Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace z 9. porady zastupitelů konané 14. 6. 2021

Informace z 9. porady zastupitelů konané 14. 6. 2021

.

Informace z 9. porady zastupitelů konané 14. 6. 2021

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky a podněty zastupitelů
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Post Bellum
 1. Realizace Rekonstrukce polní cesty C9 (k jedousovskému hřbitovu) a protipovodňového opatření OP1 se zelení KZ4 (Severní ulice) v k.ú. Choltice
 1. Výpůjčka provozní budovy na koupališti čp. 322
 1. Prodej pozemku p. č. 166/7 v k. ú. Choltice
 1. Rozpočtové opatření č. 6 a další informace o hospodaření městyse
 1. Záměr prodeje a výpůjčky části pozemku p. č. 750/2 v k. ú. Choltice
 1. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2020
 1. Školská rada ZŠ Choltice
 1. Prodej či pronájem pozemku p. č. 760/3 k.ú. Choltice
 1. Pronájem části pozemku p. č. 961/1 k. ú. Choltice
 1. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 943/5, 2145/2 a 2136/2 k.ú. Choltice do vlastnictví městyse Choltice
 1. Bezúplatný převod pozemků p. č. 634/10, 964/4, 1000/2 a 629/22, vše v k. ú. Choltice do vlastnictví městyse Choltice
 1. Koupě pozemku p. č. 1783/2 v k. ú. Choltice
 1. Pacht pozemků v k. ú. Choltice, Ledec, Svojšice
 1. Zpráva Osadního výboru Ledec
 1. Revitalizace prostranství před radnicí
 1. Omezení průjezdu kamionů Cholticemi

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 22.6.2021 - kontrolní výbor
 • 28.6.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00 - zasedací místnost úřadu městyse 
 • 30.8.2021 - porada zastupitelů
 • 13.9.2021 - porada zastupitelů
 • 20.9.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

P.Korbelová - před jejich domem se údajně propadla kanalizace, nedochází k odvodu dešťové vody a voda natéká do průjezdu. Technik P. Vančura provede posouzení problému na místě.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

P. Vančura podal informace o běžné údržbě:

- provádí se sekání trávy, ořez větví nad chodníky, pletí

Ing. M. Horák informoval o průběhu a přípravě dalších akcí:

 • Revitalizace Podybníčků - je hotový požerák a odvodové potrubí, začnou práce na hrázích.
 • Lávka v ul. U Pošty - je domluven geodet, který doměří zbytek terénu a data předá projektantovi.

Starosta doplnil, že městys nezískal dotaci na rekonstrukci tělocvičen v ZŠ. Žádost bude podána opět na podzim.

 

5. Post Bellum

Městys Choltice byl kontaktován neziskovou organizací Post Bellum, o.p.s., zda-li by nebylo možné spolupracovat na sběru vzpomínek od našich pamětníků. Nejedná se pouze o vzpomínky na účast v protifašistickém či protikomunistickém odboji, ale o vzpomínky na jakoukoliv významnou událost v naší obci.

O sběr vzpomínek by se měli postarat žáci školy pod vedení pana učitele Jana Brožka. Měl by být vybrán pamětník a z jeho vzpomínek by měla být natočena či napsána reportáž s jeho příběhem. Městys by musel zafinancovat náklady na zpracování a organizaci ve výši 22 900 Kč. Návrh smlouvy byl předložen k posouzení, včetně rozpočtu.

Zpracovaný příběh bude veřejně prezentován a následně uložen do sbírky paměti národa. Je předběžně domluvena spolupráce se ZŠ a naší knihovnou.

Jan Brožek uvedl, že ZŠ se ráda projektu zúčastní.

Někteří zastupitelé vyjadřovali podporu projektu (důležité pro zachování vzpomínek, zkušenost pro děti), někteří se naopak staví proti (finance, zbytečné apod.).

Ve čtvrtek 17.6.2021 proběhne první konzultační schůzka s koordinátorem z POST BELLUM, na které si vyjasníme všechny aspekty spolupráce a další nejasnosti.

Na zasedání 28.6.2021 bude v rámci rozpočtového opatření rozhodováno, zda-li se finance přidělí či nikoliv.

