Navigace

Obsah

Informace z 8. porady zastupitelů v roce 2018 konané 11.6.2018

Typ: ostatní
Informace z 8. porady zastupitelů v roce 2018 konané 11.6.2018Informace z 8. porady zastupitelů v roce 2018 konané 11.6.2018

Zastupitelé se sešli na své 8. pracovní poradě v roce 2018 v pondělí 11. 6. 2018. Projednali např. záměr výstavby za Lesovnou, dopravní situaci na náměstí sv. Trojice, či plán rozvoje sportu v Cholticích a další.

Informace z porady starosty se zastupiteli městyse Choltice

1. Plán porad a zasedání

2. Prezentace záměru výstavby v lokalitě za Lesovnou

3. Připomínky zastupitelů

4. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2017

5. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2017

6. Žádost o příspěvek na denní stacionář

7. Smlouva o poskytnutí dotace od Pardubického kraje

8. Dopravní situace na nám. Sv. Trojice

9. Rozpočtové opatření č. 4/2018

10. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti přeložka Slavoj

11. Informace o uskutečněných a připravovaných akcích

12. Prodej pozemku p.č. 690/9 v k.ú. Choltice – ul. Ke Mlýnu

13. Převod pozemku p.č. 956 v k.ú. Choltice

14. Koupě pozemku p.č. 754/3 v k.ú. Choltice

15. Koupě části pozemku p.č. 1662

16. Pořízení změny č. 1 územního plánu Choltice

17. Lesní hospodářský plán na období 2020 – 2029

18. Odpočinkové místo s herním prvkem Na Hlásku

19. Plán rozvoje sportu v městysi Choltice

20. Výzva MZe ve věci prostředků obnovy na ČOV a kanalizaci

21. Veřejnoprávní smlouva o přestupkové komisi

22. Nabídka na koupi obrazů s tematikou Choltic

23. Výročí 100 let od vzniku Československa a skončení 1. sv. války

24. Registrace znaku Choltic

25. Uskutečněné kulturní a sportovní akce

Průběh a závěry:

Ad. 1 - Plán porad a zasedání

25.6.2018 – 4. zasedání zastupitelstva

9.7.2018 - porada zastupitelů

Ad. 2. - Prezentace záměru výstavby v lokalitě za Lesovnou

Paní Kováčová představila společnost KOVI INVEST, která má zájem koupit od společnosti JV Capital. a.s. stavební parcelu za Lesovnou. Pak společně s manželem a architektem prezentovala 2 varianty bydlení na tomto prostoru. V obou variantách společnost počítá s výstavbou 35 bytů v třípodlažním domě.

K nastěhování by měly být v roce 2020. Po prezentaci záměru výstavby následovala diskuse. Zástupci společnosti chtěli znát názor zastupitelů.

Zastupitelé se dohodli, že předají vyjádření k tomuto záměru příštímu zastupitelstvu.

Ad. 3. - Připomínky zastupitelů

Ing. Málek: nesvítí veřejné osvětlení v Nádražní ulici.

Jedná se zřejmě o poruchu – bude předáno k řešení.

D. Minařík: a) dotaz p. XffffffY na možnost sekání trávy i na druhé straně ulice – ano

b) zda se bude opravovat v této ulici chodník – ano, průběžně

c) napouštění bazénu – v současné době se bazén napouští samospádem, nové čerpadlo po instalaci bude zajišťovat obměnu vody.

Ing. Fižová: stříhání keřů na hřbitově – bude realizováno v příštím týdnu.

.

Ad. 4. - Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2017

Starosta seznámil zastupitele se závěrečným účtem městyse, účetní závěrkou a s výsledkem auditu hospodaření městyse za rok 2017. V hospodaření nebyly shledány kontrolními orgány žádné chyby a nedostatky. Zpráva bude projednána na zasedání 25.6.2018.

Ad. 5. – Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice

Starosta informoval o příjmech a vydáních ZŠ a MŠ v roce 2017 a se skutečností, že hospodaření ZŠ i MŠ skončilo s nulou. V obou školách byl proveden audit. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice jsou na programu zasedání 25.6.2018.

