Navigace

Obsah

Informace z 8. porady zastupitelů konané 31. 5. 2021

Typ: ostatní
.
Informace z 8. porady zastupitelů konané 31. 5. 2021

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plánu porad a zasedání
 1. Připomínky a podněty zastupitelů
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Žádost o výpůjčku provozní budovy na koupališti
 1. Změna katastrálního území
 1. Pošta Partner
 1. Prodej pozemku p.č. 166/7
 1. Pronájem části pozemku p.č. 765/3 k.ú. Choltice
 1. Výpůjčka pozemku p.č. 650/1 v k.ú. Choltice
 1. Pronájem části pozemku p.č. 180/48 v k.ú. Choltice
 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pachtu rybníků Červený a Chrtnický
 1. Změna názvu Knihovny městyse Choltice
 1. Investice evidované v účetnictví
 1. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 750/2
 1. Informace z Osadního výboru Ledec

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 14.6.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 28.6.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00 na úřadě

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

Zastupitelé projednali připomínky a podněty:

F.Peml - informoval, že Spolek rybářů Choltic pořádá 19.6.2021 dětské rybářské závody.

P.Korbelová - zeptala Jana Brožka, jak se škola vypořádává s omezením kapacity parkoviště, které je z důvodu rekonstrukce budovy Slavoje částečně zabrané. Jan Božek sdělil, že učitelé v cca v počtu 12 parkují na školním dvoře.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

O běžné údržbě informoval technik P. Vančura:

 • probíhá sekání veřejných prostranství a pletí
 • dnes byl přebrán nový mulčovač za traktor JD, bude využíván na větší travnaté plochy, příkopy u polních cest. Cena je 150 tis. Kč. Bylo poptáno několik dodavatelů, tento typ byl vybrán jako nejvýhodnější jak technicky, tak finančně.

Ing. Horák informoval o aktuálních investičních akcích a přípravě projektů:

 • Revitalizace Podrybníčků a Marešáku - betonuje se požerák, jsou položeny odtokové trubky, práce probíhají dle harmonogramu. Hlína bude vrácena do výkopu. Od příštího kontrolního dne se bude účastnit také zástupce rybářského spolku.
 • Bezberiérové chodníky - čekáme na přidělení dotace
 • Lávka a chodník v ul. Nádražní - proběhne výškopisné doměření terénu
 • Ul. Na Hlásku - probíhá dokončení PD
 • Přístavba WC a kabin Slavoje - jsou připraveny poptávky na řemesla a domluvena spolupráce se členy. Staveniště je ohrazené. Vstup na dětské hřiště a travnaté hřiště je brankou od obory.
 • Rekonstrukce budovy technických služeb v ul. Jedousovská čp. 335 - záměrem je vybudovat zázemí pro techniku a pracovníky technických služeb. Probíhá jednání s možným projektantem, bude se připravovat poptávka a výběr projektanta.
 • Rekonstrukce budovy radnice - proběhlo jednání s možným projektantem, který zpracuje nabídku na PD. Cílem je budovu zmodernizovat, udělat drobné změny dispozic místností. Dosud je nejasná budoucnost stavebního úřadu v Cholticích, ale i možnost umístit v budově Poštu Partner. Budova by měla být bezbariérová. Po výběru projektanta bude nejdříve zpracována studie nejpozději do června 2022.
 • Oprava zvonice - bude provedena obnova nátěru (cca 120 tis. Kč) a oprava střešní krytiny (bude nahrazena za bobrovky za cca 100 tis. Kč) a oprava omítek. Akce proběhne částečně letos (nátěr a střešní krytina) a příští rok omítky. Pro letošní etapu bude do rozpočtu doplněno 300 tis. Kč. Na opravu je zpracováno závazné stanovisko.

 

5. Žádost o výpůjčku provozní budovy na koupališti

Spolek Floppy Disk Choltice, z.s. požádal o výpůjčku provozní budovy na koupališti (dříve ubytovna). Budova se v posledních letech spíše nevyužívá pro nevyhovující stavebně technický stav.

Spolek na jednání zastupovali: předseda spolku Filip Cärlan a členové Jiří Kohoutek a Jan Dobiáš.

Člen spolku Jiří Kohoutek seznámil se záměrem: spolek má zájem o bezplatnou výpůjčku budovy (dříve ubytovna), kterou by rád využil ke skladování svých sportovních pomůcek (koše, přenosná výhoziště apod.) a jako zázemí pro discgolfovou akademii pro mládež a veřejnost. Na přilehlé louce by rádi provozovali cvičné discgolfové hřiště. O budovu by se spolek staral vlastními silami, materiál na nezbytnou údržbu by dodával městys. Spolek by se staral o agendu vypůjčování prostor pro třetí strany, nekomerčním způsobem.