 

6. Realizace Rekonstrukce polní cesty C9 (k jedousovskému hřbitovu) a protipovodňového opatření OP1 se zelení KZ4 (Severní ulice) v k.ú. Choltice

Starosta informoval, že SPÚ předal městysi projektovou dokumentaci na protipovodňové opatření (příkop se zelení) v Severní ulici a zatrubnění odpadu odvádějící dešťovou vodu do dešťové kanalizace v ul. Severní. Na základě předchozích jednání bude městys financovat stavbu zatrubnění odpadu do kanalizace v Severní ulici.

SPÚ dále předal městysi projektovou dokumentaci na Rekonstrukce polní cesty C9 - cesta od Kvartýru k jedousovskému hřbitovu, kterou bude financovat SPÚ.

Městys a SPÚ by měly podepsat Smlouvu o společném zadávání zakázky malého rozsahu na akci:

 • protipovodňové opatření - příkop se zelení - v Severní ulici (financuje SPÚ).
 • zatrubnění odpadu odvádějící dešťovou vodu do dešťové kanalizace v ul. Severní (financuje městys).

Účelem společného postupu je vybrat jednu firmu, která zhotoví obě stavby v požadované kvalitě a současně. Městys bude mít právo nominovat jednoho člena do výběrové komise a také do výběrového řízení navrhnout stavební firmu na realizaci díla.

Další smlouva s SPÚ se týká souhlasu s realizací výše uvedených staveb na pozemcích městyse. Jedná se o Smlouvu č. 1/2021 o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru Rekonstrukce polní cesty C9 - cesta od Kvartýru k jedousovskému hřbitovu a protipovodňové opatření OP1 - příkop se zelení KZ4 - v Severní ulici.

Zastupitelé se shodli, že je možné smlouvy projednat a schválit na zasedání 20.9.2021.

 

7. Výpůjčka provozní budovy na koupališti čp. 322

Městys Choltice je vlastníkem stavby občanské vybavenosti č.p. 322 na bývalém koupališti postavené na stp. 266 k.ú. Choltice o výměře 214 m2. Jedná se o stavbu zřídka využívanou. Městys Choltice obdržel žádost Floppy Disk Choltice, z.s. o výpůjčku této stavby, zejména za účelem uskladnění materiálu a klubového zázemí spolku, zároveň se spolek bude podílet na údržbě objektu a jeho zabezpečení.

Záměr výpůjčky je zveřejněn na ÚD a bude projednán na zasedání zastupitelstva 28.6.2021.

 

8. Prodej pozemku p. č. 166/7 v k. ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku p. č. 166/7 v k. ú. Choltice o výměře 44m2 (druh pozemku zahrada). Paní ..... projevila zájem o odkoupení tohoto pozemku, protože jej chce darovat své dceři ......, která vlastní přilehlou nemovitost a uvedený obecní pozemek je užíván jako příjezd k ní. Proto byl také pozemek nabídnut majitelce nemovitostí paní ..... k odkoupení.

Zastupitelé se shodli, že pozemek je vhodné prodat majitelce nemovitostí paní ....... Ta o něj ale dosud nepožádala. Proto bude na zasedání projednáno usnesení o neschválení prodeje pozemku žadatelce paní .......

Záměr prodeje je zveřejněn na ÚD a bude projednán na zasedání zastupitelstva 28.6.2021.

 

9. Rozpočtové opatření č. 6/2021 a další informace o hospodaření městyse

9.1 Informace o hospodaření městyse za 1-5/2021

Starosta informoval o zůstatcích na bankovních účtech městyse k 31.5.2021. Ty jsou ve výši 7 565 tis. Kč, z toho jsou 2 mil. Kč fondy. Městys zatím nemá velké výdaje za investice. Daňové příjmy natékají průběžně. Žádné výkyvy nejsou.

 

9.2 Rozpočtové opatření č. 6/2021

Starosta prezentoval návrh rozpočtového opatření č. 6/2021

Navýšení příjmů:

 • 182 tis. Kč - SOP dividendy od SOP a.s.
 • 100 tis. Kč dotace z Pk na akci Zvýšení estetické úrovně stanoviště na tříděný odpad,
 • 8,8 tis. Kč za zřízení věcných břemen,
 • 1 567 tis. Kč z prodeje pozemků,
 • 39 tis. Kč náhrada nákladů soudního řízení

 

Výdaje by se měly navýšit o:

 • 25 tis. Kč POST BELLUM - paměti národa
 • 300 tis. Kč na opravu zvonice
 • 241 tis. Kč na akci Zvýšení estetické úrovně stanoviště na tříděný odpad (200) a stojan na kola před radnici (41)
 • 6 tis. Kč dofinancování pořízení mulčovače Berti za traktor JD
 • 30 tis. Kč - pořízení počítače a drobného nábytku na úřad.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 1 295 tis. Kč. Tyto finance budou připraveny pro další akce.

 

9.3 Investice evidované v účetnictví - viz porada 31.5.2021

Tento bod byl dostatečně projednán na poradě 31.5.2021.

 

10. Záměr prodeje a výpůjčky části pozemku p. č. 750/2 v k. ú. Choltice

Na zasedání zastupitelstva by měli zastupitelé odsouhlasit záměr prodeje části pozemku p.č. 750/2 a výpůjčky části tohoto pozemku pro Ligu lesní moudrosti. Návrh kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce je připraven paní advokátkou.

Bude ještě dořešena výhrada zpětné koupě uvedená v kupní smlouvě. J. Zelenka za LLM zopakoval důvody proti výhradě zpětné koupě.

Většina zastupitelů se staví kladně k prodeji a výpůjčce části pozemku pro LLM. Ustanovení o výhradě zpětné koupě bude ještě dopracováno. Zastupitelé se po diskusi dohodli, že návrh znění usnesení o záměru prodat a vypůjčit pozemek p.č. 750/2 bude zaslán zastupitelům mailem.

Na zasedání 28.6.2021 pak bude tento záměr projednán.

 

11. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2020

Starosta prezentoval účetní závěrky MŠ Choltice a ZŠ Choltice. Výkazy jsou zveřejněny na úřední desce.

Zpráva o auditu dorazí během tohoto týdne.

Tento bod bude projednán na zasedání zastupitelstva 28.6.2021.

 

12. Školská rada ZŠ Choltice

Členům školské rady ZŠ Choltice skončí tříleté funkční období dne 11.7.2021. Původně mělo skončit 31.12.2020, ale k prodloužení funkčního období došlo na základě rozhodnutí MŠMT z 29.10.2020, které rozhodlo, že funkční období školských rad se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Nouzový stav skončil 11.4.2021.

Na pedagogické radě konané dne 13.5.2021 byly zvoleny za členy Mgr. Iva Benešová a Mgr. Eva Nevečeřalová.

Zákonní zástupci žáků si také musí zvolit své nové zástupce.

Městys Choltice by měli ve školské radě zastupovat Olga Havlíková a Lukáš Rychtecký.

Tento bod bude projednáván na zasedání zastupitelstva 28. 6. 2021.

 

13. Prodej či pronájem pozemku p. č. 760/3 k.ú. Choltice

Původní žadatelé mž. Fraňkovi oznámili, že nemají o pronájem pozemku zájem. Mají zájem pouze o koupi pozemku.

Zastupitelé se shodli, že pozemek bude znovu řešen, jakmile se městysi podaří získat pozemek p.č. 765/32 od ÚSVM a bude tak vyřešen přístup pro pozemky p.č. 765/5 a 765/1. Celá lokalita pak bude řešena jako celek.

 

14. Pronájem části pozemku p. č. 961/1 k. ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku p. č. 961/1 (ostatní plocha) k. ú. Choltice o výměře 6 254 m2. Část pozemku měl pronajatou pan .... pro skladování palivového dřeva a různého materiálu za roční nájemné 150 Kč. Pan ...... zemřel a o pronájem pozemku požádala paní ......, rovněž pro skladování dřeva a materiálu. Pronajímaná část pozemku se nachází vedle obecní cesty, kterou nájemce udržuje pravidelným sekáním.

Pronajímaná plocha má velikost 250 m2.