Ad. 6. – Žádost o příspěvek na denní stacionář

Starosta informoval o žádosti paní XfffffffffY o příspěvek na pobyt jejího syna (2x týdně) v denním stacionáři Jitřenka v Chrudimi od července do prosince 2018 a následně do září 2019. než bude v Cholticích otevřen podobný stacionář.

Požadovaný příspěvek je 150 Kč/den.

Zastupitelé vyslovili předběžný souhlas s úhradou příspěvku. Žádost bude projednána na zasedání 25.6.2018.

Ad. 7. – Smlouva o poskytnutí dotace od Pardubického kraje

Městys žádal Pardubický kraj o 4 dotace. Starosta informoval zastupitele, že požadované dotace na vitrínu do zámku (40 tis. Kč), arkádové výplně v objektu zámku (75 tis. Kč) a pomník obětem 1. světové války (25 tis. Kč) Pardubický kraj poskytne. Smlouvy budou schvalovány na zasedání 25.6.2018. Požadovaná dotace z Programu obnovy venkova na rekonstrukci chodníků poskytnuta nebude.

Ad. 8. – Dopravní situace na náměstí Sv. Trojice

Starosta informoval zastupitele o návrhu projektanta, kterému bylo zadáno řešení neutěšené dopravní situace na náměstí. Projektant podle tohoto návrhu zpracuje 3 varianty řešení – požadovaná cena za zpracování je 37 510 Kč vč. DPH. Zastupitelé vyslovili předběžný souhlas se zadáním zpracování studie, v níž bude řešeno umístění autobusové zastávky, výjezd hasičského vozu a parkování aut.

Ad. 9. – Rozpočtové opatření č. 4/2018

Starosta seznámil se změnami v příjmové a výdajové části rozpočtu městyse na rok 2018. Rozpočtové opatření č. 4/2018 je na programu zasedání 25.6.2018.

Ad. 10. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti přeložka Slavoj

Kvůli plánované rekonstrukci objektu kabin na hřišti bude třeba přeložit kabel elektrického vedení. Smlouva o zřízení věcného břemene na uložení kabelu do obecního pozemku bude na programu zasedání 25.6.2018.

Ad. 11. – Informace o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích

Starosta informoval o probíhající výstavbě vozovky a chodníků v ulici U Obory, rekonstrukci chodníků v Lipoltické ulici, výsadbě zeleně u nově vybudovaného chodníku U Kvartýru a o záměru průběžně opravovat chodníky, které nejsou v dobrém stavu.

Ad. 12. – Prodej pozemku p.č. 690/9 v k.ú. Choltice – ul. Ke Mlýnu

Majitel sousední zahrady žádá městys o prodej pozemku o výměře 38 m2 pozemku. Na oddělení pozemku byl vypracován GP. Zastupitelé vyslovili předběžný souhlas s prodejem za cenu 80 Kč/m2 + úhradu režijních nákladů. Prodej pozemku je na programu zasedání 25.6.2018.

Ad. 13 – Převod pozemku p.č. 956 v k.ú. Choltice

Jedná se o náhon do Chrtnického rybníku, jehož vlastníkem je nyní stát. Starosta informoval zastupitele, že napsal nesouhlasné stanovisko se zamýšleným prodejem pozemku soukromé osobě, jak jej informoval ÚZSVM. Pozemek chce do svého vlastnictví městys.

Ad. 14. – Koupě pozemku p.č. 754/3 v k.ú. Choltice

Pozemek, na kterém je chodník v ul. Lipoltická, nabízí vlastník pan Fr. Mňuk k odkupu. Městys má v úmyslu jej koupit za cenu 20 Kč/m2 .

Ad. 15. – Koupě části pozemku p.č. 1662

Starosta informoval, že manželé Jiráskovi vlastní 2/27 polního pozemku u Podhorek a nabízejí ho ke koupi městysi Choltice za cenu 10 Kč/m2. Zastupitelé vyslovili předběžný souhlas s odkupem.

Ad. 16. – Pořízení změny č. 1 územního plánu Choltice

Starosta seznámil s dalším postupem vedoucím ke změnám územního plánu. Městys má nyní vybrat projektanta, který by zpracoval změnu ÚP. Zastupitelé pověřili starostu, aby oslovil projektantku p. Koutovou (SURMPO a.s.) a zjistil, zda bude ochotná změnu ÚP zpracovat.

