Navigace

Obsah

Informace z 9. porady zastupitelů konané 10.6.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali účetní závěrky městyse, ZŠ a MŠ za rok 2018, smlouvy o věcných břemenech, založení klubu seniorů Přeloučska a další obecní záležitosti.
Program jednání
 1. Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Příprava programu 3. zasedání zastupitelstva
 4. Stavební práce a údržba městyse
 5. Žádost Oblastní charity Červený Kostelec
 6. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 7. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2018
 8. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2018
 9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek p. č. 725/37 v k. ú. Choltice
 10. Záměr zasíťování lokality Z1 – Choltice západ
 11. Dohoda o uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple sv. Romedia
 12. Založení Klubu seniorů Přeloučska
 13. Program sportovních a kulturních akcí
 14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby na pozemcích parc. č.  273 (PK663), 273/39, 273/40, 273/41 a 628/9 k. ú Choltice

 

Průběh jednání a závěry

 

Ad 1 - Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí

10.6. - Porada zastupitelů od 18:30

18.6. – Stavební výbor

24.6. - 3. zasedání zastupitelstva od 18:00

8.7. - Porada zastupitelů od 18:30

26.8. - Porada zastupitelů od 18:30

9.9. - Porada zastupitelů od 18:30

16.9.- 4. zasedání zastupitelstva od 18:00

 

Ad 2 - Připomínky zastupitelů

VAN – navrhl pořídit kamerový systém pro prostory koupaliště, sběrná odpadová místa a dětská hřiště. Důvodem je častý nepořádek a ničení majetku. Bude projednáváno na dalších poradách.

BRO – upozornil na vysokou trávu v prostoru odpočinkového místa Na Hlásku. Místo bude co nejdříve uklizeno.

VAN – zmínil požadavek na výpomoc u technické správy majetku, na DPP, sekání trávy, úklid veřejných prostranství, apod. Bude zveřejněno na vývěsce.

 

Ad 3 – Příprava programu 3. zasedání zastupitelstva

Zastupitelé projednali program 3. zasedání, které se uskuteční v pondělí 24.6.2019. Místo konání bude ještě upřesněno.

 

Ad 4 - Stavební práce a údržba městyse

VAN – podal informace o průběhu rekonstrukce zdravotního střediska – byly dokončeny bourací práce včetně odvozu suti, byla položena vnitřní kanalizace, začala pokládka podlahových izolačních tvarovek. Práce pokračují dle harmonogramu.

VAN – probíhá intenzivní sekání trávnatých ploch a příprava záhonů v Lipoltické a Jedousovské ulici pro osázení keři, v červnu proběhnou první opravy výtluků v komunikacích, hlavně v ulici Ke Mlýnu. Bude opravováno odtokové potrubí z koupaliště, protože je pravděpodobně probořeno.

BOL – za přispění zastupitele Jiřího Zelenky byla vypracována poptávka na cenovou nabídku na studii obnovy areálu koupaliště.

 

Ad 5 - Žádost Oblastní charity Červený Kostelec

Žádost Oblastní charity Červený Kostelec o příspěvek na provoz nebyla zastupiteli schválena.

 

Ad 6 - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Starosta nejdříve informoval o stavu finančních prostředků na účtech městyse – k 31.5.2019 má městys na účtech 3 302 234 Kč.

Návrh rozpočtového opatření řeší navýšení těchto výdajů: 20 000 Kč na rezervu na krizová opatření, 19 000 Kč vrácení přeplatku pachtovného, 5 000 Kč podpora Linky bezpečí, 15 000 Kč navýšení poplatku za vklady do KN. Cena za pořízení nového ekonomicko správního systému KEO je ještě v jednání, bude zřejmě známá během následujícího týdne.

 

Ad 7 - Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2018

Starosta seznámil zastupitele s účetní závěrkou a zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018. Zpráva konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Lze tedy schválit hospodaření bez výhrad.

 

Ad 8 - Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2018

Starosta seznámil zastupitele s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Choltice za rok 2018. Obě školy prošly auditem účetnictví také bez nálezů. Lze tedy schválit účetní závěrky bez výhrad.

 

Ad 9 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek p.č. 725/107 v k.ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 725/107  k.ú. Choltice, což je část ulice Na Hlásku. Věcné břemeno se zřizuje pro kabel nn, který bude uložen do obecního pozemku, a bude přivádět elektřinu na pozemek p.č. 725/37. Za zřízení věcného břemena získá městys jednorázovou náhradu 1 000,- Kč bez DPH.

 

Ad 10 - Záměr zasíťování lokality Z1 – Choltice západ

Starosta informoval o jednání s částí vlastníků pozemků v této lokalitě. Informoval je o postupu městyse ohledně zasíťování obecních pozemků a možných variantách vzájemné spolupráce. Další jednání s vlastníky je předběžně domluveno na září, kdy tito vlastníci sdělí své vlastní představy postupu zasíťování.

 

Ad 11 - Dohoda o uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple sv. Romedia

Starosta informoval o vývoji jednání s biskupstvím ohledně dohody o uznání vlastnického práva k mobiliáři v kapli sv. Romedia. Ze strany biskupství byl upraven seznam věcí. Ten musí znovu prověřit památková komise městyse. Stanovisko NPÚ k požadavku biskupství neposkytovat NPÚ seznam věcí a nechat podání žádosti o změnu vlastníka na městysi je zamítavé. Je třeba znovu jednat s biskupstvím o úpravě dohody, aby neobsahovala ujednání v rozporu se zákonem o státní památkové péči č. 20/1987. 

 

Ad 12 - Založení Klubu seniorů Přeloučska

Městys Choltice byl osloven soukromou osobou, aby pomohl se zjištěním zájmů ze strany choltických seniorů o založení Klubu seniorů Přeloučska. Zastupitelé proti této iniciativě nic nemají. V Cholticích pracuje aktivně Klub seniorů Choltic, přesto se potýká s občasným nezájmem místních seniorů o pořádané akce. Nabídka bude zveřejněna v obou DPS, na úřední desce, webu a v Klubu seniorů Choltic.

 

Ad 13 - Program sportovních a kulturních akcí

V nejbližší době se konají tyto akce: 15.6. – Festival chrámových sborů na zámku, 15.6. – Trilobitman – start ve sportovním areálu, 28.6. – Noční útoky hasičů – ve sportovním areálu.

 

Ad 14 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby na pozemcích parc. č.  273 (PK663), 273/39,273/40, 273/41 a 628/9, vše v k.ú Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 273 (PK663), 273/39,273/40, 273/41 a 628/9, vše v k.ú. Choltice, což je část budoucí ulice a stávající cesta Na Kopaninách. Věcné břemeno se zřizuje pro kabel nn, který bude uložen do obecních pozemků, a bude přivádět elektřinu na pozemek p.č. 283/1. Za zřízení věcného břemena získá městys jednorázovou náhradu 1 000,- Kč bez DPH.

 

 

Zapsal: Tomáš Bolek


Vytvořeno: 14. 6. 2019
Poslední aktualizace: 14. 6. 2019 16:16
Autor: Tomáš Bolek