Navržená cena za pronájem je 250 Kč ročně.

Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce a o pronájmu bude jednáno na zasedání zastupitelstva 28. 6. 2021.

 

15. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 943/5, 2145/2 a 2136/2 k.ú. Choltice do vlastnictví městyse Choltice

Městys Choltice požádal o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Pardubického kraje do majetku městyse Choltice, a to pozemek p. č. 943/5, který je dlouhodobě zastavěn místní komunikací – chodníkem (sběrna kovošrotu u Cyklosu), pozemek p. č. 2145/2 je zelený pás podél silnice směrem k železniční zastávce a bude možné na něm zrealizovat stavbu chodníku a pozemek p. č. 2136/2, který je také zeleným pásem podél komunikace od konce chodníku v Nádražní ulici směrem k Cyklosu a rovněž na něm bude možné vybudovat chodník. Pozemky p. č. 943/5 o výměře 91m2 a 2145/2 o výměře 755m2 k.ú. Choltice byly zaměřeny geometrickým plánem č. 894-37/2020 vyhotoveným GES PARSEC s.r.o. Pozemek parc. č. 2136/2 o výměře 812m2 byl zaměřen geometrickým plánem č.892-36/2020 vyhotoveným GES PARSEC s.r.o.

Aby bylo možné získat pozemky do vlastnictví městyse, musí být převod schválen oběma zastupitelstvy.

Tento bod bude projednáván na zasedání zastupitelstva 28. 6. 2021.

 

16. Bezúplatný převod pozemků p. č. 634/10, 964/4, 1000/2 a 629/22, vše v k. ú. Choltice do vlastnictví městyse Choltice

Cyklos Choltice v.d. nabídl městysi Choltice bezúplatný převod pozemků ve svém vlastnictví do vlastnictví městyse. Tyto pozemky jsou dlouhodobě používány jako příjezdová místní komunikace k bytovým domům v Cukrovarské ulici. Jedná se o tyto pozemky p. č. 634/10, 964/4 a 1000/2, vše v k. ú. Choltice, které jsou zaměřeny geometrickým plánem č.897-44/2020 ze dne 12.10.2020 vyhotoveným GES PARSEC s.r.o.

Dále pozemek p. č. 629/22 v k. ú. Choltice, který je zastavěn místní komunikací – chodníkem autobusové zastávky u čerpací stanice Cyklos, zaměřený geometrickým plánem č. 892-36/2020 ze dne 10.9.2020 vyhotoveným GES PARSEC s.r.o.

Tento bod bude projednáván na zasedání zastupitelstva 28. 6. 2021.

 

17. Koupě pozemku p. č. 1783/2 v k. ú. Choltice

Městys Choltice má zájem o zakoupení pozemku p. č. 1783/2 v k. ú. Choltice o výměře 7m2, oddělenéhogeometrickým plánem č. 892-36/2020 ze dne 10.9.2020 z pozemku p. č. 1783 v k. ú. Choltice, který je ve vlastnictví pana ...... Tento pozemek je součástí veřejného prostranství – chodníku autobusové zastávky u čerpací stanice Cyklos. Vlastník pozemku souhlasí s prodejem. O ceně se teprve jedná. Městys Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.

 

18. Pacht pozemků v k. ú. Choltice, Ledec, Svojšice

Po pro provedené digitalizaci katastrálního operátu došlo ke změně některých pozemků a ke vzniku pozemků nových, které jsou součástí zemědělsky obdělávaných celků. Z těchto důvodů je třeba aktualizovat pachtovní smlouvu, kterou má AGRO Choltice spol. s r.o. uzavřenou s městysem Choltice, protože je zájem propachtovat tyto pozemky nájemci, který má propachtovány zemědělské pozemky v přilehlých půdních blocích.