Ad. 17. – Lesní hospodářský plán na období 2020-2029

Zastupitelé navrhli, aby starosta připravil podklady a oslovil firmu, která pro městys zpracovala současný lesní hospodářský plán.

Ad. 18. – Odpočinkové místo s herním prvkem Na Hlásku

Jedná se o společný projekt městyse Choltice a obce Svinčany. Odpočinkové místo bude umístěno na polovině cesty od Antoníčku do Svinčan. Bude obsahovat sezení se stříškou a herní prvky pro děti. Na projekt byla získána dotace ve výši 100 000 Kč, spoluúčast obcí je 40 000 Kč. Zastupitelé souhlasili s návrhem starosty zasadit společně na tomto místě lípu. Druhé odpočinkové místo bude v katastru Svinčan. Obce budou při realizaci postupovat společně.

Ad. 19. – Plán rozvoje sportu v městysi Choltice

Starosta seznámil zastupitele s úkoly obcí v oblasti sportu a s návrhem dokumentu „Plán rozvoje sportu v městysi Choltice“. V rámci diskuse byl návrh doplněn a upraven. Bude na programu zasedání 25.6.2018

Ad. 20. – Výzva MZe ve věci prostředků obnovy na ČOV a kanalizaci

Starosta seznámil s obsahem výzvy ministerstva zemědělství dávat více finančních prostředků do fondu obnovy ČOV a kanalizace. Podle této výzvy by městys měl dávat ročně o 394 000 Kč navíc proti současnému stavu (200 tis. Kč). Toto navýšení by mělo za následek zdražení stočného. Zastupitelé výzvu berou na vědomí; k řešení ji nechají novému zastupitelstvu.

Ad. 21. – Veřejnoprávní smlouva o přestupkové komisi

Starosta informoval o požadavku města Přelouč na navýšení úhrady za zajištění agendy přestupkové komise. Od 1.1.2019 bude město Přelouč požadovat 2 000 Kč za přestupek a 500 Kč za projednané odložené případy. Zastupitelé řešili otázku, zda chceme novou veřejnoprávní smlouvu s těmito podmínkami. Z diskuse vyplynul předběžný souhlas s přípravou nové smlouvy.

Ad. 22. – Nabídka na koupi obrazů s tematikou Choltic

Pan Kohout poslal starostovi dopis s nabídkou koupě 3 obrazů zámku a jeho okolí z r. 1999 za cenu 28 000 Kč. Zastupitelé se shodli, že tuto nabídku městys odmítne.

Ad. 23. – Výročí 100 let od vzniku Československa a skončení 1. sv. války

Starosta informoval o práci komise na přípravách výstavy ke 100. výročí ČSR, která by měla být v termínu 1.9.-28.10.2018. Nejvíce se diskutovalo na téma pamětní medaile. Protože se zastupitelé nedokázali shodnout na stanovení obecných kritérií koho z občanů medailí ocenit, dospěli k závěru, že pamětní medaile městys udělovat nebude. Oslavy výročí budou zahájeny výstavou 1.9.2018 a ukončeny vzpomínkovým aktem u pomníku 28.10.2018. V plánu je také odborná přednáška o událostech kolem vzniku republiky.

Ad. 24. – Registrace znaku Choltic

Městys disponuje znakem a vlajkou dle zákona o obcích. Vlajka je zařazena v Registru komunálních symbolů, ale historický znak městyse v tomto registru není. Zastupitelé proto pověřili starostu, aby zažádal o registraci znaku.

Ad. 25. – Uskutečněné kulturní a sportovní akce

Kromě hodnocení akcí uskutečněných od posledního veřejného zasedání (28.5.2018) byly připomenuty i akce plánované v příštích dnech: 15. ročník chrámových a komorních sborů 16.6., noční útoky hasičů 29.6.

Zapsali: Jan Pavlík a Tomáš Bolek


Vytvořeno: 25. 6. 2018
Poslední aktualizace: 4. 7. 2018 10:01
Autor: Správce Webu