:00, vyhlášení 16:15, poté tombola. Časový limit závodu 4 hodiny.

Městys Choltice srdečně zve své občany na tuto sportovní akci. Nejlépe umístěná dvojice závodníků s bydlištěm v Cholticích, Ledci nebo Podhorkách získá od městyse Choltice zajímavou odměnu.

 

10. Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem Music clubu na zámku Choltice

Starosta informoval, že nájemce Music clubu na zámku Choltice splnil slib a zajistil lepší dohled bezpečnostní agentury na problémové návštěvníky diskotéky pohybující se v okolí zámku. Také je prováděn kvalitnější úklid nepořádku v neděli ráno. Situace se viditelně zlepšila. Zastupitelé se shodli, že pokud se situaci zhorší, je třeba po nájemci okamžitě žádat nápravu.

 

Zapsal: Tomáš Bolek

 

Datum vložení: 5. 4. 2022 22:31
Datum poslední aktualizace: 5. 4. 2022 22:50
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Vánoční strom v Cholticích 2021.

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště