Navigace

Obsah

Informace ze 14. porady zastupitelů konané 30. 11. 2020

Typ: ostatní
Informace z 14. porady zastupitelů konané 30. 11. 2020 1.
Informace ze 14. porady zastupitelů konané 30. 11. 2020

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Výroční zpráva ZŠ Choltice za školní rok 2019-2020
 1. Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ Choltice
 1. Zadání Změny č.2 ÚP Choltice
 1. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse Choltice
 1. Rozpočtové opatření č. 12/2020
 1. Žádost o úpravu kupní ceny u pozemku p.č.961/17
 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 908/4 k.ú Choltice
 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 180/44 k.ú Choltice
 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 725/107 a 648 k.ú Choltice
 1. Provozní řád veřejného pohřebiště Choltice
 1. Žádost o dotaci na rekonstrukci tělocvičen ZŠ Choltice
 1. Dodatek ke smlouvě s SOP a.s. o odvozu odpadu pro rok 2021 a změny v odpadovém hospodářství městyse
 1. Stočné 2021, tvorba fondu oprav a plán financování obnovy ČOV a kanalizace
 1. Plán inventur na rok 2020
 1. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 750/2
 1. Prodej pozemku parc. č. 884/2 a 884/3 k.ú Choltice
 1. Program 8. zasedání zastupitelstva 7.12.2020
 1. Různé

 

2. Plán porad a zasedání

 • 7.12.2020 - zasedání zastupitelstva od 18:00 - zasedací místnost úřadu
 • 11.1.2021 - porada zastupitelů
 • 18.1.2021 - porada zastupitelů
 • 1.2.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 12.4.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 17.5.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 28.6.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00

 

3. Výroční zpráva ZŠ Choltice za školní rok 2019-2020

Zastupitelé se seznámili s výroční zprávou ZŠ Choltice za školní rok 2019-2020. Tuto zprávu bude zastupitelstvo schvalovat na zasedání 7.12.2020. Na prezentaci výroční zprávy je pozvána ředitelka školy Mgr. Iva Sedláčková.

 

4. Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ Choltice

V červenci 2021 skončí funkční období ředitelky ZŠ Choltice Mgr. Ivy Sedláčkové. Zřizovatel může vypsat výběrové řízení, musel by tak učinit zkraje příštího roku. ČŠI ani školská rada nepodají návrh na vypsání konkurzu. Zastupitelé se shodli na tom, že není třeba vypisovat konkurz, s ředitelkou ZŠ Choltice je spokojenost. Stávající ředitelka bude jmenována na dalších 6 let. Funkční období ředitelky MŠ Choltice končí v roce 2024.

Tento bod bude projednán na zasedání 7.12.2020.

 

5. Zadání Změny č.2 ÚP Choltice

Městys Choltice podal návrh na pořízení změny územního plánu, jejímž cílem je úprava podmínek prostorového uspořádání ploch vymezených v územním plánu.

Dle stanovisek příslušných dotčených orgánů tyto změny nemohou mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo na vyhlášené ptačí oblasti a není nutno je posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Dle stanoviska pořizovatele lze návrh prověřit v rámci změny pořízené zkráceným způsobem.

Zadání bude projednáno na zasedání 7.12.2020.

 

6. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse Choltice

V souvislosti se schválením rozpočtu na rok 2021 budou schváleny také dotace z rozpočtu městyse pro neziskové organizace. Podmínky čerpání těchto dotací budou stanoveny ve smlouvách s příslušnými organizacemi, které projedná a schválí zastupitelstvo na zasedání 7.12.2020.

 

7. Rozpočtové opatření č. 12/2020

Starosta informoval o zůstatcích na účtech městyse.

Zůstatky na běžných účtech k 30.11.2020 jsou celkem: 6 246 678 Kč

Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č. 12/2020.

Tento bod bude projednán na zasedání 7.12.2020.

 

8. Žádost o úpravu kupní ceny u pozemku p.č.961/17

Manželé .....požádali o snížení ceny za pozemek 961/17 v k.ú. Choltice. Původní cena 80 Kč za m2, která byla schválena zastupitelstvem na zasedání 26.10.2020, se jim zdá nepřiměřená, protože část pozemku je sklonitá. Navrhují cenu 33 Kč za m2.

Ve středu 25.11.2020 provedl místostarosta Ing. Horák se členy komise místní šetření, na kterém se seznámili se stavem pozemku.

Komise navrhuje vyhovět žádosti a snížit cenu pozemku, protože pozemek je svažitý a obtížně udržovatelný.

Tento bod bude dodatečně zařazen na zasedání 7.12.2020.

 

9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 908/4 k.ú Choltice

ČEZ Distribuce a.s. je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 908/4 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno na vedení v délce 10,5 m se zřizuje za jednorázovou náhradu 4 000 Kč.

Tento bod bude projednán na zasedání 7.12.2020.

 

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 180/44 k.ú Choltice

ČEZ Distribuce a.s. je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 180/44 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno na vedení v délce 56m se zřizuje za jednorázovou náhradu 16 800 Kč.

Tento bod bude projednán na zasedání 7.12.2020.

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 725/107 a 648 k.ú Choltice

ČEZ Distribuce a.s. je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 648 a 725/107 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno na vedení v délce 10,5 m se zřizuje za jednorázovou náhradu 4 000 Kč.

Tento bod bude projednán na zasedání 7.12.2020.

 

12. Provozní řád veřejného pohřebiště Choltice

Provozní řád veřejného pohřebiště Choltice bude znovu projednán a schválen na zasedání 7.12.2020. Je do něj doplněn údaj o schvální řádu Krajským úřadem Pardubického kraje.

Usnesení o schválení řádu na zasedání 26.10.2020 č. 5/7/2020 bude zrušeno.


13. Žádost o dotaci na rekonstrukci tělocvičen ZŠ Choltice

Městys Choltice nechal v roce 2019 zpracovat PD na rekonstrukci obou tělocvičen ZŠ Choltice. Žádost o dotaci podaná v únoru 2020 nebyla úspěšná, a proto bude městys žádost na MMR podávat znovu. S podáním žádosti musí souhlasit zastupitelstvo.

Z důvodu špatného technického stavu tělocvičen při ZŠ Choltice městys Choltice zadal vypracování projektové dokumentace na výměnu podlahových krytin a obložení stěn v obou sálech tělocvičny po propočtu nákladů bylo zjištěno, že se jedná o finančně náročnou akci a rozhodl se požádat na opravu o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“, který je zaměřen na opravu školních tělocvičen. Předpokládané náklady na opravu cca 7.000.000,- Kč, žádost o dotaci bude ve výši 80% uznatelných nákladů, dle rozpočtu.

Tento bod bude projednán na zasedání 7.12.2020.

 

 1. Dodatek ke smlouvě s SOP a.s. o odvozu odpadu pro rok 2021 a změny v odpadovém hospodářství městyse

Svozová firma předložila návrh na úpravu cen za svoz odpadu v roce 2021. Od roku 2021 navyšuje ceny o cca 4%.

Velkou neznámou je účinnost nových odpadových zákonů.

 

15. Stočné 2021, tvorba fondu oprav a plán financování obnovy ČOV a kanalizace

Starosta seznámil s náklady na čištění odpadních vod v ČOV Choltice.

Zastupitelé se shodli, že stočné pro rok 2021 bude ve stejné výši, jako v roce 2020, tj. 20 Kč vč. DPH.

Zastupitelé také projednali Plán financování obnovy a jeho úpravu dle nové metodiky - přepočet hodnoty majetku.

Tento bod bude projednán na zasedání 7.12.2020.

 

16. Plán inventur na rok 2020

Zastupitelé se dohodli, že inventarizační komise bude letos složena z Pavla Vančury, Jiřího Zelenky a Jakuba Kopeckého.

 

17. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 750/2

Jiří Zelenka, náčelník Ligy lesní moudrosti - kmene Trilobit, představil zastupitelům záměr stavby klubovny kmene Trilobit na části pozemku p.č. 750/2 - areál koupaliště.

Zastupitelé se dohodli, že na poradě 11.1.2021 se k tomuto bodu vrátí a projednaní záměr znovu, doplněný o stanovisko MěÚ Přelouč (soulad s územním plánem), stanovisko správy majetku městyse a právní stanovisko ke stanovení podmínek prodeje.

 

18. Prodej pozemku parc. č. 884/2 a 884/3 k.ú Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 884/2 k.ú. Choltice o výměře 584 m2 (druh pozemku ostatní plocha) a pozemku parc. č. 884/3 k.ú. Choltice o výměře 95 m2 (druh pozemku ostatní plocha). Žadatel ...............projevil zájem o odkoupení těchto pozemků k využití jako zahrada.

Zastupitelé se dohodli, že nejdříve prověří stav na místě a prověří se, zda-li zmíněné pozemky nejsou zahrnuty v pozemcích potřebných pro rekonstrukci přilehlé cesty v rámci projektu plynoucího z pozemkových úprav.

 

19. Program 8. zasedání zastupitelstva 7.12.2020

Zastupitelé se seznámili s programem 8. zasedání zastupitelstva.

 

20. Různé

Jiří Zelenka informoval o adventní hře, kterou pro děti a rodiče připravil Kmen Trilobit ve spolupráci s městysem Choltice. Informace jsou na webu Trilobitu a městyse Choltice. Hra běží od 1.12. do 20.12.2020.

 

 

 


Vytvořeno: 13. 12. 2020
Poslední aktualizace: 13. 12. 2020 09:50
Autor: Tomáš Bolek