Navigace

Obsah

Informace z 9. porady zastupitelů konané 31. 8. 2020

Typ: ostatní
.
Informace z 9. porady zastupitelů konané 31. 8. 2020 

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky zastupitelů
 4. Informace o zahájení školního roku a přijatých anticovidových opatřeních
 5. Informace o přípravě voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
 6. Informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku
 7. Prodej, koupě, směna a výpůjčka pozemků - vypořádání po digitalizaci katastru
 8. Prodej pozemku p.č. 756/2 v k.ú. Choltice
 9. Prodej pozemku p.č. 124/16 v k.ú. Svojšice
 10. Informace o Změnách územního plánu č. 1 a č. 2
 11. Funkční období ředitelky ZŠ Choltice
 12. Senior TAXI
 13. Plán kulturních akcí
 14. Program 6. zasedání zastupitelstva 14.9.2020

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

2.9.2020 - stavební výbor 15:00 radnice

7.9.2020 - pracovní porada 18:30

14.9.2020 - 6. zasedání zastupitelstva 18:00

26.10.2020 - 7. zasedání zastupitelstva 18:00

7.12.2020 - 8. zasedání zastupitelstva 18:00

 

3. Připomínky zastupitelů

Zastupitelé projednali připomínky:

Horák - připomněl potřebu stříkání chodníků proti plevelu. Odp.: stříká se průběžně dle počasí. Postřik se bude ještě opakovat.

Urbanová - připomněla potřebu zametání u krajnic, velké množství slámy. Odp.: je objednáno na tento týden.

Zelenka - připomněl potřebu postříkat volejbalové hřiště proti plevelům. Odp.: bude postříkáno, jakmile počasí dovolí.

Korbelová - připomněla potřebu sekání na hřbitově. Odp.: deštivé počasí a personální problémy způsobily omezení sekání. Nyní se vše vrátí do normálu.

 

4. Informace o zahájení školního roku a přijatých anticovidových opatřeních

Starosta informoval o připravenosti MŠ a ZŠ Choltice na nový školní rok. Městys Choltice, jako zřizovatel, vypomůže školám s doplněním anticovidových ochranných pomůcek. Obě školy mají nastavená pravidla, která je třeba dodržovat v rámci epidemiologických opatření.

Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční za přítomnosti starosty Tomáše Bolka v úterý 1.9.2020 v 8 hodin.

 

5. Informace o přípravě voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje

Starosta informoval, že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje proběhnou ve dnech 2. a 3. října 2020 v městysi Choltice, který tvoří jeden volební okrsek pro všechny místní části: Choltice, Podhorky a Ledec. Volební místnost bude letos mimořádně v areálu zdravotního střediska v místnostech, které v současné době využívá knihovna městyse. Adresa volební místnosti: Pardubická 38, 533 61 Choltice (areál zdravotního střediska).

Volby proběhnou 2.10.2020 od 14 do 22 hodin a 3.10.2020 od 8 do 14 hodin.

Zapisovatelkou byla jmenována Ing. Lucie Koláčná.

Do 2.9.2020 mají strany možnost nominovat členy do okrskové volební komise. Počet členů komise je 6 včetně zapisovatelky.

11.9.2020 proběhne první schůzka okrskové volební komise, na které bude zvolen předseda a místopředseda komise. Ti mají pak povinnost spolu se zapisovatelkou zúčastnit se školení.

Hlasovací lístky budou voličům rozdávány od středy 23.9.2020 do úterý 29.9.2020.

 

6. informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku

Informace podali technik Pavel Vančura, místostarosta Mir. Horák a starosta Tomáš Bolek.

Sekání veřejných ploch, úklid, běžné opravy - vše je prováděno průběžně, s ohledem na deštivé počasí a čerpání dovolených.

Rekonstrukce knihovny - odeslána výzva na dodání nábytku a vybavení knihovny. Termín výběrové komise je 11.9.2020 v 10:00 na radnici. Členové: Ing. Marie Fižová, Bc. Pavlína Chudomská. Další členové budou doplněni později.

Dětské hřiště Pod Zámkem - provedena záruční oprava poškozených prvků

Revitalizace Podrybníčků a Marešáku - zahájení 8/2021 a konec 12/2021. Dotace přiděleny s čerpáním v roce 2021.

Rekonstrukce chodníků nám. sv. Trojice - Nádražní ul. - požádáno o stavební povolení, nutno zpracovat žádost o dotaci z SFDI do 31.1.2021. V případě získání dotace je realizace možná 2021-2022.

Rekonstrukce tělocvičen ZŠ - dotace z MMR ve výši 2 727 tis. Kč nebyla přidělena.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice - dotace ve výši 1 873 tis. Kč nebyla přidělena.

 

7. Prodej, koupě, směna a výpůjčka pozemků - vypořádání po digitalizaci katastru

V listopadu 2019 byla dokončena digitalizace katastru Choltic. V rámci ní bylo zjištěno, že někteří občané mají zaplocený obecní pozemek nebo vlastní pozemek pod obecním chodníkem. Občanům bylo nabídnuto majetkoprávní vypořádání.

Záměr prodat, směnit a vypůjčit byl zveřejněn na ÚD dne 28.8.2020. Projednání převodů je naplánováno na zasedání zastupitelstva 14.9.2020.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 44/4 o výměře 19 m2 v k.ú. Choltice. Při digitalizaci katastrálního operátu bylo zjištěno, že pozemek je v užívání jiných osob. Manželé ......., jako uživatelé uvedeného pozemku, projevili zájem jej odkoupit.  Stanovená cena je 80 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 961/21 o výměře 152 m2 v k.ú. Choltice. Při digitalizaci katastrálního operátu bylo zjištěno, že pozemek je v užívání jiných osob. Manželé ......., jako uživatelé uvedeného pozemku, projevili zájem odkoupit část pozemku, kterou skutečně využívají za stanovenou cenu 80 Kč/m2, zbytek pozemku, který nelze využívat, neboť se jedná o příkrý svah, který je potřeba udržovat a sekat, jsou ochotni odkoupit za cenu 10 Kč/m2. Z uvedených skutečností byla vypočítána průměrná cena pozemku ve výši 33 Kč/m2. Stanovená cena je 33 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč.
 
Městys Choltice je vlastníkem pozemků parc. č. 961/16 o výměře 114 m2 v k.ú. Choltice a parc. č. 961/19 o výměře 17 m2 v k.ú. Choltice. Při digitalizaci katastrálního operátu bylo zjištěno, že pozemky jsou v užívání jiných osob. Manželé ......, jako uživatelé uvedených pozemků, projevili zájem je odkoupit. Stanovená cena je 80 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 767/27 o výměře 3 m2 v k.ú. Choltice. Při digitalizaci katastrálního operátu bylo zjištěno, že pozemek je v užívání jiných osob. Pan .............., jako uživatel uvedeného pozemku, projevil zájem jej odkoupit. Stanovená cena je 80 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 55/7 o výměře 132 m2 v k.ú. Choltice. Při digitalizaci katastrálního operátu bylo zjištěno, že pozemek je v užívání jiných osob. Pan ............., jako uživatel uvedeného pozemku, projevil zájem jej odkoupit. Stanovená cena je 80 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 887/6 o výměře 9 m2 v k.ú. Choltice. Při digitalizaci katastrálního operátu bylo zjištěno, že pozemek je v užívání jiných osob. Pan .............. a paní ............., jako uživatelé uvedeného pozemku, projevili zájem jej odkoupit. Stanovená cena je 80 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč.

 

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 42 o výměře 14m2 v k.ú. Choltice. Při digitalizaci katastrálního operátu bylo zjištěno, že pozemek je v užívání jiných osob. Paní ............., jako uživatelka uvedeného pozemku, projevila zájem jej odkoupit. Stanovená cena je 80 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč.

Městys Choltice je vlastníkem pozemků parc. č. 954/29 o výměře 79 m2 v k.ú. Choltice a parc. č. 961/20 o výměře 60 m2 v k.ú. Choltice. Při digitalizaci katastrálního operátu bylo zjištěno, že pozemky jsou v užívání jiných osob. Manželé ......, jako uživatelé uvedených pozemků, projevili zájem je odkoupit. Stanovená cena je 80 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 655/8 (druh pozemku zahrada) o výměře 23 m2  k.ú. Choltice, který užívá paní ......., jako součást své zahrady. Paní ...... vlastní pozemek parc. č. 655/9 (druh pozemku trvalý travní porost) o výměře 39 m2 k.ú. Choltice, který přiléhá k vodnímu toku Struha. Paní ......navrhuje směnu těchto pozemků. Ze strany městyse bude třeba doplatit rozdíl ve výměře pozemků 16 m2 ve výši 80 Kč/m2 s tím, že městys Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.

Městys Choltice je vlastníkem pozemků parc. č. 960 o výměře 26 m2 k.ú Choltice a parc. č. 961/5 o výměře 14 m2, které užívá paní ....., jako součást své zahrady. Paní ..... vlastní pozemek parc. č. 66 o výměře 20 m2 k.ú. Choltice, který je součástí místní komunikace ulice Ke Mlýnu. Paní ...... byla navržena směna pozemků s doplatkem rozdílu ve výměře pozemků za 80 Kč/m2 s tím, že městys Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.

Městys Choltice má zájem o zakoupení pozemku parc.č. 465/31 k.ú. Choltice o výměře 73 m2, který je ve vlastnictví paní ....... Tento pozemek je součástí místní komunikace - ulice Okružní. Vlastník pozemku souhlasí s prodejem za smluvní cenu 20 Kč/m2 a úhradu nákladů za úřední ověření podpisu na kupní smlouvě a zaslání smlouvy zpět ve výši 200,- Kč. Městys Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.

Městys Choltice má zájem o zakoupení pozemku parc.č. 142/10 k.ú. Choltice o výměře 165 m2, který je ve vlastnictví manželů ...... Tento pozemek je součástí veřejného prostranství – chodníku v ulicích Pardubická a Jedousovská. Vlastníci pozemku souhlasí s prodejem za smluvní cenu 20 Kč/m2 a úhradu nákladů, za které zřídili vjezd na svůj pozemek z ulice Jedousovská ve výši 2 000,- Kč. Městys Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.

Městys Choltice má zájem o zakoupení pozemku parc.č. 119/2 k.ú. Choltice o výměře 11 m2, který je ve vlastnictví paní ....., paní ...... a pana ....... Tento pozemek je součástí místní komunikace - ulice Za Humny. Vlastníci pozemku souhlasí s prodejem za smluvní cenu 20 Kč/m2. Městys Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.

Městys Choltice je vlastníkem zemědělského pozemku (zahrada) evidovaného v katastru nemovitostí jako parcela č. 118 o výměře 958 m2, v k.ú. Choltice. Jedná se o travnatý pozemek, který je v současné době využíván jako zahrada panem ...... Toto užívání však není ošetřeno žádným smluvním vztahem. Pan ....... požádal o výpůjčku pozemku na dobu pěti let a bude jej nadále využívat jako zahradu. V případě, že se městys Choltice rozhodne pozemek prodat, bude smlouva o výpůjčce ukončena.

 

8. Prodej pozemku p.č. 756/2 v k.ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 756/2 k.ú Choltice o výměře 176 m2 (druh pozemku zahrada). Manželé ...... projevili zájem o odkoupení tohoto pozemku k rozšíření své zahrady. Stanovená cena je 280 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč. Záměr prodat, směnit a vypůjčit byl zveřejněn na ÚD dne 28.8.2020. Prodej pozemku bude projednán na zasedání zastupitelstva 14.9.2020.

 

9. Prodej pozemku p.č. 124/16 v k.ú. Svojšice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 124/16 k.ú Svojšice o výměře 2877m2 (druh pozemku orná půda). Paní ................. projevila zájem o odkoupení tohoto pozemku za cenu 50 Kč/m2. Pozemek je v současné době pronajímán pro zemědělské účely a dle schválené ÚPD se jedná o zemědělskou plochu. Stanovená cena je 50 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč. Záměr prodat, směnit a vypůjčit byl zveřejněn na ÚD dne 28.8.2020. Prodej pozemku bude projednán na zasedání zastupitelstva 14.9.2020.

 

10. Informace o Změnách územního plnu č. 1 a č. 2

T.Bolek a M. Horák informovali o jednání s projektanty ÚP s MěÚ Přelouč, odborem územního plánování.

Změna č.1 - není dosud připravena, předpoklad schválení na zasedání 26.10.2020

Změna č. 2 - jednání s projektanty 26.8.2020, návrh regulačních prvků projednán a připraven pro jednání stavebního výboru a zastupitelstva. Zadání regulačních prvků bude schvalováno na zasedání 26.10.2020. Společné projednání se uskuteční do 31.1.2021.

 

11. Funkční období ředitelky ZŠ Choltice

V červenci 2021 skončí funkční období ředitelky ZŠ Choltice Mgr. Ivy Sedláčkové. Zřizovatel - městys Choltice, může vypsat výběrové řízení, musel by tak učinit v období od 1.1.2021 do 31.3.2021. Na návrh České školní inspekce nebo školské rady musí konkurz vypsat.

Pokud je spokojenost se stávající ředitelkou a návrhy na konkurz nebudou podány, lze pouze potvrdit její jmenování na dalších 6 let. Funkční období ředitelky ZŠ Choltice by trvalo od 2021 do 2027.

 

12. Senior TAXI

Starosta informoval o dvou zájemcích, kteří projevili zájem čerpat službu Senior Taxi. Tato služba by zajišťovala seniorům dopravu k lékaři. Všechna města, která tuto službu poskytují, ji dotují ze svého rozpočtu, senior připlácí stanovenou částku.

Zastupitelé diskutovali o finančních a technických podmínkách a většinově se shodli, že je třeba zjistit více informací o fungování této služby v jiných městech a je třeba také oslovit např. charitu, zda-li by tuto službu našim občanům neposkytovala a za jakých podmínek.

 

13. Plán kulturních akcí

5.9.2020 - Choltický deštník

12.9.2020 - Burčákové slavnosti + Turnaj v discgolfu

28.9.2020 - Staročeské tradice

10.10.2020 - Drakiáda s Trilobitem

XY.10.2020 - Zlaťák cyklovýlet - termín bude upřesněn

23.10.2020 - Promítání starých filmů

7.11.2020 - Strašidla na zámku

17.11.2020 - Koncert A. Hrdého v kapli sv. Romedia

20.11.2020 - Mladá vína

1.12.2020 - Rozsvícení vánočního stromu

12.12.2020 - Advent na zámku

 

14. Program 6. zasedání zastupitelstva 14.9.2020

 1. Prodej, koupě, směna a výpůjčka pozemků
 1. Zápis do kroniky za rok 2019
 1. Informace o přípravě voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
 1. Rozpočtové opatření č. 10/2020
 1. Doplnění finančního výboru

 

 

Zapsal: Tomáš Bolek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořeno v aplikaci UZOb.                                                                                                                                                                strana 9 / 9


Vytvořeno: 8. 9. 2020
Poslední aktualizace: 8. 9. 2020 11:31
Autor: Tomáš Bolek