Zastupitelé se po diskusi shodli, že spolek by mohl být dobrým provozovatelem budovy a předběžně souhlasili s výpůjčkou budovy na dobu 3 let. Spolek se bude o budovy starat bezplatně, nezbytný materiál dodá městys. Ostatní podmínky ze žádosti jsou akceptovatelné a budou zahrnuty do smlouvy.

Výpůjčka bude projednána na zasedání zastupitelstva 28.6.2021.

 

6. Změna katastrálního území mezi obcemi Veselí a Choltice

Majitel pozemku p. č. 1614 v k. ú. Choltice pan.... požádal o projednání možnosti změny územního plánu nebo převedení jeho pozemku do k.ú. Veselí. Je ochoten jednat o úhradě odstupného za převod části KÚ obci Veselí, pokud by obec Veselí nepřistoupila na směnu. Na svém pozemku má záměr zrealizovat výstavbu většího množství rodinných domků. Uvedený pozemek je v těsném sousedství obce Veselí a od zastaveného území Choltic je vzdálen cca 1,5 km. Změna ÚP byla tomuto majiteli odmítnuta již v roce 2019. Obec Veselí se stále staví k výstavbě RD v této lokalitě negativně a městys Choltice její postoj hodlá akceptovat.

Zastupitelé se shodli, že městys Choltice nebude v této části Choltic měnit územní plán a zřizovat lokalitu pro bydlení mimo stávající zastavěné území Choltic. Pokud by obec Veselí přistoupila na směnu katastrálního území, Choltice budou souhlasit. Změna ÚP pak bude v kompetenci obce Veselí. Zastupitelé se záporně vyjádřili k možnosti převést část katastru na obec Veselí za odstupné, tedy bez náhrady výměry.

 

7. Pošta Partner

Česká pošta s.p. opět oslovila městys Choltice, zda-li má stále zájem o odkoupení budovy pošty a provozování Pošty Partner. Česká pošta trvá na stejných podmínkách, jako byly nabízeny před cca 2 lety a městys Choltice je nemohl akceptovat. Jednalo se o podmínky prodeje budovy.

Starosta informoval Českou poštu, že městys již nemá zájem na odkoupení budovy a provozování Pošty partner v této budově. Důvodem je finanční zátěž s odkoupením a následnou údržbou budovy, kterou nyní městys nemůže na sebe vzít. Městys by mohl uvažovat o provozování Pošty Partner v budově radnice a budovu pošty využít k jiným účelům, ale toto Česká pošta neumožňuje. Pokud bude prodej budovy pošty realizován za znalecký posudek, musí v ní být provozována Pošta Partner. Bez závazku, že bude v budově provozována Pošta Partner, bude budova prodána v aukci. Její cena tedy bude pravděpodobně vyšší.

Městys Choltice tedy budovu pošty nyní kupovat nebude.

 

8. Prodej pozemku p.č. 166/7

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 166/7 k.ú Choltice o výměře 44m2 (druh pozemku zahrada). Paní ..... projevila zájem o odkoupení tohoto pozemku, protože jej chce darovat své dceři ........., která vlastní přilehlou nemovitost a uvedený obecní pozemek je užíván jako příjezd k ní. Proto byl také pozemek nabídnut paní V...............k odkoupení, která však na výzvu městyse nereagovala.

Zastupitelé se shodli, že městys prodá pozemek pouze paní ........., protože ta je majitelkou přilehlých nemovitostí a tento pozemek je přístupovou cestou k nim. Paní ............. bude znovu vyzvána k jednání o odkupu.

 

9. Pronájem části pozemku p.č. 765/3 k.ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 765/3 (ostatní plocha) k.ú. Choltice o výměře 182 m2. Část pozemku o výměře 21m2 měl pronajatou pan ........ za roční nájemné 250,- Kč pro umístění plechové garáže. Pan .......... zemřel a o pronájem pozemku požádala paní ......... rovněž za účelem umístění plechové garáže.

Zastupitelé se shodli, že pozemek bude pronajat paní ......... za cenu 250 Kč za rok.

Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce a projednán na zasedání dne 28.6.2021.