V katastrálním území Ledec se jedná o pozemky č. 598, 596, 617, 618. Tyto pozemky jsou dle katastru nemovitostí ostatními komunikacemi, ale přesto jsou zemědělsky obdělávané a městys Choltice s ohledem na faktický stav pozemku hodlá tyto pozemky propachtovat. V katastrálním území Choltice se jedná o tyto pozemky: parc. č. 2153, 2132, 2102, 2108, 2105, 2114, 2098, 1538, 2095, 2093, 2091, 149/7, 907/1, 149/3, 2165 a 1369. Dále se pak jedná o zemědělské pozemky nově vzniklé přečíslováním původního pozemkového katastru v k.ú. Choltice parc. č. 767/57 a 767/54, v k.ú. Svojšice pozemek parc. č. 299 a pozemky nově nabyté do vlastnictví parc. č. 188/15 k.ú. Choltice a majetkové podíly v pozemcích parc. č. 1662 a 1665 v k.ú. Choltice.

Záměr pachtu byl zveřejněn na úřední desce a o pachtu bude jednáno na zasedání zastupitelstva 28.6.2021.

 

19. Zpráva Osadního výboru Ledec

Jakub Kopecký, předseda Osadního výboru Ledec, podal zprávu o jednání osadního výboru.

Osadní výbor Ledec:

 • projednal a nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 23/7 v k.ú. Ledec žadatelce paní ........ Pozemek je velmi úzký a jeho prodejem by se ztížila údržba břehu potoka. Zastupitelé se shodli, že pozemek není na prodej.
 • projednal zábor prostranství před čp. 26 - několik karavanů, přívěs a jiný materiál. Majitel domu slíbil vyklidit prostranství do 1 měsíce. Byl uhrazen poplatek za zábor prostranství.
 • projednal opravu kanalizace před čp. 31. Bude překopána silnice a obnovena drenáž. Voda nemůže odtéct do kanalizace a vyvěrá pod silnicí a dochází k podemílání silnice.
 • projednal vybudování odvodňovacího kanálku před č.e. 42, aby dešťová voda nestékala z ulice na soukromý pozemek.
 • projednal umístění autobusové zastávky u točny. Bude poptán projektant, aby navrhl nejvhodnější variantu umístění zastávky.
 • žádá v obecním domě vybudovat prioritně toalety a fasádu. Bude poptán projektant.
 • žádá dořešení záboru obecního pozemku kolem obecního domu majitelem sousedního domu.

Vlastními silami byly opraveny praskliny na místním koupališti.

Starosta poděkoval J. Kopeckému za podanou zprávu.

 

20. Revitalizace prostranství před radnicí

Starosta představil cenovou nabídku na studii revitalizaci prostranství před radnicí.

Předmětem studie je dotvoření uzlového prostranství před budovou radnice. Studie bude mít část urbanistickou (koncepce prostoru) a architektonickou (materiálové řešení a detail). Součástí budou orientační výměry ploch, výkaz mobiliáře, specifikace výsadby, apod. Studie bude řešena v podrobnosti tak, aby bylo možné na jaře realizovat vlastní investiční akci bez navazující projektové dokumentace pro provedení stavby.

Cena je 36 300 Kč vč. DPH. Dodavatelem studie je firma sw architekti s. r. o.

Zastupitelé souhlasí s objednáním studie u této firmy. Do RO 6/2021 bude třeba doplnit potřebné finance.

Elektronická úřední deska před radnicí - výhled do budoucna, zanikly by vývěsky. Obsluha se řeší přes webové stránky.

Nabíjecí lavička s wifi - zvážit umístění.

 

21. Omezení průjezdu kamionů Cholticemi

Kamiony sjíždějí ze silnice I. třídy č. 17 ze směru od Čáslavi a zkracují si cestu na Přelouč přes Choltice, silnicí III. třídy č. 34212 kolem Choltické obory a dále ulicí Nádražní směrem k Cyklosu na silnici II. třídy č. 342 nebo ulicí U Pošty a potom směrem na Veselí.

Pohyb kamionů zatěžuje místní komunikace a je nebezpečný pro pěší. Cílem je vyjednat umístění dopravních značek zakazujících jízdu vozidel těžších 12 tun, kromě zásobování.

Zastupitelé se shodli na podání žádosti na příslušné úřady.

 

Zapsal Tomáš Bolek.

Datum vložení: 27. 6. 2021 20:59
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2021 21:11
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
2
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
2
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
3
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
3
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
2
4
2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Vyřazení žáků 9. ročníku

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště