Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Dne 29.09.2023 bude Úřad městyse Choltice z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Informace z 9. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 20.3.2023

Informace z 9. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 20.3.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky a podněty zastupitelů
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Přihláška za člena honebního společenstva
 1. Koupě pozemku p.č. 956 v k.ú. Choltice od ÚZSVM
 1. Všeobecné Informace o FVE a jiných zdrojích vytápění
 1. Různé
 1. Protipovodňové opatření se zelení Choltice
 1. Žádosti SDH Choltice
 1. Jurta pro Trilobit
 1. Vesnice roku

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání.

 • 5.4.2023 - 4. zasedání zastupitelstva od 18:15 Zámecká restaurace
 • 17.4.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici
 • 15.5.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici
 • 29.5.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici
 • 12.6.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici
 • 21.6.2023 - 5. zasedání zastupitelstva od 18:15 Zámecká restaurace
 • 28.8.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

 • L. Brožková - připomněla, že na setkání s občany Podhorek zazněl podnět na častější sekání příkopů kolem přístupové cesty. Starosta slíbil, že zařídí.
 • Ing. Korbelová - navrhla termín jednání kontrolního výboru na středu 29.3.2023 od 18:00 na radnici. Starosta termín potvrdil.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Ing. Horák podal následující informace:

 • Běžná údržba městyse - probíhá ořez a úklid větví z lip, odstraňuje se spadlá zeď na hřbitově (silný vítr), probíhá všeobecný úklid po zimě.
 • Slavoj kabiny - stavba se dokončuje, předání stavby proběhne 27.3.2023, dokončuje se propojení areálu se vstupem do školy a řeší se spád budoucího chodníku kolem kabin.
 • Hasičská zbrojnice - jsou položeny stropní panely, jejich dobetonování se kvůli počasí odsunulo, pracuje se v interiéru, práce mají mírné zpoždění kvůli počasí.
 • Tělocvičny - proběhla demontáž vybavení, bourají se podlahy, KD je ve čtvrtek 23.3.2023 od 12:15, dorazí projektant, aby odsouhlasil druh podlahy a obkladů.
 • WC v Ledci - dokončuje se. Domlouvá se termín převzetí.
 • Technické služby - chystá se zhotovení vrtu, které se kvůli počasí, mělo uskutečnit v lednu.
 • Chodník v ulici u Pošty a lávka přes Struhu - projektant vypořádává připomínky stavebního úřadu, plánuje se jednání s SÚS Pk a bude se hledat zpracovatel žádosti o dotaci.
 • Rekonstrukce ul. Na Hlásku - čeká se na výsledek kontrolních vrtů, které jsou třeba pro posouzení vsakovacích schopností podloží. Poté bude pokračovat stavební řízení.
 • Veřejné osvětlení Za Humny a zastávek Pardubická a U Hřbitova - odborná firma navrhuje doplnit lampy a osvětlení zastávek. Proběhne jednání na místě.
 • Proběhla informační schůzka s občany Podhorek - 8.3.2023 - FVE, kterou plánuje sousední obec Poběžovice v těsné blízkosti Podhorek, v zásadě nevadí, více méně by neměla být z Podhorek vidět.

 

5. Přihláška za člena honebního společenstva

Starosta Honebního společenstva Choltice Petr Vorel požádal městys Choltice o přihlášku do HS Choltice. Důvodem je aktualizace vlastníků pozemků po pozemkových úpravách.

Na honitbě hospodaří Myslivecký spolek Choltice.

Přihláška bude projednávána na zasedání zastupitelstva 5.4.2023.

 

6. Koupě pozemku p.č. 956 v k.ú. Choltice od ÚZSVM

Městys Choltice má od roku 2012 podanou žádost o odkup pozemku p.č. 956 v k.ú. Choltice. Jedná se o část náhonu do Chrtnického rybníka. V současné době tento pozemek spravuje ÚZSVM. Kupní cena je stanovena na 9 500 Kč. Smlouva byla předjednána na poradě zastupitelů 6.3.2023. Dne 8.3.2023 bylo městysi doručeno opravené znění smlouvy a to v Čl. IV bod 1. a ČL. X. bod 3. Starosta změny projednal se zastupiteli.

Koupě pozemku bude projednávána na zasedání zastupitelstva 5.4.2023.

 

7. Všeobecné Informace o FVE a jiných zdrojích vytápění

Na pracovní poradu byli pozváni zástupci firmy dodávající tepelná čerpadla, kteří seznámili zastupitele s technickými parametry a možnostmi využití čerpadel pro vytápění obecních budov.