 

10. Výpůjčka pozemku p.č. 650/1 v k.ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem zemědělského pozemku parc. č. 650/1 k.ú. Choltice (trvalý travní porost) o výměře 1758 m2. Jedná se o travnatý pozemek, který je v současné době vypůjčen za účelem sečení trávy a údržby dřevin panu .......... Městys Choltice obdržel žádost pana ........... o změnu smlouvy o výpůjčce tohoto pozemku, neboť v důsledku digitalizace katastrálního operátu došlo k přečíslování a změně výměry pozemku. Účelem výpůjčky je opět využití sečení trávy a údržby dřevin na dobu neurčitou .

Zastupitelé se shodli, že pozemek bude vypůjčen ..........za stejných podmínek.

Záměr výpůjčky bude zveřejněn na úřední desce a projednán na zasedání dne 28.6.2021.

 

11. Pronájem části pozemku p.č. 180/48 v k.ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 180/48 (ostatní plocha) k.ú. Choltice o výměře 6 203 m2, v současné době má část pozemku pronajatou pan ........ pro parkování osobního automobilu. V důsledku digitalizace katastrálního operátu došlo ke změnám v katastru nemovitostí (přečíslování pozemků). Pan ......... podal žádost o pronájem části uvedeného pozemku o výměře 25 m2, jak je vyznačeno v přiloženém situačním výkrese. Pozemek bude užívat jako odstavnou plochu pro OA tak, jak jej dosud využíval.

Zastupitelé se shodli, že pozemek bude pronajat panu ...... za cenu 250 Kč za rok.

Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce a projednán na zasedání dne 28.6.2021.

 

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pachtu rybníků Červený a Chrtnický

V důsledku digitalizace katastrálního operátu došlo ke změnám v katastru nemovitostí (přečíslování pozemků). Spolek Sdružení rybářů Choltic má v pronájmu také pozemek p.č. 749/1. Tento pozemek se po digitalizaci nachází již mimo prostor rybníků a není důvod, aby jej SRCH mělo v pronájmu.

Je navržen Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, ve kterém již tento pozemek nebude uveden.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek ke smlouvě bude projednán na zasedání dne 28.6.2021.

 

13. Změna názvu Knihovny městyse Choltice

Knihovnice Radka Zelenková požádala o změnu názvu Knihovny městyse Choltice na Knihovna Choltice. Bude třeba schválit novou zřizovací listinu, organizační řád a další dokumenty.

Zastupitelé předběžně souhlasili.

 

14. Investice evidované v účetnictví

Starosta seznámil se žádostí účetní městyse, které požádala zastupitelstvo o rozhodnutí o vyřazení dvou projektových dokumentací z nedokončených investic do nákladů. Tyto projekty jsou již zastaralé a nevyhovující a nebudou se realizovat.

Jedná se o projektové dokumentace vedené na účtu 042 – nedokončený majetek:

 1. PD pro objekt „Barokní kaple (zámecká) v Cholticích“ za 64.260,- Kč, přijatá faktura 08-46 z 23.12.2008, dodavatel Ing. Jaroslav Pavliš INSPA
 1. PD pro objekt „Barokní zámek čp. 1 v Cholticích“ za 119.000,- Kč, přijatá faktura 08-45 z 23.12.2008, dodavatel Ing. Jaroslav Pavliš INSPA

Zastupitelé předběžně souhlasili s vyřazením obou PD z nedokončeného majetku městyse Choltice jako zmařené investice.

Rozhodnutí bude zařazeno na program zasedání dne 28.6.2021.

 

15. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 750/2

Zástupce kmene Trilobit - LLM Jiří Zelenka (rovněž zastupitel) informoval, že rada Ligy lesní moudrosti projednala návrh kupní smlouvy na část pozemku p.č. 750/2 v k.ú. Choltice (louka v areálu koupaliště) a k několika bodům má připomínky. Zastupitelé se shodli, že písemné připomínky od LLM budou předány naší advokátce ke zpracování. Poté bude úprava smlouvy projednána znovu zastupiteli.

 

16. Informace z Osadního výboru Ledec

Předseda Osadního výboru Ledec Jakub Kopecký informoval o jednání OV a drobných opravách místního koupaliště, fasády na obecním domě. V tomto týdnu proběhne ještě jedno jednání OV a poté bude na městys doručen zápis z obou jednání. Dalším problémem je parkování karavanů a odkládání různého materiálu na obecním pozemku jedním z místních občanů. Bude dále řešeno.

 

Zapsal: Tomáš Bolek, starosta.

 


Vytvořeno: 11. 6. 2021
Poslední aktualizace: 11. 6. 2021 11:03
Autor: Tomáš Bolek