Navigace

Obsah

Informace z 8. porady zastupitelů konané 27.5.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali průběh rekonstrukce zdravotního střediska, záměr odbahnění rybníku Zrcadlo, záměr zasíťování lokality pro RD Choltice západ a další záležitosti.
Program jednání

 

 1. Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Stavební práce a údržba městyse
  1. Rekonstrukce elektroinstalace v kapli sv. Romedia
  2. Rekonstrukce ordinace praktického lékaře
  3. Výměna silničních obrubníků v ul. Lipoltická
  4. Ostatní
 4. Záměr odbahnění a rekonstrukce objektů rybníka Zrcadlo
 5. Záměr zasíťování lokality Z1 – Choltice západ
 6. Záměr rekonstrukce areálu koupaliště
 7. Záměr Vlády ČR odebrat stavební úřady obcím
 8. Poskytnuté dotace z Pardubického kraje (JSDH, radniční věž, okna zámek)
 9. Prodej pozemků p. č. 763/3, 763/58, 763/59 a 763/60 v k. ú. Choltice
 10. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2104 v kú. Choltice
 11. Prodej části pozemku p.č. 7/6 v k.ú. Ledec
 12. Žádost o prominutí poplatku za uložení zeminy
 13. Dohoda o uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple sv. Romedia
 14. Výstava Hellich Němcová
 15. Zásady pro majetkoprávní nakládání s obecními pozemky
 16. Úprava nájmů v obecních bytech
 17. Program sportovních a kulturních akcí
 
Průběh jednání a závěry

 

Ad 1 - Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí

10.6. - Porada zastupitelů od 18:30

24.6. - 3. zasedání zastupitelstva od 18:00

 

Ad 2 - Připomínky zastupitelů

KOR – upozornila na tvoření kaluží na parkovišti před budovou MŠ. VAN – vysvětlil, že plocha není vyspádovaná, má měkký podklad pod frézinkem a řešením je pouze kompletní rekonstrukce plochy. Dílčí úpravy se průběžně provádějí a i nyní se provedou, ale tvorbě kaluží nelze výrazně zabránit.

KOR – informovala se na stav pracovníků na veřejně prospěšné práce. BOL + VAN odpověděli, že máme letos dva pracovníky, smlouva od ÚP na podporu je zatím do 31.7.2019, uvidíme, jestli bude prodloužena.

PAV – žádal prověřit možnou poruchu rozhlasu v ul. Jedousovská. VAN – bude zajištěno.

 

Ad 3 - Stavební práce a údržba městyse

Rekonstrukce elektroinstalace v kapli sv. Romedia – byla dokončena včetně revize, kromě samotného technického stavu se zvýšila intenzita osvětlení jednotlivých částí kaple.

Rekonstrukce ordinace praktického lékaře – byla zahájena 6.5., nyní probíhá vybourání podlah, příček, instaluje se kanalizace.

Výměna silničních obrubníků v ul. Lipoltická – probíhá výměna na úseku dlouhém cca 170 m, zlepší se nejen vzhled komunikace, ale i nátok dešťové vody do kanalizačních vpustí.

Rekonstrukce radniční věže – zahájení je naplánováno na počátek září

 

Ad 4 - Záměr odbahnění a rekonstrukce objektů rybníka Zrcadlo

Byla projednána nabídka projekční kanceláře Ing. Václava Kurky na zhotovení projektové dokumentace na akci Odbahnění a rekonstrukci objektů rybníku Zrcadlo. Nabídka byla v hodnotě 118 500 Kč včetně DPH a zastupitelé si ji kvůli její výši rozhodli nevyužít. Bude poptán další projektant.

 

Ad 5 - Záměr zasíťování lokality Z1 – Choltice západ

Zastupitelé projednali postup přípravy lokality Z1 Choltice západ pro výstavbu rodinných domů. Městys v této lokalitě vlastní pouze část pozemků a na nich by šlo podle schválené územní studie z roku 2016 realizovat v první etapě 5 rodinných domů. Dalších 7 pozemků je v soukromém vlastnictví. Zastupitelé se shodli, že městys bude realizovat přípravu lokality vlastními silami. Nevyužije tedy možnosti prodeje pozemků developerovi či spolupráce s developerem. Jediná možná spolupráce je s vlastníky ostatních stavebních pozemků. Jakmile bude dokončeno nové mapování intravilánu, budou osloveny projekční firmy.

 

Ad 6 - Záměr rekonstrukce areálu koupaliště

Zastupitelé projednali své návrhy na využití areálu koupaliště a většinově se shodli, že by v areálu mohlo být bio koupaliště se zázemím a turistické ubytování pro cca 50 lidí. Část horní plochy by mohla být využívána pro stanování a pro umístění staveb, které by mohly využívat spolky. V areálu by mohl být menší amfiteátr s kapacitou do 100 míst pro pořádání malých kulturních akcí. V tomto duchu bude zpracováno zadání pro projekční firmu s žádostí o zpracování cenové nabídky na studii využití areálu.

 

Ad 7 - Záměr Vlády ČR odebrat stavební úřady obcím

Starosta informoval o návrhu vlády ČR týkající se rušení stavebních úřadů na menších obcích. Stavební úřad v Cholticích spravuje obvod o velikosti 4 200 občanů. Výhodou pro občany je nejenom krátká dojezdová vzdálenost k nám na úřad, ale i znalost místních poměrů. Městys je zásadně proti rušení stavebního úřadu v Cholticích. Zastupitelé se na tomto postoji většinově shodli. Městys se zapojil do petice na podporu zachování SÚ v obcích organizované SMS ČR.

 

Ad 8 - Poskytnuté dotace z Pardubického kraje

Pardubický kraj poskytne městysi dotace ve výši:

 • 25 000 Kč na pořízení radiostanice pro JSDH
 • 110 000 Kč na rekonstrukci radniční věže
 • 100 000 Kč na opravu oken na zámku Choltice

Smlouvy budou projednány na zasedání zastupitelstva 24. 6. 2019.

 

Ad 9 - Prodej pozemků p. č. 763/3, 763/58, 763/59 a 763/60 v k. ú. Choltice

Na zasedání 24. 6. 2019 bude znovu projednána výše kupní ceny za pozemky p. č. 763/3, 763/58, 763/59 a 763/60 v k. ú. Choltice v ulici Hellichova. Žadatelé o pozemky požádali o snížení ceny z 80 na 50 Kč za m2. Jedná se o pozemky převážně kamenité, které jsou přístupné pouze z pozemků žadatelů, jsou pod vysokým napětím a městys pro ně nemá jiné využití.

 

Ad 10 - Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2104 v kú. Choltice

Povodí Labe, státní podnik je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 2104 k.ú. Choltice. Rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 830-80/2018, jedná se o vypouštěcí potrubí z ČOV Choltice. Věcné břemeno o výměře 37m2 se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 295,- Kč, tak jak jej ocenil státní podnik Povodí Labe dle svých vnitřních předpisů.

Smlouva bude projednávána na zasedání zastupitelstva 24. 6. 2019.

 

Ad 11 - Prodej části pozemku p.č. 7/6 v k.ú. Ledec

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 7/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 234 m2 k.ú Ledec. Manželé Ilona a Josef Sýkorovi, projevili  zájem o odkoupení tohoto pozemku  z důvodu propojení svých pozemků  parc. č. 7/8, 7/9,14  a st. 12 k.ú. Ledec. Osadní výbor Ledec souhlasil. Na oddělení části pozemku si žadatelé nechají zhotovit GP. Cena je předběžně stanovena na 50 Kč za m2, plus režijní náklady.

 

Ad 12 - Žádost o prominutí poplatku za uložení zeminy

Spolek Další cesta žádá o prominutí poplatku za dočasné uložení zeminy ze stavby Centra denních služeb v ul. Ke Mlýnu. Jedná se o 5 fůr v celkové hodnotě 2 500 Kč. Zastupitelé souhlasili.

 

Ad 13 - Dohoda o uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple sv. Romedia

Zastupitelstvo městyse schválilo v prosinci 2017 dohodu o uznání vlastnických práv k mobiliáři kaple sv. Romedia s římskokatolickou církví. Máme dohodnutý seznam věcí, které budou uznány za naše a seznam věcí, které budou uznány za církevní. Nyní je všechno církevní. Po změně právníka diecéze požaduje církev, aby dohoda byla tajná a nebyla předkládána NPÚ. Městys tuto podmínku musí konzultovat s NPÚ. Kvůli změně Dohody musí být nové znění znovu projednáno a schváleno zastupitelstvem na zasedání 24. 6. 2019. Jednání komplikuje fakt, že na konci června odchází z diecéze stávající právnička a v srpnu odchází z naší farnosti pan farář Pilka. Zastupitelé předběžně s postupem souhlasili.

 

Ad 14 - Výstava Hellich Němcová

Pokračují přípravy na výstavu Hellich Němcová. Probíhá sjednávání výpůjček předmětů, pro vernisáž se připravuje krátká scénka ze života obou osobností, rámují se obrazy, šije se replika šatů BN, atd. Vernisáž je naplánována na 6. 7. 2019 od 14:00 na zámku Choltice.

 

Ad 15 - Zásady pro majetkoprávní nakládání s obecními pozemky

Zastupitelé souhlasili s návrhem starosty přijmout zásady pro nakládání s obecními pozemky.

Pokud budou stanovena  závazná pravidla pro prodej pozemků přijata a zveřejněna na webových stránkách městyse, může se každý zájemce předem seznámit s procesem, který jej při koupi obecního pozemku čeká, a který je pro všechny stejný.

 

Ad 16 - Úprava nájmů v obecních bytech

Městys by měl k 1. 7. 2019 opět upravit nájemné v obecních bytech. Starosta požádal zastupitele, aby toto zvýšení bylo realizováno až k 1. 1. 2020 a v dalších letech rovněž k 1.1. Důvodem je zjednodušení administrace s úpravou výše nájmu jak pro úřad, tak pro nájemce. Zastupitelé většinou souhlasili.

 

Ad 17 - Program sportovních a kulturních akcí

Byly zhodnoceny uskutečněné akce: Rybářské závody pro děti – úspěšná akce, Měsíc náborů – fotbalové dopoledne pro školní a předškolní děti připravil TJ Slavoj Choltice pod vedením Jana Brožka a pod patronátem Fotbalové asociace ČR (FAČR). V sobotu 1.6. se koná dětský den na zámku, dále se na červen chystá Školní sportovní olympiáda (s finanční podporou městyse), 15.6. Trilobitman (krátký triatlon) a Festival chrámových sborů.


 

Zapsal Tomáš Bolek.


Vytvořeno: 3. 6. 2019
Poslední aktualizace: 3. 6. 2019 11:17
Autor: Tomáš Bolek