Městys chystá výměnu topných systémů v budově základní a mateřské školy a na radnici. Firma také nabídla několik referencí, kam je možné se jet podívat na jejich zařízení v praxi.

 

8. Různé

Starosta informoval:

 • od 1.4.2023 pravděpodobně nastoupí 2x VPP
 • v kancelářích úřadu (starosta, stavební úřad, matrika, podatelna) je třeba provést částečnou obnovu nábytku. Hlavním důvodem je špatný technický stav nábytku (30 a více let starý), absence možnosti zamykání skříní s citlivými daty, nedostatečné úložné prostory a celkově špatný vzhled. Protože se jedná o zakázkovou výrobu (místní firma), je cena o něco vyšší, než u sériové výroby. Většinově zastupitelé souhlasí. Jedna zastupitelka se vyjádřila proti výměně nábytku v kanceláři starosty.
 • 9.6.2023 - hudební večer v kapli sv. Romedia s GOOD Season (francouzské šansony).
 • 10.6.2023 - Trilobit Man - triatlon organizuje Kmen Trilobit

 

9. Protipovodňové opatření se zelení Choltice

Starosta informoval, že městys Choltice společně s SPÚ vybrali zhotovitele akce Protipovodňové opatření se zelení Choltice. Jedná se o stavbu otevřeného odvodňovacího příkopu a zatrubněného příkopu v Severní ulici. Voda při velkých deštích stékala z přilehlých polí a zaplavovala pozemky u RD. Nyní bude odváděna příkopem (částečně vsakována) a potrubím do Podrybníčků.

Zakázku vyhrála firma Okrouhlický s.r.o. za cenu 980 tis. Kč vč. DPH (cena je pro část, kterou platí městys a je nižší, než rozpočtová cena). Stavba by měla být zahájena v dubnu.

 

10. Žádosti SDH Choltice

SDH Choltice požádal:

 • O zkrácení nočního klidu v noci z 16.6. na 17.6. v době od 22:00 do 24:00 z důvodu pořádání celodenní akce Den s choltickými hasiči. Ve večerních hodinách bude probíhat zábava s živou kapelou. Zastupitelé předběžně souhlasili, bude řešeno obecně závaznou vyhláškou, kterou projedná zastupitelstvo na svém zasedání 5.4.2023.
 • O poskytnutí příspěvku 10 000 Kč na pořádání akce Den s choltickými hasiči dne 16.6.2023. V rámci této akce budou probíhat ukázky sportovní činnosti a techniky IZS pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ Choltice (cca 250 dětí). Pro děti bude připraven program se soutěžemi a odměnami. V odpoledních hodinách proběhne pohárová soutěž "O pohár choltických hasičů" pro dospělé. Večer bude následovat kulturní akce pro širokou veřejnost s živou hudbou. Z tohoto příspěvku budou hrazeny odměny pro děti. Zastupitelé předběžně souhlasili.
 • O pořízení AED LIFEPACK 1000 - EKG pro JSDH Choltice. Zařízení bude součástí výbavy automobilu FORD Transit. Díky němu budou zařazeni k výjezdům na resuscitaci pacientů Choltic a přilehlého okolí. Částka zařízení včetně příslušenství činí 45 000 Kč. Zastupitelé předběžně souhlasili.

 

 1. Jurta pro Trilobit

Jiří Zelenka, zastupitel, současně náčelník Kmene Trilobit, informoval, že probíhá jednání s dodavatelem jurty. Ta má být dodána v polovině června. Do té doby by bylo dobré dořešit septik (jímku na vyvážení), přípojku vody a elektřiny. Zastupitelé se shodli na finanční podpoře, technické záležitosti je třeba řešit s technikem městyse.

Dotace na pořízení jurty ve výši 600 000 Kč bude projednávána na zasedání 21.6.2023.

 

12. Vesnice roku

Zastupitelé se většinově shodli na účasti v soutěži Vesnice roku 2023. Loňská účast byla úspěšná, městys získal Bílou stuhu za práci s mládeží, ocenění za knihovnu, vedení kroniky a rekonstrukci Božích muk. Letos by měla být prezentace městyse zaměřena na společenský a kulturní život.

 

Zapsal Tomáš Bolek

 

Datum vložení: 30. 3. 2023 13:49
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Drátenické Choltice 2023